archive-dk.com » DK » A » ARRILDPRIVATSKOLE.DK

Total: 77

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arrildprivatskole
  december 2015 Søndag d 3 januar 2016 time Hele dagen title Juleferie date Torsdag d 24 december 2015 Søndag d 3 januar 2016 time Hele dagen title Skolestart 2016 date Mandag d 4 januar 2016 time 08 15 14 10 NYHEDER Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår med tak for jeres opbakning i 2015 vi ses i 2016 Julehilsner fra alle børn og voksne Vi byder velkommen til Nandor og Frida der er startet i Børnehuset Velkommen til Mathias der er startet i 2 klasse Velkommen også til Cindi og Jakob der begge er startet i 5 klasse Der er også plads til dit barn ring på 74830103 og aftal et møde Fyrværkerisalg Støtteforennigen har igen i år fået mulighed for at tjene penge på slag af fyrværkeri hos KRUDT24 i Agerskov Så køb årets nytårskrudt hos KRUDT24 i Agerskole d 26 og 27 12 2015 melelm 10 og 18 Husk blot at nævne at du gerne vil støtte Arrild Privatskole når du betaler Herefter vil Støtteforeningen få en del af salget Ønsker man at se hele varesortimentet så tjek på www krudt24 dk Find oplysninger om vigtige datoer om skole og Børnehus på OM OS

  Original URL path: http://www.arrildprivatskole.dk/velkommen (2016-01-02)
  Open archived version from archive


 • Arrildprivatskole
  os Avisudklip Presse Kontakt Om os Velkommen til Arrild Privatskole Børnehuset Her på hjemmesiden er der mulighed for at opleve skolen og børnehaven i ord og billeder Du kan således søge information om livet på skolen og i børnehaven målsætning ansatte og meget mere Skolen består af 0 7 klasse og børnehaven har børn i alderen 2 9 år til 6 år inkl SFO Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål eller hvis du gerne vil komme på besøg på skolen eller i børnehaven Hvorfor skal du vælge Arrild Privatskole Arrild Privatskole er en skole der styrker mere end kun de boglige færdigheder Her er der plads og tid til det enkelte barn Første skoledag starter med rundstykker og samlet hygge i fællesrummet Traditioner som morgensang temadage evt uddybes motionsdag musical med mere er en naturlig del af skoleforløbet Vi tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 7 klasse Undervisningen i basisfagene sker i forholdsvis små klasser og der samlæses på tværs af årgangene Der tilstræbes højt fagligt niveau for den enkelte elev i såvel almene som praktiske fag via nye undervisningsmaterialer og IT i undervisningen Engelsk fra 0 klasse der introduceres allerede engelsk i

  Original URL path: http://www.arrildprivatskole.dk/om-os (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Arrildprivatskole
  klasse Information til forældre 2 3 klasse Information til forældre 4 5 klasse Information til forældre 6 7 klasse Information til forældre Skoleskemaer busplan SFO Kalender Undervisningsplan Evaluering Miljøundersøgelse Tilsynsrapporter Børnehuset Nyhedsbreve Kalender Velkomstbrochure Åbningstider og lukkedage Praktiske oplysninger Kost Indmeldelse priser Personale Kostpolitik Læreplan Trafikpolitik Kontrolrapport Forældreråd Vedtægter Billedgalleri Bestyrelsen Formål medlemmer Nyheder Støtteforening Kalender Nyheder Bestyrelsen Formål vedtægter Bliv medlem OK benzinkort el og mobil Udlejning Arrild Nyt

  Original URL path: http://www.arrildprivatskole.dk/kalender (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Arrildprivatskole
  elevernes indlæring og udvikling Dette med henblik på at respektere at børn lærer på forskellige måder Skolen har flere faglige emneuger med varierende fokusområder hvilket giver mulighed for fordybelse i forskellige temaer En skole og et Børnehus der inddrager lokalsamfundets borgere natur geografi og kulturhistorie Arrild Privatskole og Børnehus er placeret i et naturskønt område med bl a hede skov landbrug og naturområdet Helmpolde og vil drage nytte af dette i undervisningen Indenfor gå cykelafstand findes interessante kulturhistoriske fænomener såsom voldstederne Nørrevold og Søndervold befæstningsanlæg fra 1 Verdenskrig Arrild Kirke Røverkulen og Langdyssen som med fordel kan inddrages i undervisningen Skolen og Børnehuset benytter desuden byens øvrige faciliteter i undervisningen legepladser etc Skolen vil inddrage borgere fra byen i undervisningen som besidder særlige kompetencer og viden når det er relevant En skole og et Børnehus hvor bredt samarbejde prioriteres Børnehuset deltager i relevante sammenhænge i undervisningen på skolen og gennemfører årligt et grundigt indskolingsforløb i samarbejde med skolens personale Børnehuset samarbejder med byens dagplejere som tilbydes at komme på besøg i Børnehuset hvormed overgangen fra dagpleje til børnehave understøttes I forbindelse med skolens emneuger samarbejder elever og lærere på tværs af klassetrin Det tilstræbes at alle skolens elever hvert år tager på lejrskoleophold samlet Herudover tilstræbes endvidere at skolens ældste elever tager på studietur til udlandet Samlæsning af klasser vil forekomme med et elevtal under 100 hvilket udnyttes positivt En skole og et Børnehus hvor demokratiets regler læres Fagligt skal børnene eleverne lære om demokrati i undervisningen men også i det daglige spiller demokrati en rolle på skolen og i Børnehuset hvor visse beslutninger skal træffes i fællesskab Det er vigtigt at børnene eleverne lærer at argumentere for en sag og ikke mindst at lytte til andres argumenter og opnå enighed Det tilstræbes at skolen har et elevråd En inspirerende skole Børnehus som fastholder elevernes lyst til at lære og udvikle sig Det er vigtigt at børnene eleverne trives på skolen og i Børnehuset at de har gode fysiske rammer og at børn elever har et tillidsfuldt forhold til alle personaler Det prioriteres at alle børn elever har en inspirerende og udfordrende hverdag En skole og et Børnehus som tager afsæt i anerkendende pædagogik Det prioriteres at børnene eleverne skal lære at tage ansvar for sig selv og vise respekt og tolerance for sine medmennesker Alle børn elever skal lære at tage ansvar for sig selv og for hinanden Dette fremmes ved at deres selvværd styrkes ved at opleve sejre i stedet for nederlag hvormed de lærer at turde stole på sig selv Børnene eleverne skal turde stå ved hvad de mener og ikke bøje af for gruppepres En skole og et børnehus hvor daglig rengøring varetages af lønnet personale Lønnet personale varetager den daglige rengøring af skolens indendørs arealer Det prioriteres dog at børn elever skal lære at føle et praktisk ansvar overfor deres skole hvorfor de skal rydde op sætte stole på plads viske tavlen ren osv En skole og et børnehus hvor dit barn bliver anerkendt En

  Original URL path: http://www.arrildprivatskole.dk/vaerdigrundlag (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Arrildprivatskole
  15 april hvert år Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindelig brev til forældrekredsens og skolekredsens medlemmer med mindst én måneds varsel I denne indkaldelse angives en 14 dages frist fra indkaldelsens udsendelse til indsendelse af forslag til dagsorden Herefter udsendes en endelig indkaldelse samt dagsorden til generalforsamling Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen og de skal bekendtgøres for forældrekredsen og skolekredsens medlemmer ved udsendelse af den endelige indkaldelse til generalforsamlingen Stk 4 Dagsorden skal indeholdende følgende 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsen aflægger beretning 3 Det reviderede regnskab og budgettal for det aktuelle år forelægges til orientering 4 Tilsynsførende aflægger beretning 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6 Valg af revisor 7 Valg af tilsynsførende 8 Indkomne forslag 9 Eventuelt 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 2 5 af forældrekredsens medlemmer kræver det Den indkaldes som en ordinær generalforsamling Dagsordenen skal oplyses ved indkaldelsen 9 Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer Vedtægtsændringer skal vedtages med kvalificeret flertal af generalforsamlingen Stk 2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal Afstemninger foretages skriftligt når blot ét medlem fremsætter ønske derom Stk 3 Der føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne Protokollen underskrives af dirigenten 10 Bestyrelsen består af 5 medlemmer Én formand og 4 andre medlemmer Stk 2 Bestyrelsen vælges af forældrekredsen og skolekredsen ved generalforsamlingen Stk 3 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen Suppleanter vælges for et år I ulige år er 3 medlemmer af forældrekredsen på valg I lige år er 1 2 medlem af skolekredsen på valg og ét af forældrekredsens medlemmer kan være på valg Ved generalforsamlingen i 2005 afgør bestyrelsen hvilke medlemmer der er på valg Stk 4 Valgbar til bestyrelsen er medlemmer af forældrekredsen og skolekredsen Mindst tre af bestyrelsens medlemmer skal være medlem af forældrekredsen og mindst én skal være medlem af skolekredsen Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og mindst et flertal af medlemmerne skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark Stk 5 Genvalg til bestyrelsen kan finde sted Der vælges hvert år mindst 2 suppleanter for bestyrelsen Suppleanterne kan uden stemmeret deltage i bestyrelsesmøderne Stk 6 Skolens leder og ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen når de samtidig er medlem af forældrekredsen Stk 7 Bestyrelsen konstituerer sig selv og formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte Stk 8 Næstformand træder i formandens sted ved formandens forfald Stk 9 Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem Stk 10 Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil kan vedkommende ikke længere være medlem af bestyrelsen men skal udtræde I sådan et tilfælde indtræder suppleanten Stk 11 I bestyrelsens sammensætning tilstræbes der en ligelig sammensætning af mænd og kvinder jf Ligestillingsloven

  Original URL path: http://www.arrildprivatskole.dk/vedtaegter (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Arrildprivatskole
  0 1 klasse Information til forældre 2 3 klasse Information til forældre 4 5 klasse Information til forældre 6 7 klasse Information til forældre Skoleskemaer busplan SFO Kalender Undervisningsplan Evaluering Miljøundersøgelse Tilsynsrapporter Børnehuset Nyhedsbreve Kalender Velkomstbrochure Åbningstider og lukkedage Praktiske oplysninger Kost Indmeldelse priser Personale Kostpolitik Læreplan Trafikpolitik Kontrolrapport Forældreråd Vedtægter Billedgalleri Bestyrelsen Formål medlemmer Nyheder Støtteforening Kalender Nyheder Bestyrelsen Formål vedtægter Bliv medlem OK benzinkort el og mobil Udlejning

  Original URL path: http://www.arrildprivatskole.dk/bilag-til-vedtaegter-boernehuset-2014 (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Arrildprivatskole
  Information til forældre 4 5 klasse Information til forældre 6 7 klasse Information til forældre Skoleskemaer busplan SFO Kalender Undervisningsplan Evaluering Miljøundersøgelse Tilsynsrapporter Børnehuset Nyhedsbreve Kalender Velkomstbrochure Åbningstider og lukkedage Praktiske oplysninger Kost Indmeldelse priser Personale Kostpolitik Læreplan Trafikpolitik Kontrolrapport Forældreråd Vedtægter Billedgalleri Bestyrelsen Formål medlemmer Nyheder Støtteforening Kalender Nyheder Bestyrelsen Formål vedtægter Bliv medlem OK benzinkort el og mobil Udlejning Arrild Nyt Om os Vi ønsker os Kalender Værdigrundlag

  Original URL path: http://www.arrildprivatskole.dk/vi-oensker-os (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Arrildprivatskole
  cafe Læringsmiljø Indmeldelse priser Personale Klasserne 0 1 klasse Information til forældre 2 3 klasse Information til forældre 4 5 klasse Information til forældre 6 7 klasse Information til forældre Skoleskemaer busplan SFO Kalender Undervisningsplan Evaluering Miljøundersøgelse Tilsynsrapporter Børnehuset Nyhedsbreve Kalender Velkomstbrochure Åbningstider og lukkedage Praktiske oplysninger Kost Indmeldelse priser Personale Kostpolitik Læreplan Trafikpolitik Kontrolrapport Forældreråd Vedtægter Billedgalleri Bestyrelsen Formål medlemmer Nyheder Støtteforening Kalender Nyheder Bestyrelsen Formål vedtægter Bliv medlem

  Original URL path: http://www.arrildprivatskole.dk/avisudklip---presse (2016-01-02)
  Open archived version from archive