archive-dk.com » DK » B » BBBO.DK

Total: 304

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Guidede ture
  guided rundvisning Vi er altid åbne for disse henvendelser og viser frem hvor det er relevant og muligt Kontakt For mere information og booking af guidede ture kontakt driftschef Niels Hosie på niho bbbo dk eller tlf 20 46 69 38 Energi i bbbo Miljøpolitik Fremtidssikrede boliger Energi i renovering Case stories Guidede ture Energiklasser FIND DIN AFDELING Find din afdeling i listen nedenfor Vælg afdeling Borumtoften Bronzealdervænget Drejergården Gellerupparken

  Original URL path: http://bbbo.dk/energi-i-bbbo/guidede-ture (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Energiklasser
  en markant udvikling gennem de seneste år fra at der i 1985 blev indført de første krav om maksimalt energiforbrug til i dag hvor alle nye bygninger i EU skal komme nær en nul energi balance i 2020 Det kan være vanskeligt at sætte sig ind i de enkelte energiklasser men en komplet og udførlig beskrivelse kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www ens dk Energi i bbbo Miljøpolitik Fremtidssikrede boliger

  Original URL path: http://bbbo.dk/energi-i-bbbo/energiklasser (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Regnskaber
  Årsregnskabet godkendes endeligt på det årlige repræsentantskabsmøde i maj måned Beretning og regnskab kan downloades her Beretning 2014 Årsregnskab 2014 Beretning 2013 Årsregnskab 2013 Beretning 2012 Årsregnskab 2012 Infocenter Regnskaber Skræppebladet Vedligeholdsordninger Vedtægter Telefonguide Information for boligsøgende Information for lejere FIND DIN AFDELING Find din afdeling i listen nedenfor Vælg afdeling Borumtoften Bronzealdervænget Drejergården Gellerupparken Hans Brogesparken Hasselager Hasselengen Hasselhøj Havnehusene Holmstrup Højriisparken Kildeagervej Lyngby Odinsgården Pilevangen Rødlundparken Seniorbo Voldbækhave

  Original URL path: http://bbbo.dk/infocenter/regnskaber (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Skræppebladet
  bladet bringes historier fra beboernes nærmiljø Hvis du gerne vil vide mere om Skræppebladet kan du linke til deres hjemmeside her Skræppebladet Infocenter Regnskaber Skræppebladet Vedligeholdsordninger Vedtægter Telefonguide Information for boligsøgende Information for lejere FIND DIN AFDELING Find din afdeling i listen nedenfor Vælg afdeling Borumtoften Bronzealdervænget Drejergården Gellerupparken Hans Brogesparken Hasselager Hasselengen Hasselhøj Havnehusene Holmstrup Højriisparken Kildeagervej Lyngby Odinsgården Pilevangen Rødlundparken Seniorbo Voldbækhave Skovgårdsparken Skovhøj 23 Skovhøj 24 Sonnesgården

  Original URL path: http://bbbo.dk/infocenter/skraeppebladet (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vedligeholdsordninger
  af vægge og lofter samt rengøring Lejeren afholder udgifterne i normalistandsættelsen men afdelingen overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde x 100 md Normal istandsættelse kan undlades for bygningsoverflader som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt og nyligt istandsat Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning maling tapetsering og gulvbehandling Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse Speciel A ordning med NI beløb omfatter følgende Ved fraflytningen sørger indflytter selv for normal istandsættelse Afdelingen udbetaler et beløb til normal istandsættelse enten på forhånd eller når normal istandsættelse er sket Indflytter bestemmer selv om der skal anvendes håndværkere Afdelingen fastsætter beløbet til normal istandsættelse Afdelingen sparer udgiften til maler og rengøring det samme gør fraflytter naturligvis Alt andet er som under standard A ordning B ordning omfatter følgende Lejer betaler over huslejen til en vedligeholdelseskonto Herudover indbetaler lejer til en fælleskonto Midlerne på denne konto anvendes efter skøn fra servicelederen i den enkelte afdeling Det enkelte lejemåls vedligeholdelsesskonto kan anvendes til maling af vægge lofter jern og træværk inventar samt til tapetsering og gulvbehandling i den periode lejeren bor i boligen Der sker ingen istandsættelse ved lejerskifte den nye lejer må acceptere den forrige lejers farvevalg samt det slid der følger af at det er en genbrugslejlighed vi lejer ud Fraflytter skal betale fuldt ud for sin eventuelle misligholdelse af lejemålet Afdelingerne i Brabrand Boligforenings vedligeholdelsesordninger Afd 1 A ordning med NI beløb Afd 2 B ordning Afd 3 B ordning Afd 4 B ordning Afd 5 A ordning Afd 6 B ordning Afd 7 B ordning Afd 8 A ordning med NI beløb Afd 10 B ordning Afd 11 A ordning med NI Afd 12 B ordning Afd 14 B ordning Afd 15 B

  Original URL path: http://bbbo.dk/infocenter/vedligeholdsordninger (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vedtægter
  af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal Når 1 3 af repræsentanterne forlanger det skal afstemningen være skriftlig Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af boligforeningen kan kun vedtages hvis 2 3 af repræsentanterne er mødt og 2 3 af de afgivne stemmer er for forslaget Er mindre end 2 3 mødt men mindst 2 3 af de afgivne stemmer er for forslaget afholdes nyt møde inden 2 uger og på dette møde kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages hvis 2 3 af de afgivne stemmer er for forslaget Stk 2 For at vedtagelse af boligforeningens opløsning skal være gyldig kræves endvidere at opløsningen besluttes på afdelingsmøder i samtlige afdelinger og at den besluttes efter samme regler og med samme majoritet gennemsnitsresultat af afstemningerne som nævnt i stk 1 3 og 4 punktum Stk 3 Sammenlægning af afdelinger skal godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger Har boligforeningen i forbindelse med opførelse af nybyggeri truffet beslutning om at to eller flere byggeafsnit skal udgøre en afdeling kan denne beslutning dog ikke omgøres på et afdelingsmøde i en eller flere af de berørte nye afdelinger Stk 4 I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne Beretningen underskrives af dirigenten og foreningsbestyrelsens formand En udskrift af protokollen gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 6 uger efter mødets afholdelse Foreningsbestyrelsen 18 Valgbar til foreningsbestyrelsen og til suppleanter til foreningsbestyrelsen er boligforeningens medlemmer og disses myndige husstandsmedlemmer Stk 2 Foreningsbestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden Disse vælges af repræsentantskabet Samtidig vælges suppleanter Stk 3 Mindst halvdelen af foreningsbestyrelsens medlemmer skal være beboere i boligforeningen Stk 4 Medlem af foreningsbestyrelsen kan ikke være Borgmesteren i den tilsynsførende kommune Rådmanden for den magistratsafdeling hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt Formanden for det udvalg hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen er henlagt Ansatte i den del af den kommunale forvaltning der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen Stk 5 Hvert andet år afgår foreningsbestyrelsens formand Af foreningsbestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge medlemmerne er valgt Genvalg kan finde sted Stk 6 Afgår et foreningsbestyrelsesmedlem indtræder suppleant Findes ingen suppleanter indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til valg af foreningsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter Stk 7 Ved en forretningsorden træffer foreningsbestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv 19 Foreningsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligforeningen og dens afdelinger Foreningsbestyrelsen er ansvarlig for driften herunder for at udlejning budgetlægning regnskabsaflæggelse lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen Stk 2 Hvert år godkender foreningsbestyrelsen årsregnskaber for boligforeningen og for dens enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og evt afdelingsmødet jf 21 stk 3 Herudover foretager foreningsbestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder jf 21 stk 1 Endelig vedtager foreningsbestyrelsen hvert år inden regnskabsårets udløb budget for boligforeningen Stk 3 Som leder af den daglige drift kan foreningsbestyrelsen ansætte en forretningsfører eller en direktør Det bestemmes ved forretningsordenen hvorvidt nødvendig medhjælp for forretningsføreren direktøren kan antages af denne eller skal ansættes af foreningsbestyrelsen Dog foretages ansættelsen af inspektører for de enkelte afdelinger af foreningsbestyrelsen efter indstilling af forretningsføreren direktøren Stk 4 Boligforeningen og dens enkelte afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede foreningsbestyrelse eller af to foreningsbestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene skal være foreningsbestyrelsens formand eller næstformand i forening med forretningsføreren direktøren hvis en sådan er ansat Foreningsbestyrelsen kan meddele en forretningsførende boligorganisation fuldmagt til at forpligte boligforeningen og de enkelte afdelinger 20 Foreningsbestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden når der skønnes at være behov herfor samt når 2 medlemmer af foreningsbestyrelsen anmoder herom Udover foreningsbestyrelsesmedlemmerne har tillige forretningsføreren direktøren adgang til foreningsbestyrelsens møder dog uden stemmeret Forretningsføreren direktøren kan beslutte at andre deltager i mødet med taleret Dagsordenen for bestyrelsesmødet gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere samtidig med at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter Stk 2 Foreningsbestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 3 medlemmer er til stede Stk 3 Beslutning træffes af de tilstedeværende foreningsbestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal Står stemmerne lige gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget Stk 4 I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne Beretningen underskrives af foreningsbestyrelsens medlemmer En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 21 Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 måneder efter indflytning har fundet sted Dagsordenen for afdelingsmødet skal jf dog stk 3 omfatte følgende punkter Valg af dirigent Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år Behandling af evt indkomne forslag Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem mer Eventuelt Stk 2 Fremsætter mindst 25 af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens beboere efter reglerne i 23 stk 3 Stk 3 Afdelingsmødet kan beslutte at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse Er dette tilfældet skal der inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning afholdes yderligere et ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling regnskabsmødet Afdelingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om på hvilket af de 2 ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse og repræsentantskabsmedlem mer skal finde sted Afholdes der 2 ordinære afdelingsmøder sker fremlæggelse af årsberetning på regnskabsmødet Stk 4 Det afdelingsmøde hvor der vælges afdelingsbestyrelsesmedlemmer beslutter om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen og om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger repræsentanter til repræsentantskabet jf 12 stk 1 2 punktum Stk 5 Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det eller når mindst 25 af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet eller når der på et tidligere tidspunkt er

  Original URL path: http://bbbo.dk/infocenter/vedtaegter (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Telefonguide
  telefornnumre til vores drifts og servicepersonale Infocenter Regnskaber Skræppebladet Vedligeholdsordninger Vedtægter Telefonguide Information for boligsøgende Information for lejere FIND DIN AFDELING Find din afdeling i listen nedenfor Vælg afdeling Borumtoften Bronzealdervænget Drejergården Gellerupparken Hans Brogesparken Hasselager Hasselengen Hasselhøj Havnehusene Holmstrup Højriisparken Kildeagervej Lyngby Odinsgården Pilevangen Rødlundparken Seniorbo Voldbækhave Skovgårdsparken Skovhøj 23 Skovhøj 24 Sonnesgården Søvangen Thorsbjerg Toveshøj Østergårdsparken Senest opdateret 28 04 2016 Indtast din email adresse Åbningstider Mandag onsdag

  Original URL path: http://bbbo.dk/infocenter/telefonguide (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Kontakt Ledelsen
  Witting Mobil 45 20775045 Mail suwi bbbo dk Om os Historie Organisationsplan politisk Afdelingsbestyrelser Repræsentantskab Bestyrelse Administration Kontakt Ledelsen Kontakt Sekretariatet Kontakt HR Kontakt Kommunikation Kontakt Økonomi Kontakt Driftsafdelingen Kontakt Projektafdelingen Kontakt Udlejningen Kontakt Boligsociale BB Service Håndtering af personoplysninger SMS Service Fritidsforeningen Job i Brabrand Boligforening Download center Regnskaber Vedtægter Indkaldelser og referater FIND DIN AFDELING Find din afdeling i listen nedenfor Vælg afdeling Borumtoften Bronzealdervænget Drejergården Gellerupparken Hans

  Original URL path: http://bbbo.dk/om-os/administration/kontakt-ledelsen (2016-04-28)
  Open archived version from archive