archive-dk.com » DK » B » BBBO.DK

Total: 304

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bestyrelse
  den daglige ledelse af boligforeningen i tæt samarbejde med den øvrige ledelsesgruppe og deres medarbejdere Bestyrelsen udstikker således den vision og mission samt mål og delmål som der arbejdes efter og den administrerende direktør har herefter den daglige ledelse af administrationen og de ansatte medarbejdere På bestyrelsens konstituerende møde den 25 juni 2015 aftaltes en ny udvalgsstruktur Læs mere herom ved at klikke her Bestyrelse Formand Keld Albrechtsen Projektudvalg formand Udvalg vedr Helhedsplan Gellerup Toveshøj området Politisk styregruppe vedr Helhedsplanen Administrativ styregruppe vedr helhedsplanen Boligpolitisk udvalg Administrativt udvalg Næstformand Troels Bo Knudsen Projektudvalg Udvalg vedr Helhedsplan Gellerup Toveshøj området Politisk styregruppe vedr Helhedsplanen Kommunikations organisationsudvalg Repræsentant Aarhusbolig Styregruppen vedr projekt Vejledningscenter for unge og forældrerådgivning om uddannelse og arbejde Bestyrelsesmedlem Jesper Pedersen Boligpolitisk udvalg formand Bestyrelsesmedlem i Aarhusbolig Jysk Boligadministration LokalEnergi Bestyrelsesmedlem Helle Hansen Kommunikations organisationsudvalg formand Repræsentant for ad hoc udvalget i politisk styregruppe vedr Helhedsplanen Bestyrelsesmedlem Jens Joel Boligpolitisk udvalg Bestyrelsesmedlem Peter Iversen Administrativt udvalg formand Kommunikations organisationsudvalg Bestyrelsesmedlem Maria Kahr Ovesen Projektudvalget Om os Historie Organisationsplan politisk Afdelingsbestyrelser Repræsentantskab Bestyrelse Administration BB Service Håndtering af personoplysninger SMS Service Fritidsforeningen Job i Brabrand Boligforening Download center Regnskaber Vedtægter Indkaldelser og referater FIND DIN AFDELING Find din afdeling i

  Original URL path: http://bbbo.dk/om-os/bestyrelse (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Administration
  vores beboere Nedenfor kan du se hvordan administrationen er sammensat og finde kontaktinformation på de enkelte afdelinger og medarbejdere Om os Historie Organisationsplan politisk Afdelingsbestyrelser Repræsentantskab Bestyrelse Administration Kontakt Ledelsen Kontakt Sekretariatet Kontakt HR Kontakt Kommunikation Kontakt Økonomi Kontakt Driftsafdelingen Kontakt Projektafdelingen Kontakt Udlejningen Kontakt Boligsociale BB Service Håndtering af personoplysninger SMS Service Fritidsforeningen Job i Brabrand Boligforening Download center Regnskaber Vedtægter Indkaldelser og referater FIND DIN AFDELING Find din

  Original URL path: http://bbbo.dk/om-os/administration (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • BB Service
  åbent igen eller hvis det drejer sig om et problem som du selv burde klare Du kan bruge Totalservice i forbindelse med Totalstoppet toiletafløb medmindre selvforskyldt se næste afsnit Manglende varme i vinterhalvåret Manglende varmt vand Vandskade Problemer med vandforsyningen Reparation efter indbrud Ituslåede ruder Skader ved brand vand storm og lignende Ingen strømforsyning i boligen Hvornår bør du ikke ringe til Totalservice Som udgangspunkt ringer man kun til Totalservice hvis der som nævnt ovenfor er tale om et akut opstået problem som man ikke selv kan klare og som ikke kan vente til servicelederen har åbent igen En uberettiget henvendelse til Totalservice medfører at du selv kommer til at betale for udkaldet Dette vil du blive gjort opmærksom på når du taler med Totalservice Her er nogle eksempler på hvornår du selv kan komme til at betale for vagtudkaldet Hvis en sikring er sprunget og du ikke selv skifter den men i stedet ringer til Totalservice for hjælp Hvis du er selvforskyldt i fejlen fx børnebleer eller masser af toiletpapir i toiletkummen engangsklude i afløbet o l Hvis fejlen skyldes din egen installation opvaskemaskine vaskemaskine toilet vandhane fjernsyn lamper o l Hvis din køkkenvask fx er stoppet mandag aften

  Original URL path: http://bbbo.dk/om-os/bb-service (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Håndtering af personoplysninger
  har ret til at få oplyst hvad de er registreret som hvad oplysningerne bruges til og hvem de eventuelt videregives til Det kaldes indsigtsretten Desuden er virksomheder foreninger m m der videregiver personoplysninger til andre til markedsføringsbrug forpligtet til at indhente kundens samtykke eller følge indsigelsesproceduren i persondatalovens 36 I Brabrand Boligforening videregiver vi ingen oplysninger som vi indhenter i forbindelse med bl a tilmelding til Nyhedsbreve og SMS service

  Original URL path: http://bbbo.dk/om-os/handtering-af-personoplysninger (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Fritidsforeningen
  boligforeningsafdeling vælger på sit årlige afdelingsmøde ét medlem til den sektion som den pågældende boligforeningsafdeling geografisk henhører under Sektion Syd Boligforeningsafdelingerne 7 10 15 21 22 23 24 25 26 30 og 31 henhører under Sektion Syd Du kan downloade FAS Sektion Syds bevillingsregler her Du kan downloade FAS Sektion Syds forretningsorden her Sektion Nord Boligforeningsafdelingerne 1 2 3 5 6 8 11 12 14 16 17 18 og 19 henhører under Sektion Nord Du kan downloade FAS Sekton Nords bevillingsregler her Du kan downloade FAS Sektion Nords forretningsorden her Sektion Vest Boligforeningsafdeling 4 henhører under Sektion Vest Du kan downloade FAS Sektion Vests bevillingsregler her Du kan downloade FAS Sektion Vests forretningsorden her Download ansøgningsskemaer Ansøgning ifbm arrangement for afdelinger Ansøgning ifbm arrangement for foreninger Ansøgning om driftstilskud til pensionistforeninger Ansøgning om fritagelse på lån Ansøgning om lån til foreninger Regnskab ifbm arrangement for afdelinger Regnskab ifbm arrangement for foreninger Generalforsamling 2016 Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen i Fritidsforeningen 19 05 2016 Forslag til vedtægtsændringer SDH 19 05 2016 Indkaldelse til generalforsamling den 19 maj 2016 Om os Historie Organisationsplan politisk Afdelingsbestyrelser Repræsentantskab Bestyrelse Administration BB Service Håndtering af personoplysninger SMS Service Fritidsforeningen Job i Brabrand Boligforening Download center

  Original URL path: http://bbbo.dk/om-os/fritidsforeningen (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Job i Brabrand Boligforening
  ledig stilling Du skal sende ansøgningen til Brabrand Boligforening Rymarken 2 8210 Aarhus V Att HR afdelingen Du kan også maile en ansøgning til os klik her HR afdelingen Om os Historie Organisationsplan politisk Afdelingsbestyrelser Repræsentantskab Bestyrelse Administration BB Service Håndtering af personoplysninger SMS Service Fritidsforeningen Job i Brabrand Boligforening Download center Regnskaber Vedtægter Indkaldelser og referater FIND DIN AFDELING Find din afdeling i listen nedenfor Vælg afdeling Borumtoften Bronzealdervænget

  Original URL path: http://bbbo.dk/om-os/job-i-brabrand-boligforening (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Regnskaber
  hver enkelt afdeling Årsregnskabet godkendes endeligt på det årlige repræsentantskabsmøde i maj måned Beretning og regnskab kan downloades her Beretning 2014 Årsregnskab 2014 Beretning 2013 Årsregnskab 2013 Beretning 2012 Årsregnskab 2012 Download center Regnskaber Vedtægter Indkaldelser og referater FIND DIN AFDELING Find din afdeling i listen nedenfor Vælg afdeling Borumtoften Bronzealdervænget Drejergården Gellerupparken Hans Brogesparken Hasselager Hasselengen Hasselhøj Havnehusene Holmstrup Højriisparken Kildeagervej Lyngby Odinsgården Pilevangen Rødlundparken Seniorbo Voldbækhave Skovgårdsparken Skovhøj

  Original URL path: http://bbbo.dk/download-center/regnskaber (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vedtægter
  17 Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal Når 1 3 af repræsentanterne forlanger det skal afstemningen være skriftlig Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af boligforeningen kan kun vedtages hvis 2 3 af repræsentanterne er mødt og 2 3 af de afgivne stemmer er for forslaget Er mindre end 2 3 mødt men mindst 2 3 af de afgivne stemmer er for forslaget afholdes nyt møde inden 2 uger og på dette møde kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages hvis 2 3 af de afgivne stemmer er for forslaget Stk 2 For at vedtagelse af boligforeningens opløsning skal være gyldig kræves endvidere at opløsningen besluttes på afdelingsmøder i samtlige afdelinger og at den besluttes efter samme regler og med samme majoritet gennemsnitsresultat af afstemningerne som nævnt i stk 1 3 og 4 punktum Stk 3 Sammenlægning af afdelinger skal godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger Har boligforeningen i forbindelse med opførelse af nybyggeri truffet beslutning om at to eller flere byggeafsnit skal udgøre en afdeling kan denne beslutning dog ikke omgøres på et afdelingsmøde i en eller flere af de berørte nye afdelinger Stk 4 I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne Beretningen underskrives af dirigenten og foreningsbestyrelsens formand En udskrift af protokollen gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 6 uger efter mødets afholdelse Foreningsbestyrelsen 18 Valgbar til foreningsbestyrelsen og til suppleanter til foreningsbestyrelsen er boligforeningens medlemmer og disses myndige husstandsmedlemmer Stk 2 Foreningsbestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden Disse vælges af repræsentantskabet Samtidig vælges suppleanter Stk 3 Mindst halvdelen af foreningsbestyrelsens medlemmer skal være beboere i boligforeningen Stk 4 Medlem af foreningsbestyrelsen kan ikke være Borgmesteren i den tilsynsførende kommune Rådmanden for den magistratsafdeling hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt Formanden for det udvalg hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen er henlagt Ansatte i den del af den kommunale forvaltning der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen Stk 5 Hvert andet år afgår foreningsbestyrelsens formand Af foreningsbestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge medlemmerne er valgt Genvalg kan finde sted Stk 6 Afgår et foreningsbestyrelsesmedlem indtræder suppleant Findes ingen suppleanter indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til valg af foreningsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter Stk 7 Ved en forretningsorden træffer foreningsbestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv 19 Foreningsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligforeningen og dens afdelinger Foreningsbestyrelsen er ansvarlig for driften herunder for at udlejning budgetlægning regnskabsaflæggelse lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen Stk 2 Hvert år godkender foreningsbestyrelsen årsregnskaber for boligforeningen og for dens enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og evt afdelingsmødet jf 21 stk 3 Herudover foretager foreningsbestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder jf 21 stk 1 Endelig vedtager foreningsbestyrelsen hvert år inden regnskabsårets udløb budget for boligforeningen Stk 3 Som leder af den daglige drift kan foreningsbestyrelsen ansætte en forretningsfører eller en direktør Det bestemmes ved forretningsordenen hvorvidt nødvendig medhjælp for forretningsføreren direktøren kan antages af denne eller skal ansættes af foreningsbestyrelsen Dog foretages ansættelsen af inspektører for de enkelte afdelinger af foreningsbestyrelsen efter indstilling af forretningsføreren direktøren Stk 4 Boligforeningen og dens enkelte afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede foreningsbestyrelse eller af to foreningsbestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene skal være foreningsbestyrelsens formand eller næstformand i forening med forretningsføreren direktøren hvis en sådan er ansat Foreningsbestyrelsen kan meddele en forretningsførende boligorganisation fuldmagt til at forpligte boligforeningen og de enkelte afdelinger 20 Foreningsbestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden når der skønnes at være behov herfor samt når 2 medlemmer af foreningsbestyrelsen anmoder herom Udover foreningsbestyrelsesmedlemmerne har tillige forretningsføreren direktøren adgang til foreningsbestyrelsens møder dog uden stemmeret Forretningsføreren direktøren kan beslutte at andre deltager i mødet med taleret Dagsordenen for bestyrelsesmødet gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere samtidig med at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter Stk 2 Foreningsbestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 3 medlemmer er til stede Stk 3 Beslutning træffes af de tilstedeværende foreningsbestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal Står stemmerne lige gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget Stk 4 I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne Beretningen underskrives af foreningsbestyrelsens medlemmer En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 21 Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 måneder efter indflytning har fundet sted Dagsordenen for afdelingsmødet skal jf dog stk 3 omfatte følgende punkter Valg af dirigent Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år Behandling af evt indkomne forslag Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem mer Eventuelt Stk 2 Fremsætter mindst 25 af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens beboere efter reglerne i 23 stk 3 Stk 3 Afdelingsmødet kan beslutte at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse Er dette tilfældet skal der inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning afholdes yderligere et ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling regnskabsmødet Afdelingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om på hvilket af de 2 ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse og repræsentantskabsmedlem mer skal finde sted Afholdes der 2 ordinære afdelingsmøder sker fremlæggelse af årsberetning på regnskabsmødet Stk 4 Det afdelingsmøde hvor der vælges afdelingsbestyrelsesmedlemmer beslutter om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen og om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger repræsentanter til repræsentantskabet jf 12 stk 1 2 punktum Stk 5 Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det eller når mindst 25 af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet eller når der på et

  Original URL path: http://bbbo.dk/download-center/vedtaegter (2016-04-28)
  Open archived version from archive