archive-dk.com » DK » B » BECHTEREW.DK

Total: 380

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Operation - Morbus Bechterew
  Biologiske lægemidler Operation Om foreningen Landsdelsforeninger Debat MB bladet Arv og testamente Firmamedlemsskaber Samarbejdspartnere Konsulent Øvelsesprogrammer Links Brochurer Kontakt os Operation Kun få Morbus Bechterew patienter får behov for en operation og som oftest i form af et nyt hofteled Dog kan man ikke forvente at en operation altid hjælper mod smerterne og de indskrænkede bevægelsesmuligheder Enkelte bliver så krumme og stive i ryggen at de har svært ved at

  Original URL path: http://bechterew.dk/54_operation.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Vores værdigrundlag - Morbus Bechterew
  med relation til morbus Bechterew Vi vil bidrage til at forbedre behandlingsmulighederne af morbus Bechterew Vi vil støtte og stimulere forskning i morbus Bechterew Vi vil runde medlem nr 2 000 i 2014 Missioner Gigtforeningen for Morbus Bechterew er en vigtig informationskilde for medlemmerne deres pårørende den offentlige forvaltning behandlingssystemet og andre interesseorganisationer Gigtforeningen for Morbus Bechterew udgiver løbende informationsmateriale i elektronisk og trykt form Gigtforeningen for Morbus Bechterew rådgiver og oplyser om behandling og sociale spørgsmål Gigtforeningen for Morbus Bechterew samarbejder med andre landes Bechterewforeninger i den internationale sammenslutning ASIF Gigtforeningen for Morbus Bechterew tilbyder igennem lokale landsdelsforeninger forskellige træningsformer foredrag og sociale arrangementer Gigtforeningen for Morbus Bechterew arbejder for lige tilgang til alle behandlingstilbud for samtlige medlemmer Værdier I Gigtforeningen for Morbus Bechterew tilstræber vi at Behandle alle henvendelser fortroligt seriøst og professionelt Hoved og kredsbestyrelser arbejder med engagement og ansvarlighed til foreningens og medlemmernes bedste Være bevidste om at alle tilknyttede personer i foreningen arbejder på frivillig basis samt at vi altid bør tage hensyn til den enkeltes professionelle arbejde Vi anerkender at den enkeltes øvrige forhold i perioder kan betyde mindsket eller meget lille arbejdsindsats i foreningens virke ligesom vi respekterer alle tillidsfolks prioriteringer i forhold

  Original URL path: http://bechterew.dk/172_vores-vaerdigrundlag.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Hovedbestyrelsen - Morbus Bechterew
  28 jensblichertryde live dk Claus Ebbe Junker Næstformand Lilletoften 22 Rodskov 8543 Hornslet 30 24 05 47 clausebbejunker gmail com Per Schwarz Kasserer Reinholdts Bakke 54 6640 Lunderskov 30 28 58 63 ritaogperschwarz stofanet dk Stig Winther Nielsen Bestyrelsesmedlem Tinggårdslunden 36 4030 Tune 30 77 20 52 tune 4030 stig hotmail com Margit Quist Spanggaard Bestyrelsesmedlem Christiansminde 2 C 9210 Aalborg SØ 98 14 94 20 maqu sp stofanet dk

  Original URL path: http://bechterew.dk/69_hovedbestyrelsen.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Vedtægter - Morbus Bechterew
  regnskabsår 8 Valg til hovedbestyrelsen 9 Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen 10 Valg af revisor samt revisorsuppleant 11 Eventuelt Der udfærdiges et referat af landsmødet Referatet underskrives af hovedbestyrelsens formand samt af dirigenten og udsendes til landsdelsforeningernes formænd og hovedbestyrelsen Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning medmindre dirigenten eller mindst 10 delegerede forlanger skriftlig afstemning Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal jfr dog 13 og 15 vedrørende vedtægtsændringer og landsforeningens opløsning Landsdelsforeningernes delegerede samt hovedbestyrelsens 5 ordinære medlemmer er stemme berettigede Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Ekstraordinært landsmøde afholdes når hovedbestyrelsens flertal eller repræsentanter der svarer til mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angi velse af dagsorden Ekstraordinært landsmøde skal afholdes senest 4 uger efter kravets fremsæt telse Forslag der ønskes behandlet på landsmødet skal være landsforeningens formand eller næstfor mand i hænde senest 2 uger inden landsmødet skal afholdes Forslagene sendes til landsdelsfor eningernes formænd senest 1 uge inden landsmødet 8 Medlemskontingent Hovedbestyrelsen fremlægger forslag til fælles medlemskontingent på formandsmødet forud for landsmødet Landsdelsforeningernes eventuelle ønsker til individuelt medlemskontingent fremlæg ges på formandsmødet Landsforeningen opkræver medlemskontingentet der er vedtaget på landsmødet Medlemskontin gentet er som hovedregel ens for alle landsdelsforeninger og vedtages altid opdelt med en andel til landsdelsforeningerne samt en andel til landsforeningen Landsforeningen fremsender landsdelsforeningernes andel af medlemskontingentet til landsdels foreningerne en gang hver måned Vedrørende indmeldelse i løbet af året Indmeldelse 01 01 30 06 Betales fuldt kontingent for et helt år Indmeldelse 01 07 31 10 Betales kontingent pr måned Indmeldelse 01 11 31 12 Betales kontingent fra efterfølgende år 9 Budget og budgetprognose Der fremlægges og godkendes budget for det kommende regnskabsår Det kommende regn skabsår er kalenderåret efter det år der er blevet aflagt regnskab for i 7 punkt 5 Der fremlægges en budgetprognose for det efterfølgende regnskabsår 10 Hovedbestyrelsen Landsforeningen ledes af en hovedbestyrelse der efter simpelt flertal vælges på landsmødet og består af en formand næstformand tre bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Suppleanterne deltager i hovedbestyrelsens møder uden stemmeret Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter væl ges for to år dog således at der i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant og i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant Genvalg kan finde sted Hvis et hovedbestyrelsesmedlem udtræder før valgperioden er udløbet indtræder en suppleant i hovedbestyrelsen med stemmeret i resten af valgperioden Suppleanter indtræder i hovedbestyrel sen efter anciennitet Hvis en suppleant udtræder før valgperioden er udløbet vælges der en ny suppleant for den reste rende del af valgperioden på det førstkommende landsmøde Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv Hovedbestyrelsen leder foreningen og handler på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og landsmødets beslutninger Tegningsret Foreningen tegnes af formanden og et medlem af hovedbestyrelsen i forening Hovedbestyrelsesmøde skal afholdes mindst to gange årligt Referat af hovedbestyrelsesmøderne sendes til hovedbestyrelsens medlemmer og landsdelsfor mændene Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper med deltagelse af personer der ikke er hovedbestyrelsesmedlemmer men hovedbestyrelsen er ansvarlig for disse udvalgs arbejde Hovedbestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler som indsættes

  Original URL path: http://bechterew.dk/171_vedtaegter.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Samarbejde - Morbus Bechterew
  en årrække samarbejdet med Gigtforeningen som tillige yder økonomisk støtte Formanden for Gigtforeningen for Morbus Bechterew er del af Gigtforeningens repræsentantskab og har derved mulighed for at tage del i dette arbejde Internationalt samarbejde Den internationale sammenslutning af Bechterewforeninger Ankylosing Spondylitis International Federation ASIF blev dannet i 1988 Ankylosing spondylitis er den engelske betegnelse for Morbus Bechterew Denne sammenslutning omfatter 25 nationer med ca 48 000 medlemmer Ideen med ASIF

  Original URL path: http://bechterew.dk/65_samarbejde.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Bechterewprisen - Morbus Bechterew
  med rygsøjlegigt ankyloserende spondylitis Med tildelingen anerkendes prismodtagernes fælles projekt Effekt af 3 ugers intensiv superviseret træning af patienter med ankyloserende spondylitis efterfulgt af løbende kontakt og selvtest i 6 måneder Med prisen vil Gigtforeningen for Morbus Bechterew dels gerne anerkende prismodtagernes projekt dels mere generelt pege på vigtigheden af undersøgelser over effekten af fysioterapi ved morbus Bechterew Skønt der er generel enighed om værdien af træning ved morbus Bechterew er der kun foretaget få gode undersøgelser over effekten heraf Den foreliggende undersøgelse er ikke stor men veltilrettelagt med en kontrolgruppe og resultaterne er gjort op med anvendelse af anerkendte effektmål Jon Erlendsson reumatolog Gigtforeningen for Morbus Bechterew Gigtforeningen for Morbus Bechterew indstiftede i 2005 Bechterewprisen for at fremme videnskabelige tiltag omkring sygdommen Hæderen gives for en speciel indsats på området Prisen er på 30 000 kr Indstilling til Bechterewprisen sendes i fire eksemplarer formuleret i fri tekst Budgetoverslag samt kopi af protokollen til Videnskabsetisk Komité vedlægges Ansøgningen skal være overlæge Jon Erlendsson Grønningen 10 8700 Horsens i hænde senest den 1 april 2011 Tidligere modtagere af Bechterewprisen 2010 Merete Hetland overlæge lektor ph d Hvidovre Hospital 2009 Karen B Madsen læge på Radiologisk Afdeling Århus Hospital 2008 Susanne Juhl

  Original URL path: http://bechterew.dk/66_bechterewprisen.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • MB-kortet - Morbus Bechterew
  Morbus Bechterew kan erhverve sig det såkaldte MB kort gennem Gigtforeningen for Morbus Bechterew Kortet bør man altid have på sig så læger og reddere i tilfælde af en ulykke har mulighed for at yde den rigtige hjælp Hvis du ønsker et ekstra kort til bilen så HUSK at skrive 2 stk og HUSK også et ekstra foto Sådan får du MB kortet Send eller mail navn adresse billede samt

  Original URL path: http://bechterew.dk/67_mb-kortet.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • ID armbånd - Morbus Bechterew
  blev orienteret om morbus Bechterew og dermed hvordan man burde være påpasselig i forhold til vores led På den anden side kan alvorlige ulykker ske overalt og på alle tispunkter af døgnet I den forbindelse kan vi ikke forvente at redningspersonale eller andre der er kommet os til undsætning leder efter diverse kort der oplyser om at vi eksempelvis har stiv ryg og nakke Derfor har Gigtforeningen for Morbus Bechterew indgået en samarbejdsaftale med ID Motion der sælger identitetsarmbånd eller ID armbånd Du bestemmer hvilke oplysninger der skal lasergraveres på ID armbåndet og kan således selv bestemme kontaktoplysninger på pårørende samt sygdomme eller medicinske forhold som er livsvigtige i forbindelse med uheld Med et armbånd fra ID Motion er du således sikker på at hjælpen er nær hvis uheldet er ude Introduktionspris ID armbåndende er af silikone og fås i forskellige farver Armbåndene har alle en rustfri stålplade hvor der kan graveres personlige oplysninger De er flotte og komfortable og leveres i en stilsikker kvalitet specielt designet til at være modstandsdygtig over for vand støv og sved Ved køb af et armbånd giver Gigtforeningen for Morbus Bechterew tilskud i en introdukti onsperiode frem til 31 maj 2016 I denne periode

  Original URL path: http://bechterew.dk/224_id-armbaand.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive