archive-dk.com » DK » B » BYGNINGSREGLEMENTET.DK

Total: 962

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 6.1 Generelt - BR15
  akustiske indeklima kap 6 4 samt lysforholdene kap 6 5 Der henvises til SBi anvisning 196 Indeklimahåndbogen Hvad angår det termiske indeklima skal det ved planlægning af byggeri og ved valg af materialer vinduesarealer kølemuligheder orientering og solafskærmning sikres at der opnås tilfredsstillende temperaturforhold også i sommerperioden Luftkvaliteten er først og fremmest fastlagt ud fra den opnåede ventilation og forureningerne indendørs herunder fugtproduktionen på grund af brugernes adfærd Der bør altid benyttes byggematerialer med den lavest mulige afgivelse af forureninger Hvad angår det akustiske indeklima så skal bygningskonstruktionerne dimensioneres og udføres så de yder en tilstrækkelig lydisolation mellem tilgrænsende rum og i forhold til eksterne støjkilder Endelig er tilfredsstillende akustiske forhold i de enkelte rum betinget af at der på rummets overflader anvendes materialer som har en tilstrækkelig lydabsorption til at sikre den nødvendige lydregulering Hvad angår lysforholdene bør der være en passende afstemning mellem vinduesstørrelse rumforhold og fladeegenskaber under hensyntagen til udeomgivelserne Samtidig er det vigtigt at de øvrige faktorer som skaber det rette visuelle miljø er tilfredsstillende hvilket indebærer at lyset skal kunne tilpasses efter de opgaver der udføres i rummet Hvad angår personrisiko ved elektromagnetisk stråling så indeholder byggelovgivningen ingen specifikke regler da der ikke anses behov

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/br15_00_id90/0/46 (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • 6.2 Termisk indeklima - BR15
  af termisk indeklima findes i DS 474 Norm for specifikation af termisk indeklima Desuden henvises til DS EN ISO 7730 Ergonomi inden for termisk miljø Analytisk bestemmelse og fortolkning af termisk komfort ved beregning af PMV og PPD indekser og lokale termisk komfortkriterier For andre bygninger end boliger fastlægger bygherren det maksimale antal af timer pr år hvor en indetemperatur på henholdsvis 26 C og 27 C må overskrides For

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/br15_00_id91/0/46 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 6.4 Akustisk indeklima - BR15
  opfyldelse af funktionskravet Grænseværdien gælder ved bebyggelse ved veje og jernbaner med en trafikintensitet der ved den enkelte bygning medfører et støjniveau på mere end 58 dB for veje og 64 dB for jernbaner Grænseværdien udtrykkes som L den værdi Grænseværdien gælder for veje og jernbaner for sig Funktionskravet for boliger for støj indendørs i beboelsesrum fra tekniske installationer i erhvervsenheder i samme bygning anses for opfyldt når støjniveauet ikke overstiger værdier svarende til de vejledende grænseværdier fra tabel III i Miljøstyrelsens Vejledning nr 5 1984 Forslag til grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd i beboelsesrum findes i Orientering fra Miljøstyrelsen nr 9 1997 Funktionskravet for støj udendørs fra tekniske installationer anses for opfyldt når støjniveauet ikke overstiger værdier svarende til de vejledende grænseværdier for natperioden i tabel I i Miljøstyrelsens Vejledning nr 5 1984 De vejledende grænseværdier gælder på egen grund samt for naboejendomme DS 490 Lydklassifikation af boliger indeholder også grænseværdier for boliger der lydmæssigt har en bedre kvalitet end bygningsreglementets minimumskrav klasse B og klasse A Stk 2 Hvis rum med særligt generende støj grænser op til boliger og fælles opholdsrum skal særskilte lydisolerende tiltag iværksættes 6 4 2 stk 2 Som fællesrum forstås f eks fælles opholdsrum for flere boliger trapperum eller gange Stk 3 Tekniske installationer må ikke give et generende støjniveau umiddelbart uden for bygningernes vinduer og på rekreative arealer herunder altaner tagterrasser uderum og lignende 6 4 2 stk 3 Ved bygningernes vinduer forstås vinduer til beboelsesrum og køkkener Ved rekreative arealer forstås primært udendørs opholdsarealer som altaner terrasser tagterrasser og siddepladser men ikke gangarealer trapper bede og beplantninger mv Stk 4 Fællesrums efterklangstid skal være reguleret i overensstemmelse med deres anvendelse Stk 5 For rum i fritliggende enfamiliehuse gælder alene de ovennævnte støjkrav for tekniske installationer og for trafik Stk 6 For

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/br15_00_id96/0/46 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 6.4.1 Generelt - BR15
  490 Lydklassifikation af boliger Herudover benyttes begreberne efterklangstid og absorptionsareal som defineret i DS EN 12354 6 Bygningsakustik Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber Del 6 Lydabsorption i lukkede rum Kontrolmålinger af lydforhold udføres i henhold til SBi anvisning 217 Udførelse af bygningsakustiske målinger Regler om lydforhold og støj findes endvidere i bekendtgørelser anvisninger og vejledninger fra Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen Akustisk indeklima generelt I vejledningsteksten til BR10

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/br15_00_id97/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 6.4.2 Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning - BR15
  i overensstemmelse med deres anvendelse Stk 5 For rum i fritliggende enfamiliehuse gælder alene de ovennævnte støjkrav for tekniske installationer og for trafik Stk 6 For rum i sommerhuse i sommerhusområder gælder alene de ovennævnte støjkrav for tekniske installationer Akustisk indeklima generelt I vejledningsteksten til BR10 6 1 stk 1 henvises generelt til SBi anvisning 196 Indeklimahåndbogen Betyder det at det er værdierne i den anvisning der kan forventes at opfylde funktionskravene i afsnit 6 4 Akustisk indeklima Svar Nej grænseværdier svarende til opfyldelse af funktionskravene for akustisk indeklima findes i BR10 6 4 vejledning og tilhørende afsnit i SBi anvisning 230 samt i henvisninger fra disse Kravniveauet i Indeklimahåndbogen er ikke opdateret 6 4 2 stk 1Luftlydisolation fællesrum Hvad er kravet til luftlydisolation mellem fællesrum som trapperum og gange og hvad er kravet til døre mellem disse rum Der er ingen krav til luftlydisolation mellem fællesrum som trapperum og gange eller til døre mellem disse men derimod krav til luftlydisolation mellem fælles opholdsrum Døre mellem fælles opholdsrum og gange skal opfylde den tilsvarende bestemmelse for døre mellem bolig og fællesrum Luftlydisolation fællesrum ældreboliger 6 4 2 stk 1 Når et fælles opholdsrum i ældreboliger kan opdeles i to med en foldedør mobilvæg skal luftlydisolationen så være 55 dB Svar Det er hensigten at kravet skal opfyldes mellem uafhængige selvstændige fælles opholdsrum Opdeling af et fælles opholdsrum med en fleksibel vægløsning vurderes ikke at kræve denne lydisolation Ydeevnen bør derfor fastsættes efter den planlagte anvendelse af de to dele af rummet Luftlydisolation skillefladeareal 6 4 2 stk 1 Hvis der ikke er et fælles skillefladeareal mellem to rum benyttes D n w ved måling af luftlydisolation Hvilke grænseværdier skal så anvendes Svar D n w er den vægtede normaliserede niveaudifferens mellem to rum Grænseværdier er de samme som anført for R w Luftlydisolation skillefladeareal 6 4 2 stk 1 Ved måling af luftlydisolation findes en særregel om skillefladearealet for rum der er forskudt i forhold til hinanden Hvad forstås ved forskudte rum Svar Forskudte rum er i denne sammenhæng rum med en fælles skilleflade der i begge rum kun udgør et udsnit af den aktuelle bygningsdel Lydisolation lette konstruktioner 6 4 2 stk 1 Er kravene til lydisolation ikke utilstrækkelige ved nybyggeri med lette konstruktioner Svar Forholdene omkring lette konstruktioner i lejlighedsskel og lydisolation ved lave frekvenser behandles i SBi anvisning 230 hvor der er angivet supplerende værdier for konstruktioner med begrænset fladevægt Dette omfatter bl a at der også bør tages hensyn til frekvensområdet 50 80 Hz Trinlydniveau tagterrasser 6 4 2 stk 1 Hvad er grænseværdien for trinlydniveau fra fælles tagterrasser i lydklasse C Fælles og private tagterrasser kan i DS 490 sidestilles med altaner dvs trinlydniveau 58 dB i beboelsesrum og køkkener Støj fra installationer affaldsskakt 6 4 2 stk 1 Hvordan måles støjniveauet fra en affaldsskakt Svar Det måles som et ækvivalentniveau med midling over den samlede nedkastningsperiode Der bør benyttes forskellige faldhøjder og affaldstyper se også DS EN ISO 10052 Støj fra installationer toilet 6

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/br15_00_id98/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 6.4.3 Andre bygninger end boliger m.v. - BR15
  skal være reguleret i overensstemmelse med rummenes anvendelse 6 4 3 stk 3 Kravet anses for opfyldt når bygningen udføres i overensstemmelse med Energistyrelsens Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 Akustisk Indeklima Trinlydniveau undervisningsrum 6 4 3 stk 1 Gælder bestemmelsen om trinlydniveau fx fra et toilet uanset gulvarealets størrelse Svar Ja bestemmelsen om gulvarealer mindre end 2 5 m 2 gælder kun i boliger Støjniveau gymnastiksale 6 4 3 stk 1 Gælder kravet til støjniveau i undervisningsrum også for gymnastiksale Svar Ja gymnastiksale i undervisnings og daginstitutionsbygninger betragtes som undervisningsrum opholdsrum Absorptionsareal store fælles og opholdsrum 6 4 3 stk 3 I store højloftede fælles og opholdsrum i undervisningsbygninger og daginstitutioner indgår gulvarealet i fastsættelsen af grænseværdien for absorptionsarealet Skal balkonen hemse og lignende i dobbelthøje rum medregnes i gulvarealet Svar Som udgangspunkt nej er det muligt vil det dog forbedre lydforholdene Er der tale om store rum med gennembrydninger mellem etagerne kan kravene med fordel fastsættes for hver etage for sig Akustisk indeklima generelt I vejledningsteksten til BR10 6 1 stk 1 henvises generelt til SBi anvisning 196 Indeklimahåndbogen Betyder det at det er værdierne i den anvisning der kan forventes at opfylde funktionskravene i afsnit 6 4 Akustisk indeklima Svar Nej grænseværdier svarende til opfyldelse af funktionskravene for akustisk indeklima findes i BR10 6 4 vejledning og tilhørende afsnit i SBi anvisning 230 samt i henvisninger fra disse Kravniveauet i Indeklimahåndbogen er ikke opdateret Efterklangstid gymnastiksale 6 4 3 stk 3 Er kravet til efterklangstid på 1 6 s i gymnastiksale ikke utilstrækkeligt Svar Kravniveauet der ikke er ændret i forhold til BR95 anses for tilfredsstillende ved undervisning i gymnastiksale Anbefalingen i SBi anvisning 218 om at placere mindst 10 15 af absorptionsarealet på lodrette flader er dog vigtig Benyttes gymnastiksale som opholdsrum fx for en SFO

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/br15_00_id99/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 6.5 Lysforhold - BR15
  skal forøges forholdsmæssigt ved reduceret lysgennemgang f eks solafskærmende ruder eller formindsket lysadgang til vinduerne f eks ved tætliggende bygninger I beboelsesrum og køkken kan dagslyset alternativt anses for at være tilstrækkeligt når det ved beregning kan eftervises at der er en dagslysfaktor på 2 pct i halvdelen af rummet I arbejdsrum kan dagslyset også anses for at være tilstrækkeligt når det ved beregning kan eftervises at der er en dagslysfaktor på mindst 2 pct i arbejdszonen i rummet Dette kan beregnes med et net der dækker rummet eller arbejdszonen Nettet starter 0 5 m fra væggene og indeholder beregningspunkter med ens afstand på højst 0 5 m Der bør være lige stor afstand mellem beregningspunkterne Ved bestemmelse af dagslysfaktoren tages der hensyn til de faktiske forhold herunder vinduesudformning lystransmittans og rummets og omgivelsernes karakter Dagslyset i arbejdsrum mv kan ligeledes anses for at være tilstrækkeligt når det ved måling kan eftervises at der er en dagslysfaktor på 2 pct ved arbejdspladserne Der henvises til By og Byg Anvisning 203 Beregning af dagslys i bygninger samt SBi anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger Kravet om dagslys skal ses i sammenhæng med almene sundhedsmæssige aspekter af dagslyset Mængden af dagslys har endvidere indflydelse på energiforbruget til elektrisk belysning Stk 2 Kravet om dagslysadgang kan fraviges når opfyldelsen vil betyde en afgørende ulempe for virksomhedens drift f eks hvor produktionens art ikke tillader dagslys 6 5 3 Elektrisk belysning BESTEMMELSE VEJLEDNING Stk 1 Arbejdsrum mv og fælles adgangsveje skal have kunstig belysning i fornødent omfang Arbejdspladsbelysning skal udføres i overensstemmelse med DS EN 12464 1 Lys og belysning Belysning ved arbejdspladser Del 1 Indendørs arbejdspladser med DS EN 12464 1 DK NA 6 5 3 stk 1 Desuden henvises til DS EN 12464 2 Lys og belysning Lys ved arbejdspladser Del

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/br15_00_id100/0/46 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 6.5.1 Generelt - BR15
  Stk 1 Arbejdsrum opholdsrum beboelsesrum og fælles adgangsveje skal have tilfredsstillende lys uden at det medfører unødvendig varmebelastning 6 5 1 stk 1 Tilfredsstillende lys skal vurderes i sammenhæng med de aktiviteter og arbejdsopgaver som planlægges i rummet Stk 2 Arbejdsrum mv og beboelsesrum skal forsynes med vinduer der er anbragt så personer i rummene kan se ud på omgivelserne 6 5 1 stk 2 Udsynet eller udsigten til omgivelserne

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/br15_00_id101/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive