archive-dk.com » DK » B » BYGNINGSREGLEMENTET.DK

Total: 962

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2.5 Etageareal - BR15
  2008 Til forrige side Print denne og underliggende sider 2 5 Etageareal 01 04 2009 29 12 2010 Regler og vejledningstekst Bestemmelse Vejledning Stk 1 Bebyggelsens etageareal fastsættes efter kriterierne i kapitel 2 1 1 og denne bestemmelses stk 2 Stk 2 Ved fastlæggelse af etageareal til boligformål i eksisterende bebyggelse herunder eksisterende uudnyttede tagetager skal kommunalbestyrelsen lægge vægt på at der tilvejebringes tidssvarende boliger af en rimelig størrelse i

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/br07_02_id27/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • 2.6 De ubebyggede arealer - BR15
  2008 31 12 2008 Til forrige side Print denne og underliggende sider 2 6 De ubebyggede arealer 01 04 2009 29 12 2010 2 6 1 Bebyggelsens opholdsarealer 2 6 2 Parkeringsarealer 2 6 3 Adgangs og tilkørselsarealer Regler og vejledningstekst Bestemmelse Vejledning Stk 1 De i kapitel 2 6 foreskrevne arealer kan være fælles for flere ejendomme Disponering anlæg og anvendelse af sådanne fælles friarealer skal sikres ved tinglysning

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/br07_02_id28/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 2.7 Byggeret - BR15
  side Print denne og underliggende sider 2 7 Byggeret 01 04 2009 29 12 2010 2 7 1 Bebyggelsesprocent 2 7 2 Etageantal og højdeforhold generelt 2 7 3 Fritliggende enfamiliehuse og 2 familiehuse 2 7 4 Sommerhuse i sommerhusområder 2 7 5 Grundens størrelse 2 7 6 Garager carporte udhuse og lignende mindre bygninger 2 7 7 Småbygninger på højst 10 m² 2 7 8 Avls og driftsbygninger 2 7 9 Grunde med særlig beliggenhed Regler og vejledningstekst Bestemmelse Vejledning Stk 1 Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en bygnings etageareal etageantal højde og afstandsforhold når betingelserne i kap 2 7 1 2 7 2 er opfyldt med de begrænsninger og udvidelser der følger af 2 7 3 2 7 9 2 7 stk 1 Kapitlets bestemmelser fastlægger byggeretten for de nævnte ejendomme Kommunalbestyrelsen kan således ikke nægte at godkende et byggeri når byggeriet i henseende til de af bestemmelserne omfattede forhold opfylder de nævnte betingelser og ikke overstiger de nævnte bebyggelsesprocenter etageantal højde og afstandsforhold Kapitlets bestemmelser finder ikke anvendelse hvis en lokalplan eller byplanvedtægt eller reguleringsplan efter de tidligere gældende byggelove fastsætter andre bestemmelser om de pågældende forhold jf kap 2 1 stk 2 Ved efterisolering af

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/br07_02_id32/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 3. Bygningers indretning - BR15
  3 1 Boligers indretning BESTEMMELSE VEJLEDNING Stk 1 En bolig skal være udformet på en sådan måde og de enkelte rum have en sådan størrelse og udformning at både boligen som helhed og de enkelte rum er hensigtsmæssige under hensyn til den tilsigtede brug Kommunalbestyrelsen kan kræve dokumentation for at kravet er opfyldt f eks redegørelse for møbleringsmuligheder 3 3 1 stk 1 Ved indretning af beboelseslejligheder kan kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering stille betingelse om at der tilvejebringes tidssvarende beboelser af en rimelig størrelse og med en rimelig og hensigtsmæssig indretning i forhold til det samlede areal der søges udnyttet Bestemmelsen finder først og fremmest anvendelse ved væsentlige ombygninger og anvendelsesændringer i eksisterende bebyggelser Stk 2 En bolig skal udover beboelsesrum have køkken og bade og wc rum Stk 3 Køkken kan enten udføres som et selvstændigt rum eller i forbindelse med beboelsesrum eller som kogeniche i boligenheder under 50 m² 3 3 1 stk 3 Et køkken indeholder foruden plads til opbevaring og køling af mad opbevaringsplads til service vask med afløb og plads til kogeplader og madlavning Stk 4 I og uden for etageboliger og sammenbyggede enfamiliehuse skal der være tilstrækkelig opbevaringsplads for tøj køkkenredskaber og andre brugsting cykler barnevogne samt mulighed for vask og tørring af tøj 3 3 1 stk 4 I etageboliger bør mulighed for tørring af tøj placeres uden for boligen af hensyn til boligens indeklima Stk 5 Beboelsesrum og køkken skal udformes med en tilfredsstillende lofthøjde Lofthøjden skal fastsættes i forhold til boligens rumdybder rumstørrelser og vinduers placering 3 3 1 stk 5 Jo større og dybere et rum er jo højere fastsættes lofthøjden I etageboligejendomme kan kravet opfyldes med en fri lofthøjde på mindst 2 5 m Hvis rummene har forskellig højde kan lofthøjden opgøres som gennemsnitshøjden af boligens beboelsesrum og køkken I fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse kan kravet opfyldes med en fri lofthøjde på mindst 2 3 m Hvis loftet ikke er vandret måles højden som gennemsnitshøjden og kun frie højder på 2 1 m og derover medregnes I rum med skråvægge kan kravet opfyldes med en fri lofthøjde på mindst 2 3 m over mindst 3 5 m² af gulvarealet Stk 6 Gulvet i beboelsesrum og køkken må ikke ligge lavere end terrænet udenfor Ved særlige terrænforhold kan der ses bort fra dette krav hvis gulvet ligger over terrænet langs med mindst en vinduesvæg 3 3 1 stk 6 Tegningen viser et eksempel hvor der er set bort fra kravet da gulvet langs en hel vinduesvæg ligger over terrænet Stk 7 I køkkener skal der være plads til at køkkenarbejde kan foregå på en hensigtsmæssig og betryggende måde 3 3 1 stk 7 Kravet kan opfyldes med en fri afstand ud for arbejdspladser og opbevaringspladser på mindst 1 1 m En større fri afstand øger komfort og brugervenlighed I rum med skråt loft kan kravet opfyldes med en fri højde på mindst 2 1 m ved forkant af arbejdspladser og opbevaringspladser For en hensigtsmæssig køkkenindretning for bevægelseshæmmede henvises til SBi anvisning 195 Boligers tilgængelighed Stk 8 Indskudte etager hemse betragtes ikke som selvstændige beboelsesrum når gulvarealet højst er 4 5 m² 3 3 1 stk 8 Det er en betingelse at den indskudte etage står i åben forbindelse med det rum den er indbygget i Til gulvarealet medregnes kun den del af arealet der i et vandret plan 1 5 m over færdigt guld ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side Der kan indrettes 2 eller flere hemse med et areal på højst 4 5 m 2 men hvis de ikke skal betragtes som selvstændige beboelsesrum er det en betingelse at de ikke er internt forbundne herunder at adgang til hemsene foregår separat Er flere hemse indbyrdes forbundne opgøres arealet af disse samlet 3 3 2 Bade og WC rum BESTEMMELSE VEJLEDNING Stk 1 I boligers adgangsetage skal der mindst indrettes 1 wc rum med niveaufri adgang og med en hensigtsmæssig indretning og størrelse 3 3 2 stk 1 Kravet kan opfyldes med en fri afstand ud for installationer som håndvask og wc på mindst 1 1 m En større fri afstand øger komfort og brugervenlighed For en hensigtsmæssig indretning for bevægelseshæmmede henvises til SBi anvisning 195 Boligers tilgængelighed Stk 2 Der skal være håndvask i wc rum eller forrum til wc rum 3 3 3 Dørbredder BESTEMMELSE VEJLEDNING Stk 1 Døre i boligers adgangsetage skal have en fri passagebredde på mindst 0 77 m 3 3 3 stk 1 Bestemmelsen omfatter udvendige døre døre til vindfang forstuer gange og lignende adgangsrum og mindst 1 dør til hvert beboelsesrum køkken samt bade og wc rum i boligens adgangsetage 3 3 4 Gangbredder BESTEMMELSE VEJLEDNING Stk 1 Vindfang forstuer gange og lignende adgangsrum skal indrettes på en sådan måde at de i deres fulde bredde kan passeres uhindret 3 3 4 stk 1 Kravet kan opfyldes med en fri bredde på mindst 1 0 m i adgangsrummene Hvis der er døre eller skabsdøre i siderne af gangarealet bør bredden forøges med mindst 0 3 m En større fri bredde øger komfort og brugervenlighed 3 4 Andre bygninger end beboelsesbygninger 3 4 1 Generelt BESTEMMELSE VEJLEDNING Stk 1 I det omfang andre bygninger kan sidestilles med beboelsesbygninger finder bestemmelserne i kap 3 3 om boligers indretning anvendelse Bestemmelserne i kap 3 3 finder også anvendelse når de efter kommunalbestyrelsens skøn stemmer med de krav som må opfyldes under hensyn til bygningernes anvendelse Stk 2 I bygninger hvori der indrettes arbejdssteder som er omfattet af lov om arbejdsmiljø skal arbejdsrum indrettes i overensstemmelse med kravene i kap 3 4 2 og der skal indrettes wc rum og baderum samt udenomsrum i overensstemmelse med bestemmelserne i kap 3 4 3 og 3 4 4 Arbejdsstedet skal endvidere overholde kravene i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning vedrørende færdselsveje og arealer arbejdsrum temperaturforhold m v ventilation belysning vedligeholdelse og rengøring samt velfærdsforanstaltninger herunder spiseplads håndvaske garderobe omklædningsrum baderum hvileplads og soveplads 3 4 1 stk 2 Af 61 i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/br07_02_id49/0/46 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 3.1 Generelt - BR15
  Boligers tilgængelighed og til DS INF 470 Anvisning for teknisk forebyggelse af vold og hærværk og DS 471 Norm for teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet DS håndbog 105 Udearealer for alle Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden indeholder anvisninger på udformning af det fysiske miljø med henblik på at give handicappede større uafhængighed bevægelsesfrihed og sikkerhed Arbejdsmiljølovgivningen indeholder ofte andre målkrav til rum gangbredder og indretning Det gælder især i institutioner boliger hvor der skal benyttes tekniske hjælpemidler Publikationen Indretning af ældreboliger til fysisk plejekrævende Arbejdstilsynet m fl indeholder vejledning til hensigtsmæssige indretninger Stk 2 Ved ombygning kan der ske lempelser af bestemmelserne i dette kapitel når ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skøn ellers ikke kan udføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen Bestemmelsen gælder ikke for bebyggelser omfattet af kap 1 3 1 og kap 1 3 2 3 1 stk 2 Hvis bestemmelsen finder anvendelse skal ombygningsarbejdet ske under størst mulig hensyntagen til personer hvis bevægelses og orienteringsevne er nedsat Ombygningsarbejdet skal i øvrigt sikre hensigtsmæssig indretning under hensyn til brugen For bebyggelser omfattet af kap 1 3 1 og kap 1 3 2 gælder at der kan søges om dispensation fra kravene i dette kapitel hvis det

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/br07_02_id50/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 3.2 Adgangsforhold / Tilgængelighed - BR15
  09 29 12 10 3 Bygningers indretning 3 2 Adgangsforhold Tilgængelighed Se denne sektion af reglementet i en anden periode 01 04 2009 29 12 2010 01 01 2009 31 03 2009 01 02 2008 31 12 2008 Til forrige side Print denne og underliggende sider 3 2 Adgangsforhold Tilgængelighed 01 04 2009 29 12 2010 3 2 1 Generelt 3 2 2 Fælles adgangsveje 3 2 3 Værn Trafik

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/br07_02_id51/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 3.3 Boliger - BR15
  12 10 3 Bygningers indretning 3 3 Boliger Se denne sektion af reglementet i en anden periode 01 04 2009 29 12 2010 01 01 2009 31 03 2009 01 02 2008 31 12 2008 Til forrige side Print denne og underliggende sider 3 3 Boliger 01 04 2009 29 12 2010 3 3 1 Boligers indretning 3 3 2 Bade og WC rum 3 3 3 Dørbredder 3 3

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/br07_02_id55/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 3.4 Andre bygninger end beboelsesbygninger - BR15
  3 4 Andre bygninger end beboelsesbygninger Se denne sektion af reglementet i en anden periode 01 04 2009 29 12 2010 01 01 2009 31 03 2009 01 02 2008 31 12 2008 Til forrige side Print denne og underliggende sider 3 4 Andre bygninger end beboelsesbygninger 01 04 2009 29 12 2010 3 4 1 Generelt 3 4 2 Arbejdsrum 3 4 3 Spiserum 3 4 4 WC rum

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/br07_02_id60/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive