archive-dk.com » DK » D » DANMARKSSKATTEADVOKATER.DK

Total: 102

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Danmarks Skatteadvokater
  i blogindlæg Bekendtgørelse om ændring af momsbekenmdtgørelsen 18 07 2014 af Danmarks Skatteadvokater Læs mere 0 Emne Moms Kommentar til udkast til domskommentar og styresignal 02 05 2012 af Danmarks Skatteadvokater Danmarks Skatteadvokater har den 1 maj 2012 afgivet et høringssvar til et udkast til domskommentar og styresignal som Skatteministeriet sendte i høring 19 april 2012 Både domskommentaren og styresignalet drejer sig om moms ved førstegangssalg af fast ejendom og

  Original URL path: http://www.danmarksskatteadvokater.dk/blog.aspx?&m=topic&topic=Moms (2015-08-06)
  Open archived version from archive


 • Danmarks Skatteadvokater
  virksomhed hvor der kan være behov for ekstern revisorbistand til udarbejdelse af værdiansættelsen eller regnskabsmæssige forhold i øvrigt hvor også revisorbistand kan være nødvendig Advokaten indkøber i de nævnte situationer ydelserne hos tredjemand og fakturerer dem som udlæg til klienten Udlæggene betales så af klienten som en del af advokatens omkostningsgodtgørelsesberettigede salær SKAT har på det seneste stillet spørgsmålstegn ved om ingeniører m fl der antages til at bistå advokater opfylder de faglige kvalifikationer til at kunne få omkostningsgodtgørelse Efter Danske Advokaters opfattelse har SKATs hidtidige praksis ikke desto mindre været mere lempelig Det er således Danske Advokaters opfattelse at teknisk bistand fra f eks en ingeniør til en advokat i en skatte eller afgiftssag også er omkostningsgodtgørelsesberettiget når ingeniøren yder sagkyndig bistand til advokaten Advokater opfylder kvalifikationskravene og har ret til at bruge en omkostning til tredjemand som indgår i sagen som et udlæg Efter Danske Advokaters opfattelse er der derfor et behov for at bestemmelsen præciseres på dette punkt 3 Bemærkninger til 2 stk 1 nr 1 I øvrigt synes den eneste større forskel på de to bekendtgørelser at være den nye 2 stk 2 nr 1 hvorefter en klage indgives til Skatteankestyrelsen der herefter tager stilling til hvor klagen skal behandles skatteankenævnet Landsskatteretten osv Dette medfører et krav om at en ansøgning om acontoudbetaling af omkostningsgodtgørelse skal vedlægges Skatteankestyrelsens meddelelse om hvem der skal behandle klagen Såfremt klager har valgt Landsskatteretten som klageinstans vedlægges kopi af denne meddelelse til Skatteankestyrelsen 4 Bemærkninger til 2 stk 3 1 pkt Både i den gældende bekendtgørelse og i udkastet 2 stk 3 1 pkt stilles der krav om at fakturaen skal opdeles for arbejdet ved hver instans pr klagepunkt Antallet af anvendte timer kan dog efter begge bekendtgørelser opgøres skønsmæssigt Efter Danske Advokaters opfattelse er 2 stk 3 1 pkt uhensigtsmæssig Bestemmelsen bør modificeres således at der ikke stilles krav om at dele fakturaen op pr klagepunkt da dette i praksis ikke er blevet efterlevet Hvis bestemmelsen fastholdes bør der som et absolut minimum åbnes mulighed for at foretage en skønsmæssig vurdering Med venlig hilsen Helle Hübertz Krogsøe Christian Bachmann vicedirektør formand for Danmarks Skatteadvokater hhk danskeadvokater dk chb delacour dk Emne Skat Tilbage Tweet Send som mail Print Del Send som email Afsender email adresse Modtager email adresse Emne Besked Blogindlægget er blevet sendt via email Skriv kommentar Husk Hold en god tone når du kommentere Overskrift Kommentar Navn Email Website website er valgfrit Din email vises ikke i forbindelse med kommentaren Kommentaren er blevet oprettet Der er endnu ikke nogen kommentarer til denne blog artikel Flere blogindlæg om Skat EU Kommisionens forslag til fælles selskabsskattebase Høringssvar udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven m v Høringssvar enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen m v Lovforslag om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m v Lovforslag om initiativer rettet mod sort arbejde m v Regeringens skattereform Supplerende høringssvar om beskatning af aktionærlån Nye regler på vej om logo eller navn på gulpladebiler Iværksætterskatten ophæves

  Original URL path: http://www.danmarksskatteadvokater.dk/blog/bekendtgoerelse-om-omksotningsgodtgoerelse.aspx (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danmarks Skatteadvokater
  og har en afskrækkende virkning Den beløbsmæssige opgørelse af sanktionerne fastsættes i henhold til direktivet ud fra varernes værdi såfremt overtrædelsen vedrører bestemte varer Danske Advokater antager at der med begrebet varernes værdi henvises til toldværdien som defineret i toldkodeksens artikel 28 36 Det vil dog efter Danske Advokaters opfattelse være hensigtsmæssigt at præcisere begrebet Tilsvarende fastlægges der også relevante omstændigheder som medlemsstaternes kompetente myndigheder skal tage hensyn til når de fastsætter typen og niveauet for sanktionerne for overtrædelser af toldlovgivningen i den konkrete situation Endelig omfatter forslaget også enkelte proceduremæssige bestemmelser med henblik på regulering af de forskellige medlemslandes stedlige kompetence til at behandle sager vedrørende overtrædelse af forpligtelserne i henhold til toldkodeks samt forældelse af ansvar for sådanne toldovertrædelser Danske Advokater skal bemærke at rammerne for de i direktivet foreslåede sanktioner i overvejende grad må anses for at være en reduktion af de nugældende sanktioner i henhold til dansk lovgivning dog vil omfanget af mindre alvorlige forseelser som kan strafsanktioneres blive udvidet betydeligt Selve bødeniveauet vil således blive reduceret betydeligt og overtrædelse af toldbestemmelserne vil ikke længere kunne medføre frihedsstraf Omvendt vil det ikke længere kun være forsætlige og groft uagtsomme overtrædelser af toldbestemmelserne der kan strafsanktioneres men også mindre forseelser som følge af objektivt ansvar eller forsømmelighed f eks fristoverskridelser mv Implementering af direktivet i dansk ret Konsekvensen ved vedtagelse af direktivet er at direktivets bestemmelser skal implementeres i national lovgivning Korrekt og effektiv implementering i dansk ret vil forudsætte en komplet omstrukturering af toldlovens straffebestemmelser samt konsekvensretning af enkelte af straffelovens bestemmelser Toldlovens straffebestemmelser henviser i dag til overtrædelse af toldlovens bestemmelser og henviser således ikke direkte til overtrædelse af bestemmelserne i toldkodeks hvilket i sig selv af retssikkerhedsmæssige årsager må anses for at være problematisk idet terminologien i dansk toldlovgivning adskiller sig væsentligt fra begreberne anvendt i toldkodeks Direktivforslaget indeholder som angivet ovenfor en fælles liste over forskellige toldmæssige overtrædelser Listen er tænkt til at omfatte alle tænkelige overtrædelsessituationer men direktivet indeholder i sig selv ikke et egentligt forbud mod at medlemsstaterne kan indføre supplerende straffebestemmelser vedrørende situationer som ikke er omfattet af direktivet Det betyder at der i dansk ret ved siden af de i direktivet definerede overtrædelser principielt kan opretholdes straffebestemmelser for overtrædelser af toldloven hvilket vil stride mod det helt grundlæggende formål med direktivet nemlig harmonisering og gennemsigtighed i forhold til de forskellige medlemslandes straffebestemmelser En sådan retstilstand vil være kritisabel ud fra et retssikkerhedssynspunkt Der bør derfor i forbindelse med implementering af direktivet ske en tilpasning af toldloven så terminologien tilrettes i henhold til begreberne anvendt i toldkodeks og således at de nuværende danske straffebestemmelser på toldområdet bør udgå helt Det skal i den forbindelse overvejes om det vil være nødvendigt at tilrette direktivets ordlyd således at medlemsstaterne ikke tillades adgang til at opretholde egne straffebestemmelser på toldområdet med henblik på at undgå ovennævnte uhensigtsmæssigheder Det sene svar beklages Med venlig hilsen Helle Hübertz Krogsøe Christian Bachmann vicedirektør formand for Danmarks Skatteadvokater hhk danskeadvokater dk chb delacour dk Emne Told Tilbage

  Original URL path: http://www.danmarksskatteadvokater.dk/blog/forslag-fra-eu-kommissionen-om-sanktioner-paa-toldomraadet.aspx (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danmarks Skatteadvokater
  blogindlæg Forslag fra EU Kommissionen om sanktioner på toldområdet 11 07 2014 af Danmarks Skatteadvokater Læs mere 0 Emne Told Høring over forordningsforslag om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder 06 11 2011 af Danmarks Skatteadvokater Skatteministeriet har den 28 juni 2011 sendt Kommissionens forordningsforslag om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder KOM2011 285 endelig i høring med høringsfrist den 19 august 2011 Læs mere 0 Emne Told Udkast til ny toldbehandlingsbekendtgørelse

  Original URL path: http://www.danmarksskatteadvokater.dk/blog.aspx?&m=topic&topic=Told (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danmarks Skatteadvokater
  3 stk 1 nr 15 19 Det er oplyst i bemærkningerne til bekendtgørelsen at for de selvstændige erhvervsdrivende vil brugen af CVR nr cpr nr være styrende for om beløbet henføres til virksomhedsdelen eller privatøkonomien men p t er langt de fleste lån optaget i privatøkonomien med et cpr nr selvom lånet vedrører en virksomhed Mindre erhvervsvirksomheder f eks virksomheder hvor der udlejes forældrelejligheder og solcellevirksomheder har ikke CVR nr Det er endvidere nævnt i høringsnotatet til bekendtgørelsen at skatteyderen i TastSelv vil kunne afgive en kommentar om at beløbet vedrørende f eks renteudgifter skal have en anden fordeling mellem erhvervs og privatøkonomien I den forbindelse er det vigtigt at præcisere om de selvstændige erhvervsdrivende selv har mulighed for at ændre fordelingen eller om man skal rette henvendelse til SKAT for at få ændret fordelingen Er det sidste tilfældet vil det besværliggøre indberetning af virksomhedsresultatet for de selvstændige erhvervsdrivende og det vil kræve at den selvstændige erhvervsdrivende retter henvendelse til SKAT for at få åbnet feltet hvorefter de så når feltet er låst op skal indberette de korrekte tal Med venlig hilsen Helle Hübertz Krogsøe Christian Bachmann vicedirektør formand for Danmarks Skatteadvokater hhk danskeadvokater dk chb delacour dk Emne Skat Tilbage Tweet Send som mail Print Del Send som email Afsender email adresse Modtager email adresse Emne Besked Blogindlægget er blevet sendt via email Skriv kommentar Husk Hold en god tone når du kommentere Overskrift Kommentar Navn Email Website website er valgfrit Din email vises ikke i forbindelse med kommentaren Kommentaren er blevet oprettet Der er endnu ikke nogen kommentarer til denne blog artikel Flere blogindlæg om Skat EU Kommisionens forslag til fælles selskabsskattebase Høringssvar udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven m v Høringssvar enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen m v Lovforslag

  Original URL path: http://www.danmarksskatteadvokater.dk/blog/ny-feltlaasningsbekendtgoerelse.aspx (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danmarks Skatteadvokater
  klagestruktur med kun én administrativ efterkontrolmulighed vil således føre til flere forkerte afgørelser som skatteyderne enten skal acceptere eller gå til domstolene med uanset de heraf følgende omkostninger der ofte kan være relativt betydelige både psykisk og økonomisk Dette skal sammenholdes med at det af forarbejderne til L 212 bl a fremgår at lovforslaget skønnes at medføre en besparelse på ca 20 mio kr årligt Med til billedet hører at der årligt opkræves mere end 800 mia kr i skatter og afgifter i Danmark Det er selvsagt et politisk spørgsmål om det er klogt at forringe retssikkerheden for landets skatteydere for at opnå en forventet årlig besparelse på ca 20 mio kr Dette i en tid hvor befolkningens tillid til SKAT ikke just er i højsædet Som anført i min artikel i TfS 2013 96 Åbent brev til Folketingets Skatteudvalg Retssikkerhed og skatteret lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet mener jeg at en sådan besparelse på ca 20 mio kr er ude af proportioner med den forringelse af retssikkerheden som det har at der fremover kun er én administrativ efterkontrolmulighed Det synes videre som om at man politisk ikke har været opmærksom på at der er områder inden for skatteretten hvor domstolskontrollen er meget tilbageholdende hvilket har den effekt at den eneste reelle efterkontrol med SKATs afgørelser er den kontrol der er hos henholdsvis ankenævnene og Landsskatteretten Ved at afskaffe den dobbelte klagebehandling i det administrative system afskæres skatteyderne i sådanne sager reelt fra at få prøvet deres sag to gange som følge af at den efterfølgende domstolsprøvelse er meget tilbageholdende Dette er særligt problematisk i de mange sager hvor skattemyndighederne med rette har udøvet et bevisskøn Modsat efterprøvelsen i det administrative klagesystem hos skatteankenævnene og Landsskatteretten hvor der er fuld efterprøvelse også af selve bevisskønnet er selve efterprøvelsen af

  Original URL path: http://www.danmarksskatteadvokater.dk/blog/er-den-nye-klagestruktur-paa-skatteomraadet-god-nok.aspx (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danmarks Skatteadvokater
  Adduco Advokatfirma Nyborg Rørdam Advokatfirmaet Børge Nielsen Advokatfirmaet GS Tax Aps Homann Advokater Advokatfirmaet Smith Knudsen Advokataktieselskab Advokatfirmaet Tommy V Christiansen Advokatpartnerselskab Advokatfirmaet Tyndeskov Ulrich Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen Ascanius Andersen Partners Advokatpartnerselskab BACH Advokatpartnerselskab Bech Bruun Advokatfirma Bird Bird Advokatpartnerselskab Bonnesen Advokater Bruun Hjejle Compass Advokatfirma I S DAHL Advokatfirma DAHL Randers Danders More DELACOUR Advokatpartnerselskab DRACHMANN ADVOKATER I S Effekt Advokatfirma I S FOCUS Advokater P S Gorrissen Federspiel Halling Overgaard Sølvkær Olesen Henriksen Advokatfirma Hansen Taxlegal Advokatfirma HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab Holst Advokater Homann Advokater Jens H Elmerkjær Horstmann advokater advokatpartnerselskab Horten Advokatpartnerselskab Hulgaard Advokater Johan Schlüter Advokatfirma I S Jørgen Bent Thusholdt Advokat Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith Kielberg Advokater Kromann Reumert LegalBase Advokatfirma I S LETT Advokatpartnerselskab Lowzow Monberg Advokatpartnerselskab Mazanti Andersen Korsø Jensen AdvokatPartnerselskab Moltke Leth Advokater Aktieselskab Nielsen Nørager Advokatkontor NJORD Law Firm Nordia Advokatfirma North East Family Office Paragraf Plus Advokater Plesner Ret Råd Fyn A S Rønne Lundgren Advokatpartnerselskab Sankt Petri Advokater kontorfællesskab SIRIUS Advokater SKATTEADVOKATERNE SIMON HENRICHSEN ADVOKATER Skattesagsadvokaterne ApS Skau Reipurth Partnere Advokatfirma Valdal Advokatfirma Geografi Hele landet Storkøbenhavn 0 2999 Nordsjælland 3000 3999 Sjælland 4000 4999 Fyn 5000 5999 Sydvestjylland 6000 6999 Midt og vestjylland 7000 7999 Østjylland 8000 8999 Nordjylland 9000

  Original URL path: http://www.danmarksskatteadvokater.dk/member-details.aspx?id=1159 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danmarks Skatteadvokater
  09 2013 af Torben Bagge Advokatfirmaet Tommy V Christiansen Advokatpartnerselskab Som bekendt er der ved lov nr 649 af 12 juni 2013 vedtaget en ny klagestruktur på skatteområdet der træder i kraft fra den 1 januar 2014 Læs mere 0 Emne Skatteret Fradrag for præmie til forsikringer mod sygedagpenge og arbejdsskader for personligt erhvervsdrivende dog først fra 2015 30 05 2013 af Bent Ramskov Laursen DAHL Advokatfirma Som led i Vækstplan DK har regeringen foreslået at selvstændigt erhvervsdrivende som noget nyt kan fradrage præmier til syge og arbejedsskadeforsikringer for den selvstændige og dennes ægtefælle Reglerne får virkning fra 2015 Læs mere 0 Emne Skatteret Billigere skatteprocent for virksomheder mere attraktivt at være dansk virksomhed 28 05 2013 af Bent Ramskov Laursen DAHL Advokatfirma Regeringen har den 17 maj fremsat et lovforslag hvor det foreslås at selskabsskattesatsen nedsættes Beskatning af udbytte fastholdes uændret Læs mere 0 Emne Skatteret Det er vigtigt at kunne sin skatte og civilproces 18 03 2013 af Torben Bagge Advokatfirmaet Tommy V Christiansen Advokatpartnerselskab Det er irriterende at tabe sin skattesag på formalia men det kan du nemt komme til hvis du ikke kender de processuelle regler Læs mere 1 Emne Skatteret Må advokater udlevere oplysninger til

  Original URL path: http://www.danmarksskatteadvokater.dk/blog.aspx?&m=topic&topic=Skatteret (2015-08-06)
  Open archived version from archive •