archive-dk.com » DK » E » ELMER-ADV.DK

Total: 458

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forsikringsret - Elmer Advokater - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  spørgsmål Hvornår kan vi hjælpe Det kan være svært at bevare overblikket over sine privattegnede forsikringer og deres forskellige dækninger I mange tilfælde kan du imidlertid gøre brug af en eller flere af dine forsikringer hvis du bliver udsat for en trafikskade arbejdsskade patientskade eller bliver ramt af en fritidsulykke Her er nogle af de forsikringer du kan få erstatning fra i flere tilfælde også ved sygdom der ikke skyldes en ulykke Ulykkesforsikring Erhvervsevnetabsforsikring Sundhedsforsikring Livsforsikring Pensionsordninger Forsikring ved kritisk sygdom Vi varetager tilskadekomnes interesser over for det ansvarlige forsikringsselskab Her er vi bl a behjælpelige med opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste svie og smerte godtgørelse godtgørelse ved varigt mén erhvervsudygtighed erhvervsevnetab og behandlingsudgifter Du får hjælp til at indhente de nødvendige speciallægeerklæringer og samtidig behandler vi sagen over for Arbejdsskadesstyrelsen Ved skader hvor der er en ansvarlig skadevolder er det muligt at få dækket sine advokatomkostninger helt eller delvist Er skaden dækket af en ulykkesforsikring hjælper vi med sagens behandling i forhold til forsikringsselskabet Det er ikke muligt at få dækket sine advokatomkostninger i forbindelse med behandlingen af en ulykkesforsikringssag I sager hvor der opstår konflikter med dit forsikringsselskab rådgiver vi dig og forsøger i videst muligt omfang at nå

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/services/forsikringsret/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Forskelsbehandling - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  forskelsbehandling kan komme til udtryk både i forbindelse med selve ansættelsen eller ved udførelsen af arbejdet og det ses også i stigende grad i forbindelse med afbrydelse af ansættelsesforholdet Forskelsbehandling Det er i vidt omfang forbudt at forskelsbehandling på grund af race hudfarve religion eller tro politisk anskuelse seksuel orientering alder handicap eller national social eller etnisk oprindelse Tilsvarende er det forbudt at forskelsbehandle på grund af køn Det vil således være forbudt at afskedige en medarbejder fordi vedkommende er handicappet har en bestemt alder eller et bestemt køn Ligebehandling Der er vedtaget en række konkrete love der skal forsøge at dæmme op for ulovlig diskrimination eksempelvis i lov om etnisk ligebehandling ligelønsloven og ligebehandlingsloven Disse lovområder skal i vidt omfang fortolkes i lyset af EU lovgivning Godtgørelse i forbindelse med forskelsbehandling Der gælder som oftest nogle særligt gunstige bevisbyrderegler der gør det lettere for den krænkede at føre sag mod krænkeren Hvis man har været udsat for ulovlig diskrimination eller forskelsbehandling kan man blive tilkendt en godtgørelse Kun i meget begrænset omgang vil man i en afskedigelsessituation kunne kræve genansættelse det anbefales at drøfte konkrete sager med en Advokat for at få klarlagt den reelle krænkelse Advokat Vi har

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/services/forskelsbehandling/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Konkurrenceklausul - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  den eksisterer skriftligt Her fremgår det at du modtager minimum 50 procent af din månedsløn på fratrædelsestidspunktet i kompensation Hvis der ikke aftales denne slags konkurrencebegrænsninger er medarbejderen underlagt standard loyalitetsforpligtelser i opsigelsesperioden på samme måde som medarbejder er underlagt markedsføringslovens almindelige regler efter endt ansættelse Hyppigste konkurrenceklausuler Udover ovennævnte klausul er der desuden typisk to typer af konkurrenceklausuler som indgås Kundeklausul denne medfører en forhindring i at medarbejderen har en forretningsmæssig forbindelse med arbejdsgiverens kunder eller leverandører Jobklausul denne medfører en begrænsning i medarbejderens muligheder for at tage ansættelse i andre virksomheder Konkurrenceklausuler er gældende hvis du selv opsiger din stilling eller bliver opsagt pga dine egne forhold eller bliver suspenderet Hvis du bliver opsagt af på baggrund af virksomhedens forhold er udgangspunktet ifølge aftalelovens 38 stk 2 at konkurrenceklausulen helt bortfalder og du har ikke krav på kompensation Varighed En arbejdsgiver har muligheden for at opsige en klausul med en måneds varsel og efter opsigelsens udløb er du ikke længere bundet af klausulen og har derfor ikke længere krav på kompensation for den Fratræder du dog inden for seks måneder efter klausulens opsigelse vil der være alternativt være mulighed for at benytte minimumskompensationen som er et engangsbeløb der

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/services/konkurrenceklausul/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Opsigelse og bortvisning - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  skal det som udgangspunkt fremgå med hvilken frist ansættelsesforholdet skal opsiges Opsigelsesvarslet for medarbejdere omfattet af en overenskomst vil fremgå af overenskomsten På samme måde for funktionærer fremgår opsigelsesvarslet direkte af funktionærloven Er man ikke omfattet er hverken en overenskomst eller er funktionær er der fri mulighed for at indgå aftaler om opsigelsesvarsler Opsigelsesperiode I forbindelse med en opsigelse er der flere aspekter at tage stilling til både som arbejdsgiver

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/services/opsigelse-bortvisning/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Patienterstatning - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  alment praktiserende læger og speciallæger og andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner som f eks tandlæger psykologer kiropraktorer tandplejere ergo og fysioterapeuter fodterapeuter vagtlæger samt behandling ved tandplejen og kommunale sundhedsordninger Det er vigtigt at du anmelder skaden i tide Så snart skaden er anmeldt til Patienterstatningen kan der ikke indtræde forældelse så længe sagen behandles Frist for anmeldelse Patientombuddet tager sig af patientklage og erstatningsankerne sikrer patientens rettigheder og fungerer som

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/services/patienterstatning/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Piskesmæld erstatning - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  type uheld Piskesmældsskader opstår oftest ved færdselsuheld hvor påkørslen sker bagfra Hovedet kastes voldsomt tilbage og derefter frem Der sker en slags forstuvning som følge af det kraftige ryk i nakken Piskesmældsskader kan også opstå på andre måder ved kraftig slag mod hovedet ved fald hvor hovedet kraftigt rammer en anden genstand eksempelvis jorden Piskesmæld symptomer De mest almindelige symptomer på piskesmæld er smerter og nedsat bevægelighed i nakken og hovedpine Symptomerne viser sig straks eller efter få dage Andre symptomer kan være smerte i skuldre og arme svimmelhed synkebesvær synsforstyrrelse øresusen hukommelses og koncentrationsproblemer Erstatningsposter Som oftest kan piskesmældsskader ikke konstateres på et objektivt grundlag som eksempelvis en brækket arm For at få en korrekt diagnose til erstatningssagen er det vigtigt at få lægelige udtalelser fra specialister på området Hvis man får piskesmæld som følge af en trafikulykke vil færdselslovens regler finde anvendelse Det vil sige at der er objektivt ansvar for skaden uanset hvem der har skylden Som skadelidte har man derfor mulighed for at få erstatning og godtgørelse efter erstatningsansvarsloven De poster man kan få erstatning og godtgørelse for er Tabt arbejdsfortjeneste Helbredelsesudgifter og andet tab som følge af skaden Godtgørelse for svie og smerte Mén erstatning

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/services/piskesmaeld-erstatning/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Socialret - Elmer & Partnere - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  den juridiske indsigt i behandlingen og det kan derfor blive nødvendigt at få sagkyndig hjælp og rådgivning af en advokat i din sociale sag Denne hjælp og rådgivning kan vi give dig Elmer Advokater bistår i mange forskellige sager Elmer Advokater har bred erfaring inden for socialretten Vi bistår dig gerne i sager mod det offentlige da den offentlige vejledning ikke er altid er tilstrækkelig Inden for socialret kan Elmer

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/services/socialret/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Undersøgelseskommission - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  Hvis en tjenestemand indberettes for en tjenesteforseelse eller et strafbart forhold har han krav på at få udleveret en fremstilling af sagens faktum og skal have adgang til at afgive en skriftlig udtalelse på baggrund af fremstillingen Tjenestemanden er dog ikke forpligtet til at udtale sig om fremstillingen Tjenstlige forhør anvendes typisk ved indstilling om disciplinær sanktion i form af overflyttelse til andet arbejde eller en anden stilling degradering afskedigelse eller større bødebeløb Tjenestemanden er berettiget til at møde sammen med en bisidder Som advokat for nogle af landets største fagforbund har vi fungeret som bisidder i en lang række sager Advokatundersøgelse Ansættelsesmyndigheder benytter sig imidlertid ofte af advokater eller andre instanser som f eks Kommunernes Landsforening til at undersøge en given sag med henblik på at vurdere hvorvidt der skal indledes tjenstligt forhør Der er under en advokatundersøgelse ikke nogen formel pligt til at partshøre vedkommende tjenestemand om sagens faktiske omstændigheder ligesom der ikke er en formel pligt til at anmode tjenestemanden om en skriftlig udtalelse til sagen Der er heller ikke formelle regler for hvilke bevisligheder en advokatundersøgelse skal inddrage og det er ikke strafbart for vidner at lyve overfor den undersøgende advokat Advokatundersøgelser indeholder således ikke samme

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/services/bisidder/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive •