archive-dk.com » DK » E » ELMER-ADV.DK

Total: 458

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arbejdsskadesikringsloven Elmer & Partnere
  udgøre en uforsvarlig adfærd der hvis der føres sag vil medføre erstatningspligt for den pågældende hvad enten dette er et barn en demensramt borger eller i øvrigt borgere med psykiske funktionsnedsættelser Man fritages således ikke for ansvar selvom man måtte være et barn eller en borger med psykisk funktionsnedsættelse Den pågældendes handling er uforsvarlig hvis den afviger fra hvad en fornuftig person på samme alderstrin burde have gjort Der henvises til materialesamlingens pkt 2 1 Således er en elev ansvarlig for skadegørende handlinger overfor en lærer jf materialesamlingens pkt 4 1 Eksemplet vedrører en 11 årig pige der skubber sin svømmelærer i vandet hvorved han pådrager sig en alvorlig skade Erstatning afhænger af om skadevolder har ansvarsforsikring Hvis den ansatte har været udsat for vold skal der formelt anlægges sag mod skadevolderen men er der tegnet en ansvarsforsikring for den pågældende er det reelt forsikringsselskabet der vurderer erstatningsansvaret Mange ansvarsforsikringer har imidlertid udtrykkeligt undtaget dækning af forsætlige skader også selvom de er begået af børn eller voksne der mangler evnen til at handle fornuftsmæssigt Dette kan forsikringsselskaberne gøre jf forsikringsaftalelovens 18 og 19 jf materialesamlingens pkt 2 4 og 2 5 og eksemplet i pkt 4 14 Er der ikke tegnet en ansvarsforsikring vil det forhold at beboeren den demensramte barnet borgeren med psykiske funktionsnedsættelser selv skal betale erstatningen føre til at offeret undlader at føre sag mod den person man er ansat til at yde støtte og omsorg overfor Hensynet til borgeren vejer derfor tungt når den ansatte overvejer at rejse et erstatningskrav Det volder også ofte problemer at få afklaret om der er en ansvarsforsikring Ofte vil arbejdspladsen ikke oplyse herom Der henvises til materialesamlingens pkt 4 12 og 4 13 Begrænset mulighed for at tegne erhvervsansvarsforsikring Hidtil har en del kommuner og tidligere amter tegnet forsikringer for

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/beskrivelse-af-problemet/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Camilla Sylvest Skjolding - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager hvor jeg udfærdigede udtalelser om varigt mén og erhvervsevnetab I 2010 blev jeg ansat som advokatfuldmægtig i Ret Råd Gladsaxe I 2013 blev jeg advokat Jeg har senest været ansat som advokat hos Skadeadvokaterne Bonnor Advokater hvor jeg har behandlet kontorets sager indenfor personskade herunder adskillige retssager indenfor samme område I marts 2015 blev jeg ansat som advokat hos Elmer Partnere Arbejdsområder Jeg beskæftiger mig

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/camilla-sylvest-skjolding/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Vold på arbejdspladsen - cases Elmer & Partnere
  situationer at skulle bede beboeren om at lægge sig ned på gulvet hvilket hun også gjorde men selv fra gulvet fik brugeren fat i benene på den ansatte og da det ikke helt lykkedes rejste brugeren sig op fik fat i den ansattes venstre hånd og trak i hånd og arm hvorved armen og skulderen blev vredet rundt med en alvorlig skade på skulderen til følge Erstatningsnævnet har afvist at dække skaden som henhørende under straffeloven og anfører blandt andet Skader opstået inden for pleje og pædagogsektoren og lignende områder hvor der ikke foreligger rettidig politianmeldelse og undersøgelse og hvor der alene er tale om småtjatteri eller almindelig modstand i forbindelse med fastholdelse vil normalt ikke udgøre en strafbar handling som kan medføre dækning efter offererstatningsloven for opstået personskade Arbejdsgiveren har afvist at være ansvarlig og der udtages stævning mod borgeren via dennes forsikring der imidlertid indtil videre har afvist at være ansvarlig Sygeplejersken der blev sparket i lysken S der arbejder som sygeplejerske på et sygehus blev tilkaldt af en kollega der havde behov for assistance idet en udviklingshæmmet patient P havde afføring i sine bukser og brug for hjælp til at få skiftet til rent undertøj P var indlagt som følge af en knæoperation Da S kommer ind på stuen var P urolig opkørt og råbende Det lykkedes i første omgang S at berolige P ved at aftalte med hende at hun kunne komme ud og ryge så snart hun havde fået rent tøj på Under afvaskning og tøjskifte sparker P pludselig ud og rammer S i lysken så S falder og slår venstre hofte og skulder Skaden er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen og der blev søgt om erstatning hos Erstatningsnævnet Det fremgår af Erstatningsnævnets afvisningsafgørelse Episoden blev ikke anmeldt til politiet på baggrund af at patienten er udviklingshæmmet og reagerer på den pågældende måde på baggrund af sit handicap Der er således tale om en reaktion hos en person der i situationen mangler andre måder at kunne tackle det på f eks sprogligt Situationen opstår som beskrevet på baggrund af at der er behov for at hjælpe patienten med toilette selv om hun forsøgte at modsætte sig det Vi vurderer derfor at handlingen fra skadevolders side ikke er gjort med vilje og forsæt Ergoterapeuten der blevet slået ned bagfra En ergoterapeut blev i forbindelse med sit arbejde slået ned bagfra af en bruger og havde derfor ikke nogen mulighed for at udøve modværge Overfaldet havde store fysiske og psykiske konsekvenser Det fremgår af sagen at skadevolderen havde et voldsomt kropssprog og kunne fare frem mod medarbejderne og slå og sparke Sagen blev anmeldt til Erstatningsnævnet som imidlertid afslog ansøgningen om erstatning med den begrundelse at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne antages at skaden var sket ved en overtrædelse af straffeloven Det fremgår af afslaget Nævnet lagde vægt på at det fremgår af udtalelse af 15 03 2011 fra deres med lems arbejdsgiver at skadevolder har autisme og kommunikationsvanskeligheder og som følge heraf kan blive voldsomt udadreagerende når omverdenen bliver uoverskueligt for hende I den forbindelse kan skadevolder ind imellem slå bide eller sparke personalet Det fremgår endvidere at personalet ved introforløbet bliver orienteret om den risiko der er ved at arbejde med mennesker med autisme Nævnet har endeligt lagt vægt på at det fremgår af deres medlems egen beskrivelse af hændelsesforløbet at skadevolder ved sin hjemkomst den pågældende dag ikke er blevet modtaget i overensstemmelse med hjemkomstproceduren Nævnet finder herefter at hændelsen kan karakteriseres som en behandlingsmæssig pædagogisk konflikt mellem deres medlem og skadevolder Nævnet oplyser desuden at det er nævnets praksis i sager hvor en medarbejder kommer til skade fordi en patient opfører sig voldsomt at det er en betingelse for at udbetale erstatning at der er tale om en konkret hændelse der udgør en klar overtrædelse af straffeloven fra beboerens side I denne sag fandt nævnet ikke at hændelsen var ud over hvad ergoterapeuten efter det oplyste om beboerens adfærdsmønster kunne forvente Ergoterapeuten der blev truet med en køkkenkniv En kvindelig ergoterapeut blev i forbindelse med sit arbejde truet med en kniv af en autist Episoden gav ergoterapeuten store psykiske gener Af sagens oplysninger fremgår at skadevolderen ofte truede med at hente en kniv i køkkenet for at stikke og knivdræbe den han nu var sur på ligesom skadevolder også tidligere havde kastet med en køkkenkniv Det var endvidere oplyst at ergoterapeutens vagter under oplæringsperioden alene havde været af nogle dages varighed hvor hun ikke havde mødt skadevolderen Sagen blev anmeldt til Erstatningsnævnet der imidlertid afslog ansøgningen om erstatning idet der ikke med tilstrækkelig sikkerhed fandtes grundlag for at antage at skaden var sket ved en overtrædelse af straffeloven Det fremgår af afslaget Nævnet lagde vægt på at det fremgår af udtalelse af 09 03 2011 fra deres medlems arbejdsgiver at skadevolder lider af autisme og at truslerne er en del af skadevolders ritualiserede adfærd og hans handicap Det fremgår endvidere at adfærden dukker op når skadevolder bliver usikker og vil have hjælp Det er på den baggrund nævnets opfattelse at skadevolder ikke har haft forsæt til at fremsætte truslen og ikke har haft til hensigt at virke truende overfor personalet Nævnet finder herefter at hændelsen kan karakteriseres som en behandlingsmæssig pædagogisk konflikt mellem deres medlem og skadevolder Ligeledes i denne sag oplyser Erstatningsnævnet at det i sager hvor en medarbejder komme til skade fordi en patient opfører sig voldsomt er en betingelse for at betale erstatning at der er tale om en konkret hændelse der udgør en klar overtrædelse af straffeloven fra beboerens side Nævnet fandt ikke i denne sag at hændelsen var gået ud over hvad ergoterapeuten efter det oplyste om beboerens adfærdsmønster kunne forvente Læreren der blev nikket en skalle L arbejder som lærer på en institution for anbragte børn og unge Efter en konflikt med en 13 årig dreng der var anbragt på institutionen fik L drengen talt ned og drog omsorg for ham Drengen nikker pludselig og umotiveret L en skalle L får næseblod og pådrog sig en hjernerystelse Drengen

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/cases/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Elmer & Partnere - Socialret Elmer & Partnere
  at domstolene ikke under nogen omstændigheder kunne tilsidesætte de sociale myndigheders skønsmæssige afgørelser i denne type sager Dommen fra Højesteret var medvirkende til at rokke betydeligt ved denne opfattelse og medførte at tusindvis af borgere fik genoptaget deres pensionssag og fik tilkendt eller forhøjet deres pension På daværende tidspunkt og i årene efter har vi været involveret i flere hundrede retssager om førtidspension Skubber til de retlige grænser Resultatet af denne sag kendetegner vores arbejde med socialretlige sager som udover at opnå det optimale resultat for klienten også bidrager til at afprøve de retlige grænser og repræsentere borgerens synspunkt i principielle sager Vi har blandt andet repræsenteret en lang række fagforbund og interesseorganisationer når disse har ønsket at få prøvet principielle socialretlige spørgsmål ved domstolene Aktuelt har vi eksempelvis deltaget i den faglige følgegruppe for et erstatningsprojekt lanceret af Børns Vilkår og i den forbindelse repræsenteret en af pigerne i den såkaldte Tøndersag Hun fik tilkendt 300 000 kr i godtgørelse for kommunens omsorgsvigt og den heraf følgende krænkelse af hendes menneskerettigheder Pigen var den første i Danmark der fik udbetalt godtgørelse i denne størrelsesorden som kompensation for en krænkelse af den Europæiske Menneskerettighedskonvention Du kan læse mere om sagen her Erstatningsansvar for mangelfuld sagsbehandling Det er et velkendt problem inden for det socialretlige område at borgeren ofte komme til at bære risikoen for mangelfuld sagsbehandling Hvis den enkeltes sag ikke oplyses ordentlig eller der ikke bliver iværksat den fornødne afklaring af arbejdsevnen så er det ofte borgeren der kommer til at bære konsekvensen eksempelvis i form af ophør sygedagpenge eller afslag på førtidspension Elmer Partnere arbejder for at sikre at vores klienter ikke skal bære risikoen for offentlige myndigheders mangelfulde sagsbehandling eller tilsidesættelse af grundlæggende principper om effektiv og hurtig sagsbehandling Vi fører løbende sager inden for dette område

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/elmer-partnere-bryder-eksisterende-graenser-sikre-den-enkeltes-sociale-rettigheder/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Elmer & Partnere - Socialret Elmer & Partnere
  sagen for domstolene er vi eksperter i at føre retssager med et positivt resultat for klienten Du skal vælge en advokat fra Elmer Partnere fordi Elmer Partnere huser landets førende advokater inden for socialret vi kender reglerne til bunds og har stor praktisk erfaring med at behandle sociale sager vi hurtigt kan afklare indenfor hvilke økonomiske rammer vi kan føre din sag og vi er et engageret kontor der gerne går en ekstra mil for at gøre en forskel også i din sag Typiske sager De typiske sager vi behandler er sager inden for beskæftigelsesområdet eksempelvis sager om fleksjob sygedagpenge eller førtidspension men vi behandler også sager inden for handicapretten Det kan for eksempel være i forbindelse med en sag om dækning af tabt arbejdsfortjeneste som følge af pasning af et barn med handicap Endelig har vi speciale i sager om erstatning for myndighedsfejl Det kan være du er uenig med kommunens afgørelse om afslag på en ydelse eller ikke mener at kommunen behandler din sag tilstrækkeligt hurtigt Vi kan vejlede dig om dine rettigheder og hvis det er nødvendigt repræsenterer dig under en klagesag Vi bestræber os på ikke at overtage behandlingen af din sag generelt men alene træde til når sagen spidser til og der er behov for et juridisk indspark På den måde oplever vi at du får det største udbytte af vores arbejde Du er altid velkommen til at kontakte os høre nærmere om mulighederne for bistand i netop din sag Betaling og omkostninger Vi oplyser altid om de forventede omkostningerne ved din sag inden vi påbegynder arbejdet Det vil sige at du altid kender din økonomiske risiko ved at føre sagen Hvis der er tale om bistand i forbindelse med en retssag sørger vi helt automatisk for at afdække dine muligheder for fri proces eller

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/elmer-partnere-vi-kan-hjaelpe-dig-med-din-sociale-sag/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Elmer & Partnere - Socialret Elmer & Partnere
  formidlere der brænder for sagen Rådgivning og sparring Vi yder rådgivningsservice til professionelle aktører i mange forskellige sammenhænge Der kan være tale om at vi sidder inhouse hos organisationen og yder juridisk rådgivning til enkeltmedlemmer eller vi kan bistå med faglig sparring af organisationens egne professionelle rådgivere I kombination med vores øvrige juridiske specialer inden for erstatning og ansættelsesret har vi et bredt overblik over socialretten Derfor er vi i stand til at rådgive hele vejen rundt om den enkelte sociale problemstilling og er opmærksomme på at der ofte kan være en snæver sammenhæng mellem opnåelsen af et positivt resultat for klienten og advokatens evne til at gå på tværs af både erstatningsretten ansættelsesretten og socialretten Retssager Vi er specialister i at gå i retten og er et af landets førende advokatkontorer når det komme til retssagsbehandling ikke mindst ved landsret og Højesteret Når det drejer sig om samarbejde med professionelle aktører i forbindelse med retssager kan dette ske på mange forskellige måder og det er langt fra altid nødvendigt eller hensigtsmæssigt at organisationen egenhændigt finansierer udgifterne til retssagen idet der ofte på det sociale område vil være mulighed for at få finansiering via retshjælpsforsikringer eller friprocesordningen Vores samarbejde med professionelle aktører kan bestå i alt fra en formaliseret aftale om henvisning af egnede sager til en egentlig repræsentation under en retssag hvor organisationen indtræder som part eksempelvis på grund af sagens principielle aspekter Dette afhænger helt af den enkelte organisations behov muligheder og interesser Behandling af principielle sager Vi har erfaring med at få rejst principielle juridiske problemstillinger ikke kun ved domstolene men også over for politikere og andre indflydelsesrige aktører eksempelvis har vi i samarbejde med Soldaterlegatet gennemført en undersøgelse af mere end 345 hjemvendte soldaters arbejdsskadesager og udarbejdet en rapport der blandt andet har medvirket til at

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/elmer-partneres-bistand-til-professionelle-aktorer/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Elmer & Partneres socialretlige nyheder - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  der forsinkede tilkendelse af fleksjob Ankestyrelsen kunne ikke nedsætte erhvervsevnetabserstatning for en rygskadelidt med henvisning til at hun havde en syg pasningskrævende ægtefælle Østre Landsret har ved dom af 12 april tilsidesat Ankestyrelsens afgørelse Højesteret frifinder Ankestyrelsen og kommunen i sag om sygedagpenge uanset kommunen havde tilsidesat en række forpligtelser i sagsbehandlingen da disse mangler efter Højesterets opfattelse var uden betydning Vestre Landsretsdom Moder der havde valgt forlænget barselsorlov med nedsatte dagpenge kunne fortryde og gå tilbage til normal orlovslængde med den fulde dagpengesats Sygedagpenge ved bortvisning fra ansættelsesforhold Vigtig dom Ret til tabt arbejdsfortjeneste under hele revalideringen på 3½ år Ansat i fleksjob blev afskediget uden inddragelse af det sociale kapitel Rollatorer og badebænke er hjælpemidler Opgivelse af revalidering på grund af arbejdsskade og konkurrerende blodprop medførte en erhvervsevnetabsprocent på 20 efter retssag Københavns kommune dømt for ikke at have arbejdsprøvet sygedagpengemodtager Ansat i fleksjob berettiget til 120 000 kr mere i løn efter 3F overenskomst Københavns kommune dømt for ikke at have arbejdsprøvet sygedagpengemodtager Solrød Kommune dømt til at betale erstatning for langsom behandling af sag om førtidspension Beskæftigelsesankenævnets afslag på førtidspension tilsidesat Ældre kvinde var at betragte som enlig kommunes afgørelse tilsidesat af Det Sociale Nævn Fleksjobansats

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/elmer-partneres-socialretlige-nyheder/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Gry Krarup Kristiansson - Elmer & Partner Elmer & Partnere
  Nyheder Kontakt os Gry Krarup Kristiansson Sitemap Gry Krarup Kristiansson Advokatfuldmægtig gkk elmer adv dk Sekretær Tina Metzon tm elmer adv dk Personlig information Jeg er født i 1980 og blev cand jur fra Københavns Universitet i 2012 I februar 2012 blev jeg ansat som advokatfuldmægtig hos Elmer Partnere Arbejdsområder Jeg beskæftiger mig med alle sager om personskadeerstatning herunder sager vedrørende arbejdsskade patientskade og forsikring og fører retssager indenfor disse

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/gry-krarup-kristiansson/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive •