archive-dk.com » DK » I » INKASSOADVOKATER.DK

Total: 97

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hvad er inkasso?
  er der indført en forenklet proces ved domstolene for inkassosager Læs mere Pantebrevsinkasso tvangsauktion Oftest den mest enkle form for inkasso fordi kreditor har sikkerhed for gælden i et pantebrev Det vil sige at inkassosagen har til formål at få skyldneren til at betale eller at få den ejendom som kreditor har sikkerhed i solgt på tvangsauktion således at kreditor får dækning for sit krav Læs mere Kreditkøb Mange varer

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=18&StyleID=1427 (2015-08-06)
  Open archived version from archive


 • Fakturainkasso
  korrekt inkassovarsel Så snart den sidste frist for betaling i rykkeren er udløbet kan kravet sendes til inkasso og hvis ellers debitor er varslet korrekt kan advokaten straks sende en egentlig inkassorykker med opkrævning af hovedstol renter gebyrer og inkassoomkostninger Debitor får her 10 dages betalingsfrist Kommer pengene ind afregner advokaten hovedstolen plus renter og rykkergebyrer til kreditor og inkassosagsbehandlingen vil være gratis for virksomheden da debitor også betaler omkostningerne til advokaten Advokaten vil også varetage en eventuel afdragsordning efter nærmere aftale Betaler debitor ikke efter inkassorykker eller afdragsrykker kan advokaten efter aftale med virksomheden sende et betalingspåkrav direkte i fogedretten hvis kravet er under 50 000 kr excl renter og gebyrer Advokaten kan samtidig sørge for indberetning til et eller flere anerkendte skyldnerregistre hvilket ofte har en positiv effekt på debitors betalingsvilje Retsafgiften er 400 kr for et betalingspåkrav hvortil kommer inkassoomkostninger til advokaten Er kravet større end 50 000 kr skal der først udtages stævning og her er retsafgiften 750 kr 1 2 af den af kravet der overstiger 50 000 kr Betaler debitor ikke trods betalingspåkrav eller stævning kan virksomheden vælge at debitor skal afhøres om sin økonomi og aktiver på et særligt møde i fogedretten Dette koster en tillægsafgift på mellem 300 og 400 kr plus et salær til advokaten for at møde og afhøre debitor Møder debitor ikke op kan det blive aktuelt at få debitor fremstillet af politiet eller besøge debitor med fogedretten Dette koster en tillægsafgift på 400 kr til fogedretten og et salær til advokaten for mødet Har debitor aktiver bliver der foretaget udlæg i disse til sikkerhed for virksomhedens krav og betaler debitor forsat ikke eller indgår en afdragsordning kan aktiverne sælges på tvangsauktion til hel eller delvis dækning af kreditors krav og omkostninger Alle omkostninger skal i princippet dækkes af

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=38&StyleID=1427 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Pantebrevsinkasso
  ikke er næste skridt at få foretaget udlæg i debitors ejendom med henblik på et efterfølgende salg af ejendommen på tvangsauktion Advokaten laver derfor en fogedrekvisition til fogedretten der indkalder debitor til møde Hvis debitor ikke betaler inden mødet bliver der foretaget udlæg i ejendommen uanset om debitor møder op Grundlaget for at begære ejendommen på tvangsauktion er nu tilstede og kreditor kan sammen med advokaten vurdere om der vil være hel eller delvis dækning for kreditors krav i tilfælde af tvangsauktion Omkostningerne ved en tvangsauktion skal nemlig bæres af kreditor hvis der ikke bliver budt ind i kreditors tilgodehavende i ejendommen hvorfor kreditor ikke bør indgive auktionsbegæring hvis kreditor ikke mindst vil byde ind i sit eget tilgodehavende Bliver det besluttet at gennemføre en tvangsauktion indhenter advokaten vurderings og tingbogsattest på ejendommen og sender en auktionsbegæring til fogedretten Fogedretten indkalder herefter debitor til et vejledningsmøde og kan på vejledningsmødet give debitor en frist på 4 uger til at afværge tvangsauktionen hvis debitor har en reel udsigt til at kunne skaffe pengene eller sælge ejendommen i fri handel indenfor de nævnte 4 uger Hvis der ikke fastsættes en afværgefrist bliver auktionen berammet og advokaten sørger for besigtigelse af ejendommen udarbejdelse af salgsopstilling annoncering og fremvisning til interesserede bydere Advokaten møder også for kreditor på selve tvangsauktionen På tvangsauktionen bliver ejendommen bortsolgt efter højeste bud medmindre ejeren eller en af de pant eller udlægshavere der ikke har fået fuldstændig dækning begærer 2 auktion I så fald fastsætter fogedretten et nyt tidspunkt for 2 auktionen over ejendommen der typisk finder sted 3 6 uger efter 1 auktionen Auktionskøber skal på selve auktionen stille sikkerhed for auktionens opfyldelse Sikkerhedsstillelsen kan ske kontant ved banknoteret check ved bankgaranti eller ved advokatindeståelse Sikkerhedens størrelse fastsættes af fogedretten på baggrund af buddet og de påløbne auktionsomkostningers

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=39&StyleID=1427 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Kreditkøb
  hos sælgeren Sidstnævnte situation betegnes som et oprindeligt tre partsforhold og forekommer ofte i forbindelse med køb af biler De fleste bilforhandlere har indgået aftaler med pengeinstitutter og finansieringsselskaber om at disse vil yde lån til bilkøbere I kreditkøb aftales der ofte et ejendomsforbehold Ved køb med ejendomsforbehold forstås et kreditkøb hvor det er aftalt at sælger kan tage det solgte tilbage hvis køber ikke overholder afdragsplanen Hvis et køb med ejendomsforbehold ophæves skal sælger eller den advokat der repræsenterer sælger lave en opgørelse over mellemværendet der viser hvor mange penge køberen alt i alt skylder sælgeren på ophævelsestidspunktet Hvis den solgte genstand på tilbagetagelsestidspunktet repræsenterer en større værdi end opgørelsen viser skal køber modtage et beløb fra sælger svarende hertil Tilbagetagelsen kan ske efter aftale køber og sælger imellem Hvis køber ikke vil aflevere genstanden eller hvis der er uenighed om værdien kan sælger eller sælgers advokat anmode fogedretten om at blive indsat i besiddelsen af det solgte Er der tale om et forbrugerkøb et køb hvor køber hovedsagelig handler uden for sit erhverv kan sælger ikke kræve andet og mere end at få det solgte tilbage fra køber uanset om den solgte genstand er mindre værd end restancen

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=40&StyleID=1427 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Huslejeinkasso
  Lejeloven og lovgivningen om leje af almennyttige boliger fastsætter imidlertid en række betingelser og formkrav der skal være opfyldt før udlejer kan ophæve lejemålet Lejer skal have modtaget et skriftligt påkrav og det skal stå i påkravet at lejemålet kan ophæves medmindre den skyldige leje betales inden 14 dage Hvis disse betingelser og formkrav ikke er opfyldt kan udlejer uanset at lejer ikke har betalt ikke ophæve lejemålet Påkravsskrivelsen bør sendes både med almindelig og anbefalet post for at sikre bevis for at påkravet er sendt til lejer Hvis lejer på trods af påkravet fortsat ikke betaler den skyldige leje kan udlejer ophæve lejemålet Ved ophævelse skal lejer straks fraflytte Ophævelsen bør ske skriftligt og også ophævelsen bør sendes med anbefalet og almindelig post Hvis lejemålet er ophævet med rette men lejer ikke fraflytter lejligheden kan udlejers advokat uden yderligere varsel anmode fogedretten om at udsætte lejer af lejligheden Når en lejer fraflytter en lejlighed skal der foretages et flyttesyn Flyttessynet har til formål at fastslå om lejer har vedligeholdt lejemålet som han skulle eller om lejer eventuelt har ødelagt eller beskadiget lejligheden Flyttesynet skal holdes uanset om lejer selv har valgt at flytte eller er blevet sat ud af

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=41&StyleID=1427 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Forenklet inkassoproces
  er et skema der udfyldes og fremsendes til fogedretten uden bilag ved afkrydsning vælges sagens forløb Betalingspåkravet forkyndes af fogedretten for debitor der har 14 dage til at fremsætte skriftlig indsigelse mod kravet Hvis debitor gør indsigelse overgår sagen til behandling efter de almindelige regler om civile sager med mindre kreditor ikke har ønsket at sagen fortsættes i tilfælde af debitors protest mod kravet Hvis debitor ikke gør indsigelse giver fogedretten betalingspåkravet en påtegning og dette har herefter virkning som en dom 10 års forældelse og gyldigt fundament i fogedretten Kreditors valgmuligheder Kreditor skal vælge A Skal sagen fortsætte hvis debitor har afgivet insolvenserklæring B Skal sagen fortsætte som almindelig retssag hvis debitor protesterer mod kravet C Skal sagen fortsætte til tvangsfuldbyrdelse i fogedretten hvis der opnås et fundament Der skal betales retsafgift for alle de valgte retsskridt Retsafgiften refunderes hvis et retsskridt ikke gennemføres pga fredning eller manglende indsigelser fra debitor A Insolvenserklæring NEJ sagen skal ikke fortsætte Sagen returneres fra fogedretten og alle retsafgifter tilbagebetales Der er ikke opnået fundament forældelse er ikke afbrudt og debitor kan ikke registreres i et skyldnerregister Kreditor har ret til momsrefusion Sagen kan genfremsendes senere JA sagen skal fortsætte Sagen fortsætter uanset insolvenserklæringen det vil sige at betalingspåkravet forkyndes for debitor Hvis fredningsperioden ikke er udløbet på det tidspunkt hvor der er opnået fundament og sagen overgår til tvangsfuldbyrdelse i fogedretten vil sagen blive afvist på dette senere tidspunkt og retsafgift for selve fogedsagen returneres B Indsigelser fra debitor NEJ sagen skal ikke fortsætte Sagen returneres Der er ikke opnået fundament Afgiften på 400 kr for forkyndelse af betalingspåkravet er tabt JA sagen skal fortsætte Sagen overgår til behandling efter de almindelige regler for civile sager Dvs at debitor skal afgive svarskrift og at der må forventes en egentlig hovedforhandling C Tvangsfuldbyrdelse

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=81&StyleID=1427 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Konkurs som inkassomiddel?
  sin helhed af skyldner Hvis skyldner har indsigelser mod hele kravet og disse ikke kan afvises som grundløse bør der ikke indgives konkursbegæring Herudover skal der iværksættes en række undersøgelser af skyldners økonomiske forhold der godtgør at skyldner ikke er i stand til at betale sine forpligtelser efterhånden som de forfalder og at skyldner således er insolvent i Konkurslovens forstand Det er endvidere et krav at der foreligger en såkaldt retlig interesse for kreditor i at få afsagt et konkursdekret Det betyder som udgangspunkt at skyldner skal være i besiddelse af aktiver der kan fordeles mellem kreditorerne i forbindelse med en senere konkursbehandling eller at skyldner har foretaget dispositioner der enten har begunstiget visse kreditorer på de øvrige kreditorers bekostning eller generelt har forringet kreditorernes stilling Herudover bør kravet have en vis størrelse før indgivelse af konkursbegæring overhovedet overvejes Ovenstående gælder både i relation til selve indleveringen af konkursbegæringen men også i forhold til trusler om indlevering af konkursbegæring mod en skyldner Det er således væsentligt at ovenstående undersøgelser er gennemført og de anførte krav iagttaget før en eventuel varsling af konkursbegæring Herudover skal man som kreditor være opmærksom på at en konkursbegæring alene må varsles såfremt man rent faktisk agter at indlevere begæringen og der må med andre ord ikke anvendes tomme trusler om at indgive konkursbegæring mod skyldner for herved at opnå betaling Foruden de rent formelle krav skal det også fremhæves at man som kreditor for en pengefordring f eks i form af et fakturatilgodehavende meget sjældent vil opnå fyldestgørelse ved indgivelse af konkursbegæring idet der i de langt de fleste tilfælde alene bliver en beskeden dividende til de såkaldt simple kreditorer Det betyder at man som kreditor nøje bør overveje om man uanset at kravene måtte være opfyldt overhovedet har en interesse i at indgive konkursbegæring

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=84&StyleID=1427 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Vejledninger
  rykkerskrivelserne er korrekt formuleret og sendt til debitor på de rigtige tidspunkter Læs vejledning om rykkergebyrer Se eksempler på korrekte rykkerskrivelser Skylderklæringer En skylderklæring er i inkassosammenhæng et såkaldt fundament Det betyder at skylderklæringen kan danne grundlag for at debitor indkaldes til fogedretten med henblik på afhøring og udlæg se nærmere under Inkassoforløb Har debitor underskrevet en korrekt formuleret skylderklæring er det således ikke nødvendigt at indgive et betalingspåkrav eller

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=19&StyleID=1427 (2015-08-06)
  Open archived version from archive •