archive-dk.com » DK » I » INKASSOADVOKATER.DK

Total: 97

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Danske INKASSOadvokater - Skylder du penge
  i samarbejde med en advokat eller revisor Hvis ikke du foretager dig noget men blot lader rudekuverterne hobe sig op vil det som regel medføre at din gæld bliver større og større på grund af renter og omkostninger Har du hus vil eller andre genstande med friværdi må du forvente at blive indkaldt til fogedretten I fogedretten gøres der udlæg i dine værdier og hvis gælden stadig ikke bliver betalt kan værdierne blive hentet og solgt på auktion Ligeledes kan du forvente at en eller flere af dine kreditorer vil indberette dig til et skyldnerregister som dårlig betaler Ejer du ikke aktiver eller er din situation i øvrigt helt håbløs giver det stadig mening at forsøge at få en ordning med kreditorerne eventuelt med bistand fra en professionel rådgiver De fleste kreditorer og inkassoadvokater forstår godt at man ikke kan plukke håret af en skaldet men før de eventuelt kan gå ind på en længerevarende afdragsordning eller nedskrivnig af din gæld er de nødt til at kende din økonomiske situation Den bedste måde til at undgå rudekuverter og unødige inkassoskridt er derfor at du selv tager initiativet Læs mere om dine muligheder i venstre kolonne 01 03 2013 Ny procesrente

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=5 (2015-08-06)
  Open archived version from archive


 • Danske INKASSOadvokater - Nyhedsbrev
  ved forsinket betaling ret til at kræve et fast kompensationsbeløb på 310 kr til dækning af in Læs mere 15 10 2012 Forældelse Kravene til bevis for at en påmindelse er kommet frem til skyldneren Den 15 oktober 2012 har Højesteret truffet afgørelse i to sager om afbrydelse af forældelse efter DL 5 14 4 ved fremsendelse af påkrav til skyldneren Læs mere 01 10 2011 Ny beløbsgrænse for forenklet inkasso Retsplejelovens regler om den forenklede inkassoproces blev ændret med virkning pr 1 oktober 2011 idet beløbsgrænsen blev hævet fra 50 000 kr til Læs mere 28 06 2010 Nye takster Vejledende takster for salæret til en advokat i sager som advokaten er tildelt som retsmægler Se takster Vejledende takster pr 1 Læs mere 10 06 2010 Pressemeddelelse Milliardbeløb vil gå tabt ved nytår Danske virksomheder risikerer at miste milliardbeløb hvis gamle tilgodehavender ikke søges inddrevet inden årets udgang Det fortæller advokat Ka Læs mere 04 06 2009 Forhøjede udenretlige inddrivelsesomkostninger pr 1 juni 2009 Fra 1 juni 2009 gælder nye forhøjede takster i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen 2002 07 12 nr 601 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledni Læs mere 27 04 2009 Statusrapport om domstolsreformen Domstolsstyrelsen har

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=8 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • For advokater
  får du indflydelse på foreningens strategi og på de aktiviteter som foreningen engagerer sig i Vi er ikke så mange så den enkelte bliver hørt og kan få stor indflydelse Indflydelse på lovforberedende arbejde hvor foreningen er repræsenteret og bliver hørt Støtte til at udvikle og vedligeholde eget markedsføringsmateriale Straks ved indmelding modtager du foreningens værktøjskasse med inspiration og hjælp til markedsføring Videndeling i form af periodiske nyhedsbreve med fagligt nyt om inkasso Løbende nyhedsformidling af faglig interesse som du kan anvende i din egen markedsføring eller klientpleje Adgang til foreningens intranet på advokatsamfundets hjemmeside En aktiv foreningshjemmeside www advokatinkasso dk med fokus på inkasso adgang til beregningsprogrammer online indberetning af inkassosager brevkasse aktuel information m m til gavn for dig selv og for dine klienter Alle medlemsvirksomheder fremgår af hjemmesiden og kan derfor kontaktes direkte af interesserede Indflydelse på foreningens kontingent der fastsættes årligt af generalforsamlingen Kontingentet udgør i øjeblikket kr 6 000 moms Bemærk at hos Danske INKASSO advokater er det advokatvirksomheden og ikke den enkelte advokat der er medlem Faglige arrangementer der kan godskrives som pligtige kompetencegivende kursuslektioner Udgiften dækkes af kontingentet ingen yderligere udgift Alle interesserede fra medlemsvirksomheden kan deltage Vi blander os ikke i Hvordan

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=76 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danske INKASSOadvokater - Kontakt
  INKASSOadvokater Kontakt Du er velkommen til at kontakte foreningen Danske INKASSOadvokater Vi gør opmærksom på at vi ikke besvarer brevkassespørgsmål Foreningen Danske INKASSOadvokater Vesterbrogade 32 1620 København V Tlf 33

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/default.aspx?ID=50 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danske INKASSOadvokater
  får bedre information om kreditstyring og inkasso Vi håber samtidig at vi kan være med til at præge den offentlige debat og medvirke til at forbedre forholdene for de mange virksomheder der må døje med dårlige betalere Portalen er opdelt efter de forskellige profiler de besøgende kan have men er der noget du savner så tøv ikke med at kontakte os Har du en god historie eller en erfaring du

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danske INKASSOadvokater - Sitemap
  Old Find inkassoadvokat Find inkassoadvokat Penge til gode Hvad er inkasso Fakturainkasso Pantebrevsinkasso Kreditkøb Huslejeinkasso Forenklet inkassoproces Konkurs som inkassomiddel Vejledninger Rykkere Skylderklæring Vejledning om rykkergebyrer Vejledning om omkostninger Hvad sker der i fogedretten Forældelse Skyldnerjagten Forebyg tab Kreditstyring Foredrag

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=16&StyleID=1427 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Fakta om Danske INKASSOadvokater
  Forside Sitemap Udskriv siden Om Danske INKASSOadvokater Fakta om Danske INKASSOadvokater Søg Fakta om Danske INKASSOadvokater Foreningens vedtægter Foreningens kvalitetskrav Bestyrelsen Information om inkassomarkedet Holdninger Lønindeholdelse Kontakt Danske INKASSOadvokater

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=23 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Foreningens vedtægter
  eksklusion er til stede afgøres dette ved voldgift Voldgiftsretten sammensættes af en advokat udpeget af bestyrelsen en advokat udpeget af klageren og en opmand udpeget af formanden for Den danske Dommerforening Opmanden skal være byretsdommer Hvis et medlem indbringer eksklusionsbeslutningen for voldgiftsretten inden 14 dage efter eksklusionsmeddelelsens afgivelse ved at indsende begæring om voldgift til Danske Advokater har klagen opsættende virkning 5 Administration hjemsted og tegning Foreningens administration og drift af dens hjemmesider varetages af en af bestyrelsen valgt administrator som ligeledes bistår med administration praktisk tilrettelæggelse af markedsføring m v Der etableres en samarbejdsaftale mellem foreningen og administrator som fastlægger opgavernes nærmere omfang Foreningen har hjemsted hos Danske Advokater København Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem 6 Kvalitet Foreningens medlemmer er forpligtede til at overholde lovgivningens regler om inkasso og de advokatetiske regler Derudover er medlemmerne forpligtede til at undergive sig kvalitetskrav og kvalitetskontrol efter regler som fastlægges af foreningens bestyrelse 7 Kompetence Foreningens medlemmer er forpligtet til for egen regning at sikre et højt kompetenceniveau hos de medarbejdere der beskæftiger sig med inkasso Niveauet og de uddannelsesmæssige forudsætninger herfor fastsættes af bestyrelsen 8 Kommunikation Al kommunikation skal så vidt muligt foregå elektronisk 9 Bestyrelse Bestyrelsen består af 5 7 bestallingshavende advokater fra foreningens medlemmer Generalforsamlingen kan dog vedtage at andre fra foreningens medlemmer end bestallingshavende advokater undtagelsesvis indtræder i bestyrelsen Herudover kan Danske Advokater udpege et ekstra medlem Bestyrelsen konstituerer sig selv med formandskab og andre funktioner Der kan vælges en suppleant til bestyrelsen Suppleanten indtræder i bestyrelsen hvis et valgt bestyrelsesmedlem udtræder Valget til bestyrelsen gælder for 1 år ad gangen Genvalg kan finde sted Et medlem der har fungeret i 6 år kan ikke vælges på ny førend der er forløbet 1 år efter fratræden med mindre generalforsamlingen dispenserer herfor Der kan kun vælges 1 bestyrelsesmedlem fra hvert medlemskontor I tilfælde af at to valgte bestyrelsesmedlemmer i løbet af bestyrelsesåret kommer til at repræsentere samme medlemskontor må det ene medlem udtræde Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsens medlemmer kan møde på bestyrelsesmøder ved en personlig stedfortræder fra samme medlemskontor Stedfortræderen kan stemme på mødet dog vil formandens stedfortræders stemme ikke kunne være afgørende 10 Generalforsamling Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling der holdes hvert år inden 1 juni Generalforsamlingen indkaldes ved almindeligt eller e mail brev til medlemmerne på den til sekretariatet anmeldte adresse Indkaldelsen skal ske mindst 4 uger før generalforsamlingen På generalforsamlingen orienterer bestyrelsen om det forgangne års aktiviteter og planerne for det kommende års aktiviteter samt giver en orientering om den økonomiske situation for foreningen Dagsorden for generalforsamling der sendes til alle medlemmerne mindst 4 uger før generalforsamlingen skal omfatte følgende Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Aflæggelse af regnskab Forelæggelse af budget for det kommende år Fastsættelse af kontingent for det følgende år Valg af 5 7 medlemmer og en suppleant til bestyrelsen Valg af revisor og revisorsuppleant Indkomne forslag Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=27 (2015-08-06)
  Open archived version from archive •