archive-dk.com » DK » I » INKASSOADVOKATER.DK

Total: 97

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Foreningens kvalitetskrav
  der fremgår af bilag B Fremkommer debitor under en eventuel retssag med indsigelser der ikke umiddelbart kan imødegås vil sagen ikke kunne behandles som en inkassosag før debitors betalingsforpligtelse er endeligt fastslået ved forlig eller dom I givet fald varetager medlemmet retssagen på klientens vegne og viderefører inkassationen når betalingsforpligtelsen er fastslået 7 Sagsbehandling Som nævnt under 2 5 og 6 bliver der alt afhængig af en fordrings karakter og debitors betalingsevne gennemført en række inkassoskridt i et kortere eller længere sagsforløb Medlemmet skal varetage klientens interesser grundigt samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med hvad berettigede hensyn til klientens tarv kræver Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed Sagsbehandlingen skal tilrettelægges under hensyntagen til procesøkonomiske forhold Det tilstræbes at opnå det bedst mulige resultat med færrest mulige omkostninger 8 Håndtering af midler fra klienter og debitorer Foreningens medlemmer er forpligtede til at efterleve reglerne i Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler Klientkontovedtægten Foreningens medlemmer er således bl a forpligtede til at foretage daglig bogføring af debitorernes indbetalinger at holde advokatens egne og klienternes midler adskilt således at advokaten på særlige klientkonti til enhver tid har et beløb indestående der svarer til de beløb advokaten har modtaget eller indestående på vegne af advokatens klienter kun at anvende indestående på klientkontoen til betaling af klientens udgiftereller udbetaling til klienten 9 Garanti og forsikring Foreningens medlemmer er som medlemmer af Det Danske Advokatsamfund forpligtede til at tegne en ansvarsforsikring der dækker klientens tab i tilfælde hvor en advokat eller en medarbejder har handlet simpelt uagtsomt Ansvarsforsikringen skal som minimum dække tab op til 2 500 000 kr 2011 pr advokat i virksomheden 10 Afregning og fakturering Medlemmerne er forpligtede til løbende at afregne debitorernes indbetalinger overfor klienten Afregning skal ske efter nærmere aftale mellem medlemsvirksomheden og klienten Ved sagens afslutning opgøres og afregnes sagen endeligt overfor klienten indenfor rimelig tid efter at kravet er endeligt indgået eller inkassationen af andre årsager afsluttes Medlemsvirksomheden afregner med mindre andet er aftalt eget honorar overfor klienten i forbindelse med sagens afslutning Positive udgifter i forbindelse med inkassationen afregnes enten af debitors første indbetalinger eller overfor klienten i forbindelse med udgiftens afholdelse 11 Brug af eksterne samarbejdspartnere I nogle inkassosager kan det være hensigtsmæssigt at rekvirere bistand hos en ekstern samarbejdspartner Medlemmet er forpligtet til at påse at den pågældende samarbejdspartner overholder reglerne for god inkassoskik og god advokatskik og i det hele taget udviser en adfærd der er i overensstemmelse med foreningens formål og kvalitetskrav 12 Kvalitetskontrol og revision Alle medlemmer af foreningen Danske INKASSOadvokater er i henhold til foreningens vedtægter forpligtiget til at overholde de kvalitetskrav der til enhver tid er fastsat af foreningens bestyrelse Såfremt en klient eller en anden medlemsvirksomhed konstaterer at et medlem ikke overholder kravene kan det pågældende medlem indklages for foreningen eller Advokatnævnet Foreningen kan på eget initiativ foretage kontrol hos medlemmerne for at sikre kravenes overholdelse Såfremt et medlem gentagne gange har tilsidesat foreningens kvalitetskrav kan foreningens bestyrelse træffe beslutning om eksklusion Foreningen og dens bestyrelse

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=28 (2015-08-06)
  Open archived version from archive


 • Bestyrelsen
  Advokatfirmaet Müller Lautruphøj 1 Postboks 41 2750 Ballerup Tlf 30316400 E mail knm mullaw dk Advokat Kim Jybæk Advokatfirmaet Kyed Jybæk Frederiksberggade 2 3 1459 København K Tlf 33145145 E mail kj kjlaw dk Advokat Karsten Hjorth Larsen Advokatfirmaet Smith Knudsen Advokataktieselskab Store Torv 6 7500 Holstebro Tlf 97426333 E mail khl smithknudsen dk Advokat Tanja Lykke Stougaard DELACOUR Advokatfirma Lille Torv 6 8100 Århus C Tlf 70111122 E mail

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=29 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Information om inkassomarkedet
  tilfælde af forligets misligholdelse ønsker sagen sendt i fogedretten Generelt er det uheldigt for retssikkerheden at det skal være nødvendigt at benytte sig af personlig henvendelse til debitor på dennes bobæl i stedet for at benytte retssystemet hvor debitor kan afhøres under betryggende forhold og vejledes af fogeden Det er ydermere uheldigt at den udstrakte brug af provisionsordninger indebærer en potentiel risiko for at der lægges et urimeligt pres på debitor Advokater Hos advokaterne har det fra gammel tid været en del af advokatens service og arbejdsområde at sørge for inkassering af klienternes tilgodehavender I takt med forhøjede retsafgifter øget konkurrence fra bureauer og en beskeden indtægt per sag i forhold til de mange sagsekspeditioner er dette dog langt fra et attraktivt focusområde på gennemsnitsadvokatkontoret Omvendt giver inkasso mulighed for tilgang til nye og eksisterende erhvervskunder og de færreste advokater vil derfor helt undvære dette produkt der ofte også benyttes til at uddanne nye advokatfuldmægtige I rapporten Advokatbranchen i tal fra 2001 er det oplyst at der i branchen samlet omsættes for ca 5 3 mia kr 1998 tal I en analyse fra Jyske bank i 1999 blev det vurderet at omsætningen på inkasso androg 14 1994 tal af den samlede omsætning hvilket svarer til ca 742 mio kr Ud fra en gennemsnitsomsætning på ca 1000 kr per sag svarer dette til lidt over 700 000 sager Hovedparten driver inkassoforretningen som en ad hoc service til deres øvrige rådgivningsydelser og kun ca 25 advokatvirksomheder har valgt at blive medlem af Danske INKASSO advokater og betale op til 25 000 kr årligt for dette medlemskab Kun 15 20 advokatkontorer vurderes at have over 10 000 inkassosager årligt til behandling Advokatsamfundet varetager overordnet advokatbranchens interesser men indenfor inkassoområdet sker dette i samarbejde med foreningen Danske INKASSO advokater Øvrige egen inkasso og RKI En del virksomheder vælger at forestå hovedparten af egne inkassosager selv Eksempelvis flere pengeinstitutter og forsyningsselskaber Det er usikkert hvor stor en andel af markedet egeninkasso udgør men det vurderes at være en stigende mængde i takt med at virksomhederne når en størrelse der gør det økonomisk rentabelt at oprette interne inkassoafdelinger Omvendt har de interne inkassoafdelinger ofte sværere ved at inddrive gælden da debitorerne ikke altid tager de interne rykkere alvorligt og omkostningsdækningen er højere ved brug af advokat eller bureau RKI har ikke autorisation som inkassovirksomhed men har etableret en særlig rykker og inkassoservice til sine mere end 12 000 erhvervskunder Virksomhederne kan bruge RKI Specialrykkeren som tredje rykker over for skyldnere Specialrykkeren advarer skyldneren om registrering hos RKI og inkasso hvis ikke kreditor får betaling eller et forslag til en afdragsordning Ikke alle skyldnere er opmærksomme på at registrering kun sker i RKI s lukkede register hvor ingen andre end den aktuelle kreditor kan se registreringen Registrering i det lukkede register har ingen betydning for debitors mulighed for at opnå kredit hos andre RKI mener selv at mere end 50 af skyldnerne betaler for at undgå at blive registreret hos RKI Betaler debitor ikke kan RKI sørge

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=24 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Holdninger
  Domstolsstyrelsen Læs brevet Lønindeholdelse Danske INKASSOadvokater arbejder for en lovændring der skal give private kreditorer mulighed for at få foretaget lønindeholdelse ligesom det i dag er muligt for offentlige kreditorer Med den seneste lovændring ophæves den tidligere 20 grænse for offentlig lønindeholdelse Det betyder at skyldnere med gæld til både det offentlige og private kreditorer får meget vanskeligt ved at afdrage gælden til de private kreditorer Den offentlige lønindeholdelse vil kunne omfatte hele den del af skyldnerens indkomst der ligger ud over minimumsindkomsten Danske INKASSOadvokater søger via medierne at gøre politikerne opmærksomme på fordelene ved lønindeholdelse for private kreditorer ligesom foreningen har rettet direkte henvendelse til Justitsministeren herom Læs brevet til Justitsministeren og Justitsministerens svar Siden 2007 har foreningen været repræsenteret i arbejdsgruppen om tvangsfuldbyrdelse der er nedsat af retsplejerådet I den forbindelse har foreningen medindflydelse på udviklingen af retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse af private krav herunder overvejelserne om at indføre adgang til lønindeholdelse for private krav Advokaternes rolle på inkassomarkedet Gennem de senere år er konkurrencen på inkassomarkedet blevet stadig mere intensiv og nye aktører erobrer store markedsandele Erhvervsklienter har vanskeligt ved at gennemskue de mange tilbud og vælge den mest effektive kreditpolitik og rykkerprocedure Alt for mange mindre

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=26 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Lønindeholdelse
  gavne samfundsøkonomien Danske INKASSOadvokater mener at private kreditorer skal have adgang til lønindeholdelse lige som det offentlige har Sammen med Dansk Inkasso Brancheforening har Danske INKASSOadvokater fået udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse af konsekvenserne ved privat lønindeholdelse Analysen er udarbejdet af

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=71 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Hvad er inkasso?
  at beløbet skal betales kaldes sagen for en tvistig sag Dermed falder den uden for reglerne om inkasso og skal behandles som en almindelig retssag En inkassosags forløb er forskelligt alt efter hvilken type gæld det drejer sig om Læs her mere om de forskellige inkassoforløb Fakturainkasso Den mest almindelige form for inkasso hvor gælden er opstået fordi debitor ikke har betalt en regning for en vare eller tjenesteydelse Læs mere Den forenklede inkassoproces Fra januar 2005 er der indført en forenklet proces ved domstolene for inkassosager Læs mere Pantebrevsinkasso tvangsauktion Oftest den mest enkle form for inkasso fordi kreditor har sikkerhed for gælden i et pantebrev Det vil sige at inkassosagen har til formål at få skyldneren til at betale eller at få den ejendom som kreditor har sikkerhed i solgt på tvangsauktion således at kreditor får dækning for sit krav Læs mere Kreditkøb Mange varer sælges på kredit med ejendomsforbehold således at sælger har ret til at kræve varen tilbage hvis afbetalingsordningen ikke overholdes Læs mere Huslejeinkasso Hvis lejer ikke betaler leje til tiden skal han have en frist på yderligere 14 dage til at betale Herefter kan sagen indleveres til fogedretten med henblik på at få lejer

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=18 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Fakturainkasso
  har sendt to rykkere Se under Vejledninger hvordan en rykker kan udformes med korrekt inkassovarsel Så snart den sidste frist for betaling i rykkeren er udløbet kan kravet sendes til inkasso og hvis ellers debitor er varslet korrekt kan advokaten straks sende en egentlig inkassorykker med opkrævning af hovedstol renter gebyrer og inkassoomkostninger Debitor får her 10 dages betalingsfrist Kommer pengene ind afregner advokaten hovedstolen plus renter og rykkergebyrer til kreditor og inkassosagsbehandlingen vil være gratis for virksomheden da debitor også betaler omkostningerne til advokaten Advokaten vil også varetage en eventuel afdragsordning efter nærmere aftale Betaler debitor ikke efter inkassorykker eller afdragsrykker kan advokaten efter aftale med virksomheden sende et betalingspåkrav direkte i fogedretten hvis kravet er under 50 000 kr excl renter og gebyrer Advokaten kan samtidig sørge for indberetning til et eller flere anerkendte skyldnerregistre hvilket ofte har en positiv effekt på debitors betalingsvilje Retsafgiften er 400 kr for et betalingspåkrav hvortil kommer inkassoomkostninger til advokaten Er kravet større end 50 000 kr skal der først udtages stævning og her er retsafgiften 750 kr 1 2 af den af kravet der overstiger 50 000 kr Betaler debitor ikke trods betalingspåkrav eller stævning kan virksomheden vælge at debitor skal afhøres om sin økonomi og aktiver på et særligt møde i fogedretten Dette koster en tillægsafgift på mellem 300 og 400 kr plus et salær til advokaten for at møde og afhøre debitor Møder debitor ikke op kan det blive aktuelt at få debitor fremstillet af politiet eller besøge debitor med fogedretten Dette koster en tillægsafgift på 400 kr til fogedretten og et salær til advokaten for mødet Har debitor aktiver bliver der foretaget udlæg i disse til sikkerhed for virksomhedens krav og betaler debitor forsat ikke eller indgår en afdragsordning kan aktiverne sælges på tvangsauktion til hel eller delvis

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=38 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Pantebrevsinkasso
  formel inkassorykker med opgørelse af ydelse morarenter rykkergebyr og inkassoomkostninger Betaler debitor fortsat ikke er næste skridt at få foretaget udlæg i debitors ejendom med henblik på et efterfølgende salg af ejendommen på tvangsauktion Advokaten laver derfor en fogedrekvisition til fogedretten der indkalder debitor til møde Hvis debitor ikke betaler inden mødet bliver der foretaget udlæg i ejendommen uanset om debitor møder op Grundlaget for at begære ejendommen på tvangsauktion er nu tilstede og kreditor kan sammen med advokaten vurdere om der vil være hel eller delvis dækning for kreditors krav i tilfælde af tvangsauktion Omkostningerne ved en tvangsauktion skal nemlig bæres af kreditor hvis der ikke bliver budt ind i kreditors tilgodehavende i ejendommen hvorfor kreditor ikke bør indgive auktionsbegæring hvis kreditor ikke mindst vil byde ind i sit eget tilgodehavende Bliver det besluttet at gennemføre en tvangsauktion indhenter advokaten vurderings og tingbogsattest på ejendommen og sender en auktionsbegæring til fogedretten Fogedretten indkalder herefter debitor til et vejledningsmøde og kan på vejledningsmødet give debitor en frist på 4 uger til at afværge tvangsauktionen hvis debitor har en reel udsigt til at kunne skaffe pengene eller sælge ejendommen i fri handel indenfor de nævnte 4 uger Hvis der ikke fastsættes en afværgefrist bliver auktionen berammet og advokaten sørger for besigtigelse af ejendommen udarbejdelse af salgsopstilling annoncering og fremvisning til interesserede bydere Advokaten møder også for kreditor på selve tvangsauktionen På tvangsauktionen bliver ejendommen bortsolgt efter højeste bud medmindre ejeren eller en af de pant eller udlægshavere der ikke har fået fuldstændig dækning begærer 2 auktion I så fald fastsætter fogedretten et nyt tidspunkt for 2 auktionen over ejendommen der typisk finder sted 3 6 uger efter 1 auktionen Auktionskøber skal på selve auktionen stille sikkerhed for auktionens opfyldelse Sikkerhedsstillelsen kan ske kontant ved banknoteret check ved bankgaranti eller ved advokatindeståelse

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=39 (2015-08-06)
  Open archived version from archive •