archive-dk.com » DK » I » INKASSOADVOKATER.DK

Total: 97

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kreditkøb
  har en aftale med sælger om at yde lån til køb af løsøre hos sælgeren Sidstnævnte situation betegnes som et oprindeligt tre partsforhold og forekommer ofte i forbindelse med køb af biler De fleste bilforhandlere har indgået aftaler med pengeinstitutter og finansieringsselskaber om at disse vil yde lån til bilkøbere I kreditkøb aftales der ofte et ejendomsforbehold Ved køb med ejendomsforbehold forstås et kreditkøb hvor det er aftalt at sælger kan tage det solgte tilbage hvis køber ikke overholder afdragsplanen Hvis et køb med ejendomsforbehold ophæves skal sælger eller den advokat der repræsenterer sælger lave en opgørelse over mellemværendet der viser hvor mange penge køberen alt i alt skylder sælgeren på ophævelsestidspunktet Hvis den solgte genstand på tilbagetagelsestidspunktet repræsenterer en større værdi end opgørelsen viser skal køber modtage et beløb fra sælger svarende hertil Tilbagetagelsen kan ske efter aftale køber og sælger imellem Hvis køber ikke vil aflevere genstanden eller hvis der er uenighed om værdien kan sælger eller sælgers advokat anmode fogedretten om at blive indsat i besiddelsen af det solgte Er der tale om et forbrugerkøb et køb hvor køber hovedsagelig handler uden for sit erhverv kan sælger ikke kræve andet og mere end at få det solgte

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=40 (2015-08-06)
  Open archived version from archive


 • Huslejeinkasso
  lejeaftalen ophører øjeblikkeligt og at lejeren skal flytte ud med få dages varsel Lejeloven og lovgivningen om leje af almennyttige boliger fastsætter imidlertid en række betingelser og formkrav der skal være opfyldt før udlejer kan ophæve lejemålet Lejer skal have modtaget et skriftligt påkrav og det skal stå i påkravet at lejemålet kan ophæves medmindre den skyldige leje betales inden 14 dage Hvis disse betingelser og formkrav ikke er opfyldt kan udlejer uanset at lejer ikke har betalt ikke ophæve lejemålet Påkravsskrivelsen bør sendes både med almindelig og anbefalet post for at sikre bevis for at påkravet er sendt til lejer Hvis lejer på trods af påkravet fortsat ikke betaler den skyldige leje kan udlejer ophæve lejemålet Ved ophævelse skal lejer straks fraflytte Ophævelsen bør ske skriftligt og også ophævelsen bør sendes med anbefalet og almindelig post Hvis lejemålet er ophævet med rette men lejer ikke fraflytter lejligheden kan udlejers advokat uden yderligere varsel anmode fogedretten om at udsætte lejer af lejligheden Når en lejer fraflytter en lejlighed skal der foretages et flyttesyn Flyttessynet har til formål at fastslå om lejer har vedligeholdt lejemålet som han skulle eller om lejer eventuelt har ødelagt eller beskadiget lejligheden Flyttesynet skal holdes uanset

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=41 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Forenklet inkassoproces
  inden betalingspåkravet afsendes dvs tidligste afsendelse 10 dage efter varsel om inkassoskridt betalingspåkravet er et skema der udfyldes og fremsendes til fogedretten uden bilag ved afkrydsning vælges sagens forløb Betalingspåkravet forkyndes af fogedretten for debitor der har 14 dage til at fremsætte skriftlig indsigelse mod kravet Hvis debitor gør indsigelse overgår sagen til behandling efter de almindelige regler om civile sager med mindre kreditor ikke har ønsket at sagen fortsættes i tilfælde af debitors protest mod kravet Hvis debitor ikke gør indsigelse giver fogedretten betalingspåkravet en påtegning og dette har herefter virkning som en dom 10 års forældelse og gyldigt fundament i fogedretten Kreditors valgmuligheder Kreditor skal vælge A Skal sagen fortsætte hvis debitor har afgivet insolvenserklæring B Skal sagen fortsætte som almindelig retssag hvis debitor protesterer mod kravet C Skal sagen fortsætte til tvangsfuldbyrdelse i fogedretten hvis der opnås et fundament Der skal betales retsafgift for alle de valgte retsskridt Retsafgiften refunderes hvis et retsskridt ikke gennemføres pga fredning eller manglende indsigelser fra debitor A Insolvenserklæring NEJ sagen skal ikke fortsætte Sagen returneres fra fogedretten og alle retsafgifter tilbagebetales Der er ikke opnået fundament forældelse er ikke afbrudt og debitor kan ikke registreres i et skyldnerregister Kreditor har ret til momsrefusion Sagen kan genfremsendes senere JA sagen skal fortsætte Sagen fortsætter uanset insolvenserklæringen det vil sige at betalingspåkravet forkyndes for debitor Hvis fredningsperioden ikke er udløbet på det tidspunkt hvor der er opnået fundament og sagen overgår til tvangsfuldbyrdelse i fogedretten vil sagen blive afvist på dette senere tidspunkt og retsafgift for selve fogedsagen returneres B Indsigelser fra debitor NEJ sagen skal ikke fortsætte Sagen returneres Der er ikke opnået fundament Afgiften på 400 kr for forkyndelse af betalingspåkravet er tabt JA sagen skal fortsætte Sagen overgår til behandling efter de almindelige regler for civile sager Dvs at debitor

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=81 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Konkurs som inkassomiddel?
  hvorvidt kreditors krav reelt eksisterer og kravet må således ikke være bestridt i sin helhed af skyldner Hvis skyldner har indsigelser mod hele kravet og disse ikke kan afvises som grundløse bør der ikke indgives konkursbegæring Herudover skal der iværksættes en række undersøgelser af skyldners økonomiske forhold der godtgør at skyldner ikke er i stand til at betale sine forpligtelser efterhånden som de forfalder og at skyldner således er insolvent i Konkurslovens forstand Det er endvidere et krav at der foreligger en såkaldt retlig interesse for kreditor i at få afsagt et konkursdekret Det betyder som udgangspunkt at skyldner skal være i besiddelse af aktiver der kan fordeles mellem kreditorerne i forbindelse med en senere konkursbehandling eller at skyldner har foretaget dispositioner der enten har begunstiget visse kreditorer på de øvrige kreditorers bekostning eller generelt har forringet kreditorernes stilling Herudover bør kravet have en vis størrelse før indgivelse af konkursbegæring overhovedet overvejes Ovenstående gælder både i relation til selve indleveringen af konkursbegæringen men også i forhold til trusler om indlevering af konkursbegæring mod en skyldner Det er således væsentligt at ovenstående undersøgelser er gennemført og de anførte krav iagttaget før en eventuel varsling af konkursbegæring Herudover skal man som kreditor være opmærksom på at en konkursbegæring alene må varsles såfremt man rent faktisk agter at indlevere begæringen og der må med andre ord ikke anvendes tomme trusler om at indgive konkursbegæring mod skyldner for herved at opnå betaling Foruden de rent formelle krav skal det også fremhæves at man som kreditor for en pengefordring f eks i form af et fakturatilgodehavende meget sjældent vil opnå fyldestgørelse ved indgivelse af konkursbegæring idet der i de langt de fleste tilfælde alene bliver en beskeden dividende til de såkaldt simple kreditorer Det betyder at man som kreditor nøje bør overveje om man uanset

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=84 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Vejledninger
  at sikre et hurtigt og effektivt inkassoforløb er det vigtigt at rykkerskrivelserne er korrekt formuleret og sendt til debitor på de rigtige tidspunkter Læs vejledning om rykkergebyrer Se eksempler på korrekte rykkerskrivelser Skylderklæringer En skylderklæring er i inkassosammenhæng et såkaldt fundament Det betyder at skylderklæringen kan danne grundlag for at debitor indkaldes til fogedretten med henblik på afhøring og udlæg se nærmere under Inkassoforløb Har debitor underskrevet en korrekt formuleret

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=19 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Rykkere
  dette brev kan De se Deres kontoudtog Kopi af skyldige fakturaer er vedlagt Der beregnes et gebyr på 100 kr for denne betalingspåmindelse Med venlig hilsen Virksomheden A S telefonnummer Det er ikke nødvendigt at vedlægge kontoudtog eller kopi af de forfaldne fakturaer men hvis kopi ikke vedlægges skal rykkeren indeholde en beskrivelse af kravet således at debitor kan se præcis hvad det handler om Eksempel på eventuel anden midter rykker sendes tidligst ti dage efter forudgående rykker Kunde Gade Postnummer og by dato Anden betalingspåmindelse Vi har fortsat ikke registreret Deres indbetaling Vi beder Dem indbetale det skyldige beløb på beløb kr vedrørende beskrivelse af kravet straks De kan benytte vedhæftede indbetalingskort På grund af den manglende betaling har vi desværre måtte spærre Deres konto hos os Der beregnes yderligere et rykkergebyr på 100 kr for denne betalingspåmindelse Med venlig hilsen Virksomheden A S telefonnummer Eksempel på sidste rykker før inkasso sendes tidligst ti dage efter forudgående rykker Debitor Gade Postnummer og by dato Sidste betalingspåmindelse inkassovarsel På trods af tidligere påmindelse har vi stadig ikke modtaget Deres indbetaling Vi opfordrer Dem derfor til straks at indbetale det skyldige beløb vedrørende beskrivelse af kravet som den dato udgør beløb

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=42 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Skylderklæring
  E R K L Æ R I N G Underskrevne Debitor fulde navn CVR nummer Adresse anerkender herved at være følgende forfaldne beløb skyldig til Kreditor Adresse Hovedstol kr Rykkergebyrer i alt Kr Renter årlig rente xx fra til d d kr I alt kr Indbetalt á conto kr I alt at betale hvortil kommer yderligere renter kr Hovedstolen forrentes fra den med en årlig rente på xx Denne skylderklæring

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=43 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Vejledning om rykkergebyrer
  Der må kun opkræves rykkergebyrer for rykkere der fremsendes med mindst ti dages mellemrum Det er virksomheden der som udgangspunkt skal bevise at det koster 100 kr at sende en rykker Hvis udgiften er mindre kan der kun opkræves dette mindre beløb Kreditor kan altså kun opkræve gebyr for tre rykkerskrivelser samt for oversendelse til inkasso også maksimalt 100 kr så længe der er tale om den samme gæld Også

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=44 (2015-08-06)
  Open archived version from archive •