archive-dk.com » DK » I » INKASSOADVOKATER.DK

Total: 97

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fakta om Danske INKASSOadvokater

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /Default.aspx?ID=23&StyleID=1427 (2015-08-06) • Foreningens vedtægter
  en advokat udpeget af klageren og en opmand udpeget af formanden for Den danske Dommerforening Opmanden skal være byretsdommer Hvis et medlem indbringer eksklusionsbeslutningen for voldgiftsretten inden 14 dage efter eksklusionsmeddelelsens afgivelse ved at indsende begæring om voldgift til Danske Advokater har klagen opsættende virkning 5 Administration hjemsted og tegning Foreningens administration og drift af dens hjemmesider varetages af en af bestyrelsen valgt administrator som ligeledes bistår med administration praktisk tilrettelæggelse af markedsføring m v Der etableres en samarbejdsaftale mellem foreningen og administrator som fastlægger opgavernes nærmere omfang Foreningen har hjemsted hos Danske Advokater København Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem 6 Kvalitet Foreningens medlemmer er forpligtede til at overholde lovgivningens regler om inkasso og de advokatetiske regler Derudover er medlemmerne forpligtede til at undergive sig kvalitetskrav og kvalitetskontrol efter regler som fastlægges af foreningens bestyrelse 7 Kompetence Foreningens medlemmer er forpligtet til for egen regning at sikre et højt kompetenceniveau hos de medarbejdere der beskæftiger sig med inkasso Niveauet og de uddannelsesmæssige forudsætninger herfor fastsættes af bestyrelsen 8 Kommunikation Al kommunikation skal så vidt muligt foregå elektronisk 9 Bestyrelse Bestyrelsen består af 5 7 bestallingshavende advokater fra foreningens medlemmer Generalforsamlingen kan dog vedtage at andre fra foreningens medlemmer end bestallingshavende advokater undtagelsesvis indtræder i bestyrelsen Herudover kan Danske Advokater udpege et ekstra medlem Bestyrelsen konstituerer sig selv med formandskab og andre funktioner Der kan vælges en suppleant til bestyrelsen Suppleanten indtræder i bestyrelsen hvis et valgt bestyrelsesmedlem udtræder Valget til bestyrelsen gælder for 1 år ad gangen Genvalg kan finde sted Et medlem der har fungeret i 6 år kan ikke vælges på ny førend der er forløbet 1 år efter fratræden med mindre generalforsamlingen dispenserer herfor Der kan kun vælges 1 bestyrelsesmedlem fra hvert medlemskontor I tilfælde af at to valgte bestyrelsesmedlemmer i løbet af bestyrelsesåret kommer til at repræsentere samme medlemskontor må det ene medlem udtræde Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsens medlemmer kan møde på bestyrelsesmøder ved en personlig stedfortræder fra samme medlemskontor Stedfortræderen kan stemme på mødet dog vil formandens stedfortræders stemme ikke kunne være afgørende 10 Generalforsamling Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling der holdes hvert år inden 1 juni Generalforsamlingen indkaldes ved almindeligt eller e mail brev til medlemmerne på den til sekretariatet anmeldte adresse Indkaldelsen skal ske mindst 4 uger før generalforsamlingen På generalforsamlingen orienterer bestyrelsen om det forgangne års aktiviteter og planerne for det kommende års aktiviteter samt giver en orientering om den økonomiske situation for foreningen Dagsorden for generalforsamling der sendes til alle medlemmerne mindst 4 uger før generalforsamlingen skal omfatte følgende Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Aflæggelse af regnskab Forelæggelse af budget for det kommende år Fastsættelse af kontingent for det følgende år Valg af 5 7 medlemmer og en suppleant til bestyrelsen Valg af revisor og revisorsuppleant Indkomne forslag Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til sekretariatet mindst 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen Såfremt der indkommer forslag der ønskes

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=27&StyleID=1427 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Foreningens kvalitetskrav
  kan imødegås vil sagen ikke kunne behandles som en inkassosag før debitors betalingsforpligtelse er endeligt fastslået ved forlig eller dom I givet fald varetager medlemmet retssagen på klientens vegne og viderefører inkassationen når betalingsforpligtelsen er fastslået 7 Sagsbehandling Som nævnt under 2 5 og 6 bliver der alt afhængig af en fordrings karakter og debitors betalingsevne gennemført en række inkassoskridt i et kortere eller længere sagsforløb Medlemmet skal varetage klientens interesser grundigt samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med hvad berettigede hensyn til klientens tarv kræver Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed Sagsbehandlingen skal tilrettelægges under hensyntagen til procesøkonomiske forhold Det tilstræbes at opnå det bedst mulige resultat med færrest mulige omkostninger 8 Håndtering af midler fra klienter og debitorer Foreningens medlemmer er forpligtede til at efterleve reglerne i Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler Klientkontovedtægten Foreningens medlemmer er således bl a forpligtede til at foretage daglig bogføring af debitorernes indbetalinger at holde advokatens egne og klienternes midler adskilt således at advokaten på særlige klientkonti til enhver tid har et beløb indestående der svarer til de beløb advokaten har modtaget eller indestående på vegne af advokatens klienter kun at anvende indestående på klientkontoen til betaling af klientens udgiftereller udbetaling til klienten 9 Garanti og forsikring Foreningens medlemmer er som medlemmer af Det Danske Advokatsamfund forpligtede til at tegne en ansvarsforsikring der dækker klientens tab i tilfælde hvor en advokat eller en medarbejder har handlet simpelt uagtsomt Ansvarsforsikringen skal som minimum dække tab op til 2 500 000 kr 2011 pr advokat i virksomheden 10 Afregning og fakturering Medlemmerne er forpligtede til løbende at afregne debitorernes indbetalinger overfor klienten Afregning skal ske efter nærmere aftale mellem medlemsvirksomheden og klienten Ved sagens afslutning opgøres og afregnes sagen endeligt overfor klienten indenfor rimelig tid efter at kravet er endeligt indgået eller inkassationen af andre årsager afsluttes Medlemsvirksomheden afregner med mindre andet er aftalt eget honorar overfor klienten i forbindelse med sagens afslutning Positive udgifter i forbindelse med inkassationen afregnes enten af debitors første indbetalinger eller overfor klienten i forbindelse med udgiftens afholdelse 11 Brug af eksterne samarbejdspartnere I nogle inkassosager kan det være hensigtsmæssigt at rekvirere bistand hos en ekstern samarbejdspartner Medlemmet er forpligtet til at påse at den pågældende samarbejdspartner overholder reglerne for god inkassoskik og god advokatskik og i det hele taget udviser en adfærd der er i overensstemmelse med foreningens formål og kvalitetskrav 12 Kvalitetskontrol og revision Alle medlemmer af foreningen Danske INKASSOadvokater er i henhold til foreningens vedtægter forpligtiget til at overholde de kvalitetskrav der til enhver tid er fastsat af foreningens bestyrelse Såfremt en klient eller en anden medlemsvirksomhed konstaterer at et medlem ikke overholder kravene kan det pågældende medlem indklages for foreningen eller Advokatnævnet Foreningen kan på eget initiativ foretage kontrol hos medlemmerne for at sikre kravenes overholdelse Såfremt et medlem gentagne gange har tilsidesat foreningens kvalitetskrav kan foreningens bestyrelse træffe beslutning om eksklusion Foreningen og dens bestyrelse er forpligtiget til løbende at revidere ovenstående kvalitetskrav så de er tidssvarende og i overensstemmelse med

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=28&StyleID=1427 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Bestyrelsen
  Advokat Kim Jybæk Advokatfirmaet Kyed Jybæk Frederiksberggade 2 3 1459 København K Tlf 33145145 E mail kj kjlaw dk Advokat Karsten Hjorth Larsen Advokatfirmaet Smith Knudsen Advokataktieselskab Store Torv 6 7500 Holstebro Tlf 97426333 E mail khl smithknudsen dk Advokat Tanja Lykke Stougaard DELACOUR Advokatfirma Lille Torv 6 8100 Århus C Tlf 70111122 E mail ts delacour dk Advokat Thomas Møller Kristensen Dahl Viborg Lundeborgvej 18 8800 Viborg Tlf 87271100

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=29&StyleID=1427 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Information om inkassomarkedet
  det uheldigt for retssikkerheden at det skal være nødvendigt at benytte sig af personlig henvendelse til debitor på dennes bobæl i stedet for at benytte retssystemet hvor debitor kan afhøres under betryggende forhold og vejledes af fogeden Det er ydermere uheldigt at den udstrakte brug af provisionsordninger indebærer en potentiel risiko for at der lægges et urimeligt pres på debitor Advokater Hos advokaterne har det fra gammel tid været en del af advokatens service og arbejdsområde at sørge for inkassering af klienternes tilgodehavender I takt med forhøjede retsafgifter øget konkurrence fra bureauer og en beskeden indtægt per sag i forhold til de mange sagsekspeditioner er dette dog langt fra et attraktivt focusområde på gennemsnitsadvokatkontoret Omvendt giver inkasso mulighed for tilgang til nye og eksisterende erhvervskunder og de færreste advokater vil derfor helt undvære dette produkt der ofte også benyttes til at uddanne nye advokatfuldmægtige I rapporten Advokatbranchen i tal fra 2001 er det oplyst at der i branchen samlet omsættes for ca 5 3 mia kr 1998 tal I en analyse fra Jyske bank i 1999 blev det vurderet at omsætningen på inkasso androg 14 1994 tal af den samlede omsætning hvilket svarer til ca 742 mio kr Ud fra en gennemsnitsomsætning på ca 1000 kr per sag svarer dette til lidt over 700 000 sager Hovedparten driver inkassoforretningen som en ad hoc service til deres øvrige rådgivningsydelser og kun ca 25 advokatvirksomheder har valgt at blive medlem af Danske INKASSO advokater og betale op til 25 000 kr årligt for dette medlemskab Kun 15 20 advokatkontorer vurderes at have over 10 000 inkassosager årligt til behandling Advokatsamfundet varetager overordnet advokatbranchens interesser men indenfor inkassoområdet sker dette i samarbejde med foreningen Danske INKASSO advokater Øvrige egen inkasso og RKI En del virksomheder vælger at forestå hovedparten af egne inkassosager selv Eksempelvis flere pengeinstitutter og forsyningsselskaber Det er usikkert hvor stor en andel af markedet egeninkasso udgør men det vurderes at være en stigende mængde i takt med at virksomhederne når en størrelse der gør det økonomisk rentabelt at oprette interne inkassoafdelinger Omvendt har de interne inkassoafdelinger ofte sværere ved at inddrive gælden da debitorerne ikke altid tager de interne rykkere alvorligt og omkostningsdækningen er højere ved brug af advokat eller bureau RKI har ikke autorisation som inkassovirksomhed men har etableret en særlig rykker og inkassoservice til sine mere end 12 000 erhvervskunder Virksomhederne kan bruge RKI Specialrykkeren som tredje rykker over for skyldnere Specialrykkeren advarer skyldneren om registrering hos RKI og inkasso hvis ikke kreditor får betaling eller et forslag til en afdragsordning Ikke alle skyldnere er opmærksomme på at registrering kun sker i RKI s lukkede register hvor ingen andre end den aktuelle kreditor kan se registreringen Registrering i det lukkede register har ingen betydning for debitors mulighed for at opnå kredit hos andre RKI mener selv at mere end 50 af skyldnerne betaler for at undgå at blive registreret hos RKI Betaler debitor ikke kan RKI sørge for at fordringen bliver sendt videre til inkasso hos en RKI

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=24&StyleID=1427 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Holdninger
  af skyldnerens indkomst der ligger ud over minimumsindkomsten Danske INKASSOadvokater søger via medierne at gøre politikerne opmærksomme på fordelene ved lønindeholdelse for private kreditorer ligesom foreningen har rettet direkte henvendelse til Justitsministeren herom Læs brevet til Justitsministeren og Justitsministerens svar Siden 2007 har foreningen været repræsenteret i arbejdsgruppen om tvangsfuldbyrdelse der er nedsat af retsplejerådet I den forbindelse har foreningen medindflydelse på udviklingen af retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse af private

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=26&StyleID=1427 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Artikel Advokaten 10/2004
  10 000 kr bliver ofte afskrevet da virksomhederne øjensynlig ikke mener at omkostningerne ved retslig inkasso står mål med udbyttet af en fortsættelse af inkassationen Det skal i samme moment bemærkes at kun ca 11 000 ud af landets knap 500 000 registrerede virksomheder benytter RKI Der er ingen tvivl om at der kunne være behov for en mere grundig undersøgelse af det reelle omfang af dårlige betalere og en analyse af virksomhedernes statskassens tab som følge heraf Men det må kunne lægges til grund at der er et stort og uopdyrket inkassomarked som bare venter på bedre inddrivelsesvilkår og mere aktive rådgivere Ny forenklet inkassoproces fra 1 januar 2005 og flere regler på vej Som en følge af nye EU direktiver har Justitsministeriet i 2002 indført nye regler i renteloven der bl a har medført en adgang til omkostningsdækning for egen inkasso og udenretlig inkasso Dette har imidlertid resulteret i en del diskussion af i hvilket omfang kreditor og kreditors advokat kan beregne og evt kumulere de udenretlige og indenretlige omkostninger idet der ikke er taget højde herfor i forarbejderne Senest har advokat Karsten Müller retsassessor Hans Engberg og kst retsassessor Kim Rasmussen i tre artikler v belyst problemstillingerne og det synes indlysende at der er et stort behov for en forenkling og klarhed over omkostningsdækningen P t er meget overladt til domstolenes skøn hvilket er tidkrævende og ikke videre hensigtsmæssigt i inkassosager I det hele taget er der et stort behov for en forenkling af inkassoprocessen og med betænkning nummer 1436 2004 Reform af den civile retspleje III Adgang til domstolene var der håb om at politikerne ville gøre det lettere og billigere for virksomhederne at få inddrevet deres krav Eksempelvis foreslog Retsplejerådet at afgifterne for fundament og udlæg i sager under 50 000 blev nedsat til h h v 300 og 200 kr Trods vedholdende argumentation fra Advokatrådet og Danske INKASSO advokater blev afgifterne kun nedsat til 400 og 300 kr og Justitsministeriet ville ikke tage stilling til foreningens forslag om 1 at forenkle sagsbehandlingen i de tilfælde hvor debitor ikke møder i fogedretten eller 2 at forlænge fristen for fornyelse af retsafgifter efter retsafgiftslovens 19 Justitsministeriet vil dog vurdere forslagene når en revision af reglerne for selve tvangsfuldbyrdelsen bliver gennemført Vi må håbe på at et vedvarende pres fra Advokatrådet og Danske INKASSO advokater kan resultere i yderligere forenklinger og afgiftslettelser Den omstændighed at finansministeren har afsat et stort beløb på finansloven til netop sænkning af retsafgifter kan give anledning til forsigtig optimisme De nye regler og den forenklede proces er bl a omtalt på Danske INKASSO advokaters hjemmeside www advokatinkasso dk Et enkelt lyspunkt i de nye regler skal dog fremhæves Mange af de mindre krav der i dag bliver afskrevet uden retlig behandling kan fra den 1 januar 2005 med fordel indleveres til fogedretten for retsafgiften på 400 kr evt et ekspeditionsgebyr til advokaten Derved kan kreditor afbryde forældelsen af kravet og få mulighed for at registrere debitor som dårlig betaler i et åbent skyldnerregister for en beskeden merudgift som i øvrigt kan opkræves hos debitor Såfremt debitor har afgivet insolvenserklæring får kreditor retsafgiften tilbage og kreditor får samtidig mulighed for at afskrive momsbeløbet Denne basis retlige inkassoservice vil være et godt alternativ til den udvidede retlige inkasso der kan indebære omkostninger til udlægsforretning mødesalærer fremstillingsgebyr m m Retsmonopolet sikker havn eller stormfuldt hav I forbindelse med behandlingen af lovforslaget vedr den forenklede inkassoproces prøvede DIB vi igen at få ophævet advokaternes retsmonopol bl a med henvisning til at den nye inkassoproces vedrørte sager uden tvist samt at monopolet er konkurrenceforvridende Advokatrådet og Danske INKASSO advokater argumenterede naturligvis for en fastholdelse af monopolet Justitsministeren afviste i denne omgang at ophæve retsmonopolet men spørgsmålet vil givet blive genstand for debat i det nye udvalg der skal se mere overordnet på advokaters rettigheder og stilling i samfundet Eneretten til at forestå retlig inkasso kan således for alvor være i farezonen inden for de nærmeste år og det vil være både naivt og farligt at lade som ingenting i forventning om at alt fortsat vil være ved det gamle Forandringens vinde blæser kraftigt De autoriserede konkurrenter Hvem er de hvordan er de organiseret hvad er deres styrker og svagheder I henhold til lov nummer 319 af 14 maj 1997 om inkassovirksomhed inkassoloven 3 er det nødvendigt at have autorisation hvis man vil drive inkassovirksomhed Ved inkassovirksomhed forstås i henhold til lovens 2 ethvert led i erhvervsmæssig inddrivelse af fordringer for andre samt i erhvervsmæssig inddrivelse af fordringer som er købt efter forfaldstid med henblik på inddrivelse på egne vegne Ca 100 virksomheder har i dag en sådan autorisation og af dem er 11 frivilligt organiseret i foreningen DIB der afgiver høringssvar og optræder på inkassobureauernes vegne Der synes være et behov for en skrappere regulering og kontrol med de 100 autoriserede inkassobureauer Siden loven blev indført er eneste forudsætning for at drive inkassovirksomhed reelt at indehaveren er fyldt 25 år og ikke tidligere er straffet Der er ikke krav om forudgående uddannelse juridisk uddannet personale eller ansvarsforsikring og kan man præstere en garanti eller sikkerhedsstillelse på p t 250 000 kr udsteder Rigspolitiet uden videre en autorisation Der er krav om at virksomheden indsætter inddrevne midler på individuelle klientkonti men der er ikke samme kontrol af klienttilsvaret som det ses i advokatbranchen og Rigspolitiet fører ikke løbende kontrol med de autoriserede inkassobureauer Mange af de autoriserede inkassovirksomheder må dog betegnes som yderst professionelle og har udviklet en række attraktive services til erhvervslivet Udover inkasso tilbydes bl a fakturaadministration kreditforsikring bistand til telefonrykning kreditrådgivning køb af fordringer og overvågning af gamle fordringer Inkassovirksomheder som Lindorff og CIS er ejet af meget kapitalstærke udenlandske virksomheder og bruger mange ressourcer på at udvikle integrerede it løsninger til større kunder inden for bl a finans tele og forsyningsbranchen Her kan det være svært for selv store advokatinkassovirksomheder at matche tilbuddene der indebærer en hidtil uset konkurrence på prisen Adskillige store virksomheder har således gennem de seneste år flyttet deres inkassosager fra

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=46 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Lønindeholdelse
  til lønindeholdelse lige som det offentlige har Sammen med Dansk Inkasso Brancheforening har Danske INKASSOadvokater fået udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse af konsekvenserne ved privat lønindeholdelse Analysen er udarbejdet af Copenhagen Economics og viser at det vil gavne landets økonomi hvis

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=71&StyleID=1427 (2015-08-06)
  Open archived version from archive •