archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Havne hæver minimumskoter
  hvor højt vandet har stået når det var værst indtil nu 1 90 DVR90 Dansk Vertikal Reference 1990 fortæller arkitekt Vibeke Holdt fra Teknik og Miljø i Horsens Kommune I den første lokalplan hvor vi interesserede os for det mener jeg at gulvkoten blev fastlagt til minimum 2 3 meter Koten er så senere blevet hævet til 2 45 meter for at være på den sikre side I lokalplanen for erhvervshavnen er gulvkoten 2 45 meter og 2 25 meter for lager med direkte indkørsel siger Vibeke Holdt Højere kajkanter gør det ikke alene Svendborg er en anden af de kommuner hvor havnen spiller en vigtig rolle for både borgere og erhvervsliv Havnen er ikke bare forbindelsesleddet til flere af øerne i det Sydfynske Øhav den er også et yndet mål for lystsejlere Samtidig strækker Svendborg by sig helt ned til havneområdet med hoteller restauranter og andre former for erhverv Kulturarvsstyrelsen har desuden vurderet at Svendborg Havn i sin helhed udgør et område af stor historisk værdi Kotehøjden på kajkanterne i Svendborg Havn er i dag 1 5 meter hvilket nogle gange over årene ikke har været nok til at holde vandet tilbage Klaus Johannessen fra Svendborg Kommune mener ikke at det er gjort med en forhøjelse af kajkanternes koter Der skal også tænkes i alternative løsninger Én måde kunne være at indrette bygninger og anlæg på havnen så de kan tåle at blive oversvømmet en gang imellem Her tænker jeg for eksempel på halvt nedgravede parkeringskældre eller andre funktioner som ikke er så følsomme eller som kan rømmes hurtigt En anden model er at hæve arealer Det kan dog ikke lade sig gøre i alle dele af havneområdet da vi har mange bevaringsværdige bygninger En tredje model er at etablere en egentlig inddæmning med diger fra de helt store på tværs af sundet i hollandsk model til mindre modeller i særlige havneafsnit Det mest sandsynlige er nok at det bliver en kombination af forskellige løsninger men som sagt er der ikke truffet nogle beslutninger endnu siger Klaus Johannessen Historisk har kajkantens højde altid været et praktisk kompromis Ingen sejlende har i praksis lyst til at benytte en havn hvor kajkanterne er så høje at det er vanskeligt at laste og losse Også ombordstigning vanskeliggøres af for høje kajkanter Konsekvensen er at bygninger og løsøre på havnearealer skal kunne tåle at blive våde i et vist omfang Svendborg Havn Høje kajkanter mindsker skaderne ved oversvømmelser men besværliggør adgangen til især mindre både Kommuner følger Kystdirektoratets anbefalinger til laveste sokkelkoter I Kalundborg har man siden den store storm i 2006 taget udgangspunkt i Kystdirektoratets anbefalinger til laveste sokkelkoter der i 2007 var 1 43 meter Da det dengang blev skønnet at vandstanden ville stige med 50 cm frem til år 2100 har Kalundborg Kommune i dag en minimumsterrænkote på 2 meter og en sokkelkote der ligger noget højere Det er dog ikke utænkeligt at koterne skal hæves noget i fremtiden da man nu internt i kommunen arbejder ud fra et scenarie

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/items/havne-haever-minimumskoter.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Danske havne sikres mod højere vandstande
  arbejder man mange steder i landet med at forhøje kajkanterne Det gælder blandt andet i Aalborg hvor 770 meter kaj mellem de to Limfjordsbroer forhøjes med en halv meter Og i Esbjerg hvor en ny havn bygges i kote 4 0 mod 3 4 som hidtil Det kræver meget mere end blot at lægge en halv meter beton ovenpå den eksisterende kajkant Det ved man en del om hos en af specialisterne på området entreprenørfirmaet C G Jensen A S der udfører netop de to nævnte opgaver Højere kaj betyder også en forøgelse af de kræfter som virker på spunsen Lægger du en halv meter jord bagved spunsen skal spunsen dimensioneres til jordtrykket og vægten fra eventuelle kraner gods mm som skal ind over kajen påpeger divisionschef i CG Jensen Jørn Asmussen Desuden vil der være installationer i området som skal tilpasses Udløb gennem spunsen skal forlænges og ofte vil vi øge rørenes dimensioner så det er udført hvis der senere bliver behov for at øge kapaciteten tilføjer han Kote 4 muligvis 5 Esbjerg Havn er i gang med at udvide i syd med dybvandskajer og et stort bagland Den nye kaj skal blandt andet kunne håndtere vindmøller og andre nye tunge aktiviteter som Esbjerg håber at kunne udvide med Lige nu ombygges den 380 meter lange Tauruskaj i Esbjerg Kajen fremrykkes 33 meter og kanten forhøjes fra kote 3 4 til 4 meter Projektingeniør Allan Pedersen Esbjerg Havn har et vågent øje for klimaforandringerne netop når det gælder kajkanten I alt har vi 10 11 km kaj men det er ikke alle vi vil forhøje På nuværende tidspunkt har vi højvandssikret 1 5 km kaj Alle nye kajanlæg anlægger vi i kote 4 4 5 og overvejer om vi skal gå helt op i kote 5 Men det er

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2010/september2010/danskehavnesikresmodhoejerevandstande.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Borgmestre sammen om klimasikring
  gang kan det blive en anden af nabokommunerne det går ud over Og derfor har vi kommuner på Vestegnen stort fokus på sammen at undgå problemer i fremtiden siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp Vestegnen er begavet med et naturskønt å sø og mosesystem der under normale forhold opsamler og transporterer regnvandet Men med klimaforandringerne er skybruddene blevet så voldsomme at vandet løber over bredderne Med denne løsning har vi fundet en god balance hvor vi både begrænser risikoen for oversvømmelser af boliger og samtidig tager hensyn til naturen Det betyder blandt andet at græsningsarealerne ved Vallensbæk Mose bevares siger Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen Det bliver spildevandsselskaberne i de seks kommuner der skal planlægge og udføre projektet Det skal ske ved at der tilføjes nye rensebassiner og pumpestationer til et af Danmarks største regnvandstekniske anlæg Anlægget udgøres i dag af søer og moser ved Store Vejleå som de seks kommuner leder regnvand til For at vi kan sikre et godt vandmiljø fremover vil en del af projektet være at der etableres regnvandsbassiner i Høje Taastrup som renser de øgede mængder regnvand inden det ledes ud i Vallensbæk Sø På den måde sikrer vi at vores fælles rekreative områder vedbliver med at være rene siger Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler Fremover vil et nyt elektronisk og automatisk styresystem sladre når vandstanden i åen bliver for høj hvorefter en sluse åbnes og leder vandet til den nærliggende Vallensbæk Mose Herved laves en kontrolleret oversvømmelse af mosen i stedet for af beboelseskvarterer i nærheden af åen Der er således tale om en mere intelligent udnyttelse af områdets mulighed for at rumme regnvand Yderligere etableres en sikring i form af en nødpumpe ved Ishøj Havn der kan pumpe å vandet over slusen ved længerevarende højvande I Albertslund er risikoen for oversvømmelser ikke så stor som

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/maj-2013/borgmestre-sammen-om-klimasikring.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sluseporte Stormsikrer Roskilde Fjord
  2013 er der kommet flere forslag til hvordan området kan sikres mod mere ekstremt vejr Et anlæg bestående af fire sluseporte der kan hæves ved højvande kan blive en billig og effektiv løsning Anlægget der skal ligge ved åbningen i Kronprins Frederiks Bro tillader den almindelige skibstrafik at passere i hverdagen men kan under storm eller højvande hæves til 2 5 meter over normal vandstand Sluseportene kan enten trækkes op med kæder eller fyldes med trykluft via slanger i konstruktionen der på den måde skaber opdrift Med en anslået pris på omkring 30 millioner kroner er det en billig løsning i forhold til de skader vi netop har set i Roskilde Jyllinge og Frederikssund siger seniorkonsulent i Rambøll Henrik Mørup Petersen Det har blandt andet været diskuteret at bygge en milliard dyr dæmning ved fjordens munding mellem Rørvig og Hundested I Kerteminde by på Fyn har man valgt en lignende løsning med pontonsluser Det er dog ikke nok med sluseportene En række af digerne langs Kronprins Frederiks Bro skal udbygges for at kunne klare fremtidens vejr Jeg så under stormfloden hvordan diget omkring broen var oversvømmet allerede ved en vandstand på 1 70 meter Vandet fossede simpelthen ind over broen

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/januar-2014/sluseporte-stormsikrer-roskilde-fjord.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Tre vinderforslag viser vejen til bedre klimatilpasning
  i tre kategorier om at sikre danske byer mod oversvømmelse når vandløb går over deres bredder Vinderne der er blevet kåret ved et velbesøgt arrangement i Dansk Arkitektur Center i København kan udover 1 prisen glæde sig over en invitation til to udviklingsforløb under partnerskabet som er finansieret af Naturstyrelsen som en del af regeringens innovationsstrategi og består af Teknologisk Institut Orbicon og Smith Innovation Juryen der består af repræsentanter fra blandt andet fem danske kommuner vurderer at forslagene på forskellig vis sætter nye standarder for innovation og samarbejde Om vinderforslagene i de forskellige kategorier skriver juryen Vinderforslag i kategorien størst vandpotentiale og merværdi Med forslaget Den faunapassable vandbremse er det lykkes forslagsstillerne fra virksomhederne Mosbæk og Grontmij at finde balancen mellem vandkapacitet og naturhensyn Løsningen giver et solidt bud på hvordan vi bremser vandet i vandløb uden at forstyrre dyre og planteliv Vinderforslag i kategorien størst vækstpotentiale SCALGO Videncentret for Landbrug og DMI har med deres forslag om beslutningsstøtte til forsinkelse af vandmasserne fra skybrud ved hjælp af bufferarealer foreslået brugen af samlede og standardiserede datapakker til professionelle Forslaget viser hvordan man på overskuelig vis kan belyse vandeffekt merværdi og økonomiske konsekvenser i forhold til virkemidler Vinderforslag i kategorien størst overraskelsesværdi og formidlingspotentiale Spilvirksomheden Alien Workshop blander sig i feltet af tilpasningsaktører med to forslag der leverer værdifuld nytænkning i forhold til at inddrage borgerne i vandkampen Det nye og overraskende er ikke at vinderforslagene har fokus på borgeren som ressource Det væsentlige er at de trækker på koncepter fra spil og brug af realtidsdata hvilket har et stort potentiale for at begejstre og dermed engagere borgerne i fælles løsninger Næste skridt for vinderne af idekonkurrencen er en fortsat udvikling af klimatilpasningsløsningerne i partnerskab med Vandet fra landet I samarbejde med juryen har partnerskabet defineret to hovedkoncepter som der

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/februar-2015/tre-vinderforslag-viser-vejen-til-bedre-klimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Vandet skal ud på landet
  ud på landet 24 01 2014 Nyt partnerskab skal udvikle teknologier til at holde regnvand tilbage på landet så der ikke opstår oversvømmelser i byerne Naturstyrelsen har igangsat et nyt partnerskab der skal forhindre at kraftige regnskyl over åbne landområder senere skaber oversvømmelser i byer som Aarhus Vejle og Holstebro Partnerskabet mellem Rørcenteret Orbicon Smith Innovation og en række kommuner og vandforsyningsselskaber har fået 4 millioner kroner til at udvikle teknikker til at bremse regnvandet inden det når byerne Det er nemmere at holde vandet tilbage på landet end at håndtere de store vandmængderinde i byen Det er også billigere at løse problemerne på landet hvor der er plads end inde i de tæt bebyggede områder siger landskabsarkitekt Lone Ververs Jansson fra Naturstyrelsen Naturarealer kan oversvømmes Partnerskabet vil blandt andet kunne se på om man kan bruge drænrør der kan åbne og lukke til at forsinke regnvandet i forbindelse med skybrud På den måde ville man efter aftale med jordejeren kunne holde vand midlertidigt tilbage på mark skov eller naturarealer Alt for store regnmængder på kort tid risikerer at få vandløb til at gå over deres bredder helt inde i byerne hvor oversvømmelser giver langt de største skader Så hellere

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/januar-2014/vandet-skal-ud-paa-landet.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Beslutningsværktøj
  komme af med vandet hurtigt og effektivt men klimascenarierne øger kravet til at vandet forsinkes der hvor det falder I dette tilfælde i det åbne land i forbindelse med markarealer Derfor har vi brug for udvikling af løsninger der kan holde vandet tilbage så det løber langsommere ned i vandløb eller andre recipienter Forsinkelsen kunne fx etableres i form af bedre udnyttelse af potentialet for opmagasinering af vand i og på jorden styret oversvømmelse af marker kontrolleret dræning magasiner der kan anvendes til markvanding pumper til recirkulering i terrænet eller flytning af jord til dæmninger der indgår i landskabet Det er især vigtigt at løsningen tager stilling til afgrøderne skånsomhed så jorden holdes i kultur hvor stor vandmængde løsningen kan håndtere og at omkostningen står mål med effekterne Det er desuden vigtigt at løsningerne er tilpasset brugerne som primært er lokale jordbesiddere og landmænd Vi opfordrer producenter og andre der arbejder med decentrale løsninger i forbindelse med recipienter til at byde ind med løsninger Uddybning Beregninger har vist at kontrolleret dræning har mindre betydning for vandtilbageholdelsen Løsningen er dog samtidig interessant i forhold til tilbageholdelse af næringsstoffer Derfor ønskes løsningsforslag til kontrolleret dræning der både er billige og lette at

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vandet-fra-landet/de-fem-udfordringer/1-udfordring.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Dataintegration
  Tilbageholdelse på tværs i ådale hvor vandet forsinkes de steder i oplandet hvor der er plads og hvor det giver mindst gener for landbrug infrastruktur og miljø Virkemidlerne kan både være kendte eller nye eller en sammenkobling af allerede eksisterende virkemidler Løsningen kan være styrbare produkter mobile dæmninger sluser og diger eller pumper der leder vandet derhen hvor det giver bedst mening under de til enhver tid givne omstændigheder Virkemidler kan også være produkter som kan anvendes af borgere til at beskytte sig mod oversvømmelser Løsningen skal angive hvor meget ekstra vand der kan håndteres i forhold til omkostningerne Det er vigtigt at løsningen er tilpasset eksisterende lovgivning og tager højde for driftssikkerhed og vedligehold økonomi merværdi og ejerskab Det er desuden vigtigt at løsningerne er tilpasset brugerne som primært er lokale jordbesiddere og ansatte i offentlige forvaltninger Vi opfordrer producenter af virkemidler entreprenører og rådgivere til at byde ind med løsninger Uddybning Beregninger har vist at tilbageholdelse i de åløbsnære områder har stor vandeffekt både på langs af vandløb og på tværs i hele ådale Samtidig knytter der sig en række udfordringer til gængse dæmningsløsninger som vi gerne ser løsningsforslag til Hvordan kan den samlede kapacitet i åsystemet øges

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vandet-fra-landet/de-fem-udfordringer/2-udfordring.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive