archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sejl giver rent drikkevand i Bangladesh
  nyuddannede arkitekt Trine Elisabeth Storck Thy er kåret som vinder af Icopal Prisen 2015 for sit stort tænkte afgangsprojekt A Common Fluent Ground Projektet tager udgangspunkt i byen Chittagong i Bangladesh Bangladesh er hårdt ramt af klimaforandringerne som har intensiveret den i forvejen udfordrende monsunperiode hvor landet oplever enorme regnmængder på kort tid med tilhørende oversvømmelser Regnvandet bliver omdannet til giftig væske ved kontakt med forurenet jord industrispild og skrald mv og grundvandet er ligeledes ubrugeligt Chittagong døjer altså både med for meget og for lidt vand I projektet sker opsamlingen af regnvand i tagkonstruktioner i form af sejl der hejses op og spændes ud før monsunen og fjernes og rengøres når det er holdt op med at regne Fra taget ledes vandet ned i et vandtårn som er fælles for et antal huse eller en hel bydel Vandet kan bruges til drikkevand tøjvask og badevand Efter vandet er blevet brugt bliver det via kanaler der udnytter de eksisterende hældninger i byen ledt til lokale opsamlingsbassiner og derfra til større bassiner og videre ud af byen På sin vej skal vandet i arkitektens vision passere gennem strømproducerende vandenergianlæg Projektet håndterer dermed både nedbør spildevand og elproduktion som løsning på klimatilpasningsudfordringen

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/januar-2016/rent-drikkevand-ved-brug-af-sejl.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Nedbøren i Danmark fra 1874 til i dag
  har den gennemsnitlige nedbør i Danmark været 767 mm per år mod 712 mm per år i forhold til referenceperioden fra 1961 1990 Den gennemsnitlige nedbør er ikke jævnt fordelt over Danmark Det regner mest i det centrale Jylland hvor der gennemsnitligt falder ca 900 mm om året og mindst over Kattegat og Bornholm med kun ca 500 mm om året som illustreret på figur 2 Figur 1 Danmarks årsnedbør 1874 2013 mm Værdierne er beregnede landsgennemsnit på basis af et antal udvalgte stationer Den blå kurve er middelværdier over ni år Fra DMI Teknisk Rapport 14 01 Figur 2 Den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark i referenceperioden 1961 1990 målt i mm Fra DMI Teknisk Rapport 97 8 Også hyppigheden og intensiteten mængden af nedbør der falder i løbet af ét døgn af de kraftigste nedbørshændelser har generelt været stigende siden 1874 som det ses på figur 3 Klimamodellerne peger på at den globale opvarmning netop medfører et ændret nedbørsmønster både med hensyn til mængden og intensiteten af nedbøren Nedbøren ændrer sig blandt andet fordi en lunere luftmasse kan indeholde mere vanddamp end kold luft Man kan dog ikke alene tilskrive de observerede ændringer et varmere klima idet regionale

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/viden-om/klima/klimaaendringeridanmark/aendringer-i-nedboer/nedboeren-i-danmark-fra-1874-til-i-dag.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Fremtidens nedbør
  CMIP5 projektet som også DMI bidrager til Samlet set viser modelberegningerne en tydelig tendens til mere nedbør i de nordligste dele af Europa herunder i Danmark hvor den største stigning ses om vinteren Modelberegningerne viser at der vil være store forskelle fra årstid til årstid Beregningerne viser således en tendens til en markant forøgelse af nedbøren om vinteren og lidt mindre markante forøgelser i forårs og i efterårsmånederne der sandsynligvis allerede slår igennem inden for de kommende 50 år Omvendt antyder klimamodellerne at det både kan blive lidt vådere og lidt tørrere i Danmark om sommeren idet modellerne placerer os på grænsen mellem to zoner med henholdsvis stigende og faldende sommernedbør Gennemsnitligt viser modelberegningerne en reduktion af den samlede mængde nedbør om sommeren i Danmark i slutningen af det 21 århundrede DMI har på baggrund af de forskellige klimamodeller fra ENSEMBLES projektet fremskrevet ændringerne i nedbøren i Danmark for perioderne 2021 2050 og 2071 2100 i forhold til 1961 1990 for fire forskellige klimascenarier A2 B2 A1B og EU2 hvor de første tre er opstillet af IPCC mens EU2C bygger på EU s målsætning om at den globale temperatur maksimalt må stige med gennemsnitlig 2 grader DMI har endvidere fremskrevet ændringerne i den gennemsnitlige nedbør på baggrund af CMIP5 projektet for koncentrationsscenarierne RCP2 6 og RCP8 5 for perioden 2081 2100 Nedbørsændringer for Danmark For SRES scenarierne er nedbørsændringerne angivet som procentvise ændringer i forhold til referenceperioden 1961 1990 Fremskrivningen 2050 dækker over gennemsnittet af perioden 2021 2050 og tilsvarende dækker 2100 over gennemsnittet over perioden 2071 2100 For RCP scenarierne er ændringerne for scenarieperioden 2081 2100 i forhold til referenceperioden 1986 2005 Alle tallene i parentes angiver usikkerheden Kilde CMIP5 og ENSEMBLES Tabellen ovenfor viser den fremtidige nedbør for SRES scenarierne A1B A2 B2 EU2C scenariet samt koncentrationsscenarier RCP2

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/viden-om/klima/klimaaendringeridanmark/aendringer-i-nedboer/fremtidens-nedboer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nedbørdata på klimatilpasning.dk
  kloakker veje og baner Flere kraftige nedbørhændelser som for eksempel de tre ekstreme hændelser i København i 2010 2011 og 2014 stiller nye krav til for eksempel dimensionering af kloakker og alternative tilpasningsløsninger for at imødegå det forventede stigende antal oversvømmelser Et ændret nedbørsmønster vil også påvirke landbruget og økosystemer på forskellige måder For eksempel vil den øgede nedbør medføre øget udvaskning af næringsstoffer fra landbrugsarealer til de omkringliggende økosystemer DMI har på baggrund af klimamodellerne fra ENSEMBLES projektet og fra CMIP5 projektet udarbejdet kort og tabeller over ændringerne i den forventede nedbør i Danmark til klimatilpasning dk Klimakort for de fire klimascenarier A2 A1B B2 og EU2C se ovenfor dækker to fremtidige perioder 2021 2050 2050 og 2071 2100 2100 Scenarierne udtrykker hver for sig et realistisk bud på fremtidens nedbørsændringer i forhold til referenceperioden 1961 1990 Klimakort for de to koncentrationsscenarier RCP4 5 og RCP8 5 dækker den fremtidige periode 2081 2100 2100 i forhold til en nyere referenceperiode 1986 2005 Fremskrivningerne af nedbørsændringer på klimatilpasning dk skal ses som tendenser forbundet med usikkerheder Man kan således ikke uddrage et præcist tal for ændringen af nedbør i et afgrænset område Beregninger af fremtidens nedbørsmønster viser foruden mere nedbør i vinterhalvåret en tendens til både flere og mere ekstreme nedbørshændelser For perioden 2021 2050 kan A1B kortene betragtes som repræsentative for alle ovennævnte scenarier De viste kort og tabeller over fremtidens nedbør er et udtryk for den bedste viden der for tiden er til rådighed om den fremtidige klimaudvikling i Danmark og dermed til beslutningsstøtte og planlægning Her er det selvfølgelig vigtigt at inddrage usikkerheden som er forbundet med de viste beregninger I forhold til klimatilpasning er det således tilrådeligt at tage udgangspunkt i de beregnede tal for nedbørsændringerne regionalt eller på landsplan Hvis man eksempelvis betragter ændringer i

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/viden-om/klima/klimaaendringeridanmark/aendringer-i-nedboer/nedboerdata-paa-klimatilpasningdk.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Temperaturudvikling
  1873 til i dag Siden 1873 er der foretaget temperaturmålinger over hele landet Målingerne viser at den årlige gennemsnitstemperatur i Danmark er steget med cirka 1 6 grader celsius de sidste 140 år Det er lidt mere end den gennemsnitlige globale temperaturstigning i samme periode der er på cirka 1 grad celsius Som det ses på nedenstående figur er temperaturen ikke steget jævnt gennem perioden Der er således flere perioder hvor temperaturændringen har været stagnerende eller negativ som for eksempel i 1950 erne mens der omvendt også har været flere perioder med særlig kraftig opvarmning som for eksempel i 1930 erne Den kraftigste opvarmning har fundet sted de sidste 30 år med en temperaturstigning på ca 0 9 grader celsius Samtidig findes en række af de varmeste år i Danmark siden 1873 inden for de sidste 10 år herunder 2014 som har varmerekorden med en årlig gennemsnitstemperatur på 10 0 grader celsius Observerede årlige gennemsnitstemperaturer i Danmark fra 1873 til 2010 Observerede årlige gennemsnitstemperaturer i Danmark fra 1873 til 2013 DMI Teknisk Rapport 14 01 Danmarks årlige gennemsnitstemperatur siden 1873 Lige som for den globale gennemsnitstemperatur ses en klar stigning i den årlige middeltemperatur Den røde kurve viser de årlige

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/viden-om/klima/klimaaendringeridanmark/aendringer-i-temperatur/temperaturudviklingen-fra-1873-til-i-dag.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Fremtidens temperatur
  1961 1990 for scenarierne A2 B2 A1B og EU2C og i forhold til 2086 2005 for scenarierne RCP2 6 og RCP8 5 Scenarieperioden for scenarierne A2 B2 A1B og EU2C er de sidste 30 år af dette århundrede 2071 2100 mens scenarieperioden for RCP scenarierne er de sidste 20 år af århundredet 2081 2100 Temperaturændringer for Danmark For RCP scenarierne er temperaturangivelsen ændringer i grader celsius i forhold til referenceperioden 1986 2005 Fremskrivningen til 2100 dækker over gennemsnittet over perioden 2081 2100 Tallene er angivet for hvert af de to scenarier RCP2 6 og RCP8 5 Tallene i parentes angiver usikkerheden standardafvigelsen på middelværdien for samtlige 23 modelkørsler For SRES scenarierne er temperaturangivelsen ændringer i forhold til referenceperioden 1961 1990 Fremskrivningen 2050 dækker over gennemsnittet af perioden 2021 2050 og tilsvarende dækker 2100 over gennemsnittet over perioden 2071 2100 Tallene for 2050 er for A1B scenariet mens tallene for 2100 er angivet for hvert af de fire scenarier A1B A2 B2 og 2C Tallene i parentes angiver usikkerheden Kilde CMIP5 og ENSEMBLES Samlet set viser klimamodellerne at den årlige gennemsnitstemperatur i Danmark sandsynligvis stiger med 1 4 ºC frem mod slutningen af dette århundrede afhængig af fremtidens udslip af drivhusgasser Modelberegningerne viser også at opvarmningen vil være forskellig afhængig af årstiderne Den forventede temperaturstigning vil således være lidt større om sommeren og efteråret end om vinteren og foråret Frem til 2050 vil opvarmningen således være nogenlunde ens fordelt hen over året Som det antydes i tabellen så er de beregnede temperaturstigninger behæftet med nogen usikkerhed Dette skyldes at ingen af klimamodeller naturligvis er perfekte repræsentationer af virkeligheden De forventede stigninger i gennemsnitstemperaturerne i Danmark sker samtidig med at der vil være tilsvarende ændringer i for eksempel nedbøren se link højremenuen Specielt vil den varmere vinter sandsynligvis reducere hyppigheden af dage

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/viden-om/klima/klimaaendringeridanmark/aendringer-i-temperatur/fremtidens-temperatur.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Temperaturdata på portalen
  positive side vil behovet for opvarmning kunne reduceres i kolde perioder mens en forlænget og varmere vækstsæson vil give nye muligheder for landbruget Det er dog formentlig de indirekte effekter som et øget vandstress i længere perioder med høje temperaturer og begrænset nedbør der vil komme til at stille de største krav til tilpasningen af både menneskelige og naturlige systemer På baggrund af klimamodellerne fra ENSEMBLES projektet er der udarbejdet kort og tabeller over ændringerne i temperaturen i Danmark Såvel kort som tabeller dækker to fremtidige perioder 2021 2050 2050 og 2071 2100 2100 og fire forskellige klimascenarier A2 A1B B2 og EU2C Tilsvarende er der udarbejdet kort og tabeller med ændringerne i temperaturen i Danmark for perioden 2081 2100 på baggrund af modeldata fra CMIP5 projektet for forskellige RCP scenarier Tabellerne indeholder det lave RCP4 5 scenarie og det høje RCP8 5 scenarie mens kortene er for det meget ambitiøse reduktionsscenarie RCP2 6 og det høje RCP8 5 scenarie Scenarierne udtrykker hver for sig et realistisk bud på fremtidens temperaturændringer i forhold til referenceperioden 1961 1990 for ENSEMBLES data og i forhold til referenceperioden 1985 2005 for CMIP5 data Fremskrivningerne af temperaturændringer skal ses som tendenser der er forbundet med usikkerheder Man kan således ikke uddrage et præcist tal for temperaturændringen i et afgrænset område Beregningerne viser at den årlige gennemsnitstemperatur i Danmark generelt vil stige med mellem 1 og 4 grader i løbet af dette århundrede med størst sandsynlighed for en stigning på mellem 2 og 3 grader For perioden 2021 2050 kan A1B kortene på klimatilpasning dk betragtes som repræsentative for alle ovennævnte scenarier De viste kort og tabeller over fremtidens nedbør er et udtryk for den bedste viden der for tiden er til rådighed om den fremtidige klimaudvikling i Danmark og dermed til beslutningsstøtte og planlægning

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/viden-om/klima/klimaaendringeridanmark/aendringer-i-temperatur/temperaturdata-paa-portalen.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Flere kan nu få gratis klimatjek
  flere kan få glæde af ordningen Aftalen er kommet i kølvandet på offentliggørelsen af at Udlændinge Integrations og Boligministeriet har åbnet for en tilskudspulje til energirenovering og klimatilpasning af private udlejningsejendomme Det gratis klimatilpasningstjek skal udføres af et medlem af Danske Kloakmestre Dansk Byggeri Kloaksektionen Danske Maskinstationer og Entreprenører eller Danske Anlægsgartnere og De Grønne Kloakentreprenører Den fagperson som udfører tjekket skal desuden have gennemgået et kursus på Teknologisk Institut

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/januar-2016/flere-kan-nu-faa-gratis-klimatjek.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive