archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Greve Kommune tager klima alvorligt
  11 03 2009 I løbet af de næste 11 til 14 år vil samtlige byområder i Greve Kommune klimatilpasses i form af en justering af afstrømningsforholdene for at undgå fremtidige oversvømmelser Greve Kommune signalerer nu med en klimatilpasningsplan at de tager klimaet yderst alvorligt Planen omfatter en klimatilpasning i alle byområder i Greve Kommune i form af en justering af vandløb og regnvandssystemer så de kan lede 30 mere nedbør væk end de kan i dag I første omgang er det hovedregnvandssystemerne og vandløbene der leder nedbør ud i Køge bugt der klimatilpasses Byrådet har vedtaget en prioriteret liste der er baseret på at de områder der tidligere har været hårdest ramt først bliver taget hånd om Der skal i løbet af de følgende tre år udarbejdes detaljerede planer for alle byområderne for hvilke tiltag der er nødvendige når nedbøren i fremtiden forudsiges at øges Prioriteringslisten af byområder der skal tilpasses kvalitetssikres løbende ved anvendelse af vandstrømningsmodeller Hvis modelberegningers resultater eller lovgivningsmæssige forhold gør en omprioritering nødvendig kan sådan en forekomme Denne klimatilpasning i Greve Kommune udarbejdes med samme fremgangsmåde som er beskrevet i EUs oversvømmelsesdirektiv og som skal implementeres i den danske lovgivning i fremtiden Greve Kommune ønsker at

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2009/marts2009/klimatilpasningplanlaeggesigreve.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Blå struktur for nyt boligområde i Middelfart
  effekt af klimaændringerne og som bidrager til mindskelse af klimapåvirkningerne Udfordringer Der er selvfølgelig en række udfordringer i en sag af denne art som udspringer af bl a lettere forurenede jorde særlige drikkevandsinteresser overbelastede vandløb og sammenhæng mellem terrænforhold og de blå og grønne strukturer Dette stiller ikke mindst økonomiske udfordringer bl a i forhold håndteringen af jord i området men stiller også udfordringer om at sikre at en evt nedsivning af overfladevandet herunder specielt vejvandet ikke vil udgøre en risiko for grundvandet Løsning Illustrationen viser en skitse af den blå struktur i Stiklingen Afvandingsprincip Afledningsprincippet er delt op i tre afløbssystemer Et afløbssystem der afleder sanitært spildevand fra parcellerne Et afløbssystem der afleder overfladevand fra vejarealerne til recipient og et afløbssystem der afleder tagvand fra parcellerne til recipient De to systemer for overfladevand forsynes med afløbsregulatorer Der opereres med meget lille trykhøjde Veje Vejene udføres i henhold til Vejdirektoratets anvisninger Ud over dimensionering af vejene bl a i forhold til vedligehold og rengøring lægges der særlig vægt på træbeplantning På sydsiden af stamvejen er der træplantning I boligvejene friholdes den vestlige rabat til plantning af spredte træer Ledningstracé Spildevandssystemet er et traditionelt separatsystem Ledningerne ligger ca 40 cm under laveste regnvandsledning Mellem de to regnvandssystemer tilstræbes en højdeforskel på 40 cm Den samlede regnvandsmængde reduceres til 1 l sek Vandmængden kan reduceres yderligere men det vil medføre indgreb i udstykningens layout dvs ændring af lokalplanen eller etablering af kostbare bassinledninger Regnvandsbassinerne Regnvandsbassinerne er placeret i toppen af systemet Vandet afledes til hovedafløbsledningen der er placeret i den øst vestgående sti tracé I den østlige ende af hovedledningen er sandfang og olieudskiller placeret Overfladevand fra parcellerne ledes til et centralt beliggende regnvandsbassin hvor ledningssystemet for den østlige del både anvendes som tilløb til regnvandsbassinet og til tømning Regnvandsbassinet er delt

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/items/blaastrukturfornytboligomraadeimiddelfart.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Augustenborg: Et ta' selv bord af tilpasningsløsninger
  samarbejde med Augustenborgs boligselskab at kombinere opgraderingen af vandafledningssystemet med en slags grønt kvarterløft hvilket blev kaldt Eco City Agustenborg Kloaksystemet der tidligere afvandede Augustenborg bestod af et system hvor spildevand og nedbør blev ledt bort i den samme ledning Ledningen var for lille til at kunne klare kraftige regnskyl og derfor blev kældrene i Augustenborg ofte oversvømmede I det nye afledningssystem afkobles regn fra spildevand og regnvandet bliver ledt ud i et åbent system Desuden forsøges det at tilbageholde så meget vand som muligt tæt på hvor det falder for eksempel ved infiltration eller opbevaring i bassiner På denne måde bliver belastningen mindre længere nede i kloaksystemet En stor udfordring lå i at få beboernes accept af at vandet nu ville flyde oven på jorden og derfor var inddragelse af borgerne også et vigtigt element i udformningen af de tekniske løsninger Oversigt over løsninger Der er anvendt en række forskellige teknikker for at håndtere regnvandet Lokal infiltration Der er blevet anlagt 9500 kvadratmeter grønne tage på flere af bygningerne i Augustenborg herunder en botanisk taghave til beboernes brug I den botaniske taghave bindes ca halvdelen af regnvandet Desuden er en asfaltbelagt parkeringsplads blevet rekonstrueret og består nu af grus fastgjort af et net af polyætylen Et sedumbelagt tag som dette er relativt let og kan som regel anlægges på den eksisterende tagkonstruktion Tilbageholdelse af vand Der er anlagt en række damme ind imellem boligblokkene der kan fyldes op ved kraftig regn Dammene ligner nogle steder små naturlige søer med vegetation der hjælper til at filtrere vandet Nogle steder pumpes vandet rundt så man undgår algevækst Ved kraftig regn oversvømmer denne dam kontroleret en lavtliggende plæne og forbinder en anden lignende dam Afledning i åbne kanaler En lang række åbne kanaler leder regnvandet gennem kvarteret Der er mange forskellige udformninger

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/items/augustenborg-et-ta-selv-bord-af-tilpasningsloesninger.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Københavns Kommune vil håndtere mere regnvand lokalt
  metoder til rensning af regnvand Kataloget omfatter blandt andet vejledning om grønne tage permeable belægninger regnbede sandfang og faskiner Grundlæggende handler LAR om at lede regnvandet udenom kloakken og i stedet lade det fordampe eller sive ned til grundvandet men det dækker samtidig over en filosofi om at den øgede mængde regnvand bliver opfattet som noget brugbart i stedet for et problem For eksempel kan regnvandet bruges til at skabe nye rekreative miljøer i byen siger Søren Gabriel fra rådgivervirksomheden Orbicon der har været med til at udarbejde det nye værktøj Hver vejledning indeholder detaljerede tekniske oplysninger en vurdering af de metodernes væsentligste egenskaber fordele ulemper krav til drift og vedligehold samt overslag over anlægs drifts og vedligeholdelsesudgifter Kort over muligheder Én ting er at kende LAR metoderne noget andet er at vurdere hvilke metoder der er bedst egnede at tage i anvendelse i specifikke områder i Københavns Kommune Derfor er metodekataloget suppleret med en projekthåndbog der hjælper eksempelvis planlæggere byggesagsbehandlere og bygherrer med at vælge de rigtige metoder Håndbogen kobler de enkelte LAR metoders egenskaber med kvaliteten af det afledte vand samt de fysiske forhold i det område hvor regnvandet skal håndteres Det er nemlig ikke alle LAR metoder der er lige velegnede i forskellige dele af Københavns Kommune For eksempel er nedsivning af regnvand ikke en god idé på arealer med jordforurening eller i områder hvor grundvandet står højt Grønne tage Grønne tage er med forskellige former for stenurter græs mos og mindre planter Især forår og sommer optager planterne store dele af vandet og der sker stor fordampning Den del af vandet der kommer fra taget kommer langsommere til afløbssystemet end fra et tag med tegl eternit og lignende For at give brugeren et overblik er der udarbejdet en række såkaldte mulighedskort der blandt andet angiver hvor i kommunen der er separatkloakeret hvilke områder der er bedst egnede til nedsivning og hvor i byen der er mulighed for at aflede renset tagvand til vandløb søer og havneområder Hvilke LAR metoder der skal tages i brug er i høj grad en disciplin hvor der er behov for at flere faggrupper arbejder sammen om at skabe de rigtige løsninger for eksempel forud for projekteringen af et nyt villaområde I den sammenhæng er metodekataloget projekthåndbogen og mulighedskortene gode beslutningsstøtteværktøjer for både planlæggere bygherre og andre aktører siger Søren Gabriel Københavns Kommune kan med andre ord høste en række fordele ved at indføre flere LAR løsninger fremover samtidig med at de understøtter de mål kommunen har for at byen kan udvikle sig i en bæredygtig retning Næste skridt er at udbrede kendskabet til LAR og til de udarbejdede værktøjer Det vil blandt andet ske ved at 120 medarbejdere fra Center for Park og Natur i Københavns Kommune i januar 2010 skal undervises i at bruge de nye værktøjer på både på idé og projektplan LAR projektet er udarbejdet af Orbicon Rambøll Erling Holm ApS KU Skov Landskab og DTU Miljø Projektet er blev afsluttet i sommeren 2009 og har kostet knap

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/items/koebenhavnskommunevilhaandteremereregnvandlokalt.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Semiseparering, et fleksibelt skridt på vejen i Herning
  tilslutte vej og pladsafvandinger samt tagnedløb fra de ejendomme som har facade mod vejarealet På denne måde kan man i bymidten bortlede 70 80 af regnvandet som separat regnvand mens de resterende 20 30 fortsat løber i fælleskloakken Ved sådan at aflaste fælleskloakken for fremtidens øgede regnmængder bliver der heller ikke behov for større ledningsdimensioner Derfor kan vi renovere disse dybtliggende kloakker uden opgravning og dermed uden væsentlige gener for byens brugere For grundejeren betyder semiseparering at det private kloaksystem ikke behøver omlægges før det er saneringsmodent Der gennemføres så til den tid en fuld separering Vi udarbejdede i 2004 en plan for semisepareringen af centrale dele af Herning Området udgør 55 ha og fornyelsesomkostningerne ca 34 mio kr Primo 2009 er 25 udført eller under udførelse I øjeblikket gennemføres en semiseparering af Kikkenborg et boligområde fra slutningen af 1940 erne Boligområdet er på 25 ha og omfatter 150 ejendomme Området er generet af overfladevand og overbelastede kloakker I det aktuelle område koster semiseparering næsten det samme som en omlægning af fælleskloakken Det gør sig generelt gældende for områder hvor ledningernes fysiske tilstand er acceptabel og problemet er manglende kapacitet Af tabel 1 fremgår det at mérudgiften til semiseparering i det aktuelle tilfælde er ca 14 mens den er 177 ved fuld separering Tabel 1 Overslag over anlægsudgiften ved de forskellige kloakeringsprincipper Fællessystem Seperatsystem Semiseperatsystem Kloakforsyning 9 9 mio kr 18 5 mio kr 10 5 mio kr Private kloakker 9 0 mio kr 0 8 mio kr I alt 9 9 mio kr 27 5 mio kr 11 3 mio kr 70 af eksisterende fællessystem udskiftes til større dimensioner Ny semiseparat regnvandsledning fællesledningen saneres kun de nødvendige steder Ser man på de miljømæssige gevinster så opnår man i det aktuelle område 50 af stofreduktionen ved en semiseparering i forhold

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/items/semiseparering,etfleksibeltskridtpaavejeniherning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Aarhus tænker klimaændringer ind i vandkredsløbet
  for oversvømmelser reducerer udledningen af spildevand til havet og skaber en mere attraktiv by for borgerne Aarhus er følsom over for oversvømmelser fordi byen ligger lavt ud til kysten Derfor har kommunens specialister sammen med Aarhus Vand og flere cleantech virksomheder i en årrække arbejdet med bedre beskyttelse af byen mod fremtidige skybrudsepisoder Fokus er dog ikke kun på regnvand men derimod hele vandets kredsløb med grundvand spildevand åer søer og hav Helhedstænkningen åbner for at de øgede vandmængder kan udnyttes som en ressource der kan skabe mere attraktive boligområder og nye rekreative områder i naturen til gavn for borgere og besøgende Centralt i indsatsen er en adskillelse af spildevand og regnvand hvor spildevand afledes til renseanlæg mens regnvand afledes lokalt via nyetablerede regnvandsbassiner søer vandløb og grønne områder Adskillelsen mindsker risikoen for oversvømmelse af kældre med kloakvand og reducerer udledningen af urenset spildevand til havet Samtidig kan søer åer og grønne områder anvendes til rekreative formål Yderligere initiativer er et avanceret overvågnings og varslingssystem til håndtering af regnvand og en kortlægning af de områder der kan blive oversvømmet fra skybrud stormflod vandløb og højere grundvandsstand For enden af Aarhus Å etableres desuden en højvandssluse der bliver den første af

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/maj-2013/aarhus-taenker-klimaaendringer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Københavns Kommune offentliggør skybrudsplan
  skybrud i de næste 100 år Ambitiøs skybrudsplan vil involvere såvel eksisterende som ny infrastruktur Københavns Kommune vil investere 3 8 milliarder kroner i en ny skybrudsplan der skal hjælpe med at tilpasse kommunen i forhold til fremtidige klimaforandringer og i særdeleshed ændrede nedbørsmønstre Således vil kommunen indenfor 20 år blive sikret bedre mod såkaldt 100 årsregn der er voldsomme og potentielt meget omkostningsfulde regnepisoder Ifølge planen er det overordnede mål der definerer alle tiltag at holde den maksimale oversvømmelsesdybde på gader og veje på under 10 centimeter vand Det er ikke rimeligt at københavnere butiksejere og kommunen skal stå med en milliardregning efter et skybrud Derfor siger vi at København i fremtiden kun må oversvømmes hvert 100 år Det er en af de mest ambitiøse planer i verden og giver samtidig københavnerne en mere rekreativ by udtaler Teknik og Miljøborgmester Ayfer Baykal i en pressemeddelelse Skybrudsvandet skal efter planen ledes via overfladen hvor det er muligt fordi det er billigst Der hvor en grøn forbindelse eller vandvej på overfladen ikke kan lade sig gøre vil der blive anlagt kæmpe tunneler under jorden separat fra kloakkerne med spildevand Det er primært udgifterne til disse de 3 8 milliarder kroner skal dække Med planen bliver København grønnere og mere blå med flere og bredere grønne grøfter kanaler og bassiner der vil gøre byen dejligere at være i og samtidig kan anvendes som regnvandsbassiner Det er helt afgørende for københavnerne at vi får sikret byen så vi mindsker risikoen for en gentagelse af de enorme skader ved skybruddet 2 juli sidste år Jeg er glad for at regeringen har sikret økonomiske muligheder for at komme i gang Nu er der behov for at love og regler også tilpasses så vi for alvor kan komme i gang med at skybrudssikre vores byer siger

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/august2012/koebenhavnskommuneoffentliggoernyskybrudsplan.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nyskabende klimatilpasnings-projekt i Middelfart
  derfor er det dejligt at Middelfart Kommune kan bidrage med forslag til løsninger på dette område Ekstra dejligt er det at Realdania støtter projektet så der også kan komme bedre løsninger i gade og byrum til glæde for byens borgere siger borgmester Steen Dahlstrøm Middelfart Inspiration til andre kommuner Udover klimasikring skal det færdige projekt skabe mere liv i området og erfaringerne skal deles med andre kommuner Vores metoder skal have fokus på hvordan de som helhed passer ind i byen og så skal de bidrage til byrummenes kvalitet og bylivet Det er Middelfarts mål at arbejdsformen de konkrete løsninger og principper for løsninger skal fungere som inspiration for fremtidens arbejde med klimatilpasning ikke bare i Middelfart men også i landets øvrige kommuner fortæller Middelfart Spildevands direktør Allan Bruus og forklarer Vi ønsker løsninger som inddrager borgerne og bygger på områdets historie og skaber synergi i mellem områdets sociale kulturelle og rekreative værdier Realdanias bidrag skal supplere forundersøgelsen med viden om byrum og planlægning Og skabe rammerne for at klimatilpasningsløsningerne bliver udviklet i et samarbejde mellem planlæggere arkitekter og Middelfart Spildevands ingeniører Teknik og byrum skal forenes Klimatilpasningen af området omkring Kongebrovej indledes med en første fase hvor der udarbejdes en forundersøgelse I den prioriteres indsatsen for udvalgte områder af bydelen Når forundersøgelsen er afsluttet ved udgangen af 2012 er det planen at gennemføre en arkitektkonkurrence for det videre arbejde Vi vil meget gerne være med til at skabe nye løsninger inden for klimatilpasning og bæredygtighed som samtidig tager hensyn til og udvikler det eksisterende byrum For os er det helt afgørende at de nye tekniske løsninger kommer til at fremme det liv som byerne rummer siger direktør Hans Peter Svendler Realdania Fakta Projektområdet omfatter området omkring Kongebrovej der strækker sig fra villakvartererne i Middelfarts udkant gennem den centrale by

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/april2012/nyskabendeklimatilpasningsprojektimiddelfart.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive •