archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Danmark skal gå forrest i kampen mod oversvømmelser
  tættere samarbejde mellem erhvervsliv og myndigheder og en national kampagne for klimatilpasning Det er nogle af de ideer som det er blevet til i Det Nationale Dialogforum for Klimatilpasning som miljøminister Ida Auken i dag har afholdt sidste møde med Forummet har fungeret som et uformelt rådgivende organ der har diskuteret fremtid og udfordringer for hvordan man undgår fremtidige oversvømmelser Danmark skal være førende indenfor udvikling og produktion af klimatilpasningsløsninger til hele verden så vi begrænser de store problemer oversvømmelser skaber Det er alle parter i Det Nationale Dialogforum for Klimatilpasning enige om Men det kræver nogle nye og intelligente metoder som vi kun kan finde hvis alle lægger hovederne i blød og derfor har vi lavet forummet siger miljøminister Ida Auken Løsninger og barrierer Deltagerne i Det Nationale Dialogforum for Klimatilpasning var indbudt på baggrund af deres faglige indsigt i klimatilpasning Både kommuner forskningsverdenen og erhvervslivet var repræsenteret Der er kommet rigtig mange gode bud på hvordan Danmark styrker sin position som både udvikler og producent af klimatilpasningsløsninger Én af ideerne er at indrette en eller flere bydele som decideret demonstrationsbydel med de nyeste og mest effektive klimatilpasningsløsninger På den måde kan vi få et udstillingsvindue der viser hvad

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/november2012/danmarkforrest.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kortlægning skal vise risiko for oversvømmelser (opdateret)
  marts 2012 Nyheder februar 2012 Nyheder Januar 2012 2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del Kortlægning skal vise risiko for oversvømmelser opdateret 8 4 2013 02 11 2012 Miljøminister Ida Auken har december 2012 offentliggjort den endelige lov om spildevandsselskabers udarbejdelse af oversvømmelseskort Formålet med loven er at sikre at spildevandsselskaber udarbejder oversvømmelseskort ud fra fagligt funderet og ensartede præmisser for eksempel ud fra samme klimascenarie De nye kort skal kortlægge hvor der er problemer under kraftige skybrud så oversvømmelser med blandt andet kloakvand i gaderne bedre kan forebygges Alle kommuner i Danmark skal have undersøgt hvor meget vand kloakkerne kan rumme når det regner voldsomt På denne baggrund ved kommunerne mere om hvor de skal sætte målrettet ind så kloakvand ikke løber op i gaderne I den seneste økonomiaftale med kommunerne for 2013 er det aftalt at klimatilpasning skal indgå i de kommende kommuneplaner Kommunerne skal samle spildevandsselskabernes oversvømmelseskort der vedrører oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer i spildevandsanlæggene med kort om oversvømmelser fra havvand grundvand og vandløb De samlede kort vil indgå i kommuneplan 2013 eller et tillæg hertil Kortene vil således skabe et fagligt funderet beslutningsgrundlag i forhold til beslutninger om forebyggende tiltag Se video fra 1 behandlingen af

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/november2012/kortlaegningskalviserisikoforo.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Fredericia bliver dansk Venedig
  op i halvanden meters højde for at modstå oversvømmelser Når den nye bydel ved Fredericia Havn en dag bliver virkelighed vil husene være bygget på pæle efter forbillede fra Venedig mens vandtætte skotter skal sikre at bydelen er sikret mod fremtidige skybrud Tiltag der kan blive nødvendige i relation til det nye lavtliggende bydelsareal idet DMI forudser at vandstanden let kan stige mellem 40 og 140 centimeter over de næste 100 år Arealudviklingsselskabet FredericiaC ønsker at foretage klimatilpasningen ved at udføre en opfyldning af de berørte arealer så de kommer ud af risikozonen Vi lægger 1 til 1 5 meter jord på det eksisterende areal øst for Gl Havn Det betyder at arealet hæves med 2 5 meter over daglig vandstand i Lillebælt Der bliver enten anvendt overskudjord fra de kanaler der skal graves eller jord vi henter udefra siger teknisk direktør Holger Spangsberg Kanaler hjælper til Holger Spangsberg siger også at det er muligt at bygge husene på pæle så man hæver stueplanet og dermed også giver mulighed for at parkere under boligerne De kanaler der anlægges hjælper med at lede vandet og der vil samtidig kunne lukkes effektivt af for regn til de underjordiske parkeringsarealer Det forventes at det vil tage mellem 20 og 25 år før hele området er færdigudbygget Anlægsfasen strækker sig dermed over en længere periode og de første dele af området vil være taget i brug når de senere etaper udbygges Udviklingsplanen for FredericiaC er lige nu genstand for en VVM undersøgelse og kommunen har afgjort at der skal foretages en miljøvurdering af kommuneplantillægget der udarbejdes sideløbende med udviklingsplanen fra FredericiaC Formålet med VVM redegørelsen der har høringsfrist 31 oktober er at belyse de miljømæssige følger af udviklingsplanen I redegørelsen vurderes konsekvenserne af et fuldt udbygget havneområde med de informationer som er tilgængelige på

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/oktober2012/fredericia.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Samfundsøkonomisk afløb i byer
  er der nu igen fokus på de traditionelle dyder ved et kloaksystem sikring af folkesundhed og sikring af de mange værdier som er placeret i byerne Mandag den 22 oktober 2012 blev der på Danmarks Tekniske Universitet forsvaret en PhD afhandling om design af kloaksystemer i byer og beslutningstagen i forhold til klimatilpasning Ny praksis for dimensionering Afhandlingen præsenterer og anvender en ny praksis for dimensionering og analyse af afvanding fra byer Den nye praksis indarbejder de nye muligheder for detaljerede kortlægninger af oversvømmelser samt betydningen af klimaændringer på ekstremregn Endvidere kan den nye praksis anvendes til at identificere hvilke typer af klimatilpasningstiltag der ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv er bedst Igennem sammenligninger af tiltag bliver det muligt at opnå en dybere indsigt i fordele og ulemper ved forskellige tilpasningsscenarier og dermed optimere den samlede håndtering af afvanding af byer Denne design praksis forventes at blive alment anvendt i alle de områder hvor de traditionelle metoder ikke er tilstrækkelige herunder blandt andet bycentre i større byområder i Danmark Sikre tilpasningstiltag Afhandlingen viser endvidere at selv om der er væsentlige usikkerheder i forbindelse med at analysere klimatilpasningstiltag er det muligt med stor sikkerhed at pege på hvilke tiltag der er bedst

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/oktober2012/dtuphdafloeb.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ny stormflodsordning skal fremme klimatilpasning
  hvis Stormrådet erklærer stormflod Første del af stormflodsordningen blev sat i kraft den 1 juli 2010 og omhandler erstatning i forbindelse med skader på grund af oversvømmelse fra søer og vandløb Det er stormrådssekretariatet i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen der tager sig af disse sager Stormflodsordningen bygger på anbefalinger i Rapporten om Revision af Stormflodsordningen Loven blev vedtaget den 26 maj 2010 Målet med stormsflodsordningen er at øge mulighederne for en omkostningseffektiv klimatilpasning Der er i ordningen indbygget incitamenter til at ejere af ejendomme på udsatte steder forebygger og dermed klimatilpasser de steder hvor der er en særlig stor risiko for skader som følge af stormflod eller oversvømmelse fra søer og åer Den nye stormflodsordning medfører at selvrisikoen stiger ved gentagne oversvømmelser og dermed forhøjes efter hver ny oversvømmelse på samme skadeadresse Det giver ejeren af ejendommen et incitament til aktivt at forebygge mod fremtidige skader Et yderligere incitament til at forebygge skader er at alle tilfælde af både stormflod og oversvømmelse fra søer og åer på ejendomme bliver registreret i BBR registret hvis der bliver udbetalt erstatning fra ordningen Både skader som er karakteriseret som 20 års og 50 års hændelser bliver registreret i BBR registret Fremtidige ejere vil dermed kunne få viden om en tidligere indtruffet stormflodshændelse som vil kunne indgå i købsovervejelserne Forsikringsselskabernes behandling af stormflodsskader Det er det enkelte forsikringsselskab der skal forestå al sagsbehandling i stormflodssager herunder taksere behandle skader og udbetale erstatning når Stormrådet har afgjort at der er stormflod Forsikringsselskaberne skal hjælpe det offentlige og dermed er hensigten at sikre en hurtigere og mere smidig sagsbehandling Selv om sagsbehandlingen er overgået til forsikringsselskaberne så er der fortsat tale om en offentlig ordning og forsikringsselskaberne skal i deres sagsbehandling overholde reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven om blandt andet partshøring begrundelse og oplysninger om klagevejledning Stormrådet

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/oktober2012/nystormflodsordning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Håndtering af usikkerheder
  et skifte i måden at planlægge på og betyder at mange metoder og værktøjer ikke længere er tilstrækkelige Det er konklusionen på et studie i usikkerheder omkring klimatilpasning lavet af en gruppe forskere fra GEUS AU DTU og DMI og publiceret i tidsskriftet Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change Artiklen beskriver usikkerheder på tilpasnings strategier indenfor sektorer der påvirkes af ændrede nedbørsmønstre Landbrug tages frem som et eksempel hvor både usikkerheder omkring ændrede landbrugspraksis og anvendelse af jorden land use change sammen med usikkerheder på klimamodeller påvirker tilpasningsstrategien Der er meget stor forskel på de dominerende kilder til usikkerhed mellem sektorerne Der præsenteres en ny metode til hvordan man kan håndtere usikkerhed i forhold til klimatilpasning Usikkerheden beskrives ud fra tre dimensioner niveau kilde og natur Det foreslås at strategier til at håndtere usikkerhed i klimatilpasning bør afspejle arten af usikkerheder og hvordan usikkerhederne interagerer med risikoniveau og beslutningstagning Noget usikkerhed kan reduceres ved at få mere viden anden usikkerhed kan reduceres gennem dialog og videndeling mellem forskellige aktører mens tilfældig usikkerhed i sagens natur ikke kan reduceres Usikkerheden kommer fra mange kilder og udbredelsen gennem forskellige tekniske og socioøkonomiske modeller kan øge den samlede usikkerhed væsentligt men nogle

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/september2012/usikkerhederrefsgaard.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Økosystem baseret tilgang til klimatilpasning
  er højere end i oplandet man taler om en varme ø effekt og at større mængder regnvand samles og ledes hurtigere ud i kloaksystemet end i oplandet med efterfølgende risiko for oversvømmelse på både veje parceller og i kældre Klimarisiko I byområder er der derfor en specifik klimarisiko for skader på materielle goder sundhedog velfærd på grund af den måde hvorpå byområder er konstruerede Samtidig bor størstedelen af befolkningen i byområder I Europa bor omkring 75 procent af befolkningen i byer en trend der forventes at stige til 80 procent i 2020 Københavns kommune oplever en netto tilflytning på gennemsnitligt 1000 per måned Grøn infrastruktur Løsninger på klimaudfordringerne i byer kan delvist findes ved at gøre brug af naturens evne til at absorbere og kontrollere virkningerne af klimaforandringer fx gennem øget beplantning af byrummet grønne tage og rekreative områder udlagt til temporære oversvømmelser Det forventes at brug af grøn infrastruktur kan være mere økonomisk effektivt samt socialt og økologisk retfærdig end ved en ensidig fokusering på tekniske grå infrastrukturer og løsninger Samtidig er der stærk konkurrence omkring arealanvendelse i byer Projektet I projekt undersøger vi muligheder og konflikter forbundet ved systematisk at anvende en økosystem baseret tilgang til klimatilpasning i Københavns kommune Af praktiske hensyn har vi valgt at fokusere på økosystemtjenesten vandregulering fra grønne tage En række andre positive effekter fra grønne tage såsom temperaturregulering æstetik og beskyttelse af tagmaterialer vil naturligt blive inkluderet Projektet er opbygget på følgende vis Kvantificering af potentialet for grønne tage i Københavns kommune Økonomisk og sociologisk undersøgelse af mulighederne for at integrere økosystem baseret klimatilpasning i byplanlægning og politikker Økonomisk og sociologisk analyse af konflikter mellem en økosystem baseret tilgang til klimatilpasning og andre drivkræfter i byudvikling som fx øget urbanisering Gennem forskningsprojektet forventer vi at have udviklet en interdisciplinær analytisk og metodisk

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/september2012/oekosystem-baseret-tilgang-til-klimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ny klimamodel skal forberede Danmark til skybrud
  motorvej kloakvand i gaderne og over 100 kældre fyldt med vand Sådan så det ud da voldsom regn for nylig skyllede ned over Østjylland Sidste år fik København et endnu større regnskyl og Danmarks Meteorologiske Institut DMI forventer flere lignende episoder i fremtiden Det har enorme konsekvenser En ting er at kældre bliver oversvømmet men der er også uerstattelige værdier der kan blive ødelagt Historiske genstande eller børn der risikerer at blive dødeligt syge af det beskidte vand der kommer op af kloakkerne siger Kirsten Halsnæs programleder på Danmarks Tekniske Universitets DTU s Klima Center i Risø og adjungeret professor ved Aarhus Universitets Klima strategicenter NORD STAR i Herning Kirsten Halsnæs og hendes kolleger fra DTU s Klima Center er i fuld gang med at forske i hvordan Danmark på lokalt plan kan tilpasse sig det voldsomme vejr der følger med når klimaet forandrer sig Blandt andet er forskerne ved at udvikle en matematisk klimamodel der ikke kun beregner hvilke økonomiske konsekvenser klimaforandringerne får for samfundet men også giver svar på hvordan befolkningens livskvalitet og leveforhold bliver påvirket af de hyppigere skybrud og storme Det er første gang en klimamodel omfatter samfundet som helhed Modellen kan bruges til at lave beregninger som kan hjælpe kommunalpolitikere arkitekter og andre med at udvikle byer og områder så de fremstår mere modstandsdygtige over for skybrud og storm Klimamodellen er ifølge forskerne et komplekst system der kan rumme oplysninger om alt fra vind og vejr til information om befolkningstal infrastruktur bebyggelse og meget andet på et givent sted i Danmark Modellen bliver bygget op omkring oplysninger som forskerne lægger ind om hvor meget regn DMI forventer i et bestemt område Derefter tilføjer de information om hvor mange mennesker der bor hvilke bygninger der er hvordan vejnettet ser ud og andet som kan være relevant

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/september2012/nyklimamodelskalforberededanmarktilskybrud.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive