archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Storkøbenhavn vil bekæmpe skybrud
  i fremtiden hurtigere kan sættes ind når himlens sluser åbnes Derudover planlægger kommunerne en række fælles initiativer som kan sikre at regnvand efter skybrud ledes til åer søer og i sidste ende til Øresund frem for at strømme mod de mest ubelejlige steder Vi har brug for et styrket samarbejde på skybrudsområdet af en mere formel karakter og derfor er alle kommuner enige om at danne et beredskabsforum for Storkøbenhavn der har til opgave at forbedre koordinationen planlægge indsatserne mod voldsomme skybrud og etablere et system så de kommuner der er hårdest ramt af et skybrud kan låne udstyr hos andre der ikke plages af oversvømmelser siger Københavns overborgmester Frank Jensen S som har taget initiativ til det fælleskommunale samarbejde Miljøminister Ida Auken SF nedsætter en task force som skal planlægge hvordan kommunerne kan ruste sig mod kommende skybrud på grund af klimaforandringerne Skybrud er en stor udgiftspost i samfundsøkonomien som vi skal have bragt ned Vi skal have flere grønne tage og bassiner til regnvand det vil kun gøre vores byer mere spændende siger Ida Auken som gerne vil i dialog med forsikringsselskaberne om at finde en løsning Samtidig ønsker kommunerne dog at netop Ida Auken skaber klarhed over

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/oktober2011/storkoenhavnvilbekaeeskybrud.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Separatkloakering til danske kommuner
  Del Separatkloakering til danske kommuner 13 10 2011 Flere kommuner ønsker at udbygge og aflaste det nuværende kloaksystem ved at adskille regnvand fra spildevand Bornholms Regionskommune har afsat omkring 500 millioner kroner til at renovere og effektivisere øens kloaksystem De seneste års kraftige regnskyl har medført at flere kommuner nu udbygger kloakkerne så de kan klare de stadigt større mænger vand I dag ledes regnvand ud i kloakkerne sammen med spildevand fra husstande og virksomheder Regnvandet bliver således både renset uden grund og giver kapacitetsproblemer for kloakkerne i forbindelse med ekstremregn De fleste kommuner har planer om at optimere kloakkerne Det indebærer at der lægges et ekstra kloakrør så regnvand og spildevand ledes hver for sig Metoden kaldes separatkloakering Husejerne skal så tilsluttes den nye regnvandskloak hvilket kræver omlægninger af rør på den enkeltes grund Borgerne skal selv betale for omlægningen der vurderes at koste mellem 25 000 og 100 000 kr Formand for Teknisk Udvalg i Kommunernes Landsforening Martin Damm påpeger at det er nødvendigt at sætte ind på området og de nye systemer bliver en stor fordel for husejerne Bornholms Regionskommune har aktuelle planer Her er der afsat omkring 500 millioner kr over de næste 20 år til

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/oktober2011/separatkloakeringtildanskekommuner.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Handlingsplan mod oversvømmelser i Roskilde
  indsats på mellemlangt og langt sigt Vand på vejene er et tilbagevendende problem i Jyllinge Nordmark i Roskilde Kommune og området er mere plaget af oversvømmelser end resten af kommunen Det gælder både efter skybrud og når der er højvande i fjorden Kommunen har derfor fået lavet modelberegninger af hvordan områdets særlige egenskaber lavt terræn niveau afløb for overfladevand via private veje og rørlagte vandløb spiller sammen ved kraftig nedbør og ved højvande i Roskilde Fjord Handlingsplanen har tre trin Trin 1 indebærer at kommunen fortsætter med at rette fejl i systemerne Samtidig bliver der lagt større rør der hvor grøfter er rørlagt Der er afsat 400 000 kroner om året i kommunen til opretning af kommunale vandløb I trin 2 foreslår kommunen områdets grundejerforeninger at de etablerer et såkaldt offentligt pumpelag med kommunal deltagelse Udgiften som vurderes til 3 4 mio kr deles mellem kommunen og de berørte lodsejere Trin 3 handler om langsigtede løsninger hvor kommunen i samarbejde med grundejerforeningerne udarbejder en klimatilpasningsplan for området Planen skal undersøge effekten af forskellige langsigtede løsninger som fælles regnvandskloak og vejafvanding samt diger langs Værebro Å og Roskilde Fjord Alle løsninger vil betyde meget store anlægsudgifter på op til 75 mio

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/oktober2011/handlingsplanmodoversvoemmelseriroskilde.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Tyskland har styr på regnvandet
  i gang med at lave planer for hvordan vi kan forhindre regnvand i at overbelaste byernes kloaksystemer I Tyskland har man arbejdet med problemet i en årrække Der er gode erfaringer både når det handler om hvordan det gribes an rent politisk hvordan det planlægges og hvordan man designer og udfører løsningerne Regnvandsruten i Ruhrdistriktet I området omkring Emscher floden i Tyskland er der mange og gode eksempler på lokal regnvandshåndtering Her har man afkoblet en del af den regnafstrømning som tidligere blev ledt til floden 17 kommuner arbejder for eksempel sammen om at få afkoblet 15 af overfladevandet på 15 år Interesserede planlæggere kan endda følge Regnvandsruten der præsenterer en lang række forskellige afkoblingsløsninger for boligområder private virksomheder og offentlige institutioner Et offentligt ejet selskab har været en drivkraft bag udviklingen Gennem konkurrencer demonstrationsprojekter støtteordninger og oplysningskampagner er regnvandshåndtering blevet en naturlig del af planlægningen og et vigtigt emne for både politikere og indbyggerne Borgere i Ruhrdistrektet betaler vandafledningsafgift ud fra hvor meget befæstet areal de har på deres grund Til gengæld får grundejerne tilbagebetalt 80 af omkostningernr hvis de etablerer LAR lokal afledning af regnvand på deres grund Hannover Kronsberg Bydelen Kronsberg er nyetableret og har blandt andet som mål at sætte høje standarder for håndtering af regnvand Bydelen er tæt bebygget og alle befæstede arealer og bygninger opsamler og forsinker regnvandet hvilket betyder at hverken det omkringliggende landskab eller kloaksystemet bliver belastet af den nye bydel Arealet optager samme mængder nedbør som før det blev bebygget I hele bydelen findes forskellige elementer til lokal håndtering af regnvand som alle er forbundet i et overløbssystem Når der er for meget vand ét sted i systemet kan andre dele af systemet tage over Afløb fra hustagene filtreres for det meste i baghaver som samtidig bruges til legepladser opholdsarealer mv

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/oktober2011/tysklandharstyrpaaregnvandet.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimatilpasning er også subjektiv
  til klimaforandring handler om meget mere end hvordan vejret vil ændre sig Ny norsk forskning fremhæver de subjektive aspekter ved klimatilpasning Forskningsprojektet PLAN Responding to Climate Change The Potentials of and Limits to Adaptation in Norway undersøger hvordan forskellige værdier og virkelighedsopfattelser påvirker hvordan vi forholder os til tilpasning PLAN beskæftiger sig med både objektive og subjektive aspekter ved tilpasning De tekniske aspekter af klimatilpasning er vigtige men ikke uden en forståelse af processen bag hvordan og hvorfor folk tilpasser sig og hvilken slags tilpasning der prioriteres Hvad tænker folk Projektet undersøger hvad der bliver gjort og hvem der har hvilke roller og hvordan for eksempel kultur værdier og overbevisninger påvirker tilpasningen Der er stor forskel på at have kapacitet til at tilpasse sig og til rent faktisk at gøre det I mange tilfælde ser folk og samfund ikke klimaændringer som det største problem men generelt set sker der en tilpasning PLAN ønsker derfor at vide hvordan tilpasning påvirker menneskers oplevelser af tryghed og sikkerhed for både nuværende og fremtidige generationer Vigtige ildsjæle En anden vigtig pointe fra PLAN er at ildsjæle spiller en væsentlig rolle Det har vist sig at enkeltpersoner der kan engagere og inspirere andre mennesker til

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/oktober2011/klimatilpasningerogsaasubjektiv.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimatilpasning i Mariagerfjord Kommune
  skal tilpasse sig til og drage nytte af fremtidens klimaændringer Der er høje klimaambitioner på programmet i Mariagerfjord Kommunes nye klimastrategi Kommunen vil fortsætte med at satse på grøn teknologi og samtidig være forberedt på klimaforandringerne Det handler bl a om at fortsætte med at satse på brint brændselsceller og andre cleantech teknologier som det så flot hedder når man skal undgå at tære på jordens begrænsede ressourcer og samtidig undgå at ødelægge det vi har tilbage siger formand for teknisk udvalg Preben Christensen til NORDJYSKE Stiftstidende Første skridt til en klimastrategi for Mariagerfjord Kommune er taget i form af et forslag der i øjeblikket er i høring Klimastrategien bygger både på hvordan man på alle fronter skal tilpasse sig de nye vilkår og på hvordan man kan forebygge og måske oven i købet drage nytte af de ændrede vilkår Klimatilpasning På klimatilpasningsområdet vil kommunen sørge for at drikkevandet sikres så der ikke sker forurening i forbindelse med kraftige regnskyl Desuden skal der udarbejdes et kort over hvor højt vandet kan komme til at stå hvilket der skal tages højde for når der planlægges og udstykkes nye grunde Kommunen vil søge løsninger som udnytter naturgrundlaget Det er billigere og tjener

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/oktober2011/mariagerfjordkommuneharklimatilpasningpaadagsordenen.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Tårnby vil være vandneutral i 2040
  skabes plads i de trængte kloakker Dit vand kommer fra oven Sådan lyder titlen på TÅRNBYFORSYNING A S nye vandvision der har til mål at skabe en vandneutral kommune Vision 2040 rummer tre centrale punkter Regnvandet skal udnyttes inden det når kloakkerne der skal etableres et tostrenget vandsystem og der skal skabes et rum for kreative og visionære løsninger for den fremtidige vandforsyning TÅRNBYFORSYNING har konstateret at der bliver sendt lige så meget regnvand igennem kloakkerne som der bliver sendt ud af vandværket Derfor skal hele vandkredsløbet gentænkes Direktør for TÅRNBYFORSYNING Raymond Skaarup forklarer Det er svært at forstå hvorfor vi anvender rent drikkevand til formål som f eks toiletskyl eller havevanding Hvorfor bruge energi på at pumpe grundvand behandle det og transportere det hen til husstanden når vi lige så godt kan anvende det vand der falder lige uden for døren Derfor vil vi ikke bare aflede regnvandet Vi vil udnytte det så fremover vil vi ikke blot sige LAR Lokal Afledning af Regnvand red men LUR Lokal Udnyttelse af Regnvand red Sammen med virksomheden Moe og Brødsgaard skal TÅRNBYFORSYNING afdække perspektiverne og rækkevidden af en vandneutral kommune samt skabe grundlag for ideer og løsninger Vi skal finde løsninger så vi kan anvende vand der fjernes fra kloakken i vandforsyningen Samtidig skal vandforsyningen hente vandet inden det når til kloakken Her ligger der mange muligheder og løsninger nu skal vi afdække perspektiverne og finde frem til de rigtige løsninger forklarer Raymond Skaarup Der er stor forskel på hvordan de enkelte kommuner forholder sig til anvendelse af vand der ikke har drikkevandskvalitet Der er behov for nogle visionære kommuner og vandforsyningsselskaber der ønsker at udnytte den lettilgængelige ressource som regnvand er Dette kan f eks ske gennem krav i lokalplaner og dispensation til borger og eller boligforeninger der ønsker at

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/november2011/taarnbyvilvaerevandneutrali2040.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Videncenter for Klimatilpasning er flyttet til Naturstyrelsen
  flyttet til Naturstyrelsen 29 11 2011 Videncenter for Klimatilpasning er pr 21 november 2011 flyttet fra Klima og Energiministeriet til Miljøministeriet Det sker som led i den nye regerings oprustning på klimatilpasning Videncenter for Klimatilpasning er nu placeret i Naturstyrelsen som i forvejen arbejder med klimatilpasning Ved at knytte videncentret direkte til dette arbejde opnår man en række synergier som gør det muligt at rykke hurtigt og effektivt på klimatilpasningsområdet

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/november2011/videncenterforklimatilpasningerflyttettilnaturstyrelsen.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive