archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 1
  Et nyt strategisk partnerskab under navnet Vand i byer er gået sammen om at udvikle innovative løsninger der kan håndtere problemerne med de stigende nedbørsmængder i byerne og derved tage hul på mulighederne indenfor klimatilpasning Partnerskabets formål er at tilpasse danske byer til de øgede nedbørsmængder og samtidig udvikle nye kommercielle løsninger med stort eksportpotentiale indenfor klimatilpasning En ambition er bl a at finde løsninger der giver vandværker adgang til nye teknologier som skal forhindre sygdom blandt borgere pga forurenet drikkevand En anden ambition er at udvikle løsninger hvor vi kan anvende fremtidens store nedbørsmængder som en ressource i stedet for at disse skal udgøre et problem Mere end 75 aktører Mere end 75 virksomheder forskningsinstitutioner og kommuner er gået sammen i dette partnerskab som ledes af Lektor Karsten Arnbjerg Nielsen DTU Flere kommuner har allerede meldt interesse for projektet og vil gerne stå model til afprøvninger af kommende løsninger I Odense Kommune planlægges at etablere en helt ny bydel ved Syddansk Universitet hvor partnerskabet får mulighed for at udvikle et samlet bæredygtigt vand kredsløb for en hel bydel Sammen med Københavns Kommune vil partnerskabet forsøge at gøre den nye bydel der skal bygges i Nordhavn til en blå by

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2010/januar2010/nytpartnerskabskalreddebyerfraoversvoemmelse.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Klimaplan i Odense Kommune
  byer i Europa Som et resultat af Odense Kommunes miljøpolitik vedtog Odense Kommunes Byråd den 2 december 2009 forslaget til en klimaplan Klimaplan 2010 2012 Klimaplan 2010 2010 er nu sendt i offentlig høring indtil den 14 februar 2010 Klimaby i europæisk særklasse Odense Kommune har en vision om at være en af de mest klimavenlige byer i Europa og vil danne gode rammer og igangsætte initiativer så alle kommunen virksomheder og borgere bliver aktive medspillere for et bedre klima Kommunen satser både på langsigtede klimamål som at blive en CO2 neutral by men også de mere nære mål som klimatilpasning Udover klimaplanens høje mål om energibesparelser vedvarende energi og fjernvarmebevaring er der også sat fokus på tilpasningsstrategier Klimatilpasning Af klimatilpasningstiltag har kommuner både mål for reduktion af konsekvenserne som kan forventes af den kommende ekstremnedbør og de stigende temperaturer Kortlægning Kommunen planlægger at udarbejde kort som skal vise hvilke områder der er i risiko for at blive oversvømmet ved ekstreme regnhændelser Desuden sigtes der på at alle by og infrastrukturanlæg skal klimasikres Derfor vil Odense Kommune også placere alle nye anlæg på hensigtsmæssige arealer i forhold til ekstremt vejr Et af initiativerne i planen er i øvrigt at Medvirke til at der udarbejdes en national beregningsmodel til oversvømmelsesberegninger Regnvandshåndtering I klimaplanen er også krævende mål for regnvandshåndtering hvor kommunen bl a vil udarbejde en strategi for kloakfornyelse og kapacitetsforbedringer af afløbssystemet Her vil kommunen dels anvende de traditionelle metoder som rør og bassinbaserede løsninger men også tage de alternative og rekreative løsninger i brug i forbindelse med lokal håndtering af regnvand Ved nye forsknings og udviklingsprojekter vil kommunen undersøge mulighederne for rekreativ håndtering af regnvand i bymiljøet Boliger og køling I forbindelse med stigende temperaturer skal der overvejes anvendelse af fjernkøling frem for lokale individuelle køleanlæg Desuden vil kommunen

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2010/januar2010/klimaplaniodensekommune.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nye sorter til dansk landbrug?
  forskere finde frem til fremmede sorter der kan gøre det godt i fremtidens danske klima Det skriver Politiken I Danmark dyrker vi de afgrøder som komparativt kan betale sig i relation til vores nuværende klima Så når klimaet ændres må vi også tilpasse landbruget og måske finde nye sorter som vi ikke er vant til at dyrke i Danmark En gruppe landbrugseksperter fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet mødtes i fredags for at planlægge en jagt på hede og tørketolerante hvedesorter der kan hjælpe med at beskytte det danske landbrug og de danske forbrugere mod konsekvenserne af den globale opvarmning Forskerne har fået penge fra Fødevareministeriet til at finde sorter overalt i verden der kan bruges til dyrkning i det Danmark vi forventer at stå i omkring år 2050 Det er sandsynligvis et dansk klima der er varmere end i dag og hvor vinteren er mere regnfuld De klimaforandringer Europa vil opleve de næste 40 år vil få drastiske konsekvenser for landbruget For danske landmænd vil varmere somre blandt andet betyde at hvedeproduktionen må forventes at falde hvis man holder fast ved de nuværende sorter Derfor prøver vi allerede nu at finde velegnede afløsere der i højere grad kan modstå tørke siger en af forskerne professor Jørgen E Olesen fra Aarhus Universitet De danske landmænd slipper formentlig billigt i forhold til sydeuropæiske kolleger vurderes det i en ny rapport fra forskningsnetværket Cost 734 der beskriver forventningerne til fremtidens landbrug i de europæiske lande i 2050 Mange steder fx i Spanien vil man kunne afhjælpe problemet med varmere somre ved at rykke dyrkningsperioden frem så man dyrker flere vinterafgrøder og færre vårafgrøder Det er en udmærket strategi men den kræver som sagt at vinteren ikke er alt for hård Den samme strategi vil i øvrigt også blive aktuel for landmænd i

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2010/januar2010/nyesortertildansklandbrug.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nyt varslingssystem for pollenallergikere
  september 2010 Nyheder oktober 2010 Nyheder november 2010 Nyheder december 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del Nyt varslingssystem for pollenallergikere 15 01 2010 Et forskningsprojekt med deltagelse af Institut for Folkesundhed og DMU Aarhus Universitet samt Astma Allergiforbundet skal lave forbedrede modeller for udbredelsen af pollen i Danmark I dag foregår målinger af pollen kun to steder i landet i Viborg og København og målingerne foregår manuelt ved at man indfanger pollen på et filter og tæller forskellige slags manuelt Pollen målingerne er derfor ganske usikre og giver kun et øjebliksbillede Desuden kan det være svært at sige noget om hvordan pollen situationen er lokalt langt væk fra København og Viborg Det nye projekt skal forsøge at bruge nogle af de avancerede modeller man har udviklet i DMU til at give prognogser om luftforurening til at at lave prognoser om pollen Potentielt vil det kunne give pollenprognoser med en opløsning på helt ned til ti meter Computermodellen skal kunne varsle på dørtrinsniveau og dermed give langt mere præcise prognoser end dem man kan give i dag Den skal simpelthen kunne komme med et pollenvarsel der gælder lige dér hvor allergikeren bor siger professor Torben Sigsgaard fra Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2010/januar2010/nytvarslingssystemforpollenallergikere.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • CONWOY
  for Consequences of weather and climate changes for marine and freshwater ecosystems Conceptual and operational forecasting of the aquatic environment Forskere fra 7 danske forskningsinstitutioner og universiteter har sammen med 2 samarbejdspartnere i CONWOY projektet undersøgt hvad de forventede klimaforandringer vil betyde for havene og de ferske vandes tilstande i og omkring Denmark Projektet forløb fra 2002 til 2006 og var støttet af Forskningsstyrelsen og Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd med en samlet bevilling på 23 6 mio kr Formål med CONWOY var at udvikle en grundlæggende videnskabelig forståelse for vekselvirkningerne mellem vejret klimaet og de biogeokemiske biologiske og fysiske processer der definerer de akvatiske områder i og omkring Danmark Projektet indeholdt tre hovedelementer 1 udledning af empiriske sammenhænge på baggrund af historiske data observationer palæolimonologi og meteorologiske tidsserier 2 eksperimentelle og observationelle studier af udvalgte økologiske processer som påvirkes af klimaændringerne 3 udvikling af integrerede klima og økosystem modeller bl a for at kunne lave operationelle prognoser Et af projektets hovedresultater er bogen Vand og vejr om 100 år klimaforandringer og det danske vandmiljø udgivet på forlaget Hovedland 2006 redigeret af Morten Søndergaard Brian Kronvang Morten Pejrup og Kaj Sand Jensen der beskriver hvorledes klimaændringer beregnet for 2071 2100 forventes at

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2010/januar2010/conwoy.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimaændringer og vandplaner
  14 januar de længe ventede vandplaner Vandplanerne er en konsekvens af miljømålsloven der implementerer EU s Vandrammedirektiv Planerne der er de første af sin slags virker for en 6 årig periode fra 2009 til 2015 og har til hovedformål at sikre at grundvand og vandet i de danske åer og søer senest i december 2015 skal have opnået god tilstand Jørgen E Olesen der er professor i klima og jordbrug på Aarhus Universitet mener at man burde have taget klimaændringernes påvirkninger med i vandplanerne Det vil man først gøre fra 2016 Det er klart uhensigtsmæssig Klimaændringerne har allerede i betydelig grad påvirket vores vandmiljø At lade som om det ikke sker er at stikke hovedet i busken Man risikerer fejlinvesteringer og at det efterfølgende bliver dyrere at rette op på situationen siger Jørgen E Olesen Han frygter blandt andet at der bliver givet miljøgodkendelser til landbrug der så skal trækkes tilbage med erstatning til følge når klimaeffekter medregnes fuldt ud fra 2016 For så kan det for eksempel stå klart at et svinebrug udleder for meget kvælstof til en fjord Også seniorforsker Jørgen Hansen fra Danmarks Miljøundersøgelser DMU er enig i at man ikke bør lave handleplaner ud fra tingenes tilstand her og nu når klimaet ændrer sig løbende Klimaeffekter bør tænkes ind fuldt ud fra begyndelsen ellers risikerer man at den samlede indsats ikke bliver tilstrækkelig siger Jørgen Hansen Forurening mindskes men miljøforbedringer udebliver Siden 1987 har Danmark gennemført vandmiljøplaner der har formået at sænke kvælstof og fosforudledningen til vores vandmiljøer markant Men det har desværre ikke givet den ønskede positive effekt på vandmiljøet i vandløb søer og fjorde Det skyldes primært ændringer i det danske klima i de seneste 20 år Det regner mere så mere af landbrugets kvælstof og fosfor skylles ud i vandmiljøet Og så er

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2010/januar2010/regeringensvandplaner.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Velfærdsøkonomisk analyse, økonomisk bæredygtighed og kriterier for retfærdig fordeling mellem generationer
  samfundsfagligt Der anlægges en økonomisk filosofisk tilgang til problemstillingen idet bidrag fra både velfærds og ressourceøkonomien den politiske filosofi og populationsetikken inddrages Projektet henvender sig således både til økonomer og filosoffer og retter sig derudover mod konsulenter der gennemfører praktisk velfærdsøkonomisk projektvurdering Formålet med projektet er med udgangspunkt i velfærdsøkonomiske og populationsetiske bæredygtighedsovervejelser 1 at sammenfatte de velfærdsøkonomiske og populationsetiske bæredygtighedskriterier med henblik på at afdække deres konsekvenser for fordelingen af velfærden mellem generationer og dennes overensstemmelse med vore etiske intuitioner 2 at forsøge at forene nogle af de velfærdsøkonomiske og populationsetiske bæredygtighedskriterier i et samlet kriterium for bæredygtighed 3 at undersøge hvilke konsekvenser forskellige bæredygtighedskriterier har for valget af prioriteringskriterium beregningsprisvalg og diskonteringsprincip i forbindelse med velfærdsøkonomisk baseret projektvurdering samt for valget af aggregeret bæredygtighedsmål Udgangspunktet for projektet er resultaterne fra den velfærdsøkonomiske bæredygtighedslitteratur herunder diskussionen om valg af diskonteringsrate og anvendelsen af ægte opsparing som økonomiske bæredygtighedsindikator Formålet er at præcisere svaghederne i grundlaget herfor især kriteriet for retfærdig fordeling mellem generationer Med støtte i den populationsetiske litteratur forsøges det at formulere et rimeligere retfærdighedsgrundlag samt undersøge dettes konsekvenser for udformningen af velfærdsøkonomiske analyser Projektet er gennemført i 2003 05 af Flemming Møller fra Aarhus Universitet DMU og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2010/januar2010/velfaerdsoekonomisk-analyse.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nybygget trækvarter indviet i Sverige
  2010 Nyheder oktober 2010 Nyheder november 2010 Nyheder december 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del Nybygget trækvarter indviet i Sverige 26 05 2011 Sveriges første parkeringshus bygget af træ er indviet i Sverige Parkeringshuset er en del af et helt kvarter i byen som er nybygget og helt af træ Trästad 2012 er et projekt som skal lede til en videreudvikling af de industrielle træbyggesystemer for at man på bedst mulig måde skal kunne medvirke med positive effekter for miljø energi og klima ved byfornyelser Således er et moderne kvarter helt bygget i træ for nyligt blevet indviet i Skellefteå i Sverige Det nybyggede kvarter kaldet Ekorren omfatter et lejlighedskompleks og et parkeringshus med butikslokaler det første af sin slags i Sverige bygget helt i træ Lejlighedskomplekset er bygget i op til 5 etager og indeholder i alt 32 lejligheder i forskellige størrelser hvor arkitekten har bestræbt sig på at synliggøre brugen af træ i hele bebyggelsen såvel inde som ude Parkeringshuset er det første i Sverige som er bygget helt i træ Det indeholder 141 parkeringspladser samt cirka 700 kvadratmeter kontor og butikslokaler fordelt på seks etager hvoraf 4 etager over jorden Parkeringshusets bærende elementer udgøres af et bjælkelag af

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2010/februar2010/nybyggettraekvarterindvietisverige.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive