archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Klimatilpasningskonference i Bruxelles
  Change Challenges Promoting Solutions Towards Sustainability and Growth Således lyder overskriften for konferencen der foregår på NH Hotel Carrefour de l Europe i Bruxelles Konferencen er på engelsk og arrangeres af Public Policy Exchange Temaer for dagen Assess EU actions and objectives to tackle climate change challenges Explore possible innovative solutions to reduce GHG emissions Discuss ways forward to develop a sustainable ecosystem Share best practices and exchange ideas on

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/kalender/afholdte-arrangementer/klimatilpasningskonference-i-bruxelles.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Newsletter Subscribe
  udsender nyhedsbreve når der er ny viden nye værktøjer eller nye cases på portalen eller når der afholdes vigtige arrangementer Du kan tilmelde eller afmelde dig det elektroniske nyhedsbrev her E mail Feltet skal udfyldes E mail adressen er ikke i et gyldigt format Gentag e mail Feltet skal udfyldes E mail adressen er ikke i et gyldigt format E mail adresserne stemmer ikke overens Interne links Læs de tidligere

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/newsletter-subscribe.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • 1
  Viden om Nyheder Kalender Forside Aktuelt Borger Kommune Erhverv Del Om nyhederne Alle portalens nyheder om klimatilpasning er fra de ministerier og organisationer der bidrager til klimatilpasningsportalen og resumeer af nyheder fra danske medier Nyhederne dækker klimatilpasningstiltag i Danmark og nye rapporter udgivelser og forskningstiltag Endelig er der i mindre omfang nyheder om klimatilpasning i udlandet Miljø og Fødevareministeriet Naturstyrelsen I samarbejde med en række ministerier styrelser og organisationer Haraldsgade

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/om-nyhederne.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Andelsboliger i Valby klarer eget regnvand
  af regnvandet Kassetterne der ligger under jorden er dimensioneret til en 10 årshændelse men med de andre løsninger der er etableret i anlægget nærmer vi os at være forberedte på en 100 årshændelse siger landskabsarkitekt Niels Lützen Samtidig bidrager foreningen til at skåne det kommunale kloaksystem og er dermed med til at klimatilpasse København Niels Lützen tilføjer Andelsboligforeningen er blevet det nye udflugtssted for arkitekter ingeniører politikere og andre med interesse for LAR systemer På den måde kan den viden som projektet har skabt komme til gavn for andre Projektet bidrager med nyttige oplysninger til resten af samfundet Endelig er det en vigtig sidegevinst at det opsamlede regnvand kan gøre nytte Vandet fra tagene opsamles i fire nedgravede tanke Fra tankene kan beboerne pumpe vandet op og udnytte det til havevanding Finansiering 3 millioner kroner i refusion Forsyningsselskabet HOFOR har kvitteret for andelsboligforeningens fuldstændige afkobling af sit regnvand med en refusion på 3 millioner kroner som finansierer hovedparten af løsningerne De mange LAR løsninger hos foreningen på Vilhelm Thomsens Allé har krævet betydelige investeringer Derfor krævede projektet at HOFOR tidligere Københavns Energi ydede refusion i forbindelse med at foreningen ikke længere skulle udlede regnvand til kloakken Tilsagnet om en refusion på 3 millioner kroner kom i forlængelse af HOFORs nedsivningstilladelse til foreningen Beløbet var en forudsætning for at gennemføre projektet siger Astrid Cermak næstformand i andelsboligforeningen Vi vidste fra starten at der ville blive behov for at investere i ejendommen så vi har arbejdet på at opbygge en solid økonomi I stedet for at sætte priserne på andelene op har vi brugt friværdien på at konsolidere os Samtidig blev boligafgiften sat 10 pct op året inden renoveringen i stedet for de normale 2 3 pct Den beslutning var ikke voldsomt populær da der er mange pensionister og enlige som ikke har meget at gøre godt med i forvejen blandt andelshaverne Projektet kostede i alt 9 6 millioner plus moms Levetiden på anlægget vurderes til 30 år og driftsudgifterne til reparation af regnbede mv ligger formentlig på maksimalt 10 procent af årsværket på en ansat Hertil kommer eventuelle reparationer af brønde Proces og interessenter Andelshavere skulle overbevises Den demokratiske proces i en andelsboligforening tager tid Samtidig har udskiftninger i bestyrelsen været udfordrende Da kloakken brød sammen og andelsboligforeningen begyndte at få problemer med rotter gik bestyrelsen i gang med at sammenligne forskellige løsninger Skulle man nøjes med at udbedre skaderne eller vælge en mere omfattende og langtidsholdbar renovering hvor regnvandet blev ledt uden om kloaksystemet Ideen om at afkoble vandet fra kloakken vandt ikke umiddelbart gehør hos alle andelshavere da det var en del dyrere end blot at gøre det mest nødvendige husker Astrid Cermak der i dag er næstformand i foreningen Men efter en del diskussioner kontakter til Byøkologisk Netværk på Vesterbro og en studietur til Sverige fik bestyrelsen mandat af generalforsamlingen til at gå efter den store løsning Foreningen har haft landskabsarkitekt Niels Lützen tilknyttet som rådgiver Det er vigtigt at alliere sig med en fast rådgiver fra starten

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/andelsboliger-i-valby-klarer-eget-regnvand.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Andelsboligforening holder på vandet
  bede Alle anlæg er sået med græs og enkelte beplantet med buske og stauder Ogsa regnvand fra vejene nedsives i regnbede på boligforeningens matrikel Pa vejene er der anlagt bump og dermed hastighedsdæmpning der samtidig leder vandet rette vej I vinterperioden vil vandet fra vejene blive frakoblet regnvandsbedene pa grund af indholdet af vejsalt og i stedet ledt til kloakken Ved kraftig regn strømmer vandet fra anlæg til anlæg og ender i en stor sø i bunden af Marielyst Ved at lave koblede løsninger mindskes risikoen for oversvømmelser og skader pa bygninger og inventar LAR anlægget er dimensioneret til en 5 årshændelse og har en forventet levetid på minimum 25 30 år Gevinster og merværdi Færre oversvømmelser og interessante grønne områder Projektet sørger for at regnvand fra et område på 180 000 kvadratmeter ikke er med til at overbelaste kloakken Vandet siver ned lokalt i nye grønne våde og rekreative områder omkring andelsboligforeningens 560 boliger Andelsboligforeningen Marielyst var tidligere præget af et traditionelt udenomsareal med hovedsageligt åbne græsplæner I dag har beboerne fået et mere varieret og interessant område at færdes i hvad enten man er hundelufter motionist eller bare på vej hjem fra arbejde Her er synlige vandløb ved regnskyl og søer tæt på boligerne med den rekreative værdi som det medfører Samtidig er risikoen for oversvømmede kældre markant mindre end tidligere Alt sammen erhvervet uden ekstraudgifter for beboerne på grund af finansieringsmodellen Finansiering Projektet muligt uden ekstra udgifter for beboere Projektet kostede i alt 18 2 millioner kroner Forsyningsselskabet Nordvand finansierede ændringer af vejanlæg Anlæg af regnbede grøfter og lavninger er finansieret gennem tilbagebetalingen af tilslutningsbidraget fra Nordvand på 10 2 millioner kroner for Andelsboligforeningen Marielyst Boligforeningen betaler for driften af de grønne områder Proces og interessenter Beboerdemokrati tager tid I 2011 henvendte Gladsaxe Kommune sig til Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening med ønsket om at separere regnvandet fra kloakkerne i store dele af kommunen over en årrække Fire år efter var projektet en realitet Der gik halvandet år fra henvendelsen til boligforeningens demokratiske proces var afsluttet med en beslutning om ja til projektet De første undersøgelser af potentialet for nedsivning blev finansieret af boligforeningen og forsyningsselskabet Nordvand i fællesskab 14 beboere deltog i følgegruppe særligt i idéfasen Da projektet blev mere teknisk var fire fem beboere tæt involveret Rådgivningsvirksomheden Orbicon udarbejdede rammer som beboerne kunne tage beslutninger indenfor Andelsboligforening og forsyningsselskab gjorde sig undervejs umage med åben dialog med beboerne Projektet lykkedes ved hjælp af tæt dialog mellem aktørerne og god tid til dialog og en klar strategi for kommunikationen Driftschef Dennis Schultz fra Marielyst opsummerer opskriften på succes for et LAR projekt i en boligafdeling sådan her på hjemmesiden Klikovand dk Begynd med en teambuilding workshop hvor holdet lærer hinanden at kende og får gode aftaler for samarbejdet på plads Brug tid og energi på kommunikationen med beboerne og andre interessenter begynd hele projektet med at udarbejde en kommunikationsstrategi så kommunikationen bliver mere målrettet præcis og synlig for alle i projektet Kommunikation skal tages meget alvorligt i denne

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/andelsboligforening-i-gladsaxe-holder-paa-vandet.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimatilpasning i et område sårbart for havstigninger
  imellem I Dragør har man hele tiden arbejdet ud fra et princip om at klimatilpasningsløsninger skal tænkes så naturligt ind i landskabet som muligt Scenarie 1 Kongelundsdiget kombineres med et kystdige langs strandengene Scenarie 2 Kongelundsdiget kombineres med et sammenhængende tilbagerykket kystdige der følger bebyggelserne og skovbrynet Scenarie 3 En kombination af Kongelundsdiget og flere lokale ringdiger omkring områdets bebyggelser Scenarie 4 Et kystdige placeret i overgangen mellem det dyrkede landskab og strandengene Beslutningen om hvilket scenarie der skal arbejdes videre med forventes besluttet i løbet af 2016 Samtidig er kyststrækningen langs Køge Bugt og Sydamager blevet udpeget som et af ti risikoområder i Danmark i henhold til EUs oversvømmelsesdirektiv Den kommunale risikostyringsplan vil indgå som en del af beslutningsgrundlaget for valg af løsning Et landdige bliver ikke særlig højt fordi det er trukket væk fra kysten Diget skal op i cirka 3 5 meters højde men da terrænet ligger i kote cirka 2 3 vil der være tale om en jordvold eller plateau på mellem 80 centimeter og 1 5 meters højde Gevinster og merværdi Klimatilpasning giver Amager nyt landskab Grundig kommunal strategisk planlægning med inddragelse af interessenter har skabt grobund for fremtidig klimatilpasning i Dragør Samtidig kan udvikles et spændende nyt landskab til glæde for borgerne Kongelundsdiget er bare et af initiativerne Diget igennem Kongelunden er tænkt som et oplevelsesforløb gennem skoven til glæde for besøgene En gevinst ved det klimastrategiske arbejde og forstærkningen af Kalveboddiget 2007 2012 var at Dragør Kommune på forhånd var godt rustet da regeringen og KL i 2012 pålagde kommunen at udarbejde klimatilpasningsplaner De planlagte tilpasninger blev endnu mere relevante da Sydamagers kyststrækning også blev udpeget som risikoområde i henhold til EUs oversvømmelsesdirektiv Finansiering Ingen information om økonomi og finansiering Der er ingen information om økonomi og finansiering Proces og interessenter Tværgående samarbejde om klimaplan Et væld af interessenter for området har været involveret i beslutningsprocessen og den strategiske planlægning af Amagers klimasikring Projekt klimasikring af Amager har været længe undervejs I 2009 kom kommunens klimastrategi og i maj 2010 blev kommuneplanen vedtaget med en grøn blå plan indarbejdet Dragør Kommune var således godt rustet da regeringen og KL i 2012 pålagde kommunerne at udarbejde klimatilpasningsplaner En projektgruppe blev nedsat med repræsentanter fra Dragør Kommune Tårnby Kommune og Vestamager Pumpedigelag som blandt andet består af Naturstyrelsen Metroselskabet Ørestaden By Havn og Øresundsforbindelsen Opgaven bestod i at lave et beslutningsgrundlag for en løsning som tilgodeser beskyttelsen i Dragør og kommer Tårnby Kommune og de andre parter til gode Den fælles rådgivning og de mange møder har betydet at de forskellige parter blev gode til at tale sammen om klimatilpasning og at alle var klar over hvor problemerne lå Det betød også at målet om at lave en fælles løsning for Amager blev konsolideret Vestamagers Pumpedigelags oprindelige plan var at etablere yderligere et landdige fra Kongelunden til Ullerup for at beskytte bebyggede arealer samt Sund Bælts anlæg under jordoverfladen Naturstyrelsen pegede i 2011 imidlertid på en alternativ linjeføring af landdiget kaldet Kongelundsdiget igennem Kongelunden For

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/beskyttelse-af-dragoer-mod-havstigninger.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Billig og effektiv klimatilpasning i Hareskoven
  tilbage i skoven og dermed ikke vil volde problemer i Hareskovby Anlægget har endnu ikke haft lejlighed til at stå sin prøve ved massiv nedbør Konstruktionen er ikke en standardløsning I et helt fladt terræn er det vanskeligt at samle vandet på begrænsede lokaliteter Det er en ny metode hvorfor der endnu ikke er den store erfaring med den type dæmninger Hvor forudsætningerne er til stede er Hareskov modellen en løsning der formentlig har potentiale mange steder vurderer skovrider Kim Søderlund Han fortsætter I de tilfælde hvor problemet som her ligger opstrøms i forhold til en bebyggelse er det en hammergod løsning Jeg vil tro at der vil være mange steder hvor man kan have den med i overvejelserne især steder hvor man har et kuperet terræn som her Furesø Kommune er også begejstret for løsningen Kommunen mener dog at det er vanskeligt at se hvordan man skal finde plads til at anlægge et forsinkelsesbassin i Hareskovby Samtidig mener kommunen at alternativet at lægge større kloakrør er en omkostningstung løsning Gevinster og merværdi Øget biodiversitet i Hareskoven Den altovervejende gevinst er forebyggelse og fremtidssikring mod ekstraordinære regnhændelser Men også en positiv ændring i økosystemet er kommet i kølvandet på initiativet i Hareskoven En mere våd natur vil helt af sig selv trække nyt liv ind i skoven der er et populært skovtursmål for mange københavnere Naturstyrelsen forventer at området med tiden bliver fyldt med guldsmede vandnymfer vårfluer og myg som igen vil tiltrække både svaler og flagermus og et væld af frøer salamandre og snoge Derudover bidrager løsningen til grundvandsdannelsen fordi størstedelen af vandet i løbet af året vil blive i skoven og langsomt sive ned i jorden hvor det bliver til grundvand Finansiering Billig løsning med delt finansiering Omkostningerne ved forsinkelsesanlægget i Hareskoven er holdt på et absolut minimum og delt mellem de involverede parter De samlede anlægsomkostninger er 430 000 kroner En billig løsning hvis alternativet er et 24 000 kubikmeter stort bassin i Hareskovby Et sådant anlæg ville koste 10 000 kroner per kubikmeter og løbe op i et samlet beløb på omkring 24 millioner kroner Furesø Egedal Forsyning har stået for den primære finansiering da selskabet sparede anlægning af et regnvandsbassin Furesø og Gladsaxe kommuner har også bidraget da skoven grænser op til deres områder Naturstyrelsen har ydet projektstyring og vejledning Dæmningen er stort set omkostnings og vedligeholdelsesfri på grund af anlæggets konstruktion Proces og interessenter Korte og effektive beslutningsprocesser Alle parter havde en ambition om at finde en hurtig og effektiv løsning Det betød en hurtig og gnidningsfri beslutningsproces Projektet kom i stand på initiativ fra en borger der så nødvendigheden i at klimatilpasse området Myndighederne var enige og projektet blev søsat Generelt var der et stort ønske fra alle medvirkende om at få området klimasikret Det var derfor let at finde fælles fodslag og skabe en konstruktiv dialog hvilket affødte korte beslutningsprocesser og effektiv håndtering af myndighedstilladelser Den eneste grundejer involveret i projektet er staten ved Naturstyrelsen Der har ikke været nogen problematik i

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/billig-og-effektiv-klimatilpasning-i-hareskoven.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Boligområder sikrer badevandet i fremtiden
  nye separate system Borgerne vælger i praksis både avancerede og mere simple anlæg i deres haver blandt andet efter inspiration fra Haveselskabet Nogle af grundejerne har valgt at genbruge regnvand til tøjvask og toiletskyl På veje og fællesarealer etableres i Vorrevangparken en naturpark med et sø og bakkelandskab En lokal skole og institutioner er inddraget for at få de bedste muligheder for leg bevægelse og læring på fællesarealerne I Gustav Holms Kilen anlægges blandt andet et område til vandopsamling og en nedsænket boldbane Samtidig sikres det at regnvandet kan passere langs nogle volde Risvang Allé omdannes til en Haveby Promenade Der skabes en grøn allé samt grønne og blå områder der inviterer til ophold og alléen trafiksaneres blandt andet med bump Nedstrøms ender en mindre del af regnvandet i en bæk som løber ud ved stranden i Risskov Efter projektet er afsluttet i 2020 forventes ikke længere at være risiko for at der er overløb af spildevand til bækken Projektet er dimensioneret til en 100 års hændelse og har en forventet levetid på 25 år Gevinster og merværdi Styr på vandet og mere attraktive fællesområder Borgerne i Risvangen og Vorrevangen i det nordlige Aarhus får styr på både spildevand og regnvand Samtidig etablerer nogle af beboerne nye spændende haver og fællesarealer bliver mere attraktive Projektet tilpasser området til skybrud og ældre spildevandsledninger renoveres Ved projektets afslutning i 2020 vil der desuden være gevinster i form af Smukkere grønne og blå områder Større biodiversitet blandt andet flere frøer salamandere og pindsvin Flere og bedre rekreative områder med mulighed for naturoplevelser læring sport og leg Ingen forurening af havvandet ved Risskov der for fremtiden forventes at overholde kravene til badevand Dæmpning af bilernes hastighed på Risvang Allé Finansiering Alle betaler en del af regningen De fælles dele af projektet finansieres via vandafledningsafgiften og det kommunale budget Borgerne finansierer arbejde som udføres på egen grund De borgere der selv håndterer regnvandet får tilslutningsbidrag retur Aarhus Vand afholder udgifterne til håndtering af regnvand og spildevand Aarhus Kommune afholder udgifter til trafikregulerende foranstaltninger legepladser stier og lignende For den enkelte husstand der vil håndtere regnvand på egen grund varierer investeringerne meget Udgiften afhænger af hvor meget af arbejdet de selv udfører hvilken løsning de har valgt og hvor kompliceret løsningen er på deres grund Der foreligger ikke oplysninger om den samlede anlægssum Der forventes ikke større udgifter til vedligehold i de første 25 år Projektets levetid varierer for de enkelte dele Levetiden er de normalt forventede antal år for asfalt rør og grønne områder Proces og interessenter Behov for tæt dialog med og rådgivning af borgerne Processen har været stærkt præget at at borgerne selv har skullet træffe beslutning om hvad der skulle ske med regnvandet på deres grunde Skulle de vælge at håndtere det selv ved at omlægge haverne eller skulle de blive koblet på det nye fælles separate system til regnvand Projektet blev indledt med et borgermøde i april 2014 Siden er der holdt flere borgermøder havevandringer messe med forskellige entreprenører havearkitekter og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/boligomraader-i-risskov-sikrer-badevandet.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive