archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sådan er grundvandsdatasættet beregnet
  fordampnings indvirkning på overfladisk afstrømning og nedsivning til rodzonen dræn og overfladenær afstrømning og videre nedsivning til grundvandet i modellag 2 er inkluderet Modellen har en opbygning med et 500x500 meter net med omkring 10 beregningslag for Danmark og inkluderer data om geologi jordart jordtype topografi klima og hydrologi Modellen er opbygget i MIKE SHE MIKE 11 koden se mere på www vandmodel dk Der er anvendt GEUS videreudviklede og kalibrerede 2011 version af DK modellen Denne version indeholder blandt andet en opdatering af rodzonemodellen two layer med de nye anbefalinger fra vandbalanceprojektet gennemført i 2011 en invers modellering der har sikret en troværdig vandbalance dynamik i simulering af trykniveau vandløbsafstrømning og realistiske modelparametre samt et robust setup hvor øverste beregningslag er ført et par meter under øvre grundvandsspejl Usikkerheder på klimamodel input er håndteret ved de tre nævnte scenarier våd median og tør fremskrivning mens usikkerheden på den hydrologiske model og parameterværdier er vurderet ved hjælp af en følsomhedsanalyse På den baggrund er det valgt at vise resultater med 1 meter intervaller for grundvandsstanden og 20 millimeter intervaller for grundvandsdannelsen svarende til den parameterusikkerhed der er vurderet på den hydrologiske model Til at beregne effekten af fremtidens klima på

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand/saadanergrundvandsdataberegnet.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Sådan er Havvand på land beregnet
  af terrænmodellen er blevet opdateret med hensyn til sluser og nybyggede diger efter en kommunehøring i sommeren 2010 Samtidig er der blevet identificeret et stort antal huller i digerne i terrænmodellen som efterfølgende er blevet korrigeret af Geodatastyrelsen Kortets højdekurver er dannet på baggrund af terrænmodellen Ækvidistancen for kurverne er 0 5 meter Der er endnu ikke foretaget en egentlig kvalitetssikring af kurverne Højvandsstatistik i Havvand på land Højvandsstatistikkerne er baserede på målte vandstande på 55 stationer i Danmark Ud fra disse er det statistisk beregnet hvilken vandstand der i gennemsnit forekommer én gang hvert 20 50 og 100 år de såkaldte 20 50 og 100 års vandstande I højvandstandsstatistikkerne er bølgepåvirkningen ikke medtaget men den kan være betydelig visse steder Jo længere man kommer væk fra en vandstandsmåler jo mere usikkert er det om målerens statistik gælder da lokale forhold som vindstuvning kan spille ind For steder langt fra en vandstandsmåler kan det derfor være en god ide at undersøge flere forskellige målere langs kysten Forbehold for stigning i havniveauet DMI vurderer på baggrund af den hidtidige forskning at klimaændringerne kan få havniveauet omkring Danmark til at stige mellem 0 2 og 1 4 meter i dette århundrede Da

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/havvandpaaland/saadan_beregnet.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sådan navigerer du i kortet
  til venstre Ved tryk på en af pilene vises et nyt udsnit af kortet i den retning man vælger Zoomer ind i kortet dobbeltklik med musen zoomer også ind Zoomer ud i kortet Bruges ved at du holder museknappen inde og trækker i kortet Der trækkes en firkant med musen til et område som der zoomes ind til Der trækkes en firkant på størrelse med det areal som det nuværende

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/havvandpaaland/saadan_navigerer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sådan bruger du værktøjet
  beregnet Sådan navigerer du i kortet Sådan bruger du værktøjet Del Sådan bruger du værktøjet Få mest muligt ud af værktøjet Find en lokalitet på kortet der har interesse Vælg fra menuen i højre side en vandstand og se om området bliver oversvømmet og ved hvilket havniveau det sker Supplér analysen ved at se på højvandshændelserne der kan klikkes til i højremenuen Vælg et scenarie og en returperiode og beslut om resultatet skal vises for år 2050 eller 2100 Hvis den højvandsstand der bliver vist på kortet er over det havniveau der gav oversvømmelser så betyder det at havvand i dette tilfælde vil trænge ind i området Da højvandshændelser ofte er kortvarige vil vandet ikke kunne nå at oversvømme hele det viste område Havvand på land viser altså worst case scenario for en given vandstand Ved at sætte vandstanden til samme niveau som højvandshændelsen kan du nemt få visualiseret hvilket område der bliver berørt Det kan værktøjet også Værktøjet har en række informationslag der kan hentes frem som et supplement Her kan du blandt andet se kysttyper kystbeskyttelse højvandsstatistik Derudover har værktøjet nogle hjælpeikoner øverst til venstre Få informationer om et valgt punkt for eksempel koten Lav en udskrift af

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/havvandpaaland/saadan_vaerktoej.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sådan bruger du Kystplanlæggeren
  2050 eller 2100 For at få en robust information om højvandshændelser kan du vælge eksempelvis at se resultater af både en hændelse i 2050 og 2100 Supplér med information om højvandsstatistik for en af de 55 stationer langs kysterne Ved at anvende i kan du få information om højden over havet på baggrund af Danmarks Højdemodel Det kan værktøjet også Til at understøtte fortolkningen af højvandsscenarierne er værktøjet suppleret med

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kystplanlaegger/saadan_vaerktoej.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Data i Kystplanlæggeren
  stormfloder fra år 2010 og frem til 2100 De kan anvendes til at undersøge hvor følsom en given kyststrækning er i forhold til højvandstandens forventede udvikling i fremtiden og til at foretage en fleksibel klimatilpasning i forhold til vandstandsudviklingen Bølgeenergi Kystdirektoratet har overslagsmæssigt beregnet bølgeenergien på kysterne Kyststrækningen påvirkes og formes af vejret hvor især bølgerne har betydning for kysternes udseende Bølgerne formes af vindens friktion med havoverfladen og afhænger blandt andet af vindstyrken og hvor lang strækning vinden har blæst over og vandets dybde Rammes en kyst af mange bølger det vil sige megen bølgeenergi kan kystens udseende ændres Beregningerne er foretaget ud fra vindmålinger fra perioden 1995 2005 Hvis man ønsker en mere præcis og detaljeret beregning af bølgeenergien på en given kyst kan den laves ved hjælp af computermodeller eller deciderede målinger Beregningerne eller målinger kan eksempelvis udføres af rådgivende ingeniørfirmaer hvoraf flere danske firmaer er internationalt anerkendte i sådanne beregninger Kysttyper i Kystplanlæggeren Danmarks kyster er formet af naturens kræfter hvilket afspejler sig i de forskellige kysttyper der er i Danmark Ud fra typen af kyst kan man derfor få en fornemmelse af hvilke udfordringer man står over for i relation til de naturkræfter som påvirker den Kystdirektoratet har foretaget en screening af de danske kyster og inddelt dem i fem kysttyper Klippekyst Klintekyst Tidevands marsk Tilgronings og Fladkyst Sedimenttransport retning i Kystplanlæggeren Rammes en kyst af mange bølger det vil sige af megen bølgeenergi kan kysten hurtigt ændre udseende Især hvis bølgerne rammer kysten i en skrå vinkel kan der føres store mængder sediment sand ler grus og sten langs med kysten fra et sted til et andet Retningen er angivet ved at man kigger mod havet med ryggen mod kysten Hvis man ønsker en mere præcis og detaljeret beregning af sedimenttransporten og retningen på

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kystplanlaegger/data-i-kystplanlaeggeren.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Oversvømmelseskort
  væsentligt forbedrede udgaver i forhold til tidligere Du kan finde kortene her Vandet ændrer landkortet Det nye kortmateriale er delt op i lag som kan tilføjes et ad gangen på computeren Lagene er opdelt efter følgende temaer Lavninger Når det regner kraftigt gennem lang tid samles vand der strømmer fra de højere jorder til de laveste Forskellige farvenuancer viser blandt andet dybden af vandet Strømmende vand Se hvor på overfladen vandet vil løbe når regnen bliver så kraftig at den ikke kan nå at sive ned i jorden Forskellige farver viser hvor stort et areal vandet kommer tilstrømmende fra Vandløb Man kan se hvor meget vandløbene oversvømmer terrænet når for eksempel intensiv regn får vandløbene til at gå over deres bredder Stormflod På kortet kan man se hvordan de kraftige havvandsstigninger sandsynligvis vil ramme når landet med mange års mellemrum rammes af kraftig storm Ny version med bedre højdemodel Kortene giver overblik over sårbare områder Det kan dog stadig være nødvendigt med mere detaljerede analyser specielt inden for kloakerede områder inden kommunerne kan beslutte konkrete tiltag mod oversvømmelser Sæt ind hvor risiko er størst Oversvømmelseskortene skal holdes op imod de værdier der findes i landskabet så man kan se hvilke

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Se Oversvømmelses-kortet
  sætning Grundvandskort Havvand på land Kystplanlægger Klimakort Klimameter Klimaklar Bolig Klimaklar Virksomhed Klimaklart Landbrug Kommunekort Lokal klimatilpasningsprofil Forside Værktøjer Se Oversvømmelseskortet Borger Kommune Erhverv Your browser doesn t support frames Miljø og Fødevareministeriet Naturstyrelsen I samarbejde med en række ministerier

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort/se-oversvoemmelseskortet.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive