archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skivefiltre
  HydroSeparatoren Højvandslukker Intelligent styring af spildevand Kombineret afløb og overflademodel 1D 1D Kombineret afløb og overflademodel 1D 2D Kombineret afløb overflade grundvands og havmodel Kontraklap LAR regulator Lavningskort Mobile dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Skivefiltre En lokal renseløsning til regnvand overløbsvand og overfladevand som er særlig anvendelig i byområder hvor pladsen er træng Skivefilteret er et mekanisk filter der kan reducere mængden af suspenderet stof ved filtrering Skivefiltre er typisk fremstillet af en fintvævet dug ofte lavet af polyester Filtrene fungerer ved at regnvand bliver filtreret af disse duge som roteres rundt inde i en kasse En standard filterskive består af kun 10 let udskiftelige filterkassetter Det betyder lave omkostninger til filtermedie kortere arbejdstid for filterskift og hermed mindre risiko for lækage mellem afløbsvand og filtrat Kassetter og kassetterammer er fremstillede af glasfiberarmeret polyester som gør vægten på den enkelte filterskive lettere Illustrationer EnviDan A

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/skivefiltre.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Skybrudsvej
  og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Skybrudsvej Skybrudsveje er kanalveje der afleder regnvand fra skybrud mod recipient Skybrudsveje kan etableres som V profilerede veje veje med render og hævede kantsten eller veje med hule kantsten og fortove Skybrudsveje kan suppleres med separate regnvandsledninger til håndtering af hverdagsregn Vejprofil og kanter på skybrudsveje dimensioneres så der ikke sker oversvømmelse af butikker og kældre i skybrudsituationer hvor regnen opstuves i hele vejbredden Skybrudsveje etableres typisk på veje der er placeret i områderne mellem de overordnede trafik og handelsveje da skybrudsveje kan medføre lokalt forringet tilgængelighed Skybrudsveje kan indrettes så de ikke kun transporterer vand under skybrud men også kan opsamle hverdagsregn og dermed bruges til at afkoble hverdagsregn fra kloaksystemerne så kloaksystemerne bedre kan håndtere den øgede nedbør Skybrudsveje kan kombineres med grønne veje og pladser der forsinker vandet inden det ledes til skybrudsvejene Forsinkelsen kan ske i vejbede permeable belægninger på terræn ved vejbump eller i render med overløbskanter Illustration Rambøll

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/skybrudsvej.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Systemer til varsling, overvågning og styring
  Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Systemer til varsling overvågning og styring For at kunne iværksætte et effektivt beredskab i forbindelse med eksempelvis skybrud og forhøjet vandstand er det nødvendigt at kommuner og forsyninger modtager varsler i god tid DMI varsler Rigspolitiet Beredskabsstyrelsen og Beredskabsstyrelsens operative afdelinger i forbindelse med orkan storm kraftig regn skybrud forhøjet vandstand kraftig torden snestorm kraftigt snefald isslag og tæt tåge Varslerne udsendes for otte faste varslingsområder Varslingen har form som en kort tekst hvor der normalt angives tidspunkt for hændelsens begyndelse og ophør samt hvilke varslingsområder der er omfattet af varslingen I tilfælde af varsel om forhøjet vandstand modtager Beredskabsstyrelsen en kort tekst der angiver hvilke kyststrækninger områder der forventes at blive berørt De lokale myndigheder kan desuden supplere med egne varslingssystemer der giver mere eksakte prognoser Et sådant system kan inkludere vejrradar regnmålere strømmålere matematiske modeller hydrauliske modeller og så videre Jo mere præcise varslingerne er des bedre kan myndighederne forberede sig på at tømme eksisterende bassiner kanaler vandløb og søer så der sikres plads de steder i systemet hvor der forventes at blive mest behov for det advisere driftspersonale

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/systemer-til-varsling,-overvaagning-og-styring.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Terrænregulering
  og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Terrænregulering Terrænregulering handler om at udjævne niveauforskelle på en grund ved enten at fjerne tilføre eller flytte jord så vand kan løbe væk fra bygningen Der kan være forskellige begrundelser for at terrænregulere men i de fleste tilfælde vil det være at grunden ligger væsentlig lavere end nabogrundene og derfor modtager store mængder vand når det regner Man kan regulere terrænet så der er fald væk fra huset Er dette ikke tilstrækkeligt kan man også grave render som kan lede vandet væk Desuden vil en vold eller et gærde omkring huset forhindre vand i at løbe til Man skal være opmærksom på at en terrænregulering kan medføre at jord skrider ned og at regnvand ledes til de omkringliggende grunde Der vil derfor ofte være regler om terrænregulering i lokalplaner og andre tinglyste bestemmelser for en ejendom Her gælder typisk at man ikke må terrænregulere mere end 0 5 meter i forhold til det eksisterende

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/terraenregulering.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Vejprofiler
  Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Vejprofiler Trug i midterrabat Et trug i midterrabatten af en vej er en åben rende til at aflede regnvand Vejen designes med to selvstændige kørebaner adskilt af en midterrabat Vejen har et fald mod vejmidten og i midterrabatten etableres et trug som opsamler vejvandet Truget opbygges typisk efter en metode hvor der er anlagt et sandfilter i bunden og et dræn så vejvandet bliver filtreret i filterkassen og siver ned til drænet Regnvandet opsamles via af nedgangsbrønde per 50 100 meter og ledes herefter videre til et regnvandsbassin Denne type vejdesign er velegnet til både motorveje landeveje og kommuneveje og kan være med til at forhindre oversvømmelser og ødelagte vejfundamenter Illustration Rambøll Vandvejen Middelfart Kommune Middelfart Spildevand og Københavns Kommune har indgået et samarbejde med en række private virksomheder om at udvikle Vandvejen en ny type veje med indbygget dræn Vandvejen skal lede regnvand fra fortove og veje bort ved hjælp af en v formet vejprofil i kombination med et modul langs midten af vejen Vejprofilet kan mindske risikoen for oversvømmelser i tilstødende bebyggelser fordi regnvandet ledes ind mod midten af vejen i stedet for ud mod vejenes kanter I midten af vejen samles vandet i en kanalformet modul der kan forsinke nedsive og lede regnvand Hvis regnvandet kan nedsive og forsinkes i Vandvejen mindskes belastningen af kloaksystemet under kraftig regn Bortledning af regnvand i midten af vejen skaber en lille midterrabat der kan bidrage til øget trafiksikkerhed og grønt i bybilledet Ved at tænke flere funktioner ind i Vandvejen vil anlægget være til nytte selv når det ikke regner kraftigt Løsningen er et prisvenligt og hurtigere alternativ til traditionel separatkloakering fordi arbejdet foregår ved overfladen i stedet for flere meter nede i jorden Principskitse af Vandvejen Det

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/vejprofiler.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Trådløs online flowmåler
  dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Trådløs online flowmåler Med en trådløs online flowmåler kan man måle flow i afløbssystemer og overføre data trådløst via e mail eller sms Man kan følge situationen på målestedet når man har lyst og uanset hvor man befinder sig ligesom at man kan få alarmer via sms eller e mail Dataopsamlingen er som regel opdelt i to typer 1 Datalogger hvor data indsamles med dato klokkeslæt flow samt positive og negative totalvolumener Dertil kommer eventuelle værdier fra en ekstern måling for eksempel en tryktransmitter til overvågning af ledningstrykket 2 Hændelsesdatalogger der indsamler alle hændelser relateret til flowmåleren med dato og klokkeslæt og med en opløsning på ned til et sekund Alle data kan transmitteres trådløst via GPRS på e mail eller sms Resultaterne der sendes via e mail kan databehandles videre i Excel eller ses i en speciel software der

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/traadloes-online-flowmaaler.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Vandbremser
  overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Vandbremser Mere intensive og langvarige regnskyl betyder at der må tænkes i nye måder at sikre at kapaciteten i afløbssystemerne ikke bliver overskredet En af mulighederne er at bruge vandbremser til at regulere tilstrømmen til kloaksystemet samtidig med at vandet så skal opmagasineres bag vandbremsen Vandbremser virker uden bevægelige dele og uden at skulle forsynes med energi Resultatet er at man med relativt enkle midler kan sikre et kloaksystem mod for store tilløb og samtidigt udligne belastningen på det modtagne rensningsanlæg Ved afløbsregulering i ledningsnettet bruges vandbremsen til at forsinke vandet så man udnytter de tomme ledningsvoluminer der er til stede ved langt de fleste nedbørshændelser Ofte er det nemlig kun enkelte strækninger i den nedre del af systemet der er fuldtløbende ved et dimensionsgivende regnskyl mens der er ekstra volumen til rådighed i den øvrige del af systemet Under almindelige regnskyl er det derfor kun en del af ledningsvoluminet der udnyttes Vandbremser kan både anvendes til at styre tilløbet til kloakken fra tage og befæstede arealer og til at styre flowet i selve kloakken Ifølge

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/vandbremser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Vejbed
  med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Vejbed Et vejbed er et regnvandsbed der renser og nedsiver forurenet vejvand Vejbede er typisk opbygget med en såkaldt filtermuld der er sammensat af blandt andet kalk sand og kompost Mulden tilbageholder fosfor tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer i vejvandet inden vandet siver ned i grundvandet I den nederste ende af et vejbed kan der etableres en infiltrationsbrønd som kommer i funktion når bedet er fyldt En infiltrationsbrønd har den fordel frem for en faskine at den kan installeres på et lille areal ved boring uden et større opgravningsarbejde Vejbede er en god løsning på steder hvor der ikke er plads til regnbede i rabatten men kun er plads i selve kørebanen Samtidig virker vejbede fartdæmpende og som et grønt element i asfalten Vejbede kan for eksempel placeres hvor der i forvejen er anlagt trafikchikaner Senest redigeret 05 12 2013 Nyheder og eksempler Filtermuld renser vejvand i Vejle Læs mere Regnbede

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/vejbed.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive •