archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vippedæksler
  med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Vippedæksler Under et skybrud er det ikke ualmindeligt at kloakdækslerne i byerne ikke kan stå for presset og derfor skyder af Det kan resultere i farlige situationer for både gående og trafikanter da man ikke kan se

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/vippedaeksler.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Værdikort
  overfladeberegning HydroSeparatoren Højvandslukker Intelligent styring af spildevand Kombineret afløb og overflademodel 1D 1D Kombineret afløb og overflademodel 1D 2D Kombineret afløb overflade grundvands og havmodel Kontraklap LAR regulator Lavningskort Mobile dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Værdikort Værdikort er et kort der viser placering og størrelse i danske kroner af værdier baseret på udpegning af sårbare områder i henhold til Oversvømmelsesdirektivet Bolig og Bygningsregistret BBR anvendes og stilles til rådighed for de kommunale klimatilpasningsplaner Formålet med værdikortet er at give kommunerne en mulighed for nemt at udarbejde et overordnet risikokort Værdikortet ganges med sandsynligheden for oversvømmelse hvormed risikokortet dannes Sandsynlighed og værdi skal have samme geografiske inddeling for at kunne sammenstilles for eksempel 100 meters kvadrater Senest redigeret 03 12 2013 Nyheder og eksempler Roskilde sætter ind mod oversvømmelser Læs mere Spildevand og oversvømmelser Skybrud og forsikring Beredskabsplaner Beredskabsstyrelsen om beredskabsplaner KL om den klimaforberedte kommune

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/vaerdikort.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Stigende havspejl
  varsling overvågning og styring Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Stigende havspejl DMI forventer en generel vandstandsstigning fra 0 2 til 1 4 meter i dette århundrede på grund af klimaforandringerne Den generelle stigning gælder både ved vestkysten af Jylland og i de indre danske farvande Stigende havspejl kombineret med ændrede nedbørsmønstre medfører risiko for flere og kraftigere oversvømmelser med store gener og økonomiske tab til følge Det er den enkelte lodsejers eget valg og ansvar at beskytte sig mod oversvømmelser Der er ingen love eller regulativer som fastlægger om der skal udføres en beskyttelse og i givet fald til hvilket niveau grundejeren skal beskytte sig Kommunerne har kun ansvar for kystbeskyttelsen af de grunde kommunen eventuelt ejer Desuden har kommunen ansvar for hvordan kystnære områder planlægges anvendt På vestkysten af Jylland er det Kystdirektoratet der står for kystbeskyttelsen Senest redigeret 05 12 2013 Kontakt LOADEMAIL dihol DOMAIN nst dk Ditte Holse Klimatilpasning vandsektor og grundvand Tlf 45 72 54 49 17 Eksempler på teknologiske løsninger Se eksempler på hvordan teknologi anvendes til klimatilpasning Links til partnerskaber VANDPLUS Vand i byer Partnerskaber mellem forsyninger og kommuner Vandet fra landet Det Europæiske vandpartnerskab EIP Netværk Overblik over

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/stigende-havspejl.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Diger
  digets dimensioner samt materialevalg afhænger af lokale forhold og den ønskede designstyrke Der skelnes mellem to typer af diger Havdiger og ådiger Et havdige bør placeres tilbagetrukket fra kystlinjen med et forland for at minimere risikoen for erosion og slitage på diget fra direkte bølgepåvirkning i normal og højvandssituationer Placeres et havdige derimod som et fremskudt dige uden forland bør der etableres skræntfodsikring da placeringen ved kystlinjen giver stor bølgepåvirkning og slitage Havdiger bør generelt etableres med svagt hældende forskråninger så bølgeenergien spredes ud over et større areal og bølgepåvirkningen på diget mindskes Det vil øge sikkerheden og nedsætte risikoen for sammenstyrtning og gennembrud Foto Kystdirektoratet Ådiger bør placeres direkte på åbrinken og er hensigtsmæssige i forbindelse med åudløb i områder med hyppige forhøjede vandstande Ådiger er typisk opbygget med en jordkerne beplantet med græs Eftersyn og vedligeholdelse af et dige er nødvendigt for at sikre at den designede digestyrke er opretholdt Man bør forsøge at minimere skader fra dyr og mennesker og sikre intakt klægdække og tæt veltrimmet græsdække Forstærkning af et dige kan blive nødvendigt og sker typisk i form af forhøjning udfladning af forskråning forstærkning af bagskråningen og eller øget klægtykkelse Senest redigeret 29 04 2015 Nyheder

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/stigende-havspejl/diger.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Faste barrierer i bygninger (manuelle og automatiske)
  vinduer og skotter Der kan også være tale om løsninger der enten kan monteres manuelt i elementer når der er varsel om skybrud eller stormflod De faste barrierer monteres typisk de steder i bygningen der er særligt sårbare for eksempel ved indgangspartier elevatorer og ved server og teknikrum Der findes desuden løsninger på markedet som for eksempel automatiske klapper der forhindrer oversvømmelse af p kældre De manuelle løsninger kræver at

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/stigende-havspejl/faste-barrierer-i-bygninger-%28manuelle-og-automatiske%29.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Faunapassage
  Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Faunapassage En faunapassage er en passage hvor dyr kan passere uforstyrret Mange fisk og andre smådyr er afhængige af at vandre frit mellem gyde og opvækstområderne Det gælder særligt de egentlige vandrefisk som for eksempel ål laks ørred helt snæbel med flere som gyder i vandløb og lever en del af livet i saltvand Et vandløb har stor betydning for den biologiske fødekæde og naturen i almindelighed Det er derfor vigtigt at installere faunapassager på steder hvor veje og vandløb krydser hinanden så dyrelivet i og omkring vandløbet forstyrres mindst muligt De mest anvendte faunapassager er mindre halvbuer som blandt andet anvendes ved anlæg af landeveje og skovveje Faunapassager kan også være store konstruktioner af ståltunnelrør og buer med spændvidde op til 15 meter som kan rumme større vandløb og hvor man kan videreføre banketterne langs vandløbet Her kan også større dyr som hjorte og rådyr passere vejen uhindret De større ståltunnelrør kan forsynes med naturligt indbygningsmateriale som svarer til vandløbets almindelige bundmaterialer så tunnelrøret ingen hindring er for fiskenes vandring opstrøms til gydepladserne Senest redigeret 29 04 2015 Nyheder og eksempler Biologiske faunapassager Læs mere Faunapassageudvalget Fiskenes krav til

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/stigende-havspejl/faunapassage.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Forhøjet kajkant
  meter beton ovenpå den eksisterende kajkant Højere kaj betyder også en forøgelse af de kræfter som virker på spunsen Lægger man en halv meter jord bagved spunsen skal spunsen dimensioneres til jordtrykket og vægten fra eventuelle kraner gods med mere som skal ind over kajen Desuden skal udløb gennem spunsen forlænges og ofte vil man øge rørenes dimensioner hvis der senere skulle blive behov for at øge kapaciteten Inden man

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/stigende-havspejl/forhoejet-kajkant.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Højvandsmur/spunsvæg
  havnearealet kan holde havvand væk fra byen og samtidig bidrage til at skabe rum for nye aktiviteter på havnen Højvandssikring i form af en mur på havnearealet er et alternativ til at etablere en dæmning længere ude Muren kan enten bestå af plastspuns stålspuns træspuns eller betonvæg I alle typer kan der skabes passagemuligheder i form af åbninger som lukkes med skydeporte i ekstremt vejr Fotos Lemvig Kommune og Hasløv

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/stigende-havspejl/hoejvandsmurspunsvaeg.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive