archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Grøn taghave på Rigsarkivet
  til at vande taghavens planter Den gode tilbageholdelse af vandet skyldes den anvendte sikres med specialjord som blandt andet indeholder blandt andet knust tegl Vækstlagene er lagt ud som et system af plader der har form som æggebakker De opsamler vandet og mindsker derved behovet for vanding Både for at holde godt på vandet og for at sikre en smuk have er der valgt mange forskellige planter bunddækkende stauder sedum prydgræsser løg og klatreplanter Løsningen er mere teknisk kompliceret end hvis man havde valgt et grønt tag kun med mosser hvor folk ikke skulle opholde sig Til gengæld er der den fordel at ingeniøren har en målbar faktor når han skal beregne kapaciteten på afløbssystemet og vægten af det vandmættede lag Forklarer Peter Raaschou Nielsen fra landskabsarkitektfirmaet Schønherr Samlet set kan taghaven optage 60 80 pct af regnvandet mens den resterende del forsinkes inden det når kloaksystemet Schønherr modtog i 2011 modtog Forskønnelsens miljødiplom for Rigsarkivets taghave Gevinster og merværdi Nyt grønt strøg i København Rigsarkivets taghave er ikke kun smuk i sig selv Udover at tilbageholde vand giver den også bedre luftkvalitet i byen Det grønne tag på Rigsarkivet kan optage 60 80 pct af regnvandet Den resterende del af regnvandet forsinkes så meget at afløbssystemet belastes minimalt i forbindelse med voldsom regn Samtidig opsamles nedbøren i vækstlagene og bruges derefter af havens planter I den proces fordampes vandet Det sænker temperaturen så taghaven bliver sval at opholde sig i om sommeren Dertil har det store tilplantede areal en positiv indvirkning på miljøet fordi det omdanner CO2 til ilt og binder støvpartikler i luften Desuden udgør taghaven et nyt rekreativt byrum til glæde for borgerne Endelig bidrager haven til at give en af de mest trafikerede strækninger i København et grønt løft Taghaven indgår i et 1 kilometer langt grønt strøg der ifølge lokalplanen for området skal strække sig fra Bernstorffsgade til Dybbølsbro Finansiering Varmeregningen bliver mindre Grønne tage er dyrere i både anlæg og drift i forhold til traditionelle tage Til gengæld kan grønne tage forlænge levetiden på det underliggende tag da det grønne tag beskytter mod sol vind og vejr længere Og der er penge at spare på både opvarmning og køling Grønne tage er dyrere at anlægge end traditionelle tage Københavns Kommune vurderer at merudgiften udgør minimum 600 kr pr kvadratmeter Det svarer til en fordyrelse på 60 pct Til gengæld betyder grønne tage længere levetid da den underliggende tagmembran er beskyttet mod UV strålernes nedbrydende effekt Københavns Kommune vurderer at grønne tage koster 2 5 gange så meget som almindelige tage med hensyn til drift og vedligeholdelse Det modsvares dog af at de grønne tage isolerer bedre Det betyder at udgifterne til såvel opvarmning som afkøling af bygningen mindskes med 5 10 pct Det vil ifølge kommunen som minimum modsvare de øgede driftsudgifter Proces og interessenter Første partnerskab af sin slags Processen bag taghaven og den nye bygning var debut for statsligt Offentlig Privat Partnerskab i Danmark Rigsarkivet og taghaven er anlagt af Danmarks første

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/groen-taghave-paa-rigsarkivet-i-koebenhavn.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Regnvand bag spændende byrum
  linjedræn som opfanger regnvandet Drænet er skjult i kanaler Fra drænet løber regnvandet i ledninger ned til underjordiske tanke hvor et pumpesystem recirkulerer vandet til bedene Recirkulationen sker via et drypvandingsanlæg af samme type som erhvervsgartnere bruger SLA kalder løsningerne teknisk velprøvede Et finmasket net af drænmåtter nederst i plantebedene sørger for at bortlede overskudsvandet Samlet giver det en optimal vanding Anlægget er deaktiveret i vinterperioden hvor vandet ledes til de kommunale afløbssystemer Styringen af systemet er automatiseret Systemet slår automatisk forstøvningen af vandet fra når det er knapt med vand Hvis vandmængden i tankene alligevel falder til et kritisk niveau advares driftspersonalet med en SMS Gevinster og merværdi Pladsen inspirerer i hele København Bymilen ved Kalvebod Brygge er blevet et forbillede for den måde hovedstaden håndterer regnvand i byrum Samtidig med at regnvandet holdes tilbage på ejendommen forstøves vandet Det er godt for planternes vækst og samtidig kan mennesker glæde sig over vandtågerne der spredes med vinden og afsvaler pladsen om sommeren Løsningen med lokal håndtering af regnvand fra uderummet ved SEBs bygninger er kommet til at danne model for hvordan regnvand skal håndteres ved anlæg af nye byrum i København I første omgang blev emnet skrevet ind i lokalplanen for den videre udbygning af området vestpå langs Kalvebod Brygge Det er gået godt og vi er glade for det Vi har fået meget positiv opmærksomhed fra omgivelserne og vi er blevet eksponeret på en god måde siger teknisk chef Lars Rahbæk Olsen SEB Ejendomme Finansiering Dyrere end en traditionel løsning Anlægssummen for udeområdet på SEBs grund var på 35 millioner kroner Det er ikke opgjort hvor stor andel af beløbet der kan henføres til løsningen for håndtering af regnvand Budgettet for byrumsanlægget ved Bymilen var på cirka 35 millioner kroner som er afholdt af bygherren SEB Der er ikke lavet et særskilt regnskab for hvor stor en del af udgiften der stammer fra regnvands løsningerne Det hører med i billedet at prisen afspejler at anlægget befinder sig over på et toetagers parkeringshus Det er alt andet lige mere bekosteligt end et tilsvarende anlæg i terræn Jo højere træer og jo højere planter jo dyrere bliver projektet fordi konstruktionerne skal dimensioneres efter det Proces og interessenter Bygherren åben for vandhåndtering Arkitekterne SLA kom med ideen til den klimatilpassede løsning for Bymilen I udgangspunktet skulle landskabs og byrumsarkitektfirmaet SLA bare tegne et smukt og velfungerende uderum mellem de to bygninger som bygherren SEB skulle opføre på sin nyerhvervede grund ved Kalvebod Brygge Ideen om at udnytte regnvandet lokalt opstod hos SLA og er udviklet i samspil med de øvrige rådgivere Bygherren SEB var åben for ideen Den har ikke krævet ændring af Københavns Kommunes lokalplan for området Derimod har den inspireret Københavns Kommune til justeringer af lokalplanen for området omkring Bymilen Projektet påbegyndt i 2005 Arbejdet begyndt i 2007 Arbejdet afsluttet i 2010 Barrierer Kritisk at membraner holder stand Den langsigtede holdbarhed af løsningerne for Bymilen er afhængig af at der ikke sker nedsivning af vand til de underliggende konstruktioner

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/regnvand-bag-spaendende-byrum-i-koebenhavn.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Oversvømmelser i Fredensborg betød løft til hel bydel
  i lavninger og bassiner tæt ved det sted hvor regnen falder og derfra løber det via åbne render og grøfter til større forsinkelsesbassiner Her forsinkes vandet yderligere inden det udledes til Usserød Å Målet for det store klimatilpasningsprojekt er at helt op til 95 procent af regnvandet tilbageholdes over terræn og skaber variation i landskabet samtidig med at regnvandet forsinkes inden det langsomt ledes til Usserød Å Hertil skal projektet være grobund for et nyt socialt miljø i Kokkedal med blandt andet bassiner render kanaler regnbede nyttehaver små søer og vandlegepladser Gevinster og merværdi Bedre socialt liv som vigtig sidegevinst Fredensborg Kommune og partnerne vil bruge klimatilpasningen til at binde Kokkedal bedre sammen og skabe nye aktive byrum Der bor cirka 3 000 mennesker inden for projektområdet For beboerne i området er ådalen den store grønne lunge som bringer naturen ind i byen I dag er det dog begrænset hvor meget den bruges I projektet etableres der derfor flere muligheder for leg bevægelse fiskeri grill og bål Samtidig sikres mulighederne for at både børn og voksne kan opleve og komme tæt den varierede natur Ved også at inddrage områderne omkring bymidten forventer kommunen at der vil være synergieffekter De vil opstå når der skabes sammenhæng til de tilstødende byområder som skal indbyde til et aktivt fritids og byliv med handel ophold skating klimaleg spilaktiviteter og optræden Dermed bliver projektet en katalysator for det sociale liv i området Finansiering Samlet budget på 145 millioner kroner En vifte af private fonde samt offentlige myndigheder og finansieringskilder er gået sammen om at gøre projektet muligt Det samlede budget for realisering af partnerskabets vision er cirka 145 millioner kroner Realdania bidrager med 44 5 millioner kroner og Lokale og Anlægsfonden med 5 millioner kroner Den resterende del finansieres af Fredensborg Kommune med 22 millioner Fredensborg Forsyning med 11 5 millioner og almene boligselskaber med Landsbyggefonde med cirka 60 millioner kroner Desuden har Statens Kunstfond afsat 2 5 millioner kroner til at understøtte at der i området skabes et integreret kunstnerisk element i byrummet Proces og interessenter Høj grad af borgerinddragelse Partnerskabet Klimatilpasning Kokkedal udgøres af Fredensborg Kommune de lokale boligorganisationer 3B og ABHK samt Realdania og Lokale og Anlægsfonden Partnerskabet har inddraget borgerne tidligt i processen Ideen til Klimatilpasning Kokkedal opstod i en dialog mellem kommunen de lokale Boligorganisationer 3B og Ab Hørsholm Kokkedal samt Realdania og Lokale og Anlægsfonden Boligselskaberne stod over for at sætte gang i nogle store boligrenoveringsopgaver Kommunen havde et område omkring bymidten som også trængte til et løft og forsyningen stod over for at skulle investere i en række regnvandsbassiner Samtidig så de store fonde et perspektiv i at støtte udviklingen af en indsats som går på tværs af matrikelskel Partnerskabet har hele vejen igennem involveret borgerne Blandt andet blev der afholdt borgermøde i januar 2012 da forprojektet var afsluttet og konkurrencen skulle i gang Et halvt år senere udstillede kommunen fire konkurrenceforslag Borgerne kunne kommentere forslagene på en debatvæg skrive indlæg på projektets hjemmeside og deltage i tre

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/oversvoemmelser-i-fredensborg-betoed-loefte-til-hel-bydel.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Regnvands- og aktivitetsbassin i Tommerup
  indgået en ny aftale om et regnvands og aktivitetsbassin mellem Assens Spildevand A S og Fyrtårn Tommerup Fonden der ejer idrætscentret Løsning Forsinkelsesbassin med plads til skatere og leg Assens Forsyning A S etablerede i 2013 et forsinkelsesbassin på 450 kvadratmeter som er udstyret med skaterramper boldbane og trappetribune så det kan anvendes til mange udendørs aktiviteter Projektet blev påbegyndt i juni 2013 og blev afleveret 16 september 2013 Parterne valgte en løsning hvor man lavede en fordybning på parkeringspladsen 1 2 1 9 meter under terræn med dimensionerne 17 x 30 meter Regnvandet løber til bassinet fra oplandet gennem udløbsbygværker og en reguleringsbrønd Der er lavet to nye regnvandsledninger som fører til bassinet Der kommer primært vand i bassinet ved skybrud Bassinet forventes at blive oversvømmet med 40 centimeter vand én gang om året Om vinteren kan vandet tilbageholdes i bassinet der så omdannes til skøjtebane Bassinet er dimensioneret til en 4 5 årshændelse og har en levetid på cirka 20 år Gevinster og merværdi Bassin reducerer risiko for oversvømmelse i byen Regnvands og aktivitetsbassinet betyder at risikoen for oversvømmelse er blevet mindre i Tommerup Stationsby Samtidig har byen fået et nyt udendørs tilbud om fysisk udfoldelse Området er åbent for alle Det betyder at også de borgere som ikke er tilmeldt den organiserede idræt har mulighed for at boltre sig med blandt andet boldspil på cykel og skateboard Skaterbanen er bygget af amerikanske specialister så den skulle være i international topklasse Der er opstillet bænke og etableret belysning hvilket inviterer unge og andre til ophold og leg Finansiering Assens Spildevand A S betalte bassin og erstatning Assens Spildevand A S har finansieret bassinet støttemure omfangsdræn og trappetribune for cirka 1 2 millioner kroner Desuden betalte Assens Spildevand A S et engangsbeløb på 200 000 kroner i erstatning for arealanvendelse og deklarationserstatning til Fyrtårn Tommerup Fonden som ejer idrætscentret Fyrtårn Tommerup Fonden finansierede skaterramper og belysning Proces og interessenter Bassinet var længe undervejs I 2011 gik idrætscentret i gang med at planlægge en udvidelse for mere end 42 millioner kroner I den forbindelse udarbejdede Assens Spildevand A S et forslag om at den fremtidige p plads blev sænket så den også kan anvendes som forsinkelsesbassin et par gange om året Forslaget mødte umiddelbar betænkelighed blandt andet fordi det kunne resultere i færre parkeringspladser Men i 2012 efter et møde mellem Fyrtårn Tommerup Fondens bestyrelse og Assens Spildevand A S blev tilliden genetableret og samarbejdet indledt Fyrtårn Tommerup Fonden fik lavet skitser der dannede baggrund for det konkrete forslag Assens Kommunes miljøafdeling var desuden med i form af gode råd og viden om klimatilpasningsløsninger allerede da byggetilladelsen blev givet i 2012 til ombygning af hallerne I løbet af 2013 nåede parterne frem til en løsning og bassinet stod klart i slutningen af 2013 Lovgivningsmæssigt er bassinet etableret som led i overholdelse af vilkårene i Assens Spildevand A S udledningstilladelse i regi af Miljøbeskyttelsesloven Barrierer Alle parter skulle kunne se fidusen Det krævede grundig dialog om indholdet af projektet og fordelingen

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/regnvands-og-aktivitetsbassin-i-tommerup.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nyt børnehus i Assens håndterer sit eget regnvand
  som kommunen gerne vil fremme hos borgerne Samtidig var vurderingen at det både praktisk og økonomisk var en overkommelig opgave at anlægge LAR når man alligevel skulle bygge helt fra grunden Løsning Børnehus fik sukkulenter på taget Taget over vuggestue og børnehavebørnene i Børnehuset Haarby er levende Det er et grønt tag med cirka 1250 kvadratmeter stenurt en sukkulent der kan optage meget vand Desuden er der gravet tre faskiner ned under legepladsen Anlægget er dimensioneret til en 5 årshændelse Hvis der kommer større mængder regn løber vandet over på en nærliggende fordybet fodboldbane Faskinerne er regnvandskassetter med udsivning gennem siderne Der er anlagt en meget stor faskine med volumen på 1373 kubikmeter langs børnehusets østlige skel Der er desuden etableret to andre mindre faskiner på 67 og 260 kubikmeter Gevinster og merværdi Lokal løsning med naturligt klimaanlæg Kommunen valgte at den nye børneinstitution skulle være et eksempel på lokal afledning af regnvand til eventuel efterfølgelse Dermed slap Assens Forsyning for at grave separat regnvandsledning frem børnehuset i Haarby For børnehuset er det grønne tag en gevinst Det grønne tag på cirka 1250 kvadratmeter kan ud over at tilbageholde regnvand fungere som et naturligt klimaanlæg der reducerer temperatursvingninger i bygningen Det isolerer om vinteren og på varme sommerdage virker det kølende Samtidig beskytter taget mod elektromagnetiske stråler det virker støjdæmpende og tagpaptagets levetid forlænges Sidst men ikke mindst er det grønne tag en naturlig biotop for både dyr og planter En sidegevinst til den valgte LAR løsning kan vise sig at være at man ikke så ofte som tidligere skal vande græsset på den nærliggende boldbane der har sandet jordbund Her løber regnvand fra børnehuset over når regnmængden overstiger en 5 årshændelse Finansiering Lokal løsning gav merudgift på 100 000 kroner Da Assens Kommune valgte en lokal løsning for afledning af regnvand sparede kommunen tilslutningsbidraget til forsyningsselskabet Den besparelse var med til at finansiere børnehusets grønne tag Merudgiften til etablering af det grønne tag faskiner og overløbsledning var cirka 100 000 kroner i forhold til en traditionel løsning Regnestykket ser således ud Udgift til grønt tag faskiner og overløbsledning var cirka 225 000 kroner Heri er ikke medregnet tagpap da det skulle etableres under alle omstændigheder Besparelsen på tilslutningsbidrag til forsyningsselskabet var cirka 125 000 kroner Merudgift til LAR løsninger i forhold til traditionel løsning med tagpaptag og afledning til forsyningsselskabets regnvandssystem var altså cirka 100 000 kroner Kommunen forventer ingen særlige driftsudgifter Ved behov skal taget renses for større mængder blade og eventuelt nedblæste grene Desuden kan man af kosmetiske hensyn vælge at rive taget igennem en gang om året for at fjerne visne planter og græsser Proces og interessenter Dialog med fremtidige brugere af børnehuset Planlægningen af Børnehuset Haarby begyndte i 2012 og i efteråret 2013 stod huset færdigt efter en dialog om LAR løsningen med brugerne Assens Kommune valgte i 2012 en løsning med lokal afledning af regnvand frem for at bede forsyningsselskabet Assens Forsyning om at føre en regnvandsledning frem til Børnehuset Haarby Tilladelsen til regnvandshåndtering

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/nyt-boernehus-i-assens-haandterer-sit-eget-regnvand.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Regnvandshåndtering i Skive blev demonstrationsprojekt
  enkelte LAR løsninger I to fordybninger på grunden er der etableret regnbede der opsamler og forsinker regnvandet Ved kraftig regn står der blankt vand i bedet Derfor skal planterne i bedet både kunne tåle at have rødderne i vand i nogle perioder og i andre perioder at tørre ud Det ene regnbed er beplantet med buske og stauder i forskellige farvenuancer I det andet er der en kombination af høje træer og buske der skaber en grøn væg mod parkeringspladsen Derudover er der anlagt et trug en fordybning i græsplænen som også forsinker vandet Alle tre løsninger er anlagt med grus i bunden af fordybningen derover geotekstil og til slut et muldlag der er blandet op med sand som beplantningen vokser i Endelig er der etableret et jordbassin en lille rund sø i græsplænen som nogle gange er udtørret og i andre perioder er 0 5 meter dyb Skive Vand ligger tæt på et vandløb derfor kunne jorden forventes at være vandmættet Fra bedene er der derfor overløb til kloaksystemet Forsyningsselskabet var spændt på hvordan anlægget ville virke i praksis Det fungerer langt over forventning Selv under den meget kraftige regn i foråret 2015 var overløbet ikke i funktion fortæller Mogens J Nielsen der er direktør i Skive Vand Anlægget er dimensioneret til at kunne håndtere en 5 årsregnhændelse Gevinster og merværdi Aflaster kloaksystemet og inspirerer andre For Skive Vand har LAR systemet to hovedformål Det aflaster kloakken og fungerer samtidig som et demonstrationsanlæg Her kan borgere kloakmestre og andre interesserede studere flere forskellige lokale regnvandsløsninger i funktion Det er aktuelt for en del borgere i Skive Kommune som bliver pålagt at separatkloakere Hvis der ikke anlægges lokale nedsivningsanlæg skal tagvandet føres fra huset ud til en skelbrønd og kobles på regnvandssystemet Det kan betyde at der skal graves ud og lægges en del meter rør inde i haven så for mange kan det være en billigere løsning at vælge at aflede regnvandet på deres egen grund Det kan også være en sjovere løsning hvis man udnytter regnvandet til at lege med Vi har i hvert fald fået en meget mere varieret beplantning siger Mogens J Nielsen der er direktør i Skive Vand Finansiering Finansiering fundet i budgettet for tilbygning Da Skive Vand besluttede at lave en lokal regnvandsløsning i stedet for at koble virksomheden på det konventionelle regnvandsystem fandt man pengene ved at flytte rundt på et par poster i anlægsbudgettet Det er ikke muligt særskilt at trække udgifterne til nedsivningsanlæggene ud af det samlede anlægsbudget blandt andet fordi der er ændret på de oprindelige planer for flisearbejde og beplantning Der er også røget et par ting ud men på nær en ubetydelig merpris har vi overholdt det oprindelige budget fortæller Mogens J Nielsen der er direktør i Skive Vand Tilbygningen er finansieret via Skive Vands investeringsbudget Der har ikke været tilskud fra nogen side Skive Vand står for drift og vedligeholdelse Rambøll har været med som rådgiver på byggeriet Proces og interessenter Anlægsarbejdet har kørt på skinner Samarbejdet

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/regnvandshaandtering-i-skive-blev-demonstrationsprojekt.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Odenses grøn-blå hospital
  det nye campusområde bliver set som et aktiv når bygherrer og politikere skal fortælle om det kommende hospital og forskerpark De nye vådområder langs Killerup Rende vil bidrage til at forebygge oversvømmelser i det nye hospital Samtidig vil vådområderne bidrage til rensning af regnvand fra veje og tagflader De nye vådområder vil over tid kunne udvikle sig til biotoper for beskyttede dyr og planter Vandelementet får yderligere en dimension idet det skal håndtere vand fra anlægsfasen vand fra tunneller byggegruber og anlægsveje siger kontorchef Charlotte Moosdorf Odense Kommune Hun tilføjer at projektet nyder stor goodwill fra bygherrernes side Vandelementet bruges både af bygherrer og politikere til at sælge projektet positivt Finansiering Besparelser på afledningsafgiften Entreprenørarbejderne der skal skabe de nye vådområder bliver begrænsede Samtidig sparer bygherrerne betydelige beløb på vandafledningsafgiften Bygherrerne Region Syddanmark og Bygningsstyrelsen finansierer den grøn blå løsning for campusområdet Anlægget af de nye vådområder langs Killerup Rende kommer dog til at belaste bygherrernes budget minimalt forklarer kontorchef Charlotte Moosdorf Odense Kommune Det er meget lavteknologisk Der skal blot anlægges et par fordybninger i terrænet og køres jord væk Det er meget billigt Dertil kommer et mindre beløb til konsulentbistand fra en landskabsarkitekt Alternativt skulle regnvandet være ledt til kloak til måske 40 kroner per kubikmeter Da opstuvningsvolumen af bassinerne er cirka 40 000 kubikmeter er der tale om en væsentlig potentiel besparelse på afledningen af regnvand Alligevel har projektet en indirekte omkostning understreger kontorchefen Vandelementet lægger beslag på et ret stort areal og areal er penge På de 40 50 000 kvadratmeter som vådområderne fylder kunne der jo have været plads til flere hospitalsbygninger En anden indirekte omkostning ligger i den tid som medarbejdere i Odense Kommune har brugt på at udarbejde den grøn blå plan Men vi forventer at medarbejderne senere sparer tid i forbindelse med myndighedsgodkendelser så den samlede omkostning forbundet med planen bliver begrænset slutter Charlotte Moosdorf Proces og interessenter Omfattende samarbejde om planen Både internt i Odense Kommune og i forhold til bygherrerne har den grøn blå plan krævet en højere grad af samarbejde end man normalt har Arbejdet med den grønne og blå plan har krævet et omfattende samarbejde mellem en række afdelinger i Odense Kommune Odense Kommunes Byplankontor har haft projektledelsen mens især afdelingerne for miljø og teknik samt veje har medvirket Desuden har der været et omfattende samarbejde mellem kommunen bygherrerne og bygherrernes rådgiver det vil sige Nyt OUH Syddansk Universitet Freja Ejendomme og Medic OUH Planen er et mellemtrin mellem kommuneplanen og lokalplanen Den er ikke juridisk bindende Planen anviser ikke de præcise tekniske løsninger men en række visioner For regnvand er visionen at alt skal håndteres inden for området så bidraget til kloakken bliver nul Alt andet lige er det nemmere at håndtere regnvandet i et nybygget område i forhold til et eksisterende område hvor man er begrænset af den måde kloaksystemet er indrettet på i forvejen siger Charlotte Moosdorf Odense Kommune Vores tanke var at vi kunne opnå de bedste løsninger og de laveste omkostninger ved at

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/odenses-groen-blaa-hospital.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • VANDPLUS
  disse midler på tekniske løsninger under jorden viser VANDPLUS hvordan investeringerne kan tænkes sammen med udvikling af nye byrum På den måde tilpasser vi vores byer så de er robuste nok til at modstå skybrud og vi udvikler dem så de bliver bedre at leve i Klimatilpasning og livskvalitet på en og samme gang VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden Realdania og Naturstyrelsen Partnerskabet har uddelt 12 millioner kroner til i alt fire projekter som på hver deres måde viser hvordan tankesættet bag VANDPLUS kan realiseres Fra januar 2013 og frem til udgangen af 2015 har de fire projekter arbejdet intensivt med at udvikle mulighederne for at skabe klimatilpasning med merværdi Det har krævet nye samarbejdsformer innovative arkitekter og ingeniører og ikke mindst hårdt arbejde VANDPLUS handler nemlig om at identificere de muligheder for synergi og dobbeltanvendelse der ligger i vores byrum Det handler ikke alene om at håndtere regnvand men om hvordan vi samtidig udvikler vores byer så de bliver mere sociale aktive og klimarobuste Her på siden kan du finde en præsentation af projekterne samt tre publikationer Publikationerne samler op på de gode erfaringer og udforsker de muligheder for samarbejde finansiering og dobbeltanvendelse der ligger i

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vandplus.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive