archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2012 - Udenlandske publikationer
  design and climate change adaptation decision making DTU Environment Department of Environmental Engineering Technical University of Denmark Phd Thesis Qianqian Zhou 2012 Denne afhandling undersøger hvordan man kan udvikle en integreret designmodel for tilpasning af kloaksystemer til fremtidige klimaændringer som både medtager økonomiske fordele og omkostninger ved forskellige typer tilpasningstiltag Der kigges blandt andet på de immaterielle værdier så disse eksplicit inddrages i beslutningsprocessen Klimatilpasning i Norden Status forskning begreber og barrierer Rapporten er udarbejdet for Nordisk Ministerråds Arbejdsgruppe for Klima og Luft KoL som bidrag til en diskussion og prioritering af mulige fællesnordiske handlinger på klimatilpasningsområdet Rapporten tegner et billede af klimatilpasningsområdet som et komplekst område i hastig udvikling Målet med rapporten er at give en status for klimatilpasning i Norden med anbefalinger til hvordan barrierer der hindrer tilpasning kan reduceres gennem udvikling af fælles nordiske værktøjer vidensopbygning og så videre EEA Report No 12 2012 EEA the European Environmental Agency har publiceret følgende rapport om klimaforandringernes følger for medlemslandene Rapporten hedder Climate change impacts and vulnerability in Europe 2012 og indeholder afsnit om alt fra klimaprognoser til fremtidige socioøkonomsike og helbredsmæssige konsekvenser af ændrede klimamønstre Bemærk den vedhæftede rapport er kun et sammendrag Den samlede rapport kan findes her Biodiversitet og klimaforandringer Rapporter og retningslinjer udviklet under Bern konventionen Bind II Natur og Miljø nr 160 Klimaændringernes virkning på økosystemer er komplekse Påvirkningerne af de arter og naturtyper der er beskyttet af Bern konventionen kan variere meget afhængigt af arterne deres levesteder og beliggenhed Denne publikation indeholder syv rapporter der præsenterer konkrete foranstaltninger til at håndtere sårbarheden af Europas naturarv i lyset af klimaændringer og effekter heraf og hvordan naturarven skal tilpasses for at overleve Europarådet sigter med denne publikation at øge bevidstheden om sammenhængen mellem biodiversitet og klima og fremhæve de store muligheder for synergier når man

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/publikationer/2012-udenlandske-publikationer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • 2012 - Danske publikationer
  klimatilpasning nyt vidensgrundlag styrket samarbejde og koordination grøn omstilling og perspektivering til klimatilpasning i en international sammenhæng Kortlægning af klimaforandringer Baggrundsrapport for Handlingsplan for klimasikring af Danmark ovenfor Baseret på data fra IPCC vedrørende fremtidige klimaforandringer analyseres en række konsekvenser muligheder og barrierer for forskellige sektorer i Danmark herunder Fysisk Infrastruktur Erhverv Biologiske områder og Tværgående områder Til slut følges op med en analyse af samfundsøkonomi og klimatilpasning Klimatilpasning i de danske kommuner grundejernes holdninger og praksisser Arbejdsrapport fra Skov Landskab om grundejeres holdninger og praksisser i forhold til klimatilpasning Formålet med denne undersøgelse er at tilvejebringe viden om grundejerens holdninger og praksisser i forhold til at håndtere regnvand og se på hvad der kan motivere dem til eller afholde dem fra at håndtere regnvand på egen grund Målgruppen for undersøgelsens resultater er kommunerne og deres spildevandsselskaber der vil inddrage borgerne i deres klimatilpasningsplaner og tiltag samt staten regionerne og andre der arbejder med lokal håndtering af regnvand GEUS Rapport 116 2012 GEUS De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland har udarbejdet en rapport om klimaforandringernes effekter på hydrologi og grundvand i en dansk kontekst Undersøgelserne baserer sig på arbejdet med Klimagrundvandskort Som der står i rapportens forord Anledningen til iværksættelsen af Klimagrundvandskort er et behov for screening i forhold til klimaeffekter på grundvandsstand og grundvandsdannelse Målgruppen er i første omgang fagfolk i kommuner vandselskaber regioner stat rådgivere m m der arbejder med klimatilpasning GEUS Rapport 115 2012 GEUS De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland har foretaget en analyse af muligheden for at optimere DK modellen for vandbalancesystemer med fokus på Horsens Fjord oplandet Rapporten hedder Simulering af ekstremvandføringer og grundvandsbetinget oversvømmelse og indeholder afsnit om såvel DK modellens vandløbsbeskrivelse som Grundvandsbetingede oversvømmelser danskVAND nr 3 tema om klimatilpasning DANVA udgiver magasin med fokus på katastroferegn og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/publikationer/2012-danske-publikationer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • 2011 - Udenlandske publikationer
  Getting to Grips with Climate Change Denne rapport er udarbejdet af Europa Kommissionens ERA NET ROAD koordinationsorgan Den sammenfatter resultaterne og anbefalingerne fra fire projekter der er udført under programmet Road Owners Getting to Grips with Climate Change og viser hvordan vejautoriteter og tilsynspersonel kan implementere anbefalingerne effektivt Paying the Price the Economic Impacts of Climate Change for Canada National Round Table on the Environment and the Economy NRT 2011 Den fjerde rapport i NRT s Climate Prosperity serie er det først nationale studie der viser hvad de økonomiske konsekvenser kan blive for Canada af klimaforandringerne under fire forskellige scenarier der involverer to faktorer Den globale udledning af drivhusgasser og Canadas økonomiske og befolkningsmæssige udvikling Rapporten viser at klimatilpasning er en omkostnings effektiv måde at afhjælpe nogle af de negative økonomiske indvirkninger på Adaptation to Climate Change Policy instruments for adaptation to climate change in big European cities and metropolitan areas Ecologic Institute har udgivet en rapport baseret på forskning af tilpasningsstrategier i større byer og storbyområder i hele EU Undersøgelsen har til formål at identificere bedste praksis for både strategier og enkelte tilpasningsforanstaltninger Undersøgelsen er rettet mod lokale og regionale administratorer og interessenter Rapporten præsenterer og analyser tilpasningsstrategier og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/publikationer/2011-udenlandske-publikationer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • 2011 - Danske publikationer
  og Albertslund Kommune som eksempler på konsekvenserne i to konkrete og meget forskellige kommuner En væsentlig konklusion på analysen er at der er behov for en bedre kortlægning af de fysiske konsekvenser i kommunerne for at kunne udarbejde en fyldestgørende økonomisk analyse Rapporten er udarbejdet af NIRAS for den tværministerielle arbejdsgruppe om samfundsøkonomi og klimatilpasning under Koordinationsforum for Klimatilpasning Videncenter for Klimatilpasning Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Folder om Danmarks fremtidige klima og videncentrets arbejde med klimatilpasning Naturstyrelsen Oversigt over statslige interesser 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 er en oversigt over de eksisterende overordnede mål og krav som de nye kommuneplaner skal være i overensstemmelse med Den indeholder desuden en oversigt over vedtagne statslige handlingsplaner sektorplaner med videre som kommuneplanerne skal spille sammen med Oversigtens enkelte afsnit gengiver de krav som kommuneplanerne skal opfylde for at tilgodese de statslige interesser Det er krav som har hjemmel i enten planloven anden lovgivning beslutninger i Folketinget eller som stammer fra politiske aftaler mellem regeringen og KL ATV Fra vandteknologi til grøn vækst Rapport fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber der beskriver hvordan Danmark bliver til et demonstratorium for intelligent og bæredygtig grøn vandteknologi Dette kræver støtte og skrappere lovgivning på vandområdet og mere forskning og udvikling Rapporten belyser hvordan Danmark kan sikre fremtidens drikkevandsressourcer Blue Spot konceptet Vejdirektoratet har deltaget i det internationale forskningsprojekt SWAMP og udpeget sårbare dele af vejnettet med Blue Spots samt udarbejdet retningslinjer for hvordan vejene kan tilpasses Projektet har resulteret i fire rapporter hvor de sidste tre kun findes på engelsk 1 rapport er en opsummering af Blue Spot konceptet 2 rapport er en baggrundsrapport med data spørgeskema og litteratur 3 rapport beskriver udviklingen af GIS modellen og 4 rapport giver forslag til hvordan sårbarheden over for oversvømmelser på veje kan reduceres Plads

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/publikationer/2011-danske-publikationer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • 2010 - Udenlandske publikationer
  organisationer og foreninger Særligt fremhæves eksempler hvor man har formået at inddrage ikke myndighedsaktører i beslutningsprocesserne Bringing together land and sea BLAST Future sea levels Rapportens mål er at identificere og analysere klimascenarier for Nordsøen Rapporten er udgivet af BLAST som er en del af Interreg IVB NSR programmet og er delvist finansieret af EU Guiding principles for adaptation to climate change in Europe Rapporten er udgivet af The European Topic Centre on Air and Climate Change ETC ACC for The European Environment Agency EEA Rapporten giver et udgangspunkt til at identificere succeskriterier for hvordan god tilpasning fungerer i forskellige sektorer og på forskellige institutionelle niveauer Der præsenteres en række vejledende regelsæt for god tilpasning i Europa og der gives eksempler på hvordan disse regelsæt kan benyttes i praksis Regelsættet er baseret på et dybdegående litteraturstudie sammenligning af nationale tilpasningsstrategier ekspertvurderinger og praktiske eksempler NOU rapport Tilpassing til eit klima i endring I 2008 nedsatte den norske regering et udvalg som skulle klarlægge samfundets sårbarhed og behov for tilpasning til klimaændringerne Resultatet er rapporten Tilpassing til eit klima i endring som udkom den 15 november 2010 Rapportens mål er at identificere og analysere klimascenarier for Norge Rapporten er udgivet af BLAST som er en del af Rapporten er udgivet af The European Topic Centre on Air and Climate Change ETC ACC for The European Environment Agency EEA Rapporten giver et udgangspunkt til at identificere succeskriterier for hvordan god tilpasning fungerer i forskellige sektorer og på forskellige institutionelle niveauer Der præsenteres en række vejledende regelsæt for god tilpasning og der gives eksempler på hvordan disse regelsæt kan benyttes i praksis Regelsættet er baseret på et dybdegående litteraturstudie sammenligning af nationale tilpasningsstrategier ekspertvurderinger og praktiske eksempler How well prepared is the UK for climate change Den britiske Sub Committee for klimatilpasning har udarbejdet denne rapport som indeholder den første nationale evaluering af hvor godt forberedt UK er på at håndtere konsekvenserne af klimaændringerne gennem foranstaltninger til klimatilpasning Rapporten behandler følgende fire hovedspørgsmål 1 Hvilke skridt bør Storbritannien tage for at tilpasse sig 2 Hvilke fremskridt er der gjort hidtil 3 Hvilke yderligere foranstaltninger er påkrævet 4 Hvad vil ASC The Adaptation Sub Committee gøre for at hjælpe OECD rapport Incorporating Climate Change Impacts and Adaptation in Environmental Impact Assessments Opportunities and Challenges Rapporten undersøger i hvilken grad klimatilpasning indgår i de nationale rammer for miljøvurdering i udviklede lande og udviklingslande Ansvar og virkemidler ved tilpasning til klimaendringer CIENS rapport 1 2010 CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Norge Rapporten drøfter udfordringer knyttet til virkemiddelbrug i klimatilpasningsarbejdet i Norge Specielt rettes søgelyset mod temaområderne arealplanlægning skred transportinfrastruktur bygningssektoren samt vandforsyning og afløb Protecting health in an environment challenged by climate change European Regional Framework for Action Fifth Ministerial Conference on Environment and Health Protecting children s health in a changing environment Parma Italy 10 12 March 2010 Dette dokument er udarbejdet af en arbejdsgruppe under WHO og er en omfattende og dækkende samling af forslag til trinvise aktiviteter og prioriteringer i en koordineret

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/publikationer/2010-udenlandske-publikationer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • 2010 - Danske publikationer
  analysen blev et detaljeret kort i form af GIS lag der viser placeringen af lavningerne og som angiver dybden arealet og volumenet for den enkelte lavning Desuden blev vandets strømningsveje oplandsgrænser og lavningernes rangordning beregnet Vejdirektoratet Inspection and Maintenance Guide for reducing vulnerability due to flooding of roads ENG Tidligt i SWAMP projektet blev der udsendt et spørgeskema til 11 landes vejadministrationer med henblik på at sikre et internationalt perspektiv og lære af andre Spørgsmålene der blev stillet drejede sig generelt om hvilke dele af drænsystemerne der er problematiske om erfaringer med oversvømmelser og om der eksisterer retningslinjer for design og vedligeholdelse af drænsystemerne De indkomne svar viser tydeligt at utilstrækkelig vedligeholdelse er den væsentligste årsag til oversvømmelser på vejene Denne rapport giver vejledning og instruktioner i inspektion vedligeholdelse og reparation til ingeniører og folk med ansvar for driften af drænsystemerne Endvidere kan den være nyttig for beslutningstagere i forbindelse med fornyelse af drænsystemerne Derudover indeholder rapporten systematiserede instruktioner til udførelse af arbejdet i felten og hvordan man forbereder vejen før under og efter en kraftig nedbørshændelse Klima Tilpasning pdf KFT s magasin til konferencen Klimatilpasning i Danmark den 25 oktober 2010 giver et øjebliksbillede af vores viden om klimatilpasning og af de udfordringer klimatilpasningen stiller forskerne over for På 52 sider øser forskere og centrale aktører af deres viden på området og flere af dem giver os deres ligefremme syn på sagen Klimatilpasning i de danske kommuner et overblik Pdf Rapporten Klimatilpasning i de danske kommuner et overblik der er udarbejdet af Skov Landskab KU LIFE og Koordineringsenhed for Forskning i Klimatilpasning KFT beskriver og analyserer de danske kommuners indsats over for nuværende og kommende effekter af klimaændringer i den enkelte kommune Rapporten peger på fire vigtige hovedområder for kommunernes indsats for klimatilpasning nemlig kortlægning og analyser strategier og planlægning implementering af tiltag tværgående initiativer Læs også projektets baggrundsrapport Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier pdf Klimatilpasning i danske kommuner Pdf Denne rapport omhandler resultaterne af en undersøgelse som fokuserer på de danske kommuners arbejde med klimatilpasning Undersøgelsen er gennemført i maj 2010 af Videncenter for Klimatilpasning i samarbejde med Kommunernes Landsforening Koordineringsenheden for Forskning i Klimatilpasning og analyseinstituttet YouGov Zapera Hovedresultater Fremtidige klimatilpasningsteknologier Pdf Denne teknologiske udredning omhandler klimatilpasningsteknologier på vandområdet med et 50 års sigte Rapporten opsummerer den nyeste viden om fremtidige tilpasningsteknologier på vandområdet og sætter fokus på et område som ikke indgik i Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning Pdf Denne screening ser på klimatilpasning på tværs af de 14 sektorer der også er behandlet i Regeringens Klimatilpasningsstrategi fra 2008 Screeningens formål er at skabe et overblik over de størrelsesordner der er i spil i sektorerne dels i forhold til klimakonsekvenser og deraf følgende skadesomkostninger eller gevinster og dels i forhold til mulige tilpasningstiltag Screeningen skal også forholde sig til om tilpasningen kan ske inden for den gældende regulering Rapport om klimatilpasning energibesparelser og kommunale energiplaner I maj 2010 afsluttede en arbejdsgruppe mellem KL og Regeringen der skulle se på

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/publikationer/2010-danske-publikationer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • 2009 - Udenlandske publikationer
  infrastruktur Manglende tilpasning lade stå til vil betyde at halvdelen af klodens arter forsvinder 30 pct af vådområderne nær kyster oversvømmes samt medføre markant stigning i sygdomme Omkostningerne til klimatilpasning stiger over tiden men falder som andel af BNP i perioden 2010 2050 Ulandene bliver dermed mindre økonomisk belastet af klimaforandringerne efterhånden som deres økonomier vokser I 2010 kommer endnu et studie med fokus på vurdering af risikoen for klimaforandringerne og design af klimatilpasningsstrategi Det nye studie vil være baseret på case studier for syv ulande Strategies to Adapt to an Uncertain Climate Change Global Environmental Change 2009 Hallegate S 10 1016 j gloenvcha 2008 12 003 Rapporten koster penge Inddragelse af de fremtidige klimaændringer i beslutninger om langsigtede investeringer er særdeles vanskeligt af mindst to årsager For det første bevirker hastigheden af klimaændringerne at ny infrastruktur skal være i stand til at håndtere et meget bredt og omfangsrigt spektrum af ændrede klimabetingelser Dette vanskeliggør designet af infrastruktur og fordyrer konstruktionen For det andet vil usikkerheden om det fremtidige klima umuliggøre at man kun baserer sig på en enkelt klimamodel til at designe infrastruktur og der er gode grunde til at tro at den nødvendige klimainformation ikke vil foreligge lige med det samme I stedet for at optimere på baggrund af klimaeffekter forudsagt af modeller bør man gøre den fremtidige infrastruktur mere robust overfor mulige klimaændringer Dette betyder at der bør ændres praksis ved beslutningstagen for eksempel ved at anvende de metoder til håndtering af usikkerhed som i dag løbende anvendes i forbindelse med f eks valutakurser og udfald af forsknings og udviklingsprojekter Fem sådanne metoder undersøges i rapporten 1 Brug af ikke fortrydelsesstrategier som giver gevinster selv i fravær af klimaændringer 2 Favorisering af reversible og fleksible løsninger 3 Køb af sikkerhedsmarginer i nye investeringer 4 Fremme af bløde tilpasningsstrategier som inkluderer det meget langsigtede perspektiv 5 Reduktion af tidshorisonten for beslutninger Rapporten fremhæver yderligere vigtigheden af at overveje både negative og positive sideeffekter og eksternaliteter af klimatilpasningstiltag Samspillet mellem drivhusgasreduktion og klimatilpasning nødvendiggør integreret design og vurdering af tilpasnings og reduktionspolitikker som ofte udvikles af vidt forskellige instanser myndigheder Economic Aspect of Adaptation to Climate Change Integrated Assessement Modelling of Adaptation Costs and Benefits Kelly de Bruin Rob Dellink og Shardul Agrawala OECD Environment Working Papers No 6 OECD 2009 Rapporten ser på policy mix for klimatilpasning og reduktion af drivhusgasudledning og hvordan sammensætningen af de to sæt politikker kan variere over tid Der estimeres omkostningskurver for klimatilpasning dels globalt og dels regionalt Modelsimulationerne foretaget i rapporten viser at costs of inaction kan være meget høje Rapporten påpeger derfor at det er vigtigt at foretage klimatilpasning allerede nu samt både reducere drivhusgasudledningen og foretage klimatilpasning Klimatanpassning i Sverige samhällsekonomiska värderingar av hälsoeffekter Specialstudier nr 20 Konjunkturinstitutet Rapporten vurderer samfundsøkonomisk konsekvenserne ved stigningerne i havvandstand som følge af klimaforandringerne Konsekvenserne er øget sundhedsmæssig risiko og dødelighed Rapportens formål er at få klargjort de besparelser der kan findes ved klimatilpasning Heat in the city An inventory of knowledge and knowledge

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/publikationer/2009-udenlandske-publikationer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • 2009 - Danske publikationer
  samfundsøkonomiske analyser Kystdirektoratets har udarbejdet en rapport hvor der er udviklet et praktisk værktøj til samfundsøkonomiske analyser af forskellige skadestyper på kyster forårsaget af klimaforandringerne Rapporten indeholder case studier for Løgstør By og Dalby Bugt som eksempler på anvendelse af metoderne Kystplan 2009 I Slagelse Kommune er vedtaget Kystplan 2009 som skal bidrage til borgernes orientering om muligheder for at beskytte sig når vandet i havene stiger og giver risiko for erosion på kysterne Kystplan 09 er et praktisk værktøj om kystbeskyttelse som henvender sig til kommunen og borgerne deri Danskernes holdninger til klimaforandringer og forsikring Brancheorganisationen Forsikring Pension har udgivet denne analyserapport der ud fra en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse gennemgår danskernes forventninger og holdninger til klimaforandringerne og forsikring Klimatilpasning 5 centrale forskningstemaer Maj 2009 Pdf Det forskningsfaglige Rådgiverpanel under Koordineringsenhed for forskning i Klimatilpasning KFT ved Aarhus Universitet foreslår 5 centrale temaer som kan understøtte den danske klimatilpasningsindsats Tordenregn Danmarks fremtid i en varmere verden Michael Rothenborg fortæller i bogen Tordenregn om klimaforandringerne samt de negative konsekvenser Bogen tager læseren både millioner år tilbage i tiden og 100 år frem i tiden og ser på Danmarks foranderlige klima Kortlægning af dansk klimaforskning Pdf Koordinationsenhed for Forskning i Klimatilpasning KFT har gennemført sammen med Videnskabsministeriet og Klima og Energiministeriet en kortlægning af omfanget af den samlede danske forskningsindsats på klimaområdet Rapporten offentliggjordes den 30 marts 2009 Læs bilagsrapporten Bilagsrapport Kommunernes Klimaudspil sammen tager vi udfordringerne op Pdf Kommunernes Klimaudspil opgaverne fordeles Pdf Kommunernes Landsforening KL klimaudspil der offentliggjordes den 30 april 2009 sætter fokus på hvordan kommuner og stat kan løse klimaforandringernes store udfordringer Udspillet omhandler både indsatser der skal reducere CO2 udledningen fra bl a energiforsyning og transport og indsatser der skal tilpasse Danmark til det nye klima Klimatilpasning og den sociale faktor Pdf I rapporten Klimatilpasning og den sociale

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/publikationer/2009-danske-publikationer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive