archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2008 - Udenlandske publikationer
  og advarer om at konsensus er for tidligt Rapporten anbefaler politikinstrumenter til at fremme tilpasning og sikre finansiering men påpeger det vil blive en enorm opgave som først lige er startet Costs of Inaction on Environmental on Environmental Policy Challenges Summary Report OECD 2008 Rapporten beskæftiger sig med de metodemæssige problemstillinger med at opgøre costs of inaction Rapporten opgør også costs of inaction for fire forskellige områder herunder klima The Economics of Climate Change Impacts and Policy Benefits at City Scale A Conceptual Framework Hallegate S et al OECD Environment Working Papers No 4 OECD 2008 Rapporten undersøger byers risiko fra klimaforandringer og de lokale gevinster ved både klimatilpasning og reduktion af drivhusgasser Rapporten påpeger behovet for globale makroøkonomiske fremskrivninger og fremskrivninger for drivhusgasemissioner Det er nødvendigt at nedskalere disse globale fremskrivninger til byudvikling Rapporten ser på hvordan man kan udvikle regionale klimafremskrivninger ud fra de globale fremskrivninger ved hjælp af særlige nedskaleringsmetoder Der ses også på estimering af fysiske og økonomiske effekter af klimaforandringer på lokalt niveau Rapporten beskæftiger sig også med klimatilpasning Rapporten er del af serien i OECD projekt om byer og klimaforandringer Estimating the Economic Cost of Sea Level Rise Masahiro Sugiyama Robert J Nicholls and Athanasios Vafeidis MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change Report No 156 2008 Rapportens formål er at forbedre estimatet af omkostninger forbundet med fremtidige vandstandsstigninger som følge af de globale klimaforandringer Rapporten laver en ny generaliseret omkostningsfunktion for vandstandsstigning som bruges på en ny database for kystsårbarhed Dynamic Interactive Vulnerability Assessment DIVA Der opnås et analytisk udtryk for en generaliseret omkostningsfunktion vedr vandstandsstigninger som kan undersøge effekterne af forskellige fordelinger af kapital materielle værdier som ejendomme infrastruktur etc og behandle ikke lineære scenarier for vandstandsstigning DIVA databasen viser at kapital normalt er meget koncentreret i klynger

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/publikationer/2008-udenlandske-publikationer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • 2008 - Danske publikationer
  for det danske samfund I den forbindelse har Energistyrelsen udgivet en ny pjece som handler om fremtidens klimaudfordringer og tilpasningsbehov i en række sektorer i det danske samfund Pjecen beskriver hovedindholdet fra regeringens Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark som udkom tidligere i år Læs den engelske oversættelse af pjecen Danish adaptation to future climate Pdf Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark Pdf Strategien er offentliggjort af regeringen

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/publikationer/2008-danske-publikationer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • 2007 - Publikationer
  Report Climate Change 2007 IPCC Fjerde Hovedrapport om global opvarmning Climate Change 2007 giver en samlet videnskabelig vurdering af den globale opvarmning og er resultatet af flere tusinde klimaforskeres arbejde igennem en lang årrække Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Pdf Kataloget er udarbejdet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning Kataloget giver dels en dybdegående beskrivelse af de forventede klimaændringers betydning for de enkelte sektorer dels en redegørelse for de klimatiske og samfundsøkonomiske forudsætninger der er lagt til grund for klimatilpasningsarbejdet Klimatilpasning af afløbssystemer og metodeafprøvning Økonomisk analyse Pdf Rapporten er udarbejdet af COWI og NIRAS for Miljøstyrelsen Rapporten omhandler hovedproblemerne ved ekstremregn og havvandsstigninger samt eventuelle klimatilpasningstiltag i Roskilde og Aalborg kommune Ud fra en samfundsøkonomisk analyse vurderes det hvilke tiltag der kan betale sig Klimatilpasning af afløbssystemer og metode afprøvning Workshop som arbejdsmetode Pdf Rapporten er udarbejdet af COWI og NIRAS for Miljøstyrelsen Rapporten omhandler en screening af de tekniske og økonomiske forhold ved kommuners tilpasning til oversvømmelser som følge af klimaændringer Climate Change in the European Alps Adapting Winter Tourism and Natural Hazards Management OECD 2007 Summary kan frit downloades men hele rapporten koster penge Rapporten undersøger de økonomiske konsekvenserne af klimaændringer i de Europæiske Alper Rapporten fokuserer på tiltag til at imødegå det stigende tab i vinterturismen pga klimaændringerne i form af mindre snedække Rapporten ser også på den stigende udsathed for byer og infrastruktur fra naturkatastrofer Der er især fokus på finansielle instrumenter Der ses både på tekniske og adfærdsmæssige instrumenter til tilpasning samt på risikotransferering Climate Change The Cost of Inaction and the Cost of Adaptation European Environment Agency EEA Technical report No 13 2007 Rapporten analyserer de metodemæssige problemstillinger med hensyn til opgørelse af cost of inaction og omkostninger ved klimatilpasning Rapporten ser også på omkostningerne ved klimaændringer

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/publikationer/2007-publikationer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • 2006 - Publikationer
  retning af flere og mere langvarige ekstremer Metodiske problemstillinger i forbindelse med samfundsøkonomiske vurderinger af klimatilpasning Pdf Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser i samarbejde med Miljøstyrelsen Rapporten behandler de metodemæssige problemstillinger der er forbundet med samfundsøkonomiske analyser af klimatilpasningstiltag valg af analysemetoder diskonteringsrate prissætning af miljøgoder samt håndtering af usikkerhed For overhovedet at kunne foretage en økonomisk vurdering af klimatilpasningstiltag er det dog nødvendigt som grundlag at have et referencescenarium som man kan holde effekten af tilpasningstiltag op imod Opstillingen af et sådant referencescenarium gennemgås derfor også herunder de problemstillinger der er forbundet hermed og koblingen med IPCC s klimascenarier Samfundsøkonomiske analyser i forbindelse med klimatilpasning Pdf Rapporten er udarbejdet af NIRAS Rapporten ser på muligheden for i praksis at anvende samfundsøkonomiske analyser til at belyse konkrete klimatilpasningstiltag Konkret er der gennemført fem analyser af tiltag kystbeskyttelse kloakker skovbrug jordbrug natur ådale og sundhed hvor der bl a ses på om det samfundsøkonomisk dels giver overskud at gennemføre tiltaget dels hvornår det er mest optimalt Endelig indeholder rapporten en screening af udenlandske erfaringer med samfundsøkonomisk analyse af klimatilpasningstiltag Afløbssystemer under påvirkning af klimaændringer Pdf Denne rapport er udarbejdet af DHI PH Consult Rapporten opsummerer en bred vifte af mulige tiltag på kloak og afløbsområdet Der forventes en øgning af de dimensioneringsgivende regnhændelser på ca 20 i forhold til det nuværende niveau Dette medfører behov for en mere aktiv indsats fra kommunal side for at leve op til den eksisterende funktionspraksis og lovgivning på området Det konkluderes at der mangler større og mere konkret viden om den fremtidige geografiske fordeling af ekstremregn Katalog over tiltag til reduktion af effekten fra klimaændringer på afløbssystemer Pdf Denne rapport er udarbejdet af DHI PH rapport Kataloget gennemgår systematisk de handlemuligheder der eksisterer for at reducere skader og udgifter i forbindelse med oversvømmelser efter ekstremregn Der peges især på behovet for en systematisk risikohåndtering således at der allerede på planlægningsstadiet tages højde for fremtidige klimaændringer Klimaændringers betydning for vandkredsløbet i Danmark Pdf Denne rapport er udarbejdet af GEUS På baggrund af temperatur og nedbørscenarier konkluder rapporten at vandmiljøet vil blive påvirket markant i fremtiden Især Vestdanmark vil i vinterhalvåret opleve stigende grundvandsstand og øget afstrømning I Østdanmark imødeses en signifikant forlængelse af sommerperiodens minimale vandføring selvom der fortsat hersker usikkerhed om effekten af fremtidige ekstremhændelser Begge udviklingstendenser vil kunne bidrage til stigende problemer med udvaskning af næringsstoffer som fosfor og kvælstof til vandmiljøet Klimabetingede effekter på marine økosystemer Pdf Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser Det forventes at en temperaturstigning på 3 grader som følge af klimaændringer alt andet lige vil medføre en reduktion i iltindholdet på ca 30 i sommer efterårssæsonen og en 2 3 dobling af det areal der rammes af iltsvind sammenlignet med i dag De negative effekter på dyrelivet forventes at blive endnu mere udtalte Omfattende iltsvind og store områder med en havbund uden bunddyr kan derfor gå hen og blive normen i løbet af dette århundrede Sandsynlige konsekvenser af klimaændringer på artsudbredelser og biodiversitet i Danmark Pdf

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/publikationer/2006-publikationer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Før 2005
  på at det er nødvendigt at tilpasse sig til klimaændringerne Tilpasning til og forebyggelse af klimaændringer er ikke et enten eller men et både og Dansk tilpasning til et ændret klima 2002 Pdf Faglig rapport Dansk tilpasning til et ændret klima 2002 er udarbejdet af DMU I rapporten gennemgår DMU hvilke klimaændringer der kan forventes for Danmark Rapporten viser at en rationel langsigtet planlægning kan afbøde mange skader og virkninger af sandsynlige klimaændringer UKCIP Costing the impacts of climate change Dette er en vejledning som beskriver en metode til beregning af omkostningerne af konsekvenserne ved klimaforandringer og beskriver hvordan dette kan sammenlignes med omkostningerne ved klimatilpasningsforanstaltninger Shoreline Management Guidelines Det meste af den viden der findes om kystnære processer og håndteringen af kyster bliver oftest skrevet og læst af forskere og det er derfor op til forskere og ingenører at formidle deres viden til offentligheden så den er let at forstå Shoreline Management Guidelines har til formål at udfylde hullet mellem de professionelle kystingeniører og offentligheden og er på denne måde en håndbog i kystprocesser og forvaltning af kystlinjen Bogen kan skaffes hos DHI Water Environment Agern Allé 5 2970 Hørsholm Danmark dhi dhi dk Climate Adaptation Risk Uncertainty and

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/publikationer/publikationer-foer-2005.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Om vandet fra landet
  vandet fra landet og dermed aflaste byområder under skybrud og ved ekstreme nedbørssituationer Løsninger Der findes allerede mange løsninger til håndtering af vandet fra landet Grundlæggende kan man styre oversvømmelser ved at sikre sig langsommere vandløb ved at skabe plads til magasinering langs vandløbets bredder eller ved en ændret vedligeholdelsesstrategi for et vandløb Man kan også forestille sig at man kan opmagasinere mere vand i jorden ved regulering af drænafstrømning Man kan bygge dæmninger eller have varsling med tilhørende beredskab med sandsække pumper m v Man kan også tænke sig løsninger hvor landmanden sælger retten til at opmagasiner vand på jorden langs åen i perioder Gennem partnerskabet samles og systematiseres disse løsninger så forsyninger og kommuner får et mere objektivt grundlag til vurdering af de forskellige løsninger Tanken bag partnerskabet er også at der skal være mulighed for at udvikle og teste nye løsninger Sammen med interesserede virksomheder skal der udvælges nogle nye løsningsmuligheder som kan udvikles i samarbejde med virksomheder der har interesse i at markedsføre og opskalere løsninger bredt i det danske og udenlandske marked Nye løsninger er ikke nødvendigves nye dimser til regulering af en vandstrøm Det kan for eksempel være varslingssystemer beredskabsmetoder andre arbejdsmetoder modelberegninger planlægningsværktøjer eller nye måder at kombinere kendte løsninger på Det er tanken at der vælges nogle løsninger ud som det er muligt at markedsmodne i projektets levetid og at metoderne så afprøves i et eller flere af de involverede å systemer Dermed fås både driftserfaringer og dokumentation for de nye løsninger Et innovationsskabende netværk Endelig er det tanken at der gennem partnerskabet kan skabes et åbent innovationsskabende netværk der på længere sigt kan sikre en fortsat udvikling af klimatilpasningsløsninger for vandet fra landet Hvis dette lykkes kan netværket udgøre en model for fremtidig offentlig private tværsektionelle partnerskaber Projektpartnerne starter med to

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vandet-fra-landet/om-vandet-fra-landet.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Idékonkurrence 2015
  i milliardklassen og der bliver brug for nye løsninger og nye parter På baggrund af dette inviterede partnerskabet Vandet fra landet i efteråret 2014 virksomheder og vidensmiljøer til at byde ind med løsninger på hvordan håndtering af vandet fra landet kan nytænkes og dermed aflaste byområder i forbindelse med regnhændelser Den åbne idékonkurrence blev afsluttet i februar 2015 og vinderforslagene kan nu læses her på siden Ligeledes er der blevet

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vandet-fra-landet/id%C3%A9konkurrence-2015.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Om konkurrencen
  udfordringerne ved at klikke på billedet eller brug links herunder Hvordan forsinker vi afstrømning af vand fra marker Hvordan håndterer vi vandstrømme intelligent ved vandløb så der ikke opstår uønskede oversvømmelser Hvordan skaber vi en intelligent styringsenhed til varsling ved vandløb Hvordan gør vi det lettere for planlæggere og beslutningstagere at værdisætte og prioritere klimatilpasningsløsninger Hvordan skaber vi en datapakke indeholdende alle relevante data som kan indgå i modeller til planlægning varsling og beredskab Konkurrencen hvis vindere nu er fundet henvendte sig til virksomheder vidensmiljøer og personer med ideer og teknologier til hvordan en eller flere af de fem udfordringer med vandet fra landet kan løses De udvalgte gode ideer og løsningsforslag bringes nu sammen med rådgivere og entreprenører Og forslagsstillerne behøvede derfor ikke at kende alt til vandhåndtering eller påtage dig et samlet ansvar for hele løsningen for at være med Det afgørende var at forslagsstillerne havde forslag til hvordan en eller flere af de skitserede udfordringer løses Blandt de indkomne forslag har en jury udpeget særligt lovende forslag inden for hver af følgende tre kategorier Størst vandpotentiale og merværdi Størst vækstpotentiale Størst overraskelsesværdi og formidlingspotentiale Juryen består af repræsentanter fra projektparterne i partnerskabet Vandet fra Landet repræsentanter fra

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vandet-fra-landet/id%C3%A9konkurrence-2015/om-konkurrencen.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive