archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kortlægning til brug for klimatilpasning
  på disse kort selv klikke forskellige scenarier for klimaudviklingen til og fra og dermed få et indtryk af hvordan grundvand temperatur og nedbør med videre vil ændre sig Du kan trække pdf rapporter ud fra disse kort med den type af informationer som du har klikket dig frem til på kortet Find en fælles indgang til klimakortene via menuen til venstre Screeningskort til risikokortlægning Med disse kort kan du få et indledende grundlag til brug for kommunal klimatilpasning Du kan finde kort over havspejlsstigning og højvande grundvand samt overfladens hydrauliske forhold Derudover finder du data vedrørende bygningsværdier Kortene kan også benyttes som inspiration for erhvervsliv og borgere Kortene kan ikke benyttes til detailplanlægning De er alene beregnet til at screene risikoen Disse kort ligger på MiljøGIS som er Miljøministeriets fælles løsning til visning af kort Fra Kortforsyningen kan du downloade data til brug for dine egne beregninger Se en oversigt over screeningskortene til risikokortlægning via menuen til venstre Kommunekortet viser hvilke kommuner der har vedtaget klimatilpasningsplaner og hvilke kommuner der har planer i høring Find kommunekortet via menuen til højre Oversvømmelse i Stege på Møn Udover diverse kort kan du her på portalen finde en række interaktive værktøjer som inspiration

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Analyse med særligt fokus på Danmark
  temperatur og et større iltforbrug Forsøg på danske vandløb har vist at beskygning fra træer til dels kan modvirke opvarmningen og forbedre iltforholdene Øget temperatur fører til ændringer i fiskebestanden i søer i retning af færre rovfisk og flere og mindre byttefisk Det betyder større fortæring af dyreplankton og dermed mindre græsning på planteplanktonet Resultatet er øget algemængde og mere uklart vand Risikoen for dominans af blågrønalger stiger desuden på grund af den højere temperatur mindre græsning fra dyreplankton øget næringsstoftilførsel og øget intern frigivelse af fosfor fra søbunden Perioden med blågrønalger bliver længere Det betyder også hyppigere og længerevarende badeforbud for en række søer Øget uklarhed mindsker også mulighederne for vækst af undervandsplanter som ellers bidrager til klart vand Kystnære områder Kystnære områder i det meste af Europa udfordres af et stigende havniveau Danmark forventes at opleve havniveaustigninger på omkring 80 cm frem mod 2100 Vi er samtidig et af de fem lande i EU der står til de højeste skadesomkostninger ved havvandniveaustigninger relativt til bruttonationalproduktet og Danmark vil også være blandt de dyreste at beskytte på grund af vores lange kystlinje Havstigningerne vil forøge kysterosionen langs danske kyster Selvom der ikke en entydig tendens i fremskrivninger af de vejrfænomener der forårsager stormfloder så vil havniveaustigningen forværre konsekvenserne af stormfloder Der er stor forskel på den naturlige variabilitet i havniveauet på vestkysten og i de indre danske farvande på grund den store forskel i det areal som vinden har at gribe i Dette bevirker at det bliver den største udfordring at beskytte Jyllands vestkyst Kystdirektoratet har lavet fremskrivninger af kysterosion for de havniveaufremskrivninger der fremgår af klimapanelets 4 hovedrapport Havniveaufremskrivningerne er dog betydeligt højere i 5 hovedrapport Mens risikoen i dag for oversvømmelser fra havet er forholdsvis lille vil den stige i fremtiden i takt med stigende havniveau Desuden vil ændringer i stormintensitet og stormmønstre have en effekt på frekvensen og intensiteten af stormfloder i de danske farvande Klimamodelresultater viser en uændret eller endog en lidt mindre ekstrem stormflodsvandstand dvs uden stigning i havniveauet i de indre danske farvande På Jyllands vestkyst vil der derimod ske en stigning i stormflodsvandstanden Højvandsstatistikken vil dog blive ændret betragteligt alene på grund af den generelle stigning i havniveauet Det vil bevirke en voldsom forøgelse af risikoen for oversvømmelser af kystnære byområder i fremtidens klima Effekten vil dog være forskellig i de indre danske farvande og på den jyske vestkyst I Esbjerg vil en nuværende 100 års vandstand på 4 05 meter i et fremtidigt klima i 2100 have en gentagelsesperiode på omkring 5 år og en nuværende 500 års vandstand på 4 4 m en gentagelsesperiode på omkring 10 år Dette giver en betragtelig stigning i risikoen for oversvømmelse I København vil effekten dog være langt større Her vil en nuværende 500 års hændelse på 1 7 meter overskrides flere gange om året i et fremtidigt klima med 1 meter havniveaustigning Fødevare forsyningssikkerhed og fødevareproduktion Fødevare forsyningssikkerhed og fødevareproduktion påvirkes både positivt og negativt af klimaforandringerne Det giver bedre vilkår for landbrug

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/viden-om/klima/femte-hovedrapport-fra-ipcc/analyse-med-saerligt-fokus-paa-danmark.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Handlingsplan for klimasikring af Danmark
  statens side skal være med til at skabe en bæredygtig grøn klimatilpasningsindsats i Danmark Handlingsplanen fokuserer på fem overordnede indsatsområder Staten skal sørge for de bedst mulige rammer for kommunernes klimatilpasning Staten skal sikre et fælles vidensgrundlag og løbende vejledning om konsekvenserne af klimaændringerne Der skal koordineres på tværs af myndigheder erhvervsliv og borgere Der skal fokus på vækstpotentialet i at udvikle nye innovative løsninger der bidrager til den grønne

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/handlingsplan-for-klimasikring-af-danmark.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Energi
  vil forandre vores behov for opvarmning og afkøling af bygninger Kraftvarme og køling El fra vind og sol El transmission El distribution Eksempler på klimatilpasning Se alle Nyheder om energi Sådan kan vi bo ved kysten 9 000 kvadratmeter grønt tag på Moesgård Ny Museum Klimatilpasnings uddannelse fra Teknologisk Institut Se alle Ofte stillede spørgsmål Hvordan sikres elskaber mod oversvømmelser Vil kraftigere storme give problemer for vindmøllerne Hvordan bliver man

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/energi.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Transport
  vej og jernbanenettet så det i fremtiden kan håndtere og aflede stigende nedbørsmængder Veje Broer og tunneller Jernbaner Havne Lufthavne Eksempler på klimatilpasning Metroen i København klar til ekstremt vejr Stor parkeringsplads i Odense suger regnvand Vandrensning i Allerød inspireret af naturen Se alle Nyheder om transport Nye veje og fortove kan klare både skybrud og støj En af Danmarks første klimaveje ligger på Frederiksberg Metro beskyttes mod oversvømmelse Se

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/transport.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Vand
  Lovstof Eksempler på klimatilpasning Kreativ klimasikring skaber spændende bypark i Viborg Supersygehus i Gødstrup med eget sø landskab Skybrudssikret byomdannelse i Aalborg Se alle Nyheder om vand Klimavenlig bypark i Aarhus Sådan kan vi bo ved kysten Rødovre Kommune sikrer sig mod fremtidige vandskader Se alle Ofte stillede spørgsmål Når vi oplever skybrud hvem har så ansvaret for at f eks private kældre ikke bliver oversvømmet Kan man belønne sine

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/vand.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Forsikring
  vandbalance Se alle Nyheder om forsikring Rødovre Kommune sikrer sig mod fremtidige vandskader Nyt webværktøj hjælper husejere til klimatilpasning Har du en god ide til at mindske vandskader Se alle Det gør branchen Forsikringsvejret Samarbejde med kommunerne Forsikringsoplysningen Forsikringsselskabernes side om klimatilpasning Sådan gør de i andre lande Sådan gør de i andre lande Når vand ødelægger FAQ Ofte stillede spørgsmål Får jeg rabat på forsikringspræmien hvis jeg klimatilpasser mit

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/forsikring.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Fiskeri
  vil ændre betingelserne for fiskeri og akvakultur i Danmark Fiskearternes udbredelse Teknologi og forvaltning Dambrug Havbrug Muslingeopdræt Eksempler på klimatilpasning Ådal i Frederikssund matcher klimaet Slyngning af å i Haarby reducerer risiko for oversvømmelse Se alle Nyheder om fiskeri Storme bringer eksotiske fisk til Danmark Klimaforandringer bringer eksotiske fisk til danske farvande Nyt klima ændrer livet under havoverfladen Se alle Ofte stillede spørgsmål Vil stigende temperaturer give dambrug problemer Vil

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/fiskeri.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive •