archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kommunalt redningsberedskab
  infrastruktur men kan også skabe livsfarlige situationer for mennesker Beredskabslovens 13 pålægger kommunerne at udarbejde en plan for det kommunale redningsberedskab over for sådanne situationer Til grund for beredskabsplanen skal kommunen identificere og analysere de risikofaktorer man lokalt skal være særligt opmærksom på og ud fra det tegne en lokal risikoprofil På grundlag af det er kommunalbestyrelsen forpligtet til at dimensionere det lokale redningsberedskab så det kan yde en forsvarlig

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/plan/klimatilpasning-i-kommunerne/kommunalt-redningsberedskab.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Risikoområder for oversvømmelse
  skridt til at imødegå dem om nødvendigt i samarbejde på tværs af landene I Danmark er direktivet i 2009 10 udmøntet i en tretrinsraket der er blevet gennemført over en seksårig periode frem til 2015 Fremover skal de ansvarlige myndigheder hver sjette år revurdere og ajourføre bedømmelser analyser og planer Ti særlig udsatte risikoområder har man i første plantrin identificeret og udpeget Det gælder Aabenraa Fredericia Vejle Juelsminde Randers Fjord Holstebro Odense Fjord Korsør Nakskov og Køge Bugt For de ti områder er der som det andet plantrin i 2013 udarbejdet fare og risikokort Som tredje og sidste plantrin er der udarbejdet risikostyringsplaner for de ti områder fordelt på 20 kommunale risikostyringsplaner Disse planer er blevet samlet i to risikostyringsplaner på vanddistriktsniveau en for Jylland og Fyn og en for Sjælland Planerne blev offentliggjort i december 2015 Risikostyringsplanerne beskriver hvilke tiltag kommunerne kan sætte i gang for at forhindre store ødelæggelser i forbindelse med katastrofale oversvømmelser Se risikostyringsplanerne for henholdsvis Vanddistrikt Sjælland og Vanddistrikt Jylland og Fyn herunder Risikostyringsplan for Vanddistrikt Jylland og Fyn Risikostyringsplan for Vanddistrikt Sjælland Senest redigeret 05 02 2016 Kontakt LOADEMAIL logro DOMAIN nst dk Louise Grøndahl Klimatilpasning vandsektor og grundvand Tlf 45 72 54 49

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/plan/klimatilpasning-i-kommunerne/risikoomraader-for-oversvoemmelse.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimatilpasning i lokalplanlægningen
  lokalplanen Med en ændring af planloven har kommunerne fået mulighed for at anvende klimatilpasning og forureningsforebyggelse som lovlige planlægningsmæssige begrundelser for ny lokalplanlægning Kommunerne har herved fået et magtfuldt redskab til at realisere deres klimatilpasningsplaner De nye regler gør det lettere for kommunerne at udarbejde lokalplaner som pålægger nye bebyggelser at overholde specifikke krav i relation til klimatilpasning Det kan typisk være grønne tage etablering af faskiner eller andre løsninger for lokal håndtering af regnvand Men det kan også være krav til sokkelhøjde forbud mod etablering af kældre eller krav om at byggeri placeres højt på grunden Sådanne nye lokalplanbestemmelser for en eksisterende bebyggelse vil dog kun have gyldighed i forhold til nybyggeri Eksisterende huse kan ikke ad denne vej pålægges at etablere for eksempel grønne tage men kravet vil være gældende hvis huset i forbindelse med en renovering skal have nyt tag En klimalokalplan kan af kommunen også anvendes til at friholde oversvømmelsestruede eller vindudsatte arealer for bebyggelse etablering af regnvandsbassiner mv Lokalplanen kan også bestemme at veje og stier skal anlægges så de kan bortlede overskydende regnvand ved skybrud Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning i klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Find den i boksen til højre Senest redigeret 23 06

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/plan/klimatilpasning-i-kommunerne/klimatilpasning-i-lokalplanlaegningen.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Fokusområder i klimatilpasningen
  det helt centrale fokusområde i klimatilpasningen er at imødegå risiko for oversvømmelser som følge af stigende nedbørsmængder og voldsommere skybrud Også de forventede stigninger af vandspejlet i vores farvande og dermed også i grundvandsspejlet på udsatte arealer er i fokus når kommunerne i deres planlægning kortlægger områder i risiko for oversvømmelser Som støtte for kommunernes kortlægning såvel som for den enkelte grundejer har Miljøministeriet udarbejdet en række kortværktøjer baseret på såkaldt hydrologiske højdemodeller af terrænet Se i boksen til højre efter links til Oversvømmelseskort Grundvandskort og kort over udsatte områder ved havspejlstigninger Risikokortlægningen har direkte indflydelse på den fysiske planlægning allerede i de nyeste kommuneplaner som danner grundlag for kommunernes lokal og sektorplanlægning Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for friholdelse af arealer for ny bebyggelse eller etablering af foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse når arealet er i væsentlig risiko for oversvømmelse hedder det således i Miljøministeriets Oversigt over statslige interesser i Kommuneplanlægningen 2013 Også de øvrige forventede klimaforandringer stærkere storme flere og længerevarende hedebølger tørrere somre og vådere vintre indgår på forskellig vis i den fysiske planlægning af fremtidens Danmark Senest redigeret 20 06 2014 Kontakt LOADEMAIL nst DOMAIN nst dk Naturstyrelsen Klimatilpasning vandsektor og grundvand Vandplaner og havmiljø Tlf 72

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/plan/fokusomraader-i-klimatilpasningen.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Bortledning af regnvand
  kort tid sætter kældre og veje under vand er et fænomen som danskerne har oplevet en del gange igennem de senere år Forudsigelserne for klimaforandringerne taler om mere og kraftigere regn De danske vintre forventes at blive mildere og fugtigere med stigende mængder af nedbør mens somrene sandsynligvis vil blive præget af længere tørre perioder samtidig med at der bliver kraftigere skybrud Den årlige middelnedbør på landsplan i Danmark er steget med omkring 100 millimeter siden 1870 Hyppigheden af ekstreme regnvejr er steget og FN s klimapanel IPCC forventer at vi oftere vil komme til at opleve ekstreme regnskyl Som gennemsnit forventes årsmiddelnedbøren at stige med ca 7 procent frem mod 2050 Danmark kan hen imod slutningen af dette århundrede forvente en stigning i årlig middelnedbør på ca 14 procent Mange kloaksystemer kan have svært ved at klare det når himlen pludselig åbner sig med vandmængder på op til 30 til 60 millimeter Resultatet kendes kun alt for godt i form af oversvømmede veje og kældre Det er derfor nødvendigt at omlægge håndteringen af regnvand I videst mulig omfang bør regnvandet håndteres lokalt ved øget nedsivning faskiner og nedsivningsbassiner og fordampning grønne tage Mange steder vil man opleve at regnvand

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/plan/fokusomraader-i-klimatilpasningen/bortledning-af-regnvand.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Vandstandsstigninger
  eksisterende bebyggelser langs Danmarks 7 400 kilometer lange kystlinje og ikke mindst i vores byer ved vandet Vi må derfor allerede nu i planlægningen forholde os til hvordan vi bedst beskytter og tilpasser eksisterende bebyggelser lige som udsatte arealer må friholdes for fremtidigt byggeri Også bebyggelse i lavere beliggende områder tæt på åer og andre indre vandløb vil kunne blive berørt og det kan blive nødvendigt at beskytte sådanne områder med sluseanlæg og andre tekniske foranstaltninger Andre steder kan etablering af oversvømmelsesområder eller genoprettelse af åer og vandløbs naturlige slyngninger være med til at afværge problemerne ved at forsinke eller aflede vandet ved høje vandstande Henved 43 procent af Danmarks befolkning er bosiddende i den 3 kilometer brede kystnærhedszone Her er ligeledes en stor del af vores industri og øvrige erhverv placeret såvel private som offentlige Langt hovedparten af Danmarks mere end 213 000 sommerhuse og tre fjerdedele af alle campingpladser er ligeledes placeret inden for kystnærhedszonen I Geodatastyrelsen under Miljøministeriet har man udarbejdet Danmarks Højdemodel der er en digital model som gør det muligt at hæve havvandstanden visuelt og på den måde få et billede af arealer som potentielt vil være i en risikozone Højdemodellen har dannet grundlag for

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/plan/fokusomraader-i-klimatilpasningen/vandstandsstigninger.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Skygge og svaling
  næste 100 år Set over året vil især vintrene blive mildere Om sommeren vil vi til gengæld opleve flere og længerevarende hedebølger og flere tropenætter lige som vi vil få mindre nedbør og længere tørkeperioder Sådanne temperaturstigninger vil få indflydelse på mange aspekter af den menneskelige tilværelse Med hensyn til tilpasning af den fysiske planlægning behøver temperaturstigninger af denne karakter dog ikke at resultere i større ændringer I byplanlægningen vil det dog være relevant at indtænke flere skyggefulde steder hvor man kan søge hen på tider af dagen hvor temperaturen føles for høj Arkitekter og byrumsdesignere bør holde sig den såkaldte albedo effekt for øje det forhold at mørke overflader som asfalt akkumulerer solens strålevarme så der på varme dage skabes et hedt klima mens omvendt hvide overflader giver en høj albedo effekt altså en høj refleksion af sollyset og strålevarmen hvilket er med til at skabe et behageligt klima Den svalende atriumgård som den kendes fra den romerske arkitektur kan tænkes at få en renæssance i en nordisk sammenhæng i såvel privatboligen som i udformningen af nye erhvervsbygninger Der bliver behov for at spare på vand Med udsigten til varmere og mere tørre somre bliver der et større vandingsbehov På den baggrund bliver det relevant at sikre at mest muligt af den forventede øgede mængde regn kommer grundvandet til gode via nedsivning Risikoen for skovbrande kan tænkes at stige i takt med at somrene bliver tørrere så man bør ved planlægningen af nye bebyggelser og nye beplantninger have for øje at sikre passende afstande mellem bebyggelser og skovplantninger Det varmere klima kan give bedre vilkår for turisme i den nordlige del af Europa ikke mindst i kystrige lande som Danmark Den fysiske planlægning bør forholde sig til hvorledes disse muligheder skal forvaltes herunder også hvordan man håndterer de potentielle

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/plan/fokusomraader-i-klimatilpasningen/skygge-og-svaling.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Lovstof
  Sektorer Plan Lovstof Borger Kommune Erhverv Landsplanlægning Klimatilpasning i kommunerne Fokusområder i klimatilpasningen Lovstof Del Lovstof Klimatilpasning kan indgå som en del af kommune og lokalplanlægningen under rammerne af Planloven Du kan finde den relevante lovgivning for plansektoren i relation til klimatilpasning til højre på siden Læs mere Lov om ændring af lov om planlægning L 148 Planloven Klimalokalplaner og forenkling af planloven Vejledning om lokalplanlægning Vejledning om lokalplanlægning for

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/plan/lovstof.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive