archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ofte stillede spørgsmål
  og andre bevoksninger bør dette allerede nu indtænkes i planlægningen Læs mere under Skygge og svaling Hvordan tages højde for større vandingsbehov Svar Med udsigten til varmere og mere tørre somre stiger behovet for vanding og det er derfor vigtigt at sikre at mest muligt af den forventede øgede regnmængde ledes til grundvandsbassinerne via nedsivning på forskellig vis frem for at blive ledt direkte ud i havet via kloaksystemerne Planlæggere bør indtænke mulighederne for både naturgenopretning og for opsparing genanvendelse og nedsivning af regnvand i byerne Læs mere under Skygge og svaling Hvilke overvejelser kan indgå ved planlægning af et kystnært område Svar Byggeri i kystnære områder vil visse steder kunne blive berørt af en stigning i havniveauet Den første opgave er derfor at få overblik over hvilke arealer der kan blive truet af oversvømmelse ved fremtidige stormfloder Det gælder både for allerede bebyggede arealer og for arealer som overvejes udlagt til bebyggelse Eksisterende byggeri og tekniske installationer vil i de fleste tilfælde kunne sikres med diger eller anden kystsikring I lokalplanlægningen kan kommunerne forholde sig til et stigende havniveau ved bl a at optage bestemmelser om hvor på grunde og i hvilken terrænhøjde en bebyggelse skal opføres De kan også optage bestemmelser om hvilke områder der skal friholdes for ny bebyggelse på grund af risiko for eksempelvis oversvømmelse Læs mere under Kystnære og lavtliggende områder Hvilke overvejelser kan indgå ved planlægning af lavtliggende arealer Svar Byggeri i lavere beliggende områder tæt på åer og andre indre vandløb vil kunne blive berørt af kraftigere skybrud Den første opgave er derfor at få overblik over hvilke arealer der kan blive truet af oversvømmelse Det gælder både for allerede bebyggede arealer og for arealer som overvejes udlagt til bebyggelse Dernæst gælder det om at finde systemer til at håndtere de stigende regnmængder

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/plan/faq.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Nyheder om planlægning
  samfundsøkonomisk gevinst på 20 mio kroner Læs mere Klimavej i Hjørring skal forhindre oversvømmelser 3 februar 2016 Hjørring Kommune vil inddrage borgerne til et projekt om fremtidens klimavej Læs mere Københavns Kommune igang med største klimatilpasnings projekt nogensinde 27 januar 2016 I november 2015 godkendte Københavns Kommune en skybrudsplan til i alt 11 milliarder kroner som skal sikre byen mod voldsomme regnskyl Læs mere Kursus i klimatilpasning og innovation 11 januar 2016 Dansk Byplanlaboratorium partnerskabet Vand i byer og DANVA afholder kursusforløb om klimatilpasning og innovation Her kan kommunerne få inspiration og redskaber til at arbejde innovativt med klimatilpasningsprojekter Læs mere Nyt klimatilpasset åndehul på Frederiksberg 17 november 2015 VANDPLUS projektet BYENS VAND i Lindevandsparken blev officielt indviet den 18 november Læs mere Teknologisk Institut tilbyder uddannelse i klimatilpasning 15 januar 2015 Et uddannelsesforløb om klimatilpasning og teknologier til klimatilpasning har fokus på design og praktisk udførelse af projekter der kan tilpasse håndtering af regnvand til klimaforandringerne Læs mere Sankt Annæ Plads skybrudssikres 9 januar 2015 Området omkring Sankt Annæ Plads i København gennemgår i øjeblikket en omfattende fornyelse der har til formål at udvide det grønne byrum og samtidig sikre området mod oversvømmelse ved ekstremnedbør Læs mere Aarhus klimatilpasser

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/plan/nyhederomplanlaegning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Eksempler på klimatilpasning
  bliver et aktivt og nyt rekreativt byrum for de cirka 3000 indbyggere i området Størstedelen af regnvandet skal tilbageholdes på overfladen i byrummet inden det langsomt udledes til Usserød Å Dermed forsinkes regnvandet og er med til at skabe rekreativ værdi Partnerne i projektet har lagt vægt på at inddrage borgerne i forbindelse med udformningen af de nye løsninger Læs mere Oversvømmede parcelhusgrunde i Odense blev til søer 3 december 2015 I 2009 opkøbte Odense Vandselskab nu VandCenter Syd syv parcelhuse i et villakvarter i Sanderum på Fyn der var stærkt plaget af oversvømmelser Husene blev revet ned for at gøre plads til to nye bassiner til at håndtere de stigende regnmængder Læs mere Billig og effektiv klimatilpasning i Hareskoven 3 december 2015 Et anlæg af små dæmninger og såkaldte munke vil fremover holde på regnvandet i Hareskoven så massive skybrud ikke oversvømmer den nærliggende Hareskovby Derudover dannes nye vådområder i skoven som forøger biodiversiteten til glæde for skovens dyr og gæster Læs mere Boligområder i Risskov sikrer badevandet 3 december 2015 Boligområderne Risvangen og Vorrevangen i det nordlige Aarhus adskiller regnvand og spildevand og sikrer dermed rent badevand ved stranden i Risskov efter skybrud Alt regnvand vil blive håndteret på overfladen fra 2020 når projektet er afsluttet Det betyder at der ikke længere vil være overløb af kloakvand til bækken som munder ud i havet ved badestranden med badeanstalten Den Permanente Samtidig etableres nye grønne og rekreative områder og trafiksanering Boligejerne skal selv betale for at håndtere deres regnvand på egen grund eller for at få det koblet på den nye overfladeløsning Vælger boligejerne at håndtere regnvandet på egen grund kan tilslutningsbidraget til spildevandsselskabet tilbagebetales Læs mere Beskyttelse af Dragør mod havstigninger 3 december 2015 Dragør Kommune er en af Danmarks mest sårbare i forhold til havstigning og stormflod Siden 2007 har kommunen arbejdet med klimatilpasning som har betydning for kommunens egne borgere for nabokommunen Metroen Øresundsforbindelse og Ørestaden Et 7 kilometer langt kystdige Kalveboddiget er allerede nu med til at omdanne landskabet på Amager til glæde og gavn for borgerne I 2015 har eksperter arbejdet videre på at udvikle de bedste løsninger for området Blandt andet er et nyt dige igennem Kongelunden på tegnebrættet Læs mere Skybrudsløsning skaber nyt flot byrum på Østerbro 2 december 2015 Tåsinge Plads på Østerbro i København er blevet klimasikret 2 000 kvadratmeter asfalt er fjernet og sammen med en kedelig græsplæne blevet forvandlet til en grøn oase der kan forsinke og opsamle regnvand fra et vej og tagareal på størrelse med en halv fodboldbane Ved kraftig regn er der nu ikke længere samme risiko for at kloakkerne løber over fordi regnvand fra torvet og tagene siver naturligt ned mod en række udgravede regnbassiner eller ned i bede med planter der tåler saltvand Samtidig har områdets beboere fået et nyt flot byrum et mødested hvor også børn kan lege Læs mere Klimaløsning åbner Gladsaxe Idrætscenter for alle 2 december 2015 Gladsaxe Idrætscenter har benyttet et klimatilpasningsprojekt til at lægge sine udearealer radikalt om

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/plan/cases.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Træarterne reagerer forskelligt på klimaforandringerne
  variation og tilpasningsevne Mange arter vil drage fordel af temperaturstigningen Da de fleste af vore hjemmehørende træarter i Danmark befinder sig tæt på deres nordlige udbredelsesgrænse og da denne grænse især skyldes for lave temperaturer vil disse være relativt robuste overfor temperaturstigninger mellem 2 til 4 grader Enkelte arter vil forventeligt drage direkte fordel af mindre stigninger i middeltemperaturen hvis man ser bort fra de andre klimaændringer Men for rødgran som med 16 af skovarealet 2012 er Danmarks mest udbredte træart er temperaturstigningerne meget problematiske Mindre sommernedbør vil svække de fleste træarter Med nedbør på under 400 mm i vækstperioden er vand generelt en minimumfaktor for trævækst de fleste steder i Danmark især i områder med sandede jorde med lav vandholdende evne Selv et fald i sommernedbørsmængden på bare 8 15 og især sandsynligheden for længere perioder med tørke vil generelt svække alle træarter Det er dog især nåletræarterne og her især dem med relativt overfladiske rodsystemer der vil være mest følsomme Især nåletræer er sårbare overfor storme Muligheden for en forøgelse af stormfrekvensen og stormstyrken må tages særlig alvorligt i relation til skovbrugets strategier for klimatilpasning De sidste 50 år har budt på flere voldsomme storme med katastrofale følger for skovbruget som i 1967 1981 1999 og 2005 Senest har to storme i december 2013 betydet tab i skovene Da de fleste storme optræder i vinterhalvåret hvor løvtræerne har kastet deres blade er det især nåletræerne der er stormudsatte Træerne bliver mere følsomme over for skadevoldere Forandrede klimatiske forhold vil desuden kunne påvirke ligevægten mellem træerne og deres skadevoldere Hvis træer svækkes fysiologisk på grund af et ændret klima vil de generelt være mindre modstandsdygtige over for skadevoldere Skadevolderne vil på grund af deres langt hurtigere generationsskifte i forhold til træerne være hurtigere i stand til at tilpasse sig

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/skov/traearter.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Blandingsskov og naturnær skovdrift er de vigtigste tilpasningsmuligheder
  Når man tager skovbrugets lange produktionshorisont og usikkerheden omkring de præcise klimaforandringer i betragtning bør træarterne ikke helt udfases men de bør ikke dyrkes i monokultur Da man ikke kender de præcise klimaforandringer er blandingsskov den mest sikre tilpasningsform En blandingsbevoksning bestående af to eller flere træarter kendetegnet ved forskelle i økologiske krav og evne til at tilpasse sig de forventede ændringer i temperatur nedbør stormfrekvens og skadevoldere vil indebære mulighed for løbende korrektion i overensstemmelse med klimaudviklingen En blanding af bøg og rødgran vil for eksempel kunne ende i en mere eller mindre ren bøgebevoksning hvis klimaet skulle udvikle sig i en for granen uacceptabel retning en ren granbevoksning vil under tilsvarende forhold være tabt Dyrkning af træarter i blanding er således en særdeles effektiv måde at forøge en skovbevoksnings tilpasningsevne Naturnær skovdrift er også klimatilpasset skovdrift De skovdyrkningstiltag der bedst muligt sikrer skoven mod klimaændringer er i stor udstrækning identiske med principperne for den såkaldte naturnære skovdrift Naturnær skovdrift sigter blandt andet imod at opretholde et permanent skovklima ved at undlade renafdrifter det vil sige at undlade at fælde store områder på én gang Dermed kan skoven gøres mere stabil at etablere lokalt tilpasset blandingsskov for at skabe stabilitet og spredning af risiko at foretage hyppige og svage hugster for at gøre skoven mere stormstabil at fremme ligevægt mellem skovens organismer herunder skadevoldere for at sikre biologisk mangfoldighed Samtidig undgå anvendelse af sprøjtemidler Det nationale skovprogram fra 2002 har som mål at omstille til en mere naturnær skovdrift På den baggrund er Naturstyrelsens skove under omlægning til naturnær skovdrift For de private skove er omstillingen frivillig og i skovprogrammet anbefales en langvarig overgangsfase Skovloven understøtter naturnær skovdrift idet den giver mulighed for at yde tilskud rettet mod det private skovbrug Der kan blandt andet gives tilskud til at

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/skov/dyrkningssystemer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Lovstof
  Transport Vand Forside Sektorer Skov Lovstof Borger Kommune Erhverv Træarter Dyrkningssystemer Lovstof Del Lovstof Du kan finde relevant lovstof for skovsektoren i relation til klimatilpasning til højre på siden Eksterne links Skovloven Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning Miljø og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/skov/lovstof.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ofte stillede spørgsmål
  lave temperaturer vil de være relativt robuste overfor mindre temperaturstigninger Dog vil nåletræerne være udsatte fordi de er sårbare overfor storme og vil svækkes af mindre nedbør om sommeren For rødgran som dækker 19 af skovarealet i Danmark kan temperaturstigninger blive meget problematiske Læs mere under Træarter Hvor vil skovene være mest udsatte for klimaændringer Svar Mindre sommernedbør vil svække de fleste træarter og det vil især give problemer i områder med sandede jorde med lav vandholdende evne f eks i Vestjylland Her vil skove med nåletræarter med relativt overfladiske rodsystemer være mest udsatte Læs mere under Træarter Bliver træerne mere følsomme overfor skadevoldere Svar Mindre sommernedbør vil svække de fleste træarter og det vil især give problemer i områder med sandede jorde med lav vandholdende evne f eks i Vestjylland Her vil skove med nåletræarter med relativt overfladiske rodsystemer være mest udsatte Læs mere under Træarter Hvordan tilpasses skovene til klimaændringerne Svar Blandingsskov er den mest sikre tilpasningsform dvs en skov med to eller flere træarter med forskellig evne til at tilpasse sig de forventede ændringer i temperatur nedbør stormfrekvens og skadevoldere De dyrkningsmetoder der bedst sikrer skoven mod klimaændringer er i stor udstrækning identiske med principperne for naturnære

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/skov/faq.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nyheder om skov
  der skal ske med tusindvis af væltede træer landet over Læs mere Indvielse af Sillebro Ådal 3 september 2013 I dag indvies den genslyngede Sillebro Ådal med nye rekreative områder og stier Læs mere Dyr og planter kan ikke følge med klimaforandringer 14 august 2013 Klimaet vil forandre sig mindst ti gange hurtigere end det har gjort siden dinosaurerne uddøde Så hurtigt kan økosystemer ikke tilpasse sig konkluderer forskere fra Stanford University Læs mere Klimaforandringer truer nordamerikanske elge 12 august 2013 Varmere vintre i en række af de nordligst beliggende amerikanske stater har medført en eksplosiv stigning i antallet af flåter Det påvirker særligt de lokale bestande af elge idet disse store dyr kan blive angrebet af så mange flåter at blodmangel og sult tager livet af dem Læs mere Den danske bøgeskov får nye gener 12 februar 2013 Der er tradition for at importere både gener og arter som styrker vores skove Næste skridt kan blive ny gener fra Nordiran til danske bøgetræer Læs mere Nyt oversvømmelsesbassin og skovområde klimasikrer Allerød 26 november 2012 Dele af Allerød by sikres mod oversvømmelse med nyt regnvandsbassin Omkring bassinet plantes yderligere en ny skov af møbelfabrikken PP Møbler Læs mere Nu holder

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/skov/nyhederomskov.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive •