archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nyheder om transport
  udviklingsprojekter tilpasser vejene til fremtidens vejr Læs mere En af Danmarks første klimaveje ligger på Frederiksberg 22 maj 2014 I et forsøg på at komme problemer med oversvømmelser efter skybrud til livs har en af Frederiksberg Kommunes små veje fået ny absorberende belægning Et godt eksempel på at medfinansieringsordningen virker lyder det fra KL Læs mere Metro beskyttes mod oversvømmelse 27 februar 2014 Højteknologiske aluminiumsporte skal beskytte metroen i København

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/transport/nyheder-om-transport.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Grundvand og vandforsyning
  perioder samtidig med at der vil blive flere og kraftigere skybrud Som gennemsnit forventes årsmiddelnedbøren at stige med ca 7 procent frem mod 2050 I 2100 forventes årsmiddelnedbøren at være vokset med ca 14 procent En forventet tilvækst i den årlige nedbør vil alt andet lige danne større mængder grundvand og dermed også mere drikkevand til indvinding For vandforsyningen vil det ikke i sig selv få den store betydning da der generelt ikke er knaphed på grundvand af god kvalitet Men der kan være regionale og lokale forskelle lige som variationer over året kan volde problemer Den forøgede nedbør betyder øget grundvandsdannelse i de øvre jordlag som lokalt kan skabe oversvømmelser og mindre ilfiltration fordi vandet ikke kan sive ned En øget grundvandstand kan også påvirke afløbssystemerne ved større tilstrømning af dræn og indsivningsvand som stiller krav om øget kapacitet eller alternative bortledningssystemer Om sommeren kan længere tørkeperioder større fordampning og dermed mindre infiltration øge efterspørgslen på vand og dermed presset på grundvandsressourcen Landbruget naturen industrien og forbrugerne vil i perioder kunne opleve en skærpet konkurrence om grundvandet som må håndteres Klimaændringerne påvirker også vore vandområder Med mere og kraftigere regn øges afstrømningen fra land og der må derfor forventes

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/vand/grundvand-og-vandforsyning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Grundvand
  samlet set over året bliver dannet mere grundvand end i dag Det hænger sammen med at grundvandsdannelsen primært sker om vinteren hvor prognoserne peger på større nedbørsmængder mens grundvandsdannelsen om sommeren er begrænset Modelberegninger viser at grundvandsspejlet frem til 2050 kan stige med betydelige lokale variationer Om sommeren vil flere og længerevarende tørkeperioder kunne påvirke de øverste grundvandsressourcer særligt i områder som i forvejen er påvirket af vandvinding til større byer eller markvanding Det kan skabe øget pres på vandforsyningen og det kan i perioder blive nødvendigt at prioritere Sommerperioder med mindre sommernedbør vil indebære at der bliver mindre tilstrømning til søer og åer På steder hvor vandindvindingen i perioder kan true den nødvendige vandføring i bække og åer kan man være nødt til at flytte grundvandsindvindingen En hævet havvandstand vil flytte den nuværende grænse for ferskvand længere ind i landområderne Dette kan lokalt skabe problemer med saltvandsindtrængning i kystnære indvindingsboringer og behov for at etablere nye boringer Problemet er særligt udtalt på småøer Frem til ultimo 2015 gennemfører Naturstyrelsen en detaljeret geologisk kortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger Sideløbende arbejder Naturstyrelsen på at forbedre videngrundlaget om sammenhængen mellem overfladevand og grundvand Senest redigeret 01

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/vand/grundvand-og-vandforsyning/grundvand.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Drikkevand
  indvinder vores drikkevand Beskyttelsen sker dels gennem den generelle landsdækkende regulering såsom godkendelsesordningen for sprøjtemidler dels gennem kommunernes målrettede grundvandsbeskyttelse i indsatsområder og boringsnære beskyttelsesområder BNBO På vandværket gennemgår vandet typisk bare en luftning og filtrering Enkelte steder kan man endda nøjes med luftning eller slet ingen behandling Det forudsætter at grundvandet i indvindingsområderne er fri for forurening så som nitrat sprøjtemidler organiske opløsningsmidler og mikroorganismer Af samme grund beskyttes indvindingsområderne på forskellig vis blandt andet ved begrænsninger i gødskning og forbud mod brug af sprøjtegifte i beskyttelsesområder omkring boringer og brønde En anden forureningsrisiko knytter sig til overløb af spildevand når kloakker løber over i forbindelse med skybrud og kraftig regn Risikoen er størst for private boringer som indvinder grundvand i lav dybde De enkelte vandforsyninger analyserer løbende kvaliteten af drikkevandet Højere temperaturer kan være en anden kilde til øget bakterievækst i drikkevandet Allerede i dag kan det på varme sommerdage nogle steder være vanskeligt at overholde det vejledende krav til drikkevandets temperatur på max 12 grader celsius ved taphanen Det problem kan blive forværret når vi i fremtiden kommer til at opleve flere og længerevarende hedebølger og tropenætter Høje temperaturer kan også på anden måde forringe kvaliteten i

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/vand/grundvand-og-vandforsyning/drikkevand.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Spildevand og oversvømmelser
  opblanding af spildevand fra blandt andet husholdninger med overfladevand fra tage og befæstede arealer Den uhumske cocktail oversvømmer kældre og lavtliggende byområder eller løber ud over terrænet ind til det finder vej til vandløb søer eller fjorde og hav Det er en alvorlig kilde til forurening både af de arealer der oversvømmes og af de vandløb søer og strande hvor vandet ender Endvidere kan miljøskadelige stoffer på den måde også sive ned og forurene grundvandet Det er spildevandsselskabernes ansvar at sørge for at spildevand og regnvand bliver bortskaffet og dermed også at forebygge forurening som følge af overløb af kloakker ved kraftig regn Miljøbeskyttelsesloven pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde en spildevandsplan der beskriver status og planer for håndteringen af spildevand og regnvand i kommunen I tilknytning til spildevandsplanen skal kommunen også udarbejde en kloakfornyelsesplan som indeholder en vurdering af kloakkernes tilstand en opgørelse af fornyelsesbehovet samt en plan for fornyelsen Udgifterne til kloakkerne bliver finansieret af brugerne Alle grundejere betaler et såkaldt spildevandsbidrag som går til renovering drift og udbygning af kloaksystemerne Også den nødvendige klimatilpasning finansieres gennem spildevandsbidraget Selve driften af spildevandshåndteringen bliver varetaget af spildevandsforsyningsselskaber som gerne er ejet af kommunen Typisk er det også dem der står for

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/vand/spildevand-og-oversvoemmelser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Tilpasning af afløbssystemerne
  i landet investeres der i disse år store summer på at klimatilpasse afløbssystemerne Nogle steder lægger man større kloakrør i forbindelse med den løbende fornyelse af ledningsnettet Men flere og flere steder vælger kommunerne at afkoble regnvandet fra kloaksystemerne og i stedet finde alternative løsninger for regnvandet Over for udfordringen med de stigende regnmængder kan kommuner og forsyningsselskaber grundlæggende arbejde med tre typer af løsninger Forøge ledningskapaciteten ved at lægge større rør eller supplerende ledninger Forsinke eller opmagasinere overskydende regnvand i bassiner og vådområder Reducere tilstrømningen af regnvand til afløbssystemerne gennem forøget nedsivning fordampning af regnvandet hvor det falder I praksis er alle tre typer af løsninger i spil i forskellige kombinationer alt efter hvad der lokalt er muligt I tæt bebyggede bydele er det svært at finde plads til faskiner og forsinkelsesbassiner som til gengæld kan være udmærkede løsninger i forstæder og parcelhuskvarterer I bymidten kan løsningen i stedet være at separatkloakere så spildevand og regnvand håndteres i separate systemer eller at øge kloakkernes størrelse Sådanne løsninger er imidlertid ganske investeringstunge hvorfor alle bidrag til at reducere tilstrømningen af regnvand til afløbssystemerne er i fokus Grønne tage permeable belægninger i stedet for asfalt på parkeringspladser og anlæg af åbne

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/vand/spildevand-og-oversvoemmelser/tilpasning-af-afloebssystemerne.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kloakoverløb og forurening
  gennem kloakrørene og op i kældre via gulvafløb eller toiletter Sådan indtrængende kloakvand er ikke bare uhumsk og skadevoldende på bohave og bygningsdele det kan også indeholde sygdomsfremkaldende bakterier fra fækalier og lignende som vi helst ikke vil have ind i huse og kældre Den enkelte grundejer må derfor også selv tage skridt til at gardere sig mod kloakoverløb og spildevandsforurening Hvis kloaksystemet ikke har tilstrækkelig kapacitet til forøgede regnmængder kan en løsning være at etablere et højvandslukke der forhindrer kloakvand i at løbe tilbage gennem afløb og toiletter Det kan også være nødvendigt at omlægge eller udskifte kloakledninger der ikke har kapacitet til forøgede regnmængder Midlertidige eller permanente skot kan forhindre overfladevand i at løbe ind gennem døre eller ned ad trapper i terræn Kældertrapper lysskakter mv kan beskyttes med opkanter Huse og terræn i lavtliggende bydele er selvfølgelig særligt udsatte for at blive oversvømmet med regnfortyndet spildevand ved skybrud I det digitale højdekort Oversvømmelseskort se linket til højre kan man helt ned til den enkelte matrikel se hvilke områder der er særligt udsatte for oversvømmelser ved kraftig nedbør Overløb fra kloakker er også den hyppigste årsag til forurening af badevandet ved vore strande Umiddelbart efter voldsomme skybrud bør

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/vand/spildevand-og-oversvoemmelser/kloakoverloeb-og-forurening.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Regnvand som ressource
  falder på vore tage og haver og over byens veje pladser og parker er jo faktisk en gratis ressource En ressource som både kan erstatte noget af det vand vi anvender i det daglige og tilføre nye kvaliteter til huse haver og byrum I mange år gemte vi vandet væk men da man i Aarhus genetablerede åens løb gennem byen opstod der pludseligt et miljø der summer af liv For vand er livgivende også for insekterne der tiltrækkes af vegetationen på byens nye grønne tage Med insekterne kommer fuglene og sådan bidrager vand i byen til øget diversitet og liv Allerede i det antikke Babylon brugte man rislende vand til at skabe kølende velbehag i sommerheden og den lære kan vi sikkert få god nytte af efterhånden som også vi vil opleve somre med hyppigere og længere hedebølger I København er den nye skrånende plads Bymilen ved havneenden af Bernstorffsgade indrettet så regnvand opsamles og cirkuleres ved hjælp af vandforstøvere der vander pladsens buske og træer og lægger en svalende tåge af vand ud over pladsen Sådanne LAR løsninger Lokal Afledning af Regnvand er i dag helt almindelige når der anlægges og bygges nyt både i offentlig regi og i privat Faktisk er det i København krav om at tagvand håndteres med LAR metoder ved ethvert nybyggeri over 300 kvadratmeter Flere og flere kommuner stiller LAR krav til nye boligområder samtidig med at husejere i eksisterende parcelhuskvarterer bliver pålagt at nedsive eget regnvand i egne haver så det kan afkobles kloaksystemerne Det sker både for at begrænse risiko for oversvømmelser ved skybrud men også for at slippe for omkostningstunge investeringer i ny kloakinfrastruktur Med de stigende priser vi betaler for vores vand og spildevandsforsyning kan det også for den enkelte husejer være økonomisk attraktivt at indsamle sit eget regnvand og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/vand/regnvand-som-ressource.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive •