archive-dk.com » DK » K » KLINMIKORG.DK

Total: 5

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kliniske Mikrobiologers Organisation
  organisatoriske økonomiske og kollegiale interesser samt at bidrage til fremme af forskning uddannelse og efteruddannelse i samarbejde med Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi DSKM Organisationen optager som medlemmer enhver læge der er medlem af Den almindelige danske lægeforening DADL og som har opnået tilladelse til at betegne sig som speciallæge i klinisk mikrobiologi Organisationen indgår i Foreningen Af Speciallæger FAS The Danish society of specialists in clinical microbiology The society

  Original URL path: http://www.klinmikorg.dk/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Kliniske Mikrobiologers Organisation
  mail jeban heh regionh dk Næstformand Overlæge Jørgen Prag Klinisk Mikrobiologisk afdeling Regions Hospitalet i Viborg Heibergs Allé 4 8800 Viborg tel 8927 2043 mail joergen prag Viborg RM dk Kasserer Overlæge Robert Skov Afdeling for antibiotikaresistens og sygehushygiejne Statens Seruminstitut Artilerivej 5 2300 S tel 3268 8348 mail rsk ssi dk Sekretær Afdelingslæge Ina Sleiman Petersen Klinisk Mikrobiologisk afdeling Hillerød Hospital Dyrehavevej 29 3400 Hillerød tel 8949 5610 mail

  Original URL path: http://www.klinmikorg.dk/bestyrelse2.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Kliniske Mikrobiologers Organisation
  Forslag som medlemmer ønsker optaget på dagsordenen skal mindst 2 uger før generalforsamlingen indgives til be styrelsen der foranlediger disse udsendt til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse Stk 3 Dagsordenen for generalforsamlingen skal in deholde følgende punkter 1 Valg af dirigent 2 Formandsberetning 3 Beretning fra nedsatte udvalg 4 Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling 5 Aflæggelse af det reviderede regnskab 6 Redegørelse for budget 7 Fastsættelse af kontingent 8 Valg af bestyrelse se 7 9 Valg af revisor og revisorsuppleant 10 Eventuelt Stk 4 På generalforsamlingen vælges under formandens ledelse en dirigent som derefter leder forhandlingerne Stk 5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovligt indvarslet Stk 6 Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning men skal dog ske skriftligt ved alle valg hvor der er flere kandidater end ledige poster og i øvrigt når mindst 2 med lemmer kræver det Stk 7 Generalforsamlingen træffer alle afgørelser ved simpel majoritet med mindre nærværende vedtægter kræver andet se 3 stk 2 og 9 og 10 Stk 8 På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning og forslag som ikke forud er optaget på dagsordenen Stk 9 Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan finde sted efter følgende regel Ja eller nej stemme til et angivet punkt på dags ordenen tilstilles bestyrelsen senest ved generalforsam lingens indledning 6 Ekstraordinær generalforsamlng Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes når mindst 1 5 af organi sationens medlemmer ønsker det Den ekstraordinære generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen ved skriftlig indkaldelse direkte til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel og den skal afholdes senest 4 uger efter at der er fremsat krav derom I ganske særlige tilfælde kan de fastsatte tidsfrister fraviges Indkaldelsen skal inde holde en nærmere redegørelse for den eller de sager der ønskes behandlet Stk 2 Dagsordenen for den ekstraordinære general forsamling skal indeholde følgende punkter 1 Valg af dirigent 2 Behandling af den sag der har foranlediget ekstra ordinær generalforsamling indkaldt 3 Eventuelt valg 4 Eventuelt Forretningsordenen er som ved ordinær generalforsamling jfr 5 stk 4 9 Stk 3 Et forslag som er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling kan ikke atter bringes frem før på den førstkommende ordinære generalforsamling 7 Bestyrelsen Bestyrelsen leder organisationens anliggender repræ senterer den udadtil og varetager dens interesser Stk 2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer hvoraf mindst 1 skal have virkeområde uden for Storkøbenhavn Om muligt skal mindst et medlem tilhøre F A Y L Stk 3 Bestyrelsen vælges sædvanligvis på den ordinære generalforsamling de ulige år Valget gælder for 2 år Genvalg kan finde sted Stk 4 Alle bestyrelsespladser besættes samtidig er der flere kandidater end ledige pladser sker afstemningen skrift ligt ved at der på samme seddel kan stemmes på så mange kandidater som der er pladser i bestyrelsen Stk 5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand en næstformand en kasserer og en sekretær Bestyrelsen udpeger organisationens repræsentant i FAS s repræsentant skab og en suppleant for denne Stk 6 Et bestyrelsesmedlem kan sædvanligvis kun ned lægge sit mandat med virkning fra en generalforsamling I tilfælde af

  Original URL path: http://www.klinmikorg.dk/vedtaegter2.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Kliniske Mikrobiologers Organisation
  society of specialists in clinical microbiology Kontakt Formand Bestyrelse Vedtægter Møder og generalforsamling Diverse Forside Generalforsamling Afholdes 10 marts 2012 på Nyborg Strand ved DSKM s årsmøde Indkaldelse med tid sted og dagsorden er udsendt DSKM s årmøde afholdes på

  Original URL path: http://www.klinmikorg.dk/moeder2.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Kliniske Mikrobiologers Organisation
  KMO Kliniske Mikrobiologers Organisation The Danish society of specialists in clinical microbiology Kontakt Formand Bestyrelse Vedtægter Møder og generalforsamling Diverse Forside

  Original URL path: http://www.klinmikorg.dk/diverse2.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive •