archive-dk.com » DK » L » LUTHERDANSK.DK

Total: 584

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • Der bruges rammer på denne side men det understøttes ikke af browseren

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Web-Lovens%20tredje%20brug/default.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Konkordiebogen
  Fælleserklæring Luther og Melanchthon De reformatoriske skrifters forfattere Konkordieformlens forfattere Jacob Andreae Nicolaus Selnecker Andreas Musculus Christoph Cornerus David Chyträus og Martin Chemnitz Web redaktør Cand theol Finn B Andersen

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/KB-titelside/default_l.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Konkordiebogen
  de fem skrifter der nævnes i Danske Lov og som er underforstået i præsteløfter nemlig de tre oldkirkelige trosbekendelser Luthers Lille Katekismus og Den Augsburgske Bekendelse Og det gælder Apologien der er det tilhørende forsvarsskrift for Den Augsburgske Bekendelse og som er nævnt i Den Danske Kirkeordinans fra 1537 Foruden disse seks skrifter indeholder Konkordiebogen så også Luthers Store Katekismus hans Schmalkaldiske Bekendelse og Traktaten om paven magt I alt drejer det sig om ni centrale og vigtige oldkirkelige og reformatoriske skrifter Endelig er der så selve Konkordieformlen som blev endelig vedtaget i 1577 Den gennemgår og forsøger at bilægge de uenigheder der var opstået indbyrdes mellem lutheranerne efter Luthers død i 1546 Fra dansk side ønskede man ikke at tilslutte sig Konkordiebogen Så vidt vides skyldtes det ikke selve læren i bogen Der er ingen indvendinger mod noget konkret lærepunkt i Konkordiebogen Den umiddelbare årsag til afvisningen af bogen var at de uenigheder som selve Konkordieformlen behandler ikke fandtes på dansk grund Kongen var derfor bange for så at sige at importere disse uenigheder sammen med bogen Desuden var man også lidt træt af for megen indblanding fra tysk side i den danske kirkes anliggender Jævnfør EU modstand og

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/KB-titelside/default_m.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Til forsiden Folkekirkens bekendelses skrifter Den Apostolske Den Nikænske Den Athanasianske Den Lille Katekismus Den Augsburgske Bekendelse

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Trellix/id96_l.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • De tre oldkirkelige Trosbekendelser
  Helligånden af Jomfru Maria og blev menneske Han blev også korsfæstet for os under Pontius Pilatus blev pint og begravet Og han stod op på tredje dagen ifølge Skrifterne og steg op til Himlen Han har taget plads ved Faderens højre hånd og skal komme igen i herlighed for at dømme levende og døde og der skal ikke være ende på hans rige Og på Helligånden der er Herre og gør levende som udgår fra Faderen og Sønnen som tilbedes og æres tillige med Faderen og Sønnen og som har talt ved profeterne Og på én hellig almindelig og apostolsk kirke Jeg bekender én dåb til syndernes forladelse og ser frem til de dødes opstandelse og den kommende verdens liv Den athanasianske Trosbekendelse Enhver der vil frelses må frem for alt have den fælles kristne tro Enhver der ikke bevarer den hel og uforfalsket vil bestemt gå evig fortabt Og dette er den kristne tro at vi ærer én Gud i tre personer og tre personer i én Gud uden at sammenblande personerne eller adskille det guddommelige væsen Faderens person er nemlig en anden end Sønnens som er en anden end Helligåndens Men Faderen Sønnen og Helligånden er én eneste guddom deres herlighed er lige stor deres majestæt lige evig Som Faderen er sådan er Sønnen og sådan er Helligånden Faderen er ikke skabt Sønnen er ikke skabt Helligånden er ikke skabt Faderen er umålelig Sønnen er umålelig Helligånden er umålelig Faderen er evig Sønnen er evig Helligånden er evig Og dog er der ikke tre evige men én evig ligesom der ikke er tre uskabte eller tre umålelige men én uskabt og én umålelig Ligeledes er Faderen almægtig Sønnen almægtig og Helligånden almægtig og dog er der ikke tre almægtige men én almægtig På samme måde er Faderen Gud Sønnen Gud og Helligånden Gud og dog er der ikke tre guder men én Gud På samme måde er Faderen Herre Sønnen Herre og Helligånden Herre og dog er der ikke tre Herrer men én Herre For ligesom vi ifølge den kristne sandhed må bekende hver enkelt person for sig som Gud og Herre således forhindrer den fælles tro os i at tale om tre Guder eller tre Herrer Faderen er hverken dannet eller skabt eller født af nogen Sønnen er af Faderen alene ikke dannet eller skabt men født Helligånden er af Faderen og Sønnen ikke dannet eller skabt eller født men udgår fra dem Der er altså én Fader ikke tre fædre én Søn ikke tre Sønner én Helligånd ikke tre Helligånder Og blandt disse tre personer er ingen tidligere eller senere ingen større eller mindre men alle tre personer er sammen lige evige og lige store således at alle tre personer bør æres i én guddom og én Gud i tre personer Den der vil frelses må altså mene således om de tre personer i Gud Men det er også nødvendigt til evig frelse at man ærligt tror at vor Herre Jesus Kristus er blevet menneske Det

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Trellix/id96_m.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Til forsiden Forord De Ti Bud Troen Fadervor Dåben Skrifte Nadveren Bøn for dagen Bøn for natten Bordbønner Hustavlen Vielsesbogen Dåbsbogen

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Trellix/id80_l.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • os derfra himmelske Fader Den anden bøn Komme dit rige Hvad vil det sige Svar Guds rige kommer vel af sig selv uden vor bøn men vi beder i denne bøn at det også må komme til os Hvordan sker det Svar Når vor himmelske far giver os sin Helligånd så vi ved hans nåde tror hans hellige ord og lever gudfrygtigt her i tiden og hisset i evigheden Den tredje bøn Ske din vilje som i Himlen således også på jorden Hvad vil det sige Svar Guds gode nådige vilje sker vel uden vor bøn men vi beder i denne bøn at den også må ske hos os Hvordan sker det Svar Når Gud bryder og hindrer enhver ond plan og vilje der ikke vil lade os hellige hans navn og ikke lade hans rige komme For det er jo Djævelens verdens og vort køds vilje Men at han vil styrke og bevare os faste i hans ord og i troen til vor sidste time Dette er hans nådige gode vilje Den fjerde bøn Giv os i dag vort daglige brød Hvad vil det sige Svar Gud giver dagligt brød til alle onde mennesker også uden vor bøn men vi beder i denne bøn at han vil lade os skønne på det og modtage vort daglige brød med taksigelse Hvad er da dagligt brød Svar Alt hvad der er nødvendigt for at leve som mad drikke tøj sko hus hjem arbejde husdyr penge ejendele en from ægtefælle fromme børn fromme medarbejdere fromme og reelle overordnede en god regering godt vejr fred sundhed god moral og ære gode venner trofaste naboer og alt sådan noget Den femte bøn Og forlad os vor skyld som også vi forlader vore skyldnere Hvad vil det sige Svar Vi beder i denne bøn at vor far i Himlen ikke vil se på vor synd og for dens skyld afvise vor bøn For vi er ikke værdige til noget af det vi beder om og har heller ikke fortjent det Men vi beder at han vil give os alt af nåde Thi vi synder daglig meget og fortjener kun straf Så vil vi til gengæld også selv af hjertet tilgive og gøre godt mod dem der forsynder sig mod os Den sjette bøn Og led os ikke ind i fristelse Hvad vil det sige Svar Gud frister ganske vist ingen Men vi beder i denne bøn at Gud vil vogte og bevare os for at Djævelen verden og vort kød ikke skal bedrage os og forføre os til vantro fortvivlelse og andre store skader og misbrug Og selvom vi angribes at vi så alligevel må vinde til sidst og beholde sejren Den syvende bøn Men fri os fra det onde Hvad vil det sige Svar Vi beder i denne bøn under ét at vor far i Himlen vil fri os fra alt hvad der kan skade os på legeme og sjæl ejendele og ære og endelig når vor sidste time kommer unde os en salig død og i nåde tage os fra denne jammerdal op til sig i Himlen Amen Hvad vil det sige Svar At jeg skal være vis på at sådanne bønner behager og bliver hørt af vor far i Himlen for han har selv befalet os at bede sådan og lovet at han vil høre os Amen amen det vil sige Ja ja det skal ske således Den hellige dåbs sakramente sådan som familiens overhoved enkelt og ligetil skal lære sin husstand det For det første Hvad er dåben Svar Dåben er ikke bare almindelig vand men den er vand indfattet i Guds bud og forbundet med Guds ord Hvad er det for ord Svar Dér hvor vor Herre Kristus i det sidste kapitel hos Matthæus siger Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn For det andet Hvad giver eller gavner dåben Svar Den virker syndernes forladelse genløser fra døden og Djævelen og giver den evige salighed til alle dem som tror det således som Guds ord og løfte lyder Hvad er det da for ord og løfter Svar Dér hvor vor Herre Kristus i det sidste kapitel hos Markus siger Den som tror og bliver døbt skal frelses men den der ikke tror skal dømmes For det tredje Hvorledes kan vand virke så store ting Svar Vand gør det så vist ikke men Guds ord som er med og ved vandet og troen der stoler på Guds ord i vandet For uden Guds ord er vandet almindelig vand og ingen dåb men med Guds ord er det en dåb det vil sige et livets vand fuldt af nåde og et bad til genfødelse ved Helligånden således som apostlen Paulus siger til Titus i det tredje kapitel Han frelste os ved det bad der genføder og fornyer ved Helligånden som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus vor frelser for at vi retfærdiggjorte ved hans nåde i håbet skulle blive arvinger til evigt liv Det er vist og sandt For det fjerde Hvad symboliserer en sådan vanddåb da Svar Den symboliserer at gamle Adam i os skal druknes ved daglig anger og bod og dø med alle synder og onde lyster og at der i stedet for daglig skal fremkomme og opstå et nyt menneske som skal leve evigt for Gud i retfærdighed og renhed Hvor står det Svar Apostlen Paulus siger til romerne i det sjette kapitel Vi blev begravet sammen med Kristus ved dåben til døden for at ligesom Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed sådan skal vi også leve et nyt liv Hvordan man skal lære jævne folk at SKRIFTE Hvad er skriftemålet Hvad er skriftemålet Svar Skriftemålet omfatter to dele For det første at man bekender sine synder For det andet at man modtager absolutionen eller tilgivelsen fra den man skrifter for som fra Gud selv og ikke tvivler på den men fast tror at synderne dermed er tilgivet for Gud i Himlen Hvilke synder skal man skrifte Hvilke synder skal man da skrifte Svar Over for Gud skal man påtage sig skyld for alle synder også for dem vi ikke kender således som vi gør i Fadervor Men over for den vi skrifter for skal vi kun bekende de synder som vi ved af og føler i hjertet Hvad er det for nogle Svar Betragt i lyset af De Ti Bud hvad du er om du er far mor søn datter overordnet ansat om du har været ulydig har snydt været doven vred utugtig hidsig om du har gjort nogen ked af det i ord eller handling om du har stjålet været forsømmelig skødesløs eller gjort skade En kort vejledning i at skrifte Sig sådan Ansatte Overordnede Ingen store eller særlige synder Vær venlig at give mig en kort vejledning i at skrifte Svar Sig sådan til den du skrifter for Jeg beder dig om at du vil høre mit skriftemål og for Guds skyld tilsige mig syndsforladelsen Sig frem Jeg stakkels synder bekender mig for Gud skyldig i alle synder Særlig bekender jeg for dig at jeg er ansat men desværre ikke tjener mine overordnede med troskab her og der har jeg ikke gjort hvad jeg skulle jeg har gjort dem vrede og fået dem til at bande jeg har været forsømmelig og ladet skade ske Jeg har også været sjofel i ord og gerninger har skændtes med de andre i min stilling jeg har været sur og brokket mig over min overordnet o s v Alt dette gør mig ondt og jeg beder om Guds tilgivelse jeg vil forbedre mig En i overordnet stilling og familiens overhoved kan sige Særlig bekender jeg for dig at jeg ikke trofast har opdraget mine børn og ansatte til Guds ære Jeg har bandet givet et dårligt eksempel med sjofle ord og handlinger voldt min nabo skade og talt ondt om ham jeg har solgt for dyrt solgt dårlige varer der ikke var i orden og hvad mere han har gjort mod Guds bud i den stilling han er i o s v Men om nogen ikke skulle finde sig tynget af sådanne eller af større synder skal han ikke være bekymret eller søge efter andre synder ikke heller opdigte nogle og derved gøre en pinebænk ud af skriftemålet men du skal fortælle en eller to som du ved af Altså Særligt bekender jeg at jeg en gang har bandet og ligeså en gang været hensynsløs i mine ord en gang forsømt det og det Og lad det så være nok Men ved du slet ikke af nogen synd det er dog næppe muligt så nævn heller ikke noget særligt men modtag tilgivelsen på det almindelige skriftemål som du aflægger for Gud hos den du skrifter Så skal den du skrifter for sige Tilsigelsen af syndernes forladelse personlig sjælesorg Gud være dig nådig og styrke din tro Amen Og videre Tror du også at min tilgivelse er Guds tilgivelse Ja Så siges der Det skal ske dig som du tror Og på vor Herres Jesu Kristi befaling tilgiver jeg dig dine synder i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen Gå bort med fred Men den der har store samvittighedskvaler eller er bedrøvet og anfægtet vil den man skrifter for nok vide at trøste med flere bibelord og opmuntre ham til troen Dette skal kun være den sædvanlig måde at skrifte på for almindelige mennesker Alterets sakramente sådan som familiens overhoved enkelt og ligetil skal lære sin husstand det For det første Hvad er alterets sakramente Svar Det er vor Herre Jesu Kristi sande legeme og blod under brødet og vinen indstiftet af Kristus selv for os kristne til at spise og drikke Hvor står det Svar Således skriver evangelisterne Matthæus Markus og Lukas og apostlen Paulus Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat da han blev forrådt et brød takkede og brød det gav sine disciple det og sagde Tag det og spis det dette er mit legeme som gives for jer Gør dette til ihukommelse af mig Ligeså tog han også bægeret efter måltidet takkede gav dem det og sagde Drik alle heraf dette bæger er den nye pagt ved mit blod som udgydes for jer til syndernes forladelse Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig For det andet Hvad gavner da denne spisen og drikken Svar Det viser disse ord Givet og udgydt for jer til syndernes forladelse I nadveren gives vi syndernes forladelse liv og salighed ved disse ord For hvor syndernes forladelse er dér er der også liv og salighed For det tredje Hvordan kan fysisk spisen og drikken have så stor virkning Svar At spise og drikke gør det ganske rigtigt ikke men de ord der står dér Givet og udgydt for jer til syndernes forladelse Disse ord er sammen med den konkrete spisen og drikken hovedsagen i nadveren Og den der tror disse ord han har hvad de siger og som de lyder nemlig syndernes forladelse For det fjerde Hvem modtager da dette sakramente værdigt Svar Faste og legemlig forberedelse er vel en smuk ydre disciplin Men virkelig værdig og godt forberedt er den der har troen på disse ord Givet og udgydt for jer til syndernes forladelse Men den der ikke tror disse ord eller tvivler han er uværdig og uskikket For ordene for jer fordrer udelukkende troende hjerter Hvorledes familiens overhoved enkelt og ligetil skal lære sin husstand at begynde og slutte dagen med Guds velsignelse Om morgenen Om morgenen når du står op af sengen skal du slå korsets tegn og sige Gud Fader Søn og Helligånd råde Amen Så skal du sige trosbekendelsen og bede Fadervor enten stående eller knælende Hvis du vil kan du desuden tilføje denne bøn Jeg takker dig himmelske far ved Jesus Kristus din kære søn at du i nat har beskytte mig mod alle fare og ulykker Nu beder jeg dig at du også i dag vil beskytte mig mod synden og alt ondt så du er tilfreds med alt hvad jeg foretager mig Jeg befaler mig med legeme og sjæl i din hånd Lad din hellige engel være med mig så den onde fjende ingen magt får over mig Amen Gå så glad i gang med dine opgaver mens du eventuelt synger en sang om De Ti Bud eller hvad du ellers kommer i tanke om Om aftenen Om aftenen når du går i seng skal du slå korsets tegn og sige Gud Fader Søn og Helligånd råde Amen Så skal du sige trosbekendelsen og bede Fadervor enten stående eller knælende Hvis du vil kan du desuden tilføje denne bøn Jeg takker dig himmelske far ved Jesus Kristus din kære søn at du i dag nådigt har beskytte mig mod alle fare og ulykker Nu beder jeg dig at du vil tilgive alle mine synder hvor jeg har handlet forkert og at du også nådigt vil beskytte mig i nat Jeg befaler mig med legeme og sjæl og alle ting i din hånd Lad din hellige engel være med mig så den onde fjende ingen magt får over mig Amen Sov så sødt med det samme Hvorledes familiens overhoved enkelt og ligetil skal lære sin husstand at gå til og fra bords i Guds navn Guds velsignelse over maden Alle går stille og roligt hen til bordet folder hænderne og beder Alles øjne bier på dig og du giver dem føden i rette tid Du åbner hånden og mætter alt hvad der lever med velbehag Forklaring Velbehag betyder at alle skabninger får så meget at de er glade og godt tilpas For bekymring og griskhed forhindrer at man har det velbehageligt Derefter Fadervor og så denne bøn Herre Gud himmelske far velsign os og disse dine gaver som vi modtager af din milde hånd ved Jesus Kristus vor Herre Amen Takkebøn efter maden På samme måde skal alle også efter maden stille og roligt og med foldede hænder bede Tak Herren for han er nådig og hans omsorg varer evindelig Han giver alt kød føden husdyrene mad og ravneungerne det de skriger efter Han imponeres ikke over hingstens styrke eller har behag i nogens styrke Nej Herren har behag i dem der frygter ham og bier på hans godhed Derefter Fadervor og denne bøn Herre Gud himmelske far vi takker dig ved Jesus Kristus vor Herre for alle dine velgerninger Du der lever og regerer i evighed Amen Hustavlen med bibelvers til alle slags hellige tjenester og livsforhold hvor enhver med passende Skriftstykker formanes til at passe sin egen tjeneste og opgave Biskopper sognepræster og prædikanter En biskop skal være ustraffelig én kvindes mand nøgtern selvdisciplineret værdig gæstfri god til at undervise Han må ikke drikke meget eller have let til vrede ikke være pengebegærlig men mild ikke stridslysten eller nærig Han skal have orden i familiens økonomi og børnene skal opføre sig ordentligt uden at man skal råbe og skrige efter dem Han må ikke være uerfaren osv 1 Tim 3 Offentlige myndigheder Enhver skal adlyde de offentlige myndigheder for de er alle sammen villet af Gud Hvis man sætter sig op mod dem sætter man sig altså op mod Guds ordning Og de der gør det skal nok få deres straf for myndighederne har straffesanktioner De er Guds tjenere hævnere der straffer dem der handler ondt Rom 13 Ægtemænd I mænd skal bruge forstanden i samlivet med jeres hustruer Vis dem respekt som den svagere part der også er medarvinger til nådelivet så jeres bønner ikke bliver forhindret 1 Pet 3 Og være ikke ubehagelige mod dem Kol 3 Hustruer I hustruer skal underordne jer jeres mænd ligesom Herren Sådan var også Sara Abraham lydig og kaldte ham herre Og hendes døtre er I blevet når I handler ret og ikke lader jer skræmme af nogen ulykke 1 Pet 3 Forældre I fædre gør ikke jeres børn vrede så de mister modet men opdrag dem i Herrens disciplin og opmuntring Ef 6 Børn I børn skal adlyde jeres forældre i herren for det er rimeligt Ær din far og mor det er det første bud der er forbundet med et løfte så det må gå dig godt og du må få et langt liv på jorden Ef 6 Ansatte og medhjælpere I ansatte skal med god samvittighed adlyde jeres overordnede her i livet med frygt og bæven som var det Herren Kristus selv Ikke med øjentjeneste for at behage mennesker men som Kristi tjenere der gør Guds vilje af hjertet Tænk på at det er Herren I tjener og ikke mennesker Og husk at enhver får tilbage hvad godt han har gjort enten han er ansat eller selvstændig Arbejdsgivere og overordnede I overordnede skal gøre det samme mod dem og lad være med at true Husk på at også I har en Herre i Himlen og hos ham er der ingen personsanseelse Almindelige unge mennesker I unge skal underordne jer de ældre og vise ydmyghed For Gud står de stolte imod men de ydmyge giver han nåde Ydmyg jer derfor under Guds vældige hånd så han til sin tid kan ophøje jer 1 Pet 5 Enker Den der virkelig er enke sætter sin lid til Gud og tilbringer dag og nat i bøn Den der derimod følger sine lyster er levende død 1 Tim 5 Universel næstekærlighed Elsk din næste som dig selv i disse ord er alle bud sammenfattet Rom 13 Og bliv ved med at bede for alle mennesker 1 Tim 2 Tag nu enhver sit eget stykke så giver Gud dig megen lykke En lille vielsesbog for almindelige sognepræster Forord Ritual Der er ligeså mange skikke som der er folk siger det gamle ordsprog Og da vielse og ægteskab hører under den offentlige forvaltning har kirken og præsterne intet at bestemme her Vi skal lade enhver by og egn have de regler og skikke de har Nogle fører bruden til kirke to gange både om morgenen og om aftenen Andre kun én

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Trellix/id80_m.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Luther og Melanchthon Martin Luther kirkens reformator Philipp Melanchthon dogmatisk ekspert

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Trellix/id34_l.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive •