archive-dk.com » DK » L » LUTHERDANSK.DK

Total: 584

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • som mere bidrar til å bevare kirkeskikkenes verdighet og nære gudsfrykt og fromhet i folket enn at kirkeskikkene iakttas på den riktige måten i kirkene Prooemium Quum ecclesiæ apud nos de nullo articulo fidei dissentiant ab ecclesia catholica tantum paucos quosdam abusus omittant qui novi sunt et contra voluntatem canonum vitio temporum recepti rogamus ut Cæsarea Majestas clementer audiat et quid sit mutatum et quæ fuerint caussæ quo minus coactus sit populus illos abusus contra conscientiam observare Nec habeat fidem Cæsarea Majestas istis qui ut inflamment odia hominum adversus nostros miras calumnias spargunt in populum Hoc modo irritatis animis bonorum virorum initio præbuerunt occasionem huic dissidio et eadem arte conantur nunc augere discordias Nam Cæsarea Majestas haud dubie comperiet tolerabiliorem esse formam et doctrinæ et ceremoniarum apud nos quam qualem homines iniqui et malevoli decribunt Porro veritas ex vulgi rumoribus aut maledictis inimicorum colligi non potest Facile autem hoc judicari potest nihil magis prodesse ad dignitatem ceremoniarum conservandam et alendam reverentiam ac pietatem in populo quam si ceremoniæ rite fiant in ecclesiis 22 Om nattverden under begge skikkelser I Herrens nattverd blir sakramentet meddelt legfolket under begge skikkelser ti denne skikken har Herrens befaling for sig Matt 26 27 Drikk alle av det Her har Kristus med klare ord befalt om kalken at alle skal drikke av den Og for at ikke noen skal kunne gjøre den innvendingen at dette ordet kun gjelder prestene så anfører Paulus et eksempel i brevet til korintierne 1 Kor 11 26 hvorav det klart fremgår at hele menigheten har anvendt begge skikkelser Art XXII De utraque specie Laicis datur utraque species sacramenti in coena Domini quia hic mos habet mandatum Domini Matth 26 Bibite ex hoc omnes Ubi manifeste præcepit Christus de poculo ut omnes bibant Et ne quis possit cavillari quod hoc ad sacerdotes tantum pertineat Paulus ad Corinth exemplum ricitat in quo apparet totam ecclesiam utraque specie usam esse Og lenge holdt denne skikk sig i kirken og man vet ikke når eller av hvem den først er blitt forandret om enn kardinal Cusanus beretter når forandringen er blitt stadfestet Cyprian bevitner på noen steder at blodet blev gitt folket Det samme bevitner Hieronymus som sier Prestene forvalter nattverden og utdeler Kristi blod til folket Ja endog pave Gelasius forordner at sakramentet ikke må deles dist 2 de consecratione cap Comperimus Et diu mansit hic mos in ecclesia nec constat quando aut quo auctore mutatus sit tametsi Cardinalis Cusanus recitet quando sit adprobatus Cyprianus aliquot locis testatur populo sanguinem datum esse Idem testatur Hieronymus qui ait Sacerdotes eucharistiæ ministrant et sanguinem Christi populis dividunt Imo Gelasius Papa mandat ne dividatur sacramentum dist 2 De Consecrat cap Comperimus Bare en sedvane som ikke er så svært gammel har det på en annen måte Men det står fast at en sedvane som er innført imot Guds befaling ikke bør godkjennes slik som jo også kirkelovene bevitner det dist 8 cap Veritate sqq Men denne skikken er blitt antatt ikke alene i strid med Skriften men også i strid med de gamle kirkelover og kirkens eksempel Når derfor noen heller har villet bruke sakramentet under begge skikkelser så burde man ikke ha tvunget dem til å gjøre annerledes og krenke samvittigheten Tantum consvetudo non ita vetus aliud habet Constat autem quod consuetudo contra mandata Dei introducta non sit probanda ut testantur canones dist 8 cap Veritate cum sequentibus Hæc vero consuetudo non solum contra Scripturam sed etiam contra veteres canones et exemplum ecclesiæ recepta est Quare si qui maluerunt utraque specie sacramenti uti non fuerunt cogendi ut aliter facerent cum offensione conscientiæ Og da delingen av sakramentet ikke stemmer med Kristi innstiftelse pleier man hos oss også å sløyfe den prosesjon som hittil har vært alminnelig Et quia divisio sacramenti non convenit cum institutione Christi solet apud nos omitti processio quæ hactenus fieri solita est 23 Om presters ekteskap Der har vært alminnelig klage over de eksemplene de prestene gav som ikke holdt sig i tuktig levnet Derfor skal også pave Pius ha sagt at der visstnok hadde vært visse grunner til å berøve prestene ekteskapet men dog meget vektigere grunner til å la dem få det tilbake Så skriver nemlig Platina Da nu altså prestene hos oss ville unngå disse offentlige anstøt har de giftet sig og lært at det er dem tillatt å inngå ekteskap For det første fordi Paulus sier 1 Kor 7 2 og 9 For å unngå hor skal hver mann ha sin kone Likeså Det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær For det annet sier Kristus Dette er noe ikke alle kan ta til seg Matt 19 11 Her lærer han at ikke alle mennesker er skikket for den ugifte standen fordi Gud har skapt mennesket til å forplante sig 1 Mos 1 28 Og ikke står det i menneskelig makt uten en særlig gave og hjelp av Gud å forandre skapelsens ordning Altså bør de som ikke er skikket for den ugifte standen inngå ekteskap Ti Guds bud og Guds ordning kan ikke noen menneskelig lov og ikke noe løfte oppheve Av disse grunner lærer prestene at det er dem tillatt å inngå ekteskap Art XXIII De conjugio sacerdotum Publica querela fuit de exemplis sacerdotum qui non continebant Quam ob caussam et Pius papa dixisse fertur fuisse aliquas caussas cur ademptum sit sacerdotibus conjugium sed multo majores esse caussas cur reddi debeat Sic enim scribit Platina Quum igitur sacerdotes apud nos publica illa scandala vitare vellent duxuerunt uxores ac docuerunt quod liceat ipsis contrahere matrimonium Primum quia Paulus dicit unusquisque habeat uxorem suam propter fornicationem item melius est nubere quam uri Secundo Christus inquit non omnes capiunt verbum hoc ubi docet non omnes homines ad coelibatum idoneos esse quia deus creavit hominem ad procreationem Genes 1 Nec est humanæ potestatis sine singulari dono et opere dei creationem mutare Igitur qui non sunt idonei ad coelibatum debent contrahere matrimonium Nam mandatum dei et ordinationem dei nulla lex humana nullum votum tollere potest Ex his caussis docent sacerdotes sibi licere uxores ducere Det står også fast at prestene i den gamle kirken var gift Ti også Paulus sier 1 Tim 3 2 at til biskop bør velges en som er gift Og i Tyskland blev prestene først for 400 år siden med makt tvunget til å leve i ugift stand Men de gjorde i den grad motstand mot dette at erkebiskopen av Mainz som skulle kunngjøre pavens befaling om denne saken nær var blitt drept av de forbitrede prester under et oppløp Og på en så tyrannisk måte drev man saken at man ikke bare for fremtiden forbød prestene å gifte sig men også lot de allerede bestående ekteskaper oppløse i strid med alle guddommelige og menneskelige lover ja endog i strid med selve kirkelovene som var gitt ikke bare av pavene men også av de mest ansete kirkemøter Constat etiam in ecclesia veteri sacerdotes fuisse maritos Nam et Paulus ait episcopum eligendum esse qui sit maritus Et in Germania primum ante annos quadringentos sacerdotoes vi coacti sunt ad coelibatum qui quidem adeo adversati sunt ut archiepiscopus Moguntinus publicaturus edictum Romani pontificis de ea re pæne ab iratis sacerdotibus per tumultum oppressus sit Et res gesta est tam inciviliter ut non solum in posterum conjugia prohiberentur sed etiam præsentia contra omnia jura divina et humana contra ipsos etiam canones factos non solum a pontificibus sed a laudatissimis synodis distraherentur Og da menneskenaturen etterhånden blir mere og mere skrøpelig etter som verden eldes så er det også på tide å dra omsorg for at ikke flere laster får snike sig inn i Tyskland Enn videre har Gud innstiftet ekteskapet til å være et middel mot den menneskelige svakheten Selve kirkelovene sier at den gamle strengheten i de senere tider nu og da bør mildnes på grunn av menneskenes skrøpelighet og det var å ønske at dette måtte skje også i denne saken Det ser jo også ut til at kirkene en gang vil komme til å mangle prester hvis man ennå lengre forbyr dem ekteskap Et quum senescente mundo paullatim natura humana fiat imbecillior convenit prospicere ne plura vitia serpant in Germaniam Porro deus instituit conjugium ut esset remedium humanæ infirmitatis Ipsi canones veterem rigorem interdum posterioribus temporibus propter imbecillitatem hominum laxandum esse dicunt quod optandum est ut fiat et in hoc negotio Ac videntur ecclesiis aliquando defuturi pastores si diutius prohibeatur conjugium Men skjønt man her har Guds befaling skjønt kirkens sedvane er bekjent skjønt den urene ugifte stand avføder mangfoldige anstøt ekteskapsbrudd og andre forbrytelser som fortjente en rettskaffen øvrighets straff så er der dog merkelig nok ikke noen sak hvor man øver større hardhet enn i motstanden mot presters ekteskap Gud befaler å holde ekteskapet i ære I alle velordnede statssamfunn endog hos hedningene har lovene holdt det i høyeste akt og ære Men nu lider endog prester pine og dødsstraff i strid med kirkelovenes vilje av ingen annen grunn enn at de har inngått ekteskap Paulus kaller den lære som forbyr ekteskap djevelsk 1 Tim 4 1 ff Dette er nu for tiden lett å forstå da ekteskapsforbudet blir verget ved den slags pinsler Quum autem exstet mandatum dei quum mos ecclesiæ notus sit quum impurus coelibatus plurima pariat scandala adulteria et alia scelera digna animadversione boni magistratus tamen mirum est nulla in re majorem exerceri sævitiam quam adversus conjugium sacerdotum Deus præcipit honore afficere conjugium leges in omnibus rebus publicis bene constitutis etiam apud ethnicos maximis honoribus ornaverunt At nunc capitalibus poenis excruciantur et quidem sacerdotes contra canonum voluntatem nullam aliam ob caussam nisi propter conjugium Paulus vocat doctrinam dæmoniorum quæ prohibet conjugium 1 Tim 4 Id facile nunc intelligi potest quum talibus suppliciis prohibitio conjugii defenditur Men likesom ingen menneskelig lov kan oppheve Guds befaling således kan heller ikke noe løfte oppheve Guds befaling Derfor råder også Cyprian til at de kvinner som ikke holder sitt kyskhetsløfte skal gifte sig Hans ord er følgende i første bok ellevte brev Men dersom de ikke vil eller ikke kan holde sig kyske er det bedre at de gifter sig enn at de ved sine lyster skal falle i ilden i ethvert fall må de ikke volde noe anstøt for brødrene eller søstrene En viss rimelighet viser jo også selve kirkelovene mot dem som har avlagt løftet før skjells år og alder slik som det hittil har vært det mest alminnelige Sicut autem nulla lex humana potest mandatum dei tollere ita nec votum potest tollere mandatum dei Proinde etiam Cyprianus suadet ut mulieres nubant quæ non servant promissam castitatem Verba ejus sunt hæc lib 1 epist 11 Si autem perseverare nolunt aut non possunt melius est ut nubant quam ut in ignem deliciis suis cadant certe nullum fratribus aut sororibus scandalum faciant Et æquitate quadam utuntur ipsi canones erga hos qui ante justam ætatem voverunt quomodo fere hactenus fieri consuevit 24 Om messen Med urette blir våre menigheter beskyldt for å avskaffe messen Messen blir nemlig hos oss bibeholdt og forrettet med den største ærefrykt Bibeholdt blir også omtrent alle sedvanlige kirkeskikker med unntagelse av at man på noen steder mellom de latinske sanger bruker tyske som er føyet til for å undervise folket Ti kun til dette behøver man kirkeskikkene å undervise de ukyndige Og ikke bare Paulus 1 Kor 14 2 f påbyr å bruke et språk i menigheten som folket forstår men også ved menneskelig lov er dette forordnet Art XXIV De missa Falso accusantur ecclesiæ nostræ quod missam aboleant retinetur enim missa apud nos et summa reverentia celebratur Servantur et usitate ceremoniæ fere omnes præterquam quod Latinis cantionibus admiscentur alicubi Germanicæ quæ additæ sunt ad docendum populum Nam ad hoc unum opus est ceremoniis ut doceant imperitos Et non modo Paulus præcipit uti lingua intellecta populo in ecclesia sed etiam ita consitutum est humano jure Folket venner sig til å bruke sakramentet i fellesskap så mange som er skikket til det Dette forøker også ærefrykten og andakten ved den offentlige gudstjenesten Ingen får nemlig adgang uten å være prøvet på forhånd Menneskene blir også påminnet om sakramentets verdighet og rette bruk og om hvor stor en trøst det bringer de engstede samvittigheter for at de kan lære å sette sin lit til Gud og vente og begjære alt godt av ham Denne gudsdyrkelsen behager Gud En sådan bruk av sakramentet nærer det fromme sinnelag mot Gud Derfor synes messen ikke å foregå med større andakt hos våre motstandere enn hos oss Assuevit populus ut una utantur sacramento si qui sunt idonei id quoque auget reverentiam ac religionem publicarum ceremoniarum Nulli enim admittuntur nisi antea explorati Admonetur etiam homines de dignitate et usu sacramenti quantam consolationem afferat pavidis conscientiis ut discant deo credere et omnia bona a deo exspectare et petere Hic cultus delectat deum talis usus sacramenti alit peitatem erga deum Itaque non videntur apud adversarios missæ majore religione fieri quam apud nos Men sikkert er det at alle rettsindige menn lenge har ført alminnelig og overmåte sterk klage over at man på en skjendig måte har vanhelliget messen ved å forrette den for vinnings skyld Ti det er ikke ukjent hvor vidt utbredt dette misbruket er i alle kirker hva slags mennesker det er som holder messe bare for lønn eller betaling og hvor mange som holder den stikk i strid med kirkelovenes forbud Men Paulus truer alvorlig dem som behandler sakramentet uverdig idet han sier 1 Kor 11 27 Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod Da derfor prestene hos oss er blitt påminnet om denne synden er privatmessene opphørt hos oss ettersom der nesten ikke blev holdt noen privat messe uten for vinnings skyld Constat autem hanc quoque publicam et longe maximam querelam omnium bonorum virorum diu fuisse quod missæ turpiter profanarentur collatæ ad quæstum Neque enim obscurum est quam late pateat hic abusus in omnibus templis a qualibus celebrentur missæ tantum propter mercedem aut stipendium quam multi contra interdictum canonum celebrent Paulus autem graviter minatur his qui indigne tractant eucharistiam quum ait qui ederit panem hunc aut biberit calicem domini indigne reus erit corporis et sanguinis domini Itaque cum apud nos admonerentur sacerdotes de hoc peccato desierunt apud nos privatæ missæ cum fere nullæ privatæ missæ nisi quæstus causa fierent Bispene har heller ikke vært uvitende om disse misbruk og hvis de hadde rettet dem i tide så ville der nu ha vært mindre av uenighet I tidligere tider har de ved å late som ingen ting latt mange misgrep snike sig inn i kirken Nu begynner de temmelig sent å klage over kirkens ulykkelige tilstander mens dog denne uroen ikke har hatt noen annen foranledning enn just disse misbruk som var så påtagelige at de ikke lenger kunne tåles Svære stridigheter har reist sig om messen og om sakramentet Måskje verden nu får straff for den langvarige vanhelligelsen av messene som i så mange århundrer de har tålt i kirkene som både kunne og burde ha brakt en forbedring Ti i de ti bud 2 Mos 20 7 står der skrevet Herren lar ikke den som misbruker hans navn være skyldfri Men fra verdens begynnelse av synes ikke noen hellig innretning noensinne å være blitt slik misbrukt til vinning som messen Neque ignoraverunt hos abusus episcopi qui si correxissent eos in tempore minus nunc esset dissensionum Antea sua dissimulatione multa vitia passi sunt in ecclesiam serpere Nunc sero incipiunt queri de calamitatibus ecclesiæ quum hic tumultus non aliunde sumserit occasionem quam ex illis abusibus qui tam manifesti erant ut tolerari amplius non possent Magnæ dissensiones de missa de sacramento exstiterunt Fortasse dat poenas orbis tam diuturnæ profanationis missarum quam in ecclesiis tot sæculis toleraverunt isti qui emendare et poterant et debebant Nam in Decalogo scriptum est qui dei nomine abutitur non erit impunitus Et ab intitio mundi nulla res divina ita videtur unquam ad quæstum collata fuisse ut missa Hertil kom ennå en mening som øket antallet av privatmessene i det uendelige nemlig at Kristus ved sin lidelse kun har gjort fyllest for arvesynden og innstiftet messen for at der i den skulle skje et offer for de daglige synder både dødssyndene og de tilgivelige synder Herav fremgikk den alminnelige mening at messen er et verk som i kraft av selve gjerningens utførelse utsletter levendes og dødes synder Her begynte man så å disputere om hvorvidt en messe som blev lest for flere hadde like så stor verdi som en messe for hver enkelt Denne striden har medført denne uendelige mengden av messer Accessit opinio quæ auxit privatas missas in infinitum videlicet quod Christus sua passione satisfecerit pro peccato originis et instituerit missam in qua fieret oblatio pro quotidianis delictis moratalibus et venialibus Hinc manavit publica opinio quod missa sit opus delens peccata vivorum et mortuorum ex opere operato Hic coeptum est disputari utrum una missa dicta pro pluribus tantumdem valeat quantum singulæ pro singulis Hæc disputatio peperit istam infinitam multitudinem missarum Angående disse meningene har våre fremholdt at de avviker fra den hellige skrift og krenker den ære som tilkommer Kristi lidelse Ti Kristi lidelse var et offer og en fyllestgjørelse ikke bare for arvesynden men også for alle øvrige synder som der står skrevet i Hebrearbrevet 10 10 Vi er blitt helliget ved at Jesu Kristi kropp ble båret fram som offer én gang for alle Likeså 10 14 Ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges fullkomne De his opinionibus nostri admonuerunt quod dissentiant a scripturis sanctis et lædant gloriam passionis Christi Nam passio Christi fuit oblatio et satisfactio non solum pro culpa originis sed etiam pro omnibus reliquis peccatis ut ad Hebræos scriptum est sanctificati sumus per oblationem Jesu Christi semel Item una oblatione comsummavit in perpetuum sanctificatos Likeså lærer Skriften at vi blir rettferdiggjort for Gud ved troen på Kristus når vi tror at våre synder blir oss forlatt for Kristi skyld Dersom nu messen utsletter levendes og dødes synder i kraft av selve gjerningens utførelse da oppnås rettferdiggjørelsen ved messens verk og ikke ved troen Men dette tåler ikke Skriften Item scriptura docet nos coram deo justificari per fidem in Christum quum credimus nobis remitti peccata propter Christum Jam si missa delet peccata vivorum et mortuorum ex opere operato contingit justificatio ex opere missarum non ex fide quod scriptura non patitur Men Kristus byr å gjøre dette til minne om ham Luk 22 19 Og derfor er messen innstiftet for at troen hos dem som bruker sakramentet skal komme i hu hvilke velgjerninger den mottar ved Kristus og reise og trøste den engstede samvittigheten Ti det er å komme Kristus i hu å minnes hans velgjerninger og erkjenne at de i sannhet blir oss til del Og ikke er det nok å komme historien i hu ti den kan også jøder og ugudelige minnes Derfor skal messen holdes i den hensikten at sakramentet der kan bli meddelt dem som trenger trøst som Ambrosius sier Fordi jeg alltid synder må jeg alltid ta imot legedommen Sed Christus jubet facere in sui memoriam quare missa instituta est ut fides in iis qui utuntur sacramento recordetur quæ beneficia accipiat per Christum et erigat et consoletur pavidam conscientiam Nam id est meminisse Christi beneficia meminisse ac sentire quod vere exhibeantur nobis Nec satis est historiam recordari quia hanc etiam Judæi et impii recordari possunt Est igitur ad hoc facienda missa ut ibi porrigatur sacramentum his quibus opus est consolatione sicut Ambrosius ait quia semper pecco semper debeo accipere medicinam Men da messen er en slik meddelelse av sakramentet bibeholdes hos oss en alminnelig messe på hver helligdag og også på andre dager hvis der er noen som vil bruke sakramentet og da blir sakramentet meddelt dem som begjærer det Denne skikken er da heller ikke ny i kirken Ti de gamle før Gregor nevner ikke noe om privat messe om den alminnelige messen taler de derimot ofte Chrysostomus sier at presten daglig står for alteret og kaller noen til nattverden men holder andre borte Og av de gamle kirkelover fremgår det at en har forrettet messen og av ham har de øvrige prester og diakoner mottatt Herrens legeme Så lyder nemlig ordene i den nikenske kirkeloven Diakonene skal ifølge sin orden etter prestene motta den hellige nattverden av biskopen eller presten Og Paulus 1 Kor 11 33 påbyr om nattverden at den ene skal vente på den annen for at deltagelsen kan være felles Quum autem missa sit talis communicatio sacramenti servatur apud nos una communis missa singulis feriis atque aliis etiam diebus si qui sacramento velint uti ubi porrigitur sacramentum his qui petunt Neque hic mos in ecclesia novus est nam veteres ante Gregorium non faciunt mentionem privatæ missæ de communi missa plurimum loquuntur Chrysostomus ait sacerdotum quotidie stare ad altare et alios ad communionem accersere alios arcere Et ex canonibus veteribus apparet unum aliquem celebrasse missam a quo reliqui presbyteri et diaconi sumpserunt corpus domini Sic enim sonant verba canonis Nicæni accipiant diaconi secundum ordinem post presbyteros ab episcopo vel a presbytero sacram communionem Et Paulus de communione jubet ut alii alios exspectent ut fiat communis participatio Da nu altså messen som den brukes hos oss ifølge Skriften og fedrene har kirkens eksempel på sin side så går vi tillitsfullt ut fra at den ikke kan bli forkastet især da de offentlige kirkeskikker for en stor del blir overholdt i likhet med hva hittil var skikk og bruk Bare antallet av messer er forskjellig og på grunn av de store og åpenbare misbruk var det visselig gagnlig å begrense det Før blev der nemlig ikke en gang i de tallrikeste menigheter holdt messe hver dag hvilket Historia tripartita bevitner i 9de bok 38te kap Men i Aleksandria blir skriftene opplest hver onsdag og fredag og lærerne forklarer dem og alt blir overholdt unntagen den høytidelige offerskikken Postquam igitur missa apud nos habet exemplum ecclesiæ ex scriptura et patribus confidimus improbari eam non posse maxime quum publicæ ceremoniæ magna ex parte similies usitatis serventur Tantum numerus missarum est dissimiilis quem propter maximos et manifestos abusus certe moderari prodesset Nam olim etiam in ecclesiis frequentissimis non fiebat quotidie missa ut testatur historia Triparita lib 9 c 38 rursus autem in Alexandria quarta et sexta feria scripturæ leguntur easque doctores interpretantur et omnia fiunt præter solemnem oblationis morem 25 Om skriftemålet Skriftemålet er ikke avskaffet i menighetene hos oss Ti man pleier ikke å meddele Herrens legeme til andre enn dem som i forveien er blitt prøvet og har fått avløsning Og folket blir på det omhyggeligste undervist om tilliten til avløsningen som der før denne tiden var stor taushet om Menneskene blir undervist om at de skal akte avløsningen overmåte høyt fordi den er Guds røst og tilsies etter Guds befaling Nøklemakten blir holdt i ære og man minner om hvor stor en trøst den bringer de forferdede samvittigheter og at Gud krever tro nemlig at vi skal tro denne avløsning som en røst der lyder fra himmelen og at denne tro på Kristus i sannhet oppnår og mottar syndenes forlatelse Før opphøyet man på en overdreven måte menneskenes fyllestgjørende ytelser men troen Kristi fortjeneste og troens rettferdighet nevnte man overhodet ikke Derfor bør våre menigheter ingenlunde bli dadlet i dette stykket Ti den anerkjennelsen er endog våre motstandere nødt til å yte oss at læren om boten av våre er blitt behandlet og oppklaret på den mest omhyggelige måten Art XXV De confessione Confessio in ecclesiis apud nos non est abolita Non enim solet porrigi corpus domini nisi antea exploratis et absolutis Et docetur populus diligentissime de fide absolutionis de qua ante hæc tempora magnum erat silentium Docetur homines ut absolutionem plurimi faciant quia sit vox dei et mandato dei pronuntietur Ornatur potestas clavium et commemoratur quantam consolationem afferat perterrefactis conscientiis et quod requirat deus fidem ut illi absolutioni tamquam voci de coelo sonanti credamus et quod illa fides in Christum vere consequatur et accipiat remissionem peccatorum Antea immodice extollebanatur staisfactiones fidei vero et meriti Christi ac justitiæ fidei nulla fiebat mentio quare in hac parte minime sunt culpandæ ecclesiæ nostræ Nam hoc etiam adversarii tribuere nobis coguntur quod doctrina de poenitentia diligentissime a nostris tractata ac patefacta sit Men om skriftemålet lærer de at det ikke er nødvendig å regne op sine synder og at man ikke bør tynge samvittighetene med bekymring for å få oppregnet alle synder ti det er umulig å regne op alle Som salmen 19 13 bevitner Hvem kan merke sine feiltrinn Likeså Jeremias 17 9 Hjertet er mer fullt av svik enn noe annet det kan ikke leges Hvem skjønner seg på det Hvis da ikke andre synder blev forlatt enn de som var oppregnet så kunne samvittighetene aldri komme til ro da de hverken ser eller kan erindre de fleste synder Også de gamle kirkelige forfattere vitner om at oppregning ikke er nødvendig I de kirkelige forordninger anføres nemlig Chrysostomus som sier så Jeg forlanger ikke av deg at du offentlig skal angi deg selv eller anklage deg for andre men jeg vil at du skal adlyde profeten når han sier Legg din vei frem for Gud Bekjenn derfor dine synder for Gud den rette dommer med bønn Bekjenn dine synder ikke med tungen men i erindringen i din samvittighet osv Og forklaringen om boten Dist 5 kap Consideret innrømmer at skriftemålet kun er en menneskelig ordning Allikevel blir skriftemålet bibeholdt hos oss både på grunn av den store velgjerningen i avløsningen og på grunn av annet gagn for samvittighetene Sed de confessione docent quod enumeratio delictorum non sit necessaria nec sint onerandæ conscientiæ cura enumerandi omnia delicat qui impossibile est omnia delicta recitare ut testatur Psalmus delicta quis intelligit Item Jeremias pravum est cor hominis et inscrutabile Quod si nulla peccata nisi recitata remitterentur nunquam acquiescere conscientiæ possent quia plurima peccata neque vident neque meminisse possunt Testantur et veteres scriptores enumerationem non esse necessariam Nam in decretis citatur Chrysostomus qui sic ait non tibi dico ut te prodas in publicum neque apud alios te accuses sed oboedire te volo prophetæ dicenti revela ante deum viam tuam ergo tua confitere peccata apud deum verum judicem cum oratione Delicata tua pronuncia non lingua sed conscientiæ tuæ memoria etc Et glossa de poenitentia dist 5 cap consideret fatetur humani juris esse confessionem Verum confessio cum propter maximum absolutionis beneficium tum propter alias conscientiarum utilitates apud nos retinetur 26 Om forskjell på mat og om menneskelige overleveringer Det har vært en alminnelig oppfatning ikke bare blant folk i alminnelighet men også blant kirkens lærere at det å gjøre forskjell på mat og overholde lignende menneskelige overleveringer var gjerninger som var nyttige til å fortjene nåden og brakte fyllestgjørelse for syndene Og at hele verden har hatt denne meningen fremgår derav at der daglig blev innført nye skikker nye ordener nye helligdager nye faster og at lærerne i Guds hus krevet disse gjerninger som en nødvendig gudsdyrkelse for å fortjene nåden og voldsomt skremte samvittighetene hvis de forsømte noe av dette Av denne innbilningen om overleveringene har der fulgt meget skade i kirken Art XXVI De discrimine ciborum similibusque traditionibus humanis Publica persuasio fuit non tantum vulgi sed etiam docentium in ecclesiis quod discrimina ciborum et similes traditiones humanæ sint opera utilia ad promerendam gratiam et satisfactoria pro peccatis Et quod sic senserit mundus adparet ex eo quia quotidie instituebantur novæ ceremoniæ novi ordines novæ feriæ nova jejunia et doctores in templis exigebant hæc opera tamquam necessarium cultum ad promerendam gratiam et vehementer terrebant conscientias si quid omitterent Ex hac persuasione de traditionibus multa incommoda in ecclesia secuta sunt For det første er læren om nåden og troens rettferdighet derved blitt fordunklet Og den er dog den viktigste del av evangeliet og bør ha en alt overragende plass i kirken for at Kristi fortjeneste kan bli rett erkjent og troen som er tro på at syndene forlates for Kristi skyld kan bli satt høyt over gjerningene Derfor legger også Paulus den største vekt på dette stykket setter loven og de menneskelige overleveringer til side for å vise at den kristelige rettferdigheten er noe annet enn den slags gjerninger nemlig troen som er tro på at syndene forlates uforskyldt for Kristi skyld Men denne Pauli lære er nesten helt blitt undertrykket ved overleveringene som har fremkalt den meningen at man ved å gjøre forskjell på mat og ved lignende skikker må fortjene nåde og rettferdighet Når det gjaldt boten nevnte man overhodet ikke troen kun disse fyllestgjørende gjerninger blev fremstillet i disse alene syntes hele boten å bestå Primo obscurata est doctrina de gratia et justitia fidei quæ est præcipua pars evangelii et quam maxime oportet exstare et eminere in ecclesia ut meritum Christi bene cognoscatur et fides quæ credit remitti peccata propter Christum longe supra opera collocetur Quare et Paulus in hunc locum maxime incumbit legem et traditiones humanas removet ut ostendat justiaiam christianam aliud quiddam esse quam hujusmodi opera videlicet fidem quæ credit peccata gratis remitti propter Christum At hæc doctrina Pauli pæne tota oppressa est per traditiones quæ pepererunt opinionem quod per discrimina ciborum et similes cultus oporteat mereri gratiam et justitiam In poenitentia nulla mentio fiebat de fide tantum hæc opera satisfactoria proponebantur in his videbatur poenitentia tota consistere For det annet har disse overleveringer fordunklet Guds bud fordi overleveringene blev langt foretrukket fremfor Guds bud Man antok at hele kristendommen bestod i å iaktta bestemte helligdager former faster og drakter Overholdelsen av dette blev tillagt et overmåte ærefult navn nemlig åndelig liv og fullkomment liv Samstundes hadde Guds bud til enhver i hans kall ikke noen anseelse At en husfar oppdrog sine barn at en mor fødte barn at en fyrste styrte staten alt dette betraktet man som verdslige og ufullkomne gjerninger langt ringere enn hine strålende skikker Og denne villfarelsen voldte fromme samvittigheter stor pine idet de sørget over at de var bundet til en ufullkommen livsstilling i ekteskap øvrighetsembeter og andre borgerlige stillinger men beundret munkene og lignende mennesker og hadde den uriktige oppfatning at disses skikker var til større velbehag for Gud Secundo hæ traditiones obscuraverunt præcepta dei quia traditiones longe præferebantur præceptis dei Christianismus totus putabatur esse observatio certarum feriarum rituum jejuniorum vestitus Hæ observationes erant in possessione honestissimi tituli quod essent vita spiritualis et vita perfects Interim mandata dei juxta vocationem nullam laudem habebant quod paterfamilias educabat sobolem quod mater pariebat quod princeps regebat rempublicam hæc putabantur esse opera mundana et imperfecta et longe deteriora illis splendidis observationibus Et hic error valde cruciavit pias conscientias quæ dolebant se teneri imperfecto vitæ genere in conjugio in magistratibus aut aliis functionibus civilibus mirabantur monachos et similes et falso putabant illorum observationes deo gratiores esse For det tredje har disse overleveringer brakt samvittighetene i stor fare Ti det var umulig å overholde alle overleveringer og dog trodde menneskene at disse skikkene var nødvendige former for gudsdyrkelse Gerson beretter at mange er falt i fortvilelse og at noen endog har berøvet sig selv livet fordi de følte at de ikke kunne gjøre disse overleveringer fyllest samtidig som de ikke fikk høre et eneste trøstens ord om troens rettferdighet og nåden Vi ser hvorledes summister og andre teologer samler overleveringene og søker en viss rimelighet for å lette samvittighetene Dog befrier de dem ikke tilstrekkelig men undertiden legger de tvert om snarer for samvittighetene Tertio traditiones attulerunt magna pericula conscientiis quia impossibile erat omnes traditiones servare et tamen homines arbitrabantur has observationes necessarios esse cultus Gerson scribit multos incidisse in desperationem quosdam etiam sibi mortem conscivisse quia senserant se non posse satisfacere traditionibus et interim consolationem nullam de justitia fidei et de gratia audierant Videmus summistas et theologos colligere traditiones et quærere epieikeias ut levent conscientias non satis tamen expediunt sed interdum magis injiciunt laqueos conscientiis Og i skoler og prekener har man vært så opptatt med å samle disse overleveringene at man ikke har hatt tid til å berøre Skriften og søke den mere gagnlige lære om troen om korset om håpet om de borgerlige anliggenders verd om samvittighetenes trøst i hårde anfektelser Derfor har Gerson og andre teologer alvorlig klaget over at de ved disse stridighetene om overleveringene blev hindret fra å kunne beskjeftige sig med en bedre lære Og Augustin forbyr å besvære samvittighetene med den slags skikker og viselig påminner han Januarius om å vite at slike skikker kun bør iakttas som likegyldige Slik lyder nemlig hans ord Et in colligendis traditionibus ita fuerunt occupatæ scholæ et conciones ut non vacaverit attingere scripturam et quærere utiliorem doctrinam de fide de cruce de spe de dignitate civilium rerum de consolatione conscientiarum in arduis tentationibus Itaque Gerson et alii quidam theologi graviter questi sunt se his rixis traditionum impediri quominus versari possent in meliore genere doctrinæ Et Augustinus onerare conscientias hujusmodi observationibus et prudenter admonet Januarium ut sciat eas indifferentere observandas esse sic enim loquitur Derfor bør man ikke se det slik at våre har berørt denne saken uten grunn eller av hat til bispene slik som noen med urette mistenker dem for Det var i høy grad nødvendig å gi kirkene en advarsel om disse villfarelsene som var fremgått av misforståtte overleveringer Ti evangeliet nøder oss til med iver å fremholde i menighetene læren om nåden og troens rettferdighet en lære som dog ikke kan forstås hvis menneskene tror at de fortjener nåden ved selvvalgte skikker Derfor har de altså lært at ved å iaktta menneskelige overleveringer kan vi ikke fortjene nåden eller bli rettferdiggjort Og derfor må man ikke mene at den slags skikker er en nødvendig gudsdyrkelse Quare nostri non debent videri hanc caussam temere attigisse aut odio episcoporum ut quidam falso suspicantur Magna necessitas fuit de illis erroribus qui nati erant ex traditionibus male intellectis admonere ecclesias Nam evangelium cogit urgere doctrinam in ecclesiis de gratia et justitia fidei quæ tamen intelligi non potest si putent homines se mereri gratiam per observationes ab ipsis electas Sic igitur docuerunt quod per observationem traditionum humanarum non possimus gratiam mereri aut justificari quare non est sentiendum quod hujusmodi observationes sint necessarius cultus De tilføyer vitnesbyrd av Skriften I Matt 15 unnskylder Kristus apostlene da de ikke hadde overholdt en tilvant overlevering som dog ikke syntes å angå noe utillatelig men en mellomting og å være beslektet med de i loven befalte renselser Han sier v 9 Forgjeves dyrker de meg for det de lærer er menneskebud Altså krever han ingen unyttig dyrkelse Og kort etter v 11 tilføyer han Ikke det som kommer inn i munnen gjør mennesket urent Likedan Rom 14 17 Guds rike består ikke i mat og drikke Kol 2 16 La ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke høytider nymånedag eller sabbat Likeså v 20 21 Når dere med Kristus døde bort fra grunnkreftene i verden hvordan kan dere da leve som i verden og rette dere etter slike bud som ta ikke smak ikke rør ikke I Apg 15 10 11 sier Peter Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som verken våre fedre eller vi har maktet å bære Nei vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde vi på samme måte som de Her forbyr Peter å tynge samvittighetene med flere skikker enten de er fra Moses eller andre Og 1 Tim 4 1 3 kalles forbudet mot mat en djevlenes lære fordi det strider mot evangeliet å bestemme eller utføre slike gjerninger for ved dem å fortjene nåden eller fordi kristendommen ikke skulle kunne bestå uten en slik dyrkelse Addunt testimonia ex scriptura Christus Matth 15 excusat apostolos qui non servaverant usitatam traditionem quæ tamen videbatur de re non illicita sed media esse et habere cognationem cum baptismatibus legis et dicit frustra colunt me mandatis hominum Igitur non exigit cultum inutilem et paulo post addit omne quod intrat in os non inquinat hominem Item Rom 14 regnum dei non est esca aut potus Col 2 nemo judicet vos in cibo potu sabbato aut die festo Item si mortui estis cum Christo ab elementis mundi quare tamquam viventes in mundo decreta facitis ne attingas ne gustes ne contrectes Act

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Den%20Augsburgske%20Bekjennelse%20-%20norsk-latin%20fba/id37_m.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • The Advent Postil
  The Advent Postil Webbrowseren understøtter ikke indbyggede rammer eller er aktuelt konfigureret til ikke at vise indbyggede rammer

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Advent%20Postil/index.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Church Postil - Summerpart 1544
  Church Postil Summerpart 1544 Webbrowseren understøtter ikke indbyggede rammer eller er aktuelt konfigureret til ikke at vise indbyggede rammer

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Summer%20Postil/index.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • søndag i fasten Matthäus 15 21 28 3 søndag i fasten Lukas 11 14 28 Midfaste Johannes 6 1 15 5 søndag i fasten Johannes 8 46 59 Palmesøndag Johannes 12 12 19 Langfredag Lukas 23 32 43 Påske 1 prediken Matthäus 28 1 10 Påske 2 prediken Lukas 24 36 48 1 søndag efter påske Johannes 20 19 31 2 søndag efter påske Johannes 10 12 16 3 søndag efter påske Johannes 16 16 23 4 søndag efter påske Johannes 16 5 15 Kristi Himmelfarts dag Lukas 24 50 53 6 søndag efter påske Johannes 15 26 16 4 Pinsedag Apostelgeschichte 2 1 14 Pinsedag 2 prediken Johannes 14 23 31 Trinitatis Johannes 3 1 15 1 søndag efter trinitatis Lukas 14 16 24 3 søndag efter trinitatis Lukas 15 1 10 4 søndag efter trinitatis Lukas 6 36 bis 42 5 søndag efter trinitatis Lukas 5 1 11 6 søndag efter trinitatis Matthäus 5 20 26 7 søndag efter trinitatis Markus 8 1 9 8 søndag efter trinitatis Matthäus 7 15 23 9 søndag efter trinitatis Lukas 16 1 9 10 søndag efter trinitatis Lukas 19 41 48 11 søndag efter trinitatis Lukas 18 9 14 12 søndag

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Huspostillen/default_l.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Martin Luther  -  Hauspostille 1544
  als dieser sein der Heilige Geist würde ihn auch bringen Aber er sollte mehr nicht tun denn als von Christus zeugen 11 Warum braucht aber der Herr hier so dies Wort zeugen Hätte er doch wohl anders reden können Es geschieht darum daß wir mehr Achtung auf das Wort haben sollen 12 Denn wahr ist es der Heilige Geist hat seine Wirkung inwendig im Herzen Aber doch will er solche Wirkung ordentlicher in anderer Weise nicht denn durch das mündliche Wort ausrichten Wie Paulus bei Römer 10 14 sagt Wie sollen sie glauben von dem sie nicht gehört haben Darum heißt ihn Christus einen Zeugen Nun aber zeuget er durch den Mund und Wort der Apostel und aller Prediger die das Evangelium von Christus rein und lauter verkündigen 13 Darum soll niemand warten der Trost begehrt bis der Heilige Geist ihm Christum persönlich vorstelle oder vom Himmel herab mit ihm rede Er führt sein Zeugnis öffentlich in der Predigt da mußt du ihn suchen und auf ihn warten bis er durch solches Wort daß du mit deinen Ohren hörst dein Herz rühre und also auch durch seine Wirkung inwendig im Herzen von Christus Zeuge Aber solch ein inwendiges Zeugnis kommt nicht früher es sei denn zuvor das öffentliche und mündliche Zeugnis des Wortes gegangen da man hört daß Christus um unseretwillen Mensch geworden gekreuzigt gestorben und wieder auferstanden ist 14 Das ist also die ganze Summe von dem heutigen Evangelium daß wir uns willig in dieses begeben sollen wenn wir Christen sein wollen daß wir nicht Geld und Gut Freude und Herrlichkeit hier auf Erden davon kriegen sollen sondern wir sollen die Welt darüber zu Feinden haben Sünde Tod und ein Böses Gewissen tragen Wenn nun ein Christ solches alles leidet daß das Herz klein und bekümmert wird und denkt sieh nur wie es mir geht Was hast du angerichtet Du hättest wohl ein Christ sein können und dennoch nicht in solch eine Gefahr nicht begeben dürfen Geht es dir übel so ist es nur deine Schuld Wo dann die schrecklichen Beispiele mit zuschlagen in welchem man sieht wie leicht auch große Leute gefallen und in der Anfechtung stecken geblieben sind da spricht Christus ist es Zeit daß der Tröster komme und wird gewiß nicht fernbleiben sondern kommen und euch ich lehren daß solche Gedanken nicht von ihm sind sondern von dem bösen Geist Ursache solche Gedanken schrecken und führen in Verzweiflung Aber der Heilige Geist soll nicht schrecken sondern trösten und einen Mut machen und solches sollte er so tun daß er von mir zeuge Darum sind andere Gedanken die Traurigkeit und Schwermut mit sich bringen nicht von mir sondern vom Teufel Der Heilige Geist aber bringt und gibt tröstliche fröhliche Gedanken in dem daß er von mir zeugt daß ich für euch mein Leben gelassen um eurer Sünde willen gestorben und um eurer Gerechtigkeit willen wieder auferstanden bin Aus diesen Zeugnis ihr dann schließen könnt daß ich euch nicht feind bin euch nicht fressen noch verdammen sondern selig machen will Darum liegt es alles an dem Wort Er wird von mir zeugen 15 Das soll man besonders merken wider die Rottengeister und falschen Prediger Denn hier ist es beschlossen daß der Heilige Geist wenn er trösten soll anderes nichts tut denn von Christus zeugen und ihn in die Herzen bilden soll Dagegen der Böse Geist die Gewissen schreckt den Tod und Sünde ihnen pflegt vorzuhalten in dem muß der Heilige Geist und sein Zeugnis wehren und durch das Wort in unsere Herzen reden und sprechen Ach Mensch was tust du doch Kannst du denn sonst anderes nicht denn an das Sterben Sünde und Verdammnis denken Wende die Augen von diesem schrecklichen Anblick und sieh hierher kennst du denn nicht einen Mann der heißt Jesus Christus Von dem steht so geschrieben Er sei empfangen vom Heiligen Geist geboren aus der Jungfrau Maria er habe gelitten unter Pontius Pilatus sei gekreuzigt gestorben und begraben in die Hölle gefahren und am dritten Tage wieder von den Toten auferstanden und gen Himmel gefahren Warum meinst du daß solches alles geschehen sei Ist es nicht darum geschehen daß du gegen den Tod und die Sünde dich darüber trösten solltest Darum höre auf dich zu fürchten du hast keine Ursache dazu Wenn Christus nicht bei dir und um dich wäre und solches für dich nicht getan hätte so hättest du dann Ursache genug dich zu fürchten Aber er ist bei dir und um dich wie er spricht Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende Dazu hat er den Tod für dich gelitten und sitzt dir zum Trost und zum Schutz zur rechten seines himmlischen Vaters 16 Wo diese Predigt geht da hört man des Heiligen Geistes Stimme Zeugnis und Lehre Was aber nach diesen Worten nicht so lautet das mag wo es auch sich am besten Hören läßt Mose sein Zeugnis sein oder es ist des leidigen Teufels der durch seine Werkheiligen Heuchler und Ketzer auch zeugt und predigt Es folgt aber nichts anderes daraus denn Angst Schrecken und Verzweifeln Gott wolle uns davor behüten und bei diesen Zeugnis des Heiligen Geistes in unseren letzten Stunden erhalten Amen 17 Das ist das erste Stück des heutigen Evangeliums vom Tröster dem Heiligen Geist und wodurch er die Christen trösten werde Nun wollen wir weiter und vom anderen Stück auch ein wenig sagen nämlich vom Kreuz und Verfolgung Da ist besonders zu merken daß Christus zu seinen Jüngern spricht Sie werden euch in den Bann tun oder wie die Worte lauten aus der Synagoge und Versammlung stoßen und ausschließen Welche Worte zeugen daß die so die Christen in den Bann tun und von der Kirche ausschließen den Titel führen und damit sich rühmen werden daß sie die Synagoge oder die rechte Kirche sind für die sie auch gerühmt und herrlich sein wollen die Gott mit großem Ernst dienen Sonst würde Christus diese Worte nicht sagen Es kommt die Zeit daß wer euch tötet wird meinen er tue Gott einen Dienst daran 18 Darum ist es nötig daß man einen Unterschied mache und lerne daß immer zwei Kirchen sind Eine die falsche Kirche die doch den Namen hat und heißt Kirche und Gottes Volk aber sie ist es nicht Die andere die rechte Kirche die den Namen nicht hat und ist es doch 19 Diese zwei Kirchen sind sehr schwer zu unterscheiden Denn hier liegt uns das im Wege daß wir bekennen müssen daß auch die falsche Kirche ein Amt habe wie man sieht Wir bekennen frei und halten daß der Papst und sein Haufe nicht die rechte Kirche ist dennoch wenn sie taufen Kirchendiener ordnen Ehen trauen ist das Amt und göttliche Wort recht und kräftig bekennen darum daß ihre Taufe recht ist taufen auch die Kinder nicht wieder so von ihnen getauft sind wie doch Ciprianus getan hat Der war in dem Wahn daß er es nicht für eine rechte Taufe hielt wenn die Ketzer jemand getauft hatten und taufte sie darum wieder Und war das sein Grund die Ketzer sprach er sind nicht in der Einigkeit der christliche in Kirche darum können sie kein christliches Amt vollziehen Aber dieser Grund ist falsch Denn man muß Amt und Person auseinander halten Einer der in wissentlichen Sünden steckt die wider sein Gewissen sind der ist nicht in der Einigkeit der christlichen Kirche dennoch soll darum sein Amt daß er in der Kirche hat nicht verachtet werden Ursache es ist nicht sein sondern des Herrn Jesu Christi Amt Wo er aber den Befehl des Herrn Jesu Christi brechen anders denn Christus befohlen hat taufen Predigen und Sakrament reichen wollte dann hätte man Ursache Taufe Predigt und anderes fahren zu lassen Wo er aber an der Ordnung Christi nichts ändert ob er gleich seiner Person wegen böse und ein Sünder ist das nimmt den Amt nichts 20 Darum wer diese zwei Kirchen recht unterscheiden und beurteilen will der dafür nicht auf das Amt allein sehen denn auch die falsche Kirche kann das Amt recht haben und führen und ist dennoch keine Kirche wie man sieht daß die falsche Kirche herrlich den Namen Gottes führt und rühmt Daran soll man sich nicht kehren Denn da steht das andere Gebot und lehrt uns daß der Name Gottes auch unnütz geführt werde Dazu bitten wir in der ersten bitte im Vater Unser daß Gottes Name geheiligt werde welches ist dir ein gewisses Zeichen daß derselbe Namen von vielen auch nicht geheiligt wird Darum wo die falsche Kirche es macht und mit dem Namen Gottes und der Kirche bannen und verdammen will da sollst du sehen daß du dich nicht erschrecken läßt sondern einen Unterschied machst und sagst Ich höre Gottes Namen wohl ich führe wohl daß du die Kirche rühmt aber solches können auch die Unchristen Sonst bedürfte es des Verbotes nicht daß man Gottes Namen nicht vergeblich höre soll Darum muß man das Urteil anders suchen und am ersten danach sehen ob man auch Gottes Namen recht führe und des herrlichen Namens der Kirche nicht mißbrauche 21 Nun zu solchem Urteil dient die Regel die der Herr hier gibt damit er die falsche Kirche sehr fein abmalt denn die rechte Kirche nimmt sich des Schwertes und weltlicher Gewalt nicht an Die falsche Kirche aber nimmt das Schwert in die Hand und verfolgt die rechte Kirche wie Christus hier sagt das sie werde euch in den Bann tun und der euch tötet Dabei kannst du ja gewiß merken welches die falsche Kirche ist Und noch gewisser kannst du es dabei merken das Christus spricht Solches werden sie euch darum tun daß sie weder mich noch meinen Vater erkennen Das heißt die falsche Kirche recht abgemalt Das Amt kann sie haben und Gottes Namen rühmen und sich damit schmücken aber neben dem Amt und Namen Gottes hängt ihr das Unglück an daß sie weder Christum noch den Vater kennt 22 Was heißt nun Christum und den Vater kennen Es heißt ja nicht Messe lesen eine Kappe aufsetzen fasten Almosen geben und was sonst noch an anderer Werke sind sondern Christum erkennen heißt daß man glaube er sei das Lamm Gottes daß der Welt sündigt trägt der um unseretwillen Mensch geworden am Kreuz den Tod für uns erlitten gestorben und wieder auferstanden und gen Himmel gefahren ist Daß man sich darüber tröste und gegen Gott ein solches Vertrauen fasse er werde um seines Sohnes willen uns gnädig und barmherzig sein Denn das heißt den Vater kennen wissen daß er wolle gnädig sein und uns unsere Sünde um seines Sohnes Christi Jesu willen nicht zurechnen Wo nun solche Erkenntnis ist da ist die rechte Kirche Wo solche Erkenntnis nicht ist da ist die Kirche nicht wenn sie das Amt und Gottes Name auch braucht Darum soll und muß man besonders auf diese Erkenntnis sehen so wird man nicht irren können 23 Die Spaltung die heute in der Kirche ist macht sehr viel Leute irre daß sie nicht wissen zu welchem Teil sie sich halten sollen Aber es fehlt ihnen an dem daß sie auf diese Regel nicht sehen wollen Wir predigen so daß vor Gott uns nichts könne helfen gegen die Sünde und den Tod denn allein das Sterben und Auferstehen Christi Wer solches mit rechtem Glauben fasse der werde selig Wer es nicht fasse er tue sonst was er wolle könne er nicht selig werden wie gewaltig aber solche Lehre im alten und neuen Testament gegründet ist hören wir zur anderen Zeit aber was geschieht Eben um solcher Lehre willen verfolgt uns der Papst und sein Haufe er tut uns in den Bann schimpft uns Ketzer und würgt uns denn er lehrt Wer gen Himmel kommen will der müsse für seine Sünde selbst genug tun Christus haben nur für die Erbsünde bezahlt was wir aber nach der Taufe sündigen da müsse ein jeder selbst genug für tun mit guten Werken solche Sünde ablegen und Gottes Zorn stillen Wie reimt sich aber solche Predigt zur Erkenntnis Christi Denn das muß ja folgen So Christus für die Sünde genug getan hat so können wir nicht dafür genug tun Gute Werke sollen wir tun aber aus einer anderen Meinung denn daß wir dadurch Sünde ablegen und gen Himmel kommen wollten 24 Also siehst du aus dieser Regel welches die rechte Kirche ist Wir werden darum in den Bann getan daß wir alle Gerechtigkeit und Gnade allein auf Christum Jesum auf sein Sterben und seine Auferstehung setzen Dagegen aber setzt der Papst und seine Kirche die Seligkeit auf ihre eigenen Werke Verdienst und Genugtuung welches auch ein gewisses Zeichen ist daß sie weder Christum noch den Vater kennen So wir nun das haben daß wir Christum Gott sei immer Lob recht erkennen sie aber kennen Christum nicht so laßt uns unerschrocken sein und nichts danach fragen obgleich sie so Christum und seinen Vater nicht kennen uns in den Bann tun uns Ketzer und eine Teufelskirche heißen An diesem ist uns viel mehr gelegen daß wir den Sohn und den Vater kennen lassen uns durch das unnütze Geplärr nicht irren daß der Papst mit den Namen der Kirche so hoch hält und uns den Teufel gibt 25 Wir können aber auf ein anderes Urteil uns trösten und warten da nicht die Menschen mit ihrem falschen Urteil sondern Gott selbst mit seinem rechten wahren Urteil uns aus dem Bann heben und für seine Kirche am jüngsten Tage vor Gott und allen seinen Engeln rühmen wird Denn es muß doch so auf Erden gehen wie Christus hier sagt daß zwei Kirchen sein werden und eine die andere bannen soll Der Bann aber geht nicht öffentlich gegen die falsche Kirche denn sie hat das Schwert in der Hand und kann sich mit Gewalt dagegen schützen Wie wir am Papst sehen welches auch ein gewisses Zeichen ist daß er nicht die rechte Kirche sein kann denn von der rechten christlichen Kirche steht hier daß sie soll in den Bann getan werden Euch spricht er werden sie in den Bann tun Wer sind diese euch Sind es nicht unseres Herrn Christi lieben Jünger und Apostel Die wird man bannen und töten Wer Die so den Namen haben daß sie Synagoge und Kirche sind 26 So geht es auch noch heutigen Tages Darum sollen wir uns vor solchem Bannen und Würgen nicht erschrecken sondern wir sollen es mit Freuden annehmen und lernen daß es die rechte Farbe und das beste Zeichen ist für die Christen und die rechte Kirche Doch so daß die Erkenntnis Christi und seines Vaters vor allen Dingen auch dabei ist Denn Widertäufer und andere Rottten werden auch verfolgt und leiden viel aber sie haben die Erkenntnis Christi und seines Vaters nicht denn sie leugnen die Zusage welche ihnen Gott in der ersten Taufe getan hat und richten eine neue Möncherei an dadurch sie denken in den Himmel zu kommen und einen gnädigen Gott zu haben Dagegen aber die rechte Kirche kennt Christum und seinen Vater das ist sie tröstet sich allein Gottes Güte und Barmherzigkeit durch Christum und um solches Trostes und Hoffnung willen muß sie verfolgt werden Das leidet sie gern denn sie weiß Christus hatte es hier geweissagt darum gibt sie sich willig hin läßt sich dem Papst und seinen Haufen uns für Ketzer und Teufelskirche rufen Aber ihr genügt daß sie Christum und seinen Vater kennt und weiß daß der Papst mit seinen Haufen sind sie gleich noch so viel sie wollen Christum und seinen Vater nicht kennen sondern verfolgen leidet darum gern mit Christus und ist der Hoffnung daß sie mit ihm auch in Ehren sitzen und ewig leben werden Das verleihe uns allen unser lieber Vater im Himmel durch seinen Sohn und den Heiligen Geist Amen Pinsedag Apostelgeschichte 2 1 14 Und als der Tag der Pfingsten erfüllet war waren sie alle einmütig bei einander Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel als eines gewaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus da sie saßen Und man sah an ihnen die Zungen zerteilt als wären sie feurig Und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen und wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen nach dem der Geist ihnen gab auszusprechen Es waren aber Juden zu Jerusalem wohnend die waren gottesfürchtige Männer aus allerlei Volk das unter dem Himmel ist Da nun diese Stimme geschah kam die Menge zusammen und wurden bestürzt denn es hörte ein jeglicher daß sie mit seiner Sprache redeten Sie entsetzten sich aber alle verwunderten sich und sprachen unter einander Siehe sind nicht dieser alle wider reden aus Galiläa Wie hören wir denn ein jeglicher seine Sprache darinnen wir geboren sind Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesobethanien und in Judäa und Cappadocien Pontus und Asien Phrygien und Pamphylien Ägypten und an den Enden der Lybien bei Kyrene und Ausländer von Rom Juden und Judengenossen Kreter und Araber wir hören sie mit unseren Zungen die großen Taten Gottes reden Sie entsetzten sich alle und wurden irre und sprachen einer zu dem anderen Was will das werden Die andern aber hatten ihren Spott und sprachen Sie sind voll süßes Weins 1 Das Wort Pfingsten ist nicht deutsch sondern aus dem Griechischem genommen die heißen Pfingsten den 50 Tag Denn der Pfingsttag ist der 50 Tag nach Ostern und ist bei den Juden ein besonderes Fest gewesen darum daß sie am 50 Tag nachdem sie das Osterlamm in Ägypten gegessen und aus Ägypten gezogen waren am Berge Sinai die Zehn Gebote empfangen haben Weil aber solches eine große Wohltat ist daß Gott selbst seinen Willen vom Himmel herab ihnen eröffnet hat daß sie wissen konnten woran doch Gott ein Gefallen oder Ungefallen geschehe was er haben oder nicht haben wollte darum hat Gott geboten diesen 50 Tag nach Ostern für heilig zu halten daß solcher Wohltat gedacht würde und sie sich fleißiger nach Gottes Wort und Willen schicken lernten wenn sie hörten und daran dächten mit welchem Ernst Gott seinen Willen eröffnet und sie sich dagegen verpflichtet hätten solchem Willen mit Fleiß zu halten wie die Geschichte im Buch Mose im 19 Und 20 Kapitel schreibt 2 Nun sieht man aber in den Geschichten des Alten Testaments wie Paulus sagt 1 Korinther 10 6 was den Juden widerfahren ist daß es alles ein Vorbild gewesen ist der Geschichten so im neuen Testament in der Zeit der Gnade geschehen sollten Darum gleichwie wir im neuen Testament ein anderes und besseres Osterlamm zu essen haben denn dort in Ägypten half das Blut des Lammes damit sie die Pfosten bestrichen nur dazu daß der Engel der Verderben dem Leib nicht Schaden täte und die erstgeborenen Früchte nicht tötete dagegen unser Osterlamm Christi Jesu Blut dazu dient daß wir aus dem rechten Ägypten nämlich aus des Teufels Tyrannerei von der Sünde und dem ewigen Tod erlöst werden also haben wir im neuen Testament auch ein anderes und ein besseres Pfingsten denn jenes im Alten Testament gewesen ist 3 Jene empfingen am Berge Sinai die Zehn Gebote Das ist an sich selbst eine gute nötige köstliche Predigt da man Gott für danken soll Aber mit solcher Predigt ist uns nichts geholfen wider des Teufels Reich die Sünde und den Tod sondern das Gesetz hilft allein dazu das wir noch größere Sünder werden und unser eigen Gewissen uns gegen Gott verklagt und beschuldigt besonders weil wir das nicht vollkommen tun daß uns zu tun aufgelegt ist 4 Darum wie es ein schreckliches Ansehen hatte am Berge Sinai da Gott redete und Blitze und Donner durch einander gingen daß der ganze Berg rauchte und bebte also tut das Gesetz heute noch wo es die Herzen recht trifft da schreckt es und macht blöde und zaghaft daß man nicht weiß wo man vor Angst bleiben soll Denn wissen was Gott haben will und daneben fühlen daß man es nicht gehalten hat solches ist unmöglich daß es einen Menschen nicht anfechten noch Angst machen sollte Denn was Gott den Übertretern seines Wortes droht das ist vor Augen nämlich den ewigen Tod und alles Unglück Darum ist solch Juden Pfingsten und Pfingstpredigt ein schreckliches unfreundliches Pfingsten und Predigt da nicht viel Freude bei sein kann Denn es hat über die Maßen ein schreckliches Ansehen gehabt daß die Juden selbst sagen mußten und bitten Ach rede du mit uns denn soll der Herr mit uns reden so müssen wir sterben 5 Was haben wir aber dagegen für ein Pfingsten im neuen Testament Ein über aus herrliches und freundliches wo kein Schrecken sondern nur lauter Freude Mut und Wonne bei ist Denn also sagte Evangelist wie wir im Text gehört daß am Pfingsttag da die Juden mit der Danksagung für die Zehn Gebote umgegangen und die Geschichte am Berg Sinai gerühmt haben sind die Apostel und andere Christen bei einander in einem Haus gewesen Da habe sich plötzlich ein Brausen vom Himmel herunter als eines gewaltigen Windes erhoben und das ganze Haus erfüllt daß es alles wieder einander getönt hat Und neben solchem Weben und Brausen habe man zerteilte feurige Flammen gesehen wie die Flammen vom Feuer über sich lodern daß also der Heilige Geist sich da hat öffentlich hören und sehen lassen Denn in dem Brausen hat man ihn gehört und in den Feuerflamen gesehen wie denn Christus zuvor gesagt und Johannes der Täufer auch geweissagt hatte sie sollten mit Geist und Feuer getauft werden 6 Es hat aber solches seine besondere Deutung und Ursache denn die Zungen bedeuten das Predigtamt daß soll nicht vergebens sein es soll die Herzen anwehen und ein neues Licht oder Feuer darin anzünden wie wir noch später davon sagen werden Bald nun auf solches Brausen und Feuerflammen setzt sich der Heilige Geist auf einen jeden unter ihnen und zündeten ihre Herzen so an er durchweht sie also daß sie in einem Augenblick Gott und seinen Sohn Christum Jesum recht erkennen und die ganze Schrift verstehen und einen solchen Mut haben das sie solchen Verstand nicht bei sich behalten sondern frei öffentlich bekennen dürfen Und kam noch das herrliche Wunderwerk dazu daß sie allerlei Sprachen reden können so sie doch nur ihre Muttersprache vor diesem Augenblick konnten Denn zu Jerusalem mußte es anfangen aber da nicht bleiben sondern wie die Propheten zuvor geweissagt sollte das Evangelium in allen Sprachen bald im ersten Anfang gehen und klingen Dieses zum Zeugnis daß es im jüdischen Lande nicht bleiben sondern in alle Welt und allen Sprachen sollte gepredigt werden lehrt der Heilige Geist die Apostel alle Sprachen Das ist unser Pfingsten im neuen Testament da man Gott recht erkennt da man vor Gott nicht erschrickt sondern fröhlich wird und ein gutes Gewissen bekommt mit einem solchen Mut der sich vor nichts entsetzt und alles um Christi Willen gern leidet wie man an den Aposteln sieht 7 Von solchem Pfingsten hat nicht allein Christus in seiner letzten Predigt sondern auch die Propheten David Jesaja Jeremia Joel Sacharja ja und andere geweissagt Darum wollen wir heut diesen Tag auch so zubringen und vom Heiligen Geist predigen was er sei was sein Werk und Amt sei und wie wir uns dazu schicken sollen wenn wir zu solchen seligen Pfingsten auch kommen und den Heiligen Geist empfangen wollen 8 Für das erste sollen wir nicht denken als sei der Heilige Geist nicht zuvor in der Kirche und unter den Leuten gewesen Denn er ist ewiger allmächtiger Gott wie Christus sagt Er gehe vom Vater aus Darum muß er eben der Natur und des Wesens sein des der Vater ist So haben wir gewisse Zeugnisse daß er der Heilige Geist je und je seine Wirkung in den Menschen gehabt sie nach Gottes Willen regierte und geführt habe Denn Christus selbst sagt wie auch Petrus daß der Heilige Geist durch die Propheten geredet habe So zeugen die Evangelisten von dem alten Simeon von der Hanna von Zacharia Elisabeth und Johannes daß der Heilige Geist in ihnen gewohnt habe 9 Darum müssen wir hier von dem Heiligen Geist eben denken und Glauben wie von Christus dem Sohn Gottes der ist von Ewigkeit gewesen und hat bald nach der ersten Verheißung im Paradies sein Werk angefangen daß er wieder den Teufel sich zu Felde gelegt und ihm auf den Kopf getreten hat Dieses von Anfang angefangene und stets geübte Werk hat der Sohn Gottes dann öffentlich vollendet da er Mensch geworden am Kreuz gestorben und am dritten Tage wieder auferstanden ist Also ist es Heiligen Geistes Werk für und für in der Welt gewesen daß er der Menschen Herzen durch das Wort Gottes zum Glauben geführt sie erleuchtet gestärkt getröstet und in alle Wahrheit geleitet hat 10 Aber dieses Werk hatte er an diesem Heiligen Pfingsttag zum ersten vollkommen und öffentlich geführt daß es nicht mehr so heimlich zugegangen ist wie zuvor sondern jedermann der es gesehen der hat den Heiligen Geist und seine Wunder spüren und bekennen müssen Denn daß hier etliche sind die es für keine Wirkung des Heiligen Geistes halten sondern sagen Die Apostel sind voll Wein solches ist eine mutwillige Lüge Ihr Herz beweist sie daß man fremde unbekannte Sprachen beim Saufen nicht lernen kann 11 Was mag es aber für eine Ursache sein daß solche Offenbarung des Heiligen Geistes bis auf diesen Pfingstag verzogen wird Keine andere denn daß wir lernen sollen wie wir solchen Schatz allein durch unseren Herrn Christum haben der hat uns solche Gaben erworben und durch ihn allein werden sie uns gegeben wie wir am Tage seiner Himmelfahrt gehört haben aus dem 68 Psalm Vers 19 daß der sei in die Höhe gefahren und habe Gaben empfangen für die Menschen Denn also legt Petrus selbst diesen Spruch in der heutigen Predigt aus da er spricht Nun aber Christus durch die Rechte Gottes erhöht ist und empfangen hat die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater hatte er ausgegossen dies daß ihr jetzt sehet und höret 12 Das ist das erste Stück daß wir lernen sollen daß der Heilige Geist nicht erst am Pfingsttag sein Werk und Amt angefangen hat Er hat es je und je in seiner Kirche geübt aber erstlich am Heiligen Pfingsttag öffentlich geübt und sich mit besonderer Gewalt sehen lassen auf das wir aus dieser Offenbarung lernen was für einen herrlichen Schatz unser lieber Herr Christus Jesus uns durch sein Sterben und Auferstehung erworben und verdient habe 13 Zum anderen müssen wir auch das lernen gleichwie die Schrift dem Herrn Christus einen besonderen Namen gibt und heißt ihn das Wort Gottes also gibt sie dem Geist Gottes auch seinen besonderen Namen und heißt ihn den Heiligen Geist der die Herzen mit seiner Gnade anweht und heiligt sie da sie zuvor unheilig und in Sünden sind Solcher Name ist den Christen sehr tröstlich denn sie sehen wohl daß sie dem Teufel zu schwach sind und seinem Eingeben nicht immer widerstehen können Gleich nun wie solches sie schreckt daß sie den bösen Geist wieder sich haben also tröstet sie wiederum daß sie durch Christum haben den Heiligen Geist der die Sünde ihnen vergeben und sie zum rechten Gehorsam gegen Gott treiben soll 14 Wie aber der Heilige Geist solches ausgerichtet steht bei Johannes dem 16 Kapitel Vers 8 Das er die Welt durch das Evangelium strafen werde um die Sünde um die Gerechtigkeit und um das Gericht Denn also werden die Werke der Heiligen Dreifaltigkeit in unserem Glauben unterschieden zum Unterricht der Jugend und Einfältigen daß Gott Vater uns Leib und Leben gegeben und zu seinem Reich erschaffen habe Als aber unsere Eltern durch die Sünde in den Tod gefallen sind und solche Strafe auf uns geerbt hat ist der Sohn Gottes Mensch geworden und hat durch sein Sterben solchen Fall wieder hergestellt und uns von Sünden und ewigen Tode erlöst Solche Erlösung trägt der Heilige Geist in aller Welt vor durch das Heilige Evangelium und richtet die Herzen so zu daß sie es annehmen und glauben das ist sie trösten sich daß Christus Jesus für sie gestorben ist und zweifeln nicht daran daß sie dadurch mit Gott versöhnt sind daß er an ihrer Sünden nicht mehr gedenken sondern dieselben um Christi willen ihnen vergeben und schenken wolle Das heißt die Herzen heiligen oder wie es Petrus in den Geschichten Apostel Geschichte 15 9 nennt durch den Glauben reinigen 15 Wo nun also Vergebung der Sünden durch den Glauben ist das ob man schon Sünde hat dennoch wir darum nicht Verzweifeln sondern uns trösten des Sterbens und Auferstehens Christi da folgt eine andere Heiligung des Heiligen Geistes daß er auch unsere Leiber heiligt daß wir nicht mehr in Sünden liegen noch Lust und Liebe daran haben wie zuvor sondern enthalten uns davon und befleißigen uns dagegen daß wir tun was Gott wohlgefällig ist Wie Paulus lehrt Epheser 4 28 Wer gestohlen hat der stehle nicht mehr sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Redliches auf das er habe zu geben den Dürftigen Solches ist es Heiligen Geistes Amt und Werk daß er in uns einen neuen rechten und herzlichen Gehorsam gegen Gott anhebt und wir der Sünde widerstreben und den alten Adam töten und durch den Glauben Vergebung aller Sünden bekommen 16 Aber solche Heiligung ist nicht so vollkommen als die erste welche wo sie nicht da wäre könnten wir mit dieser nicht vorankommen Denn Fleisch und Blut ist zu schwach so ist uns der Teufel zu stark auch haben wir nur die Erstlinge des Heiligen Geistes empfangen darum kann dieser Gehorsam nicht vollkommen sein Was aber solchem und vollkommenen Gehorsam und Heiligung mangelt das wird erstattet durch die erste Heiligung des Glaubens daß wir Vergebung der Sünden glauben und dadurch gerecht und vollkommen geheiligt werden denn was noch für Sünde und Unflat an uns ist das wird vergeben als wäre es nie da gewesen Also sehen wir warum der Heilige Geist solchen Namen führt nämlich daß er die Gläubigen Heiligen soll und will das ist durch das Wort den Glauben an Christum in uns erwecken daß wir durch ihn sollen Vergebung der Sünden erlangen 17 Über dieses Werk der Heiligung hat der Heilige Geist noch andere mehr Werke wie er auch sonst mehr Namen hat Denn Sacharja heißt ihnen einen Geist des Betens darum er die Herzen erregt daß sie alles Gute sich von Gott erhoffen und in allen Nöten um Hilfe zu ihm schreien Also Christus nennt ihn einen Tröster der den Herzen zuspricht daß sie gern und willig alles leiden und vor keinem Unglück sich entsetzen Also er heißt ihn einen Geist der Wahrheit dieser Trost ist nicht allein wahr und gewiß sondern der behütet uns auch vor Lügen und Ketzerei und in reinem Wort und rechtem Glauben erhalten weil sonst der Teufel durch unsere Vernunft und falsche Lehre uns in Irrtum führen und in Lügen stecken würde Solches sind des Heiligen Geistes eigene Werke neben dem daß er mit allerlei Tugenden und Gaben die Gläubigen ziert und ein solcher Tröster ist wie Christus sagt der ewiglich bei uns bleibt da sonst aller Welt Trost nur ein zeitlicher Trost ist der keinen Bestand hat 18 Darum weil der Heilige Geist solche herrliche und große Ding in uns wirken soll liegt es an dem daß wir auch lernen wie wir zu solcher Gabe kommen und den Heiligen Geist erlangen können daß er solches auch in uns anrichtet und wir durch ihn geheiligt und selig werden Davon lehrt uns unser lieber Herr Jesus Christus selbst Lukas 11 da er spricht in Vers 13 So denn ihr die ihr arg seid könnt euren Kindern gute Gaben geben viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen die ihn bitten Diesen Spruch merke gut das erstlich Gott allein den Heiligen Geist gibt und gibt ihn denen die ihn darum bitten und nach solch einer Gabe zeufzen und wollten sie gern haben Darum so dein Herz sich auftut daß du denkst Ach Gott gib mir auch den Heiligen Geist mit solchen Gedanken und Gebet fahre fort und zweifle nicht das ist der nächste und beste Weg da du zum Heiligen Geist kommen kannst Denn Christus selbst lehrt daß du so tun sollst und den himmlischen Vater bitten 19 Nun muß aber solches Gebet eben wie andere gehen allein in dem Namen Jesu daß wir bitten Gott wolle um Christi seines Sohnes und unseres Erlösers willen solche Gabe und schenken Da haben wir einen besonderen großen Vorteil zu wie wir am Himmelfahrtstag gehört haben nämlich daß Christus darum zum Vater gegangen und gen Himmel aufgefahren ist daß er solche Gabe vom Vater empfinge uns sie uns herunter sende Darum brauchen wir nicht zweifeln Denn da ist nicht allein der Befehl und die Verheißung daß wir sollen um den Heiligen Geist bitten sondern es ist auch der Wille da daß Christus darum zur Rechten Gottes sitzt daß er solche Gabe uns zukommen lassen will denn er hat sie auch vom Vater empfangen wie im 68 Psalm Vers 19 steht nicht für seine Person sondern für die Menschen daß er sie ihnen geben und schenken will 20 Nun ist aber auch das Gebet nicht allein genug denn wo du dich in den Winkel setzen um den Heiligen Geist bitten und daneben dich nicht fleißig wolltest zum Wort und den Heiligen Sakramenten halten so würde das Gebet langsam Frucht schaffen Ursache der Heilige Geist will allein durch das Wort und die Heiligen Sakramente seine Wirkung haben Wer sich nun von solchem abhalten will zu dem würde der Heilige Geist nicht kommen Darum lassen wir uns taufen wir gehen zum Abendmahl des Herrn wir hören Gottes Wort begehren die Absolution denn wir wissen daß solches alles das Werkzeug ist dadurch der Heilige Geist sein Werk in uns ausrichtet Wie die Beispiele zeigen Die 3000 Seelen so Petrus mit der ersten Predigt auf den heutigen Tag bekehrt würden Ihr Lebtag nicht bekehrt sein wo sie nicht zuvor das Wort gehört hätten Da sie aber das Wort hören und ihre Herzen dadurch getroffen werden dann lassen sie sich auch taufen Denn also hat es Christus befohlen Also der Kämmerer der Königin aus dem Mohrenland konnte den Heiligen Geist nicht erlangen Philippus mußte ihm predigen und die Schrift auslegen Da nun das Herz durch solche Predigt vom Heiligen Geist getroffen ward dann wollte der Heilige Geist sein Amt nicht vollführen Philippus mußte den Kämmerer auch taufen mit Wasser 21 Darum willst du zur Gabe des Heiligen Geistes kommen so muß vor allen Dingen das da sein daß du um solche Gabe im Namen Jesu den Vater bittest und dich danach fleißig zum Wort halten an deine Taufe mit Ernst denken was Gott dir dazu gesagt und welch einen Bund er mit dir durch die Taufe gemacht hat und auf zum Abendmahl des Herrn gehen die Absolution suchen Denn durch das Wort und Sakrament will der Heilige Geist unsere Herzen mit dem neuen Licht des Glaubens anzünden daß wir das Wort nicht allein hören wie es die verstockten Juden hörten sondern es auch verstehen und dadurch andere Menschen werden und neue Herzen bekommen 22 Neben dem muß zum dritten auch das da sein daß wir durch wildes und wüstes Leben und durch mutwillige Sünden den Heiligen Geist an seinem Werk nicht hindern noch von uns treiben Denn der Heilige Geist kann nicht wohnen wo der Teufel wohnt Darum wenn der Teufel dich anficht mit Geiz mit Zorn mit Unzucht und anderen Sünden da gehe dann schnell an das Gebet daß dich Gott davor behüten und in seinem Gehorsam erhalten wolle Denn soll der Heilige Geist zu dir kommen oder bei dir bleiben so mußt du vor solchen äußerlichen Sünden dich hüten oder wo du aus Schwachheit hinein gefallen mußt du dich wieder aufraffen und aufstehen und in solchen Sünden nicht liegen bleiben Da will dann der Heilige Geist zu uns treten und wie wir bitten uns helfen wider den Teufel und das Fleisch samt der Sünde kämpfen Die aber dagegen sich mutwillig mit Sünden beladen je länger je mehr mit dem Teufel besessen werden und außerhalb der Buße nicht zum Heiligen Geist kommen können dieses ist sein Werk wie ich oben gesagt daß er erstlich durch den Glauben und Vergebung der Sünden uns Heiligen und danach uns helfen soll daß wir der Sünde

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Huspostillen/default_m.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • 10 Vom Mahl des Herrn 11 Von der Beichte 12 Von der Busse das ist die Bekehrung des Gottlosen 13 Vom Gebrauch der Sakramente 14 Vom Kirchenregiment 15 Von den kirchlichen Gebräuchen 16 Von den weltlichen Angelegenheiten 17 Von der Wiederkunft Christi zum Gericht 18 Vom freien Willen 19 Von der Ursache der Sünde 20 Vom Glauben und den guten Werken 21 Von der Verehrung der Heiligen Artikel in denen

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Trellix/Vorrede.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Die Erstausgabe des Augsburger Bekenntnisses
  vom Glauben und Christo nicht wissen suchen Werke und wollen mit eigen Werken Gottes Zorn versöhnen und ewiges Leben erlangen Diese laufen in Klöster die andern fallen aufs Messe halten und wird ein Werke über das andere erdicht Gottes Zorn zu versöhnen Das ist eitel Blindheit und Verachtung Christi und fallen die Herzen für und für in große Ungeduld gegen Gott bis sie zu letzt ganz verzweifeln Diesen Irrtum straffen wir laut des Evangelium und richten dagegen auf die Lehre vom Glauben dass das Gewissen sich getrost darauf verlassen soll dass wir Vergebung der Sünde ohne unser Verdienst um Christi willen haben und dass es eine Schmach Christi sei so wir eigne Werke suchen dadurch zu verdienen dass uns Gott gnädig sei Und dieweil dieser Artikel betrifft die Ehre Christi und solchen hoben Trost der Gewissen so ist Not dass diese Lehre ernstlich in der Christenheit getrieben werde Hieraus ist auch zu merken wo Glauben sei und was wir Glauben heißen Denn wo nicht Schrecken ist vor Gottes Zorn sondern Lust an sündig Wandel da ist nicht Glaube denn Glaube soll trösten und lebendig machen die erschrockenen Herzen Darum auch Esaias spricht Gott will seine Wohnung haben in erschrocknen Herzen Darum ist leicht zu antworten wenn etliche sprechen so der Glaub gerecht mache sei nicht Not gute Werke zu tun Dagegen lehren wir das diejenigen so Lust an ihren Sünden haben und fort fahren in sündig Wandel nicht Glaube haben denn wo nicht Schrecken ist für Gottes Zorn da ist nicht Glaube So ist auch das Argument leicht aufzulösen dass man spricht die Teufel glauben auch sind dennoch nicht gerecht Antwort Glauben heißt hier nicht die Historien allein wissen sondern es heißt den Artikel glauben Vergebung der Sünde diesen Artikel glauben die Teufel und Gottlosen nicht Also heißt hier glauben in Schrecken des Gewissens sich getrost verlassen auf Gottes Zusage dass er um Christi willen gnädig sein wolle Und dass Glauben also soll verstanden werden nicht die Historien allein wissen sondern Gottes Verheißung ergreifen lehrt Paulus klar Rom 4 da er spricht Darum werde man gerecht durch Glauben dass die Verheißung nicht untüchtig werde Darum will er dass man durch Glauben die Verheißung Gottes ergreifen muss So schreibt auch Augustinus dass man Glauben also verstehen soll wie wir davon reden Das man gute werk soll und müssen tun und wie man sie können tun und wie sie Gott gefällig sein Solcher Glaube so er das erschrocken Herz tröstet empfangt den Heiligen Geist der fährt an in denjenigen so Gottes Kinder geworden sind zu wirken Wie Paulus spricht Rom 8 Dies sind Kinder Gottes welche der Geist Gottes leitet So wirket nu der Heilige Geist Erkenntnis der Sünde und Glauben dass wir die hohe und große Barmherzigkeit in Christo zugesagt für und für klarer erkennen und stärker glauben und ewigen Trost und Leben daraus schöpfen Darnach wirkt der Heilige Geist auch andere Tugend nämlich die Gott geboten hat in Zehn Geboten Gott fürchten lieben danken anrufen ehren den Nächsten lieben geduldig keusch sein die Obrigkeit als Gottes Ordnung erkennen und ehren etc Denn wir lehren dass wir Gottes Gebote welche uns aufgelegt sind sollen und müssen tun Dazu lehren wir wie man sie könne tun auch wie sie Gott gefallen Denn obschon die Menschen durch eigne natürlich Kräfte äußerlich ehrliche Werke zum teil zu tun vermögen so kann doch das Herz Gott nicht lieben es glaube denn zuvor Gott wolle gnädig sein Dazu die Menschen außer Christo und ohne Glauben und Heiligen Geist sind in des Teufels Gewalt der treibet sie auch in mancherlei öffentlichen Sünden Darum lehren wir zuvor vom Glauben dadurch der Heilige Geist gegeben wird und dass Christus uns hilft und wider den Teufel behütet Wenn also das Herz weis dass uns Gott gnädig will sein und uns erhören um Christi willen so kann es Gott lieben und anrufen und dieweil es weis dass uns Christus stärken und helfen will so wartet es Hilf verzaget nicht im Leiden und strebet wider den Teufel Darum spricht Christus Ohne mich könnet ihr nichts tun Deshalb wer nicht recht vom Glauben lehret kann auch nicht nützlich von Werken lehren denn ohne die Hilfe Christi kann man doch Gottes Gebote nicht halten wie klar zu sehen an den Philosophis die sich aufs Höchst unterstanden recht zu leben und sind dennoch in große Laster gefallen Denn menschliche Vernunft und Kraft ohne Christo ist dem Teufel viel zu schwach der sie zu sündigen treibet Weiter geschieht auch Unterricht wie gute Werke Gott gefällig sind nämlich nicht darum dass wir Gottes Gesetz genug tun denn ohne der einige Christus sonst hat kein Mensch Gottes Gesetz genug getan sonder die Werke gefallen deshalb dass Gott die Person angenommen hat und schätzt sie gerecht um Christi willen um des willen vergibt er uns unser Gebrechen die noch da bleiben in Heiligen Darum soll man nicht vertrauen dass wir nach der Widergeburt gerecht sind von wegen unser Reinheit oder deshalb dass wir das Gesetz erfüllen sonder man soll denn auch den Mittler Christum Gott vorstellen und halten dass uns um Christi willen Gott gnädig sei und dass unser Werke Barmherzigkeit bedürfen und nicht so würdig sind dass sie Gott als Gerechtigkeit annehmen soll und dafür ewiges Leben schuldig sei sondern dass sie Gott deshalb gefallen dieweil er der Person gnädig ist um Christi willen Dass er aber der Person gnädig sei das fasset ein jeder allein durch Glauben Also gefallen Gott die gute Werke allein in den Gläubigen wie Paulus lehret Was nicht aus Glauben geschieht ist Sünde das ist Wo das Herz im Zweifel steht ob Gott uns gnädig sei ob er uns erhöre und gehet dahin in Zorn gegen Gott und tut Werke wie köstlich die scheinen so sind es doch Sünden denn das Herz ist unrein Darum können die guten Werke ohne Glauben Gott nicht gefallen sondern das Herz muss vor mit Gott zufrieden sein und schließen dass sich Gott unser annehme uns gnädig sei uns gerecht schätze nicht von wegen unsers Verdiensts sondern um Christi willen aus Barmherzigkeit Das ist rechte christliche Lehre von guten Werken 21 Von der Verehrung der Heiligen Vom Heiligendienst wird von den Unsern also gelehrt dass man der Heiligen gedenken soll auf dass wir unsern Glauben stärken so wir sehen wie ihnen Gnade widerfahren auch wie ihnen durch Glauben geholfen ist dazu dass man Exempel nehme von ihren guten Werken ein jeder nach seinem Beruf gleich wie Kaiserliche Majestät selig und göttlich dem Exempel David folgen mag Kriege wider den Türken zu führen denn beide sind im königlichen Amt welches Schutz und Schirm ihrer Untertanen fordert Durch Schrift aber mag man nicht beweisen dass man die Heiligen anrufen oder Hilfe bei ihnen suchen soll Denn es ist allein ein einiger Versöhner und Mittler gesetzt zwischen Gott und Menschen Jesus Christus 1 Tim 2 welcher ist der einige Heiland der einige oberste Priester Gnadenstuhl und Fürsprecher vor Gott Rom 8 Und der hat allein zugesagt das unser Gebet von seinen wegen soll erhört werden Das ist auch der höchste Gottesdienst nach der Schrift dass man den selbigen Jesus Christus in allen Nöten und Anliegen von Herzen suche und anrufe 1 John 2 So jemand sündiget haben wir einen Fürsprecher bei Gott der gerecht ist Jesus Dies ist fast die Summe der Lehre welche von unsern Kirchen zu rechtem christlichem Unterricht und Trost der Gewissen auch zu Besserung der Gläubigen gepredigt und gelehrt ist wie wir denn unser eigene Seele und Gewissen ja nicht gern wollten vor Gott mit Missbrauch göttliches Namens oder Worts in die höchste größte Gefahr setzen oder auf unsere Kinder und Nachkommen ein andere Lehre denn so dem reinen göttlichen Wort und christlicher Wahrheit gemäß fallen oder erben So denn die selbigen in heiliger Schrift klar gegründet und dazu auch gemeiner christlicher ja auch römischer Kirchen soviel aus der Väter Schriften zu merken nicht zuwider noch entgegen ist So achten wir auch unser Widersacher können in oben angezeigten Artikeln nicht uneinig mit uns sein Deshalb handeln diejenigen ganz unfreundlich geschwind und wider alle christliche Einigkeit und Liebe so die unsern deshalb als Ketzer abzusondern zu verwerfen und zu meiden ihnen selbst ohne einigen beständigen Grund göttlicher Gebot oder Schrift vornehmen Denn so an den Hauptartikeln kein befindlicher Urgrund oder Mangel und dies unser Bekenntnisse göttlich und christlich ist sollten sich billig die Bischöfe wenn schon bei uns der Tradition halben ein Mangel wäre gelinder erzeigen Wiewohl wir verhoffen beständigen Grund und Ursache darzutun warum bei uns etliche Tradition und Missbräuche geändert sind So nu von den Artikeln des Glaubens in unsern Kirchen nicht gelehrt wird zuwider der heiligen Schrift oder gemeiner christlichen Kirchen sondern allein etzliche Missbräuche geändert sind welche zum Teil mit Gewalt aufgerichtet fordert unser Notdurft dieselbigen zu erzählen und Ursache anzuzeigen warum hierin Änderung geduldet ist damit Kaiserliche Majestät erkennen möge dass nicht hierin unchristlich oder frevlerisch gehandelt sondern dass wir durch Gottes Gebot welches billig höher zu achten denn alle Gewohnheit gedrungen sein solch Änderung zu gestatten Artikel in denen über geändert Missbräuche berichtet wird 22 Von beider Gestalt des Sakraments Den Laien wird bei uns beide gestalt des Sakraments gereicht aus dieser Ursache denn Christus hat das heilig Sakrament also zu gebrauchen eingesetzt und geordnet Matthäi am 26 Trinket alle daraus Da spricht Christus mit klaren Worten von dem Kelch dass sie alle daraus trinken sollen Und damit niemand diese Worte anfechten und glossieren könne als gehöre es den Priestern allein zu so zeiget Paulus 1 Kor 11 an dass die ganze Versammlung der Korinther Kirchen beide gestalt gebraucht hat und dieser Brauch ist lange Zeit in der Kirchen blieben wie man durch die Historien und der Väter Schriften beweisen kann Cyprianus gedenkt an viel Orten dass den Laien der Kelch die zeit gereicht sei So spricht S Hieronymus dass die Priester so das Sakrament reichen dem Volk das Blut Christi austeilen So gebietet Gelasius der Papst selbst dass man das Sakrament nicht teilen soll Distinct 2 de Consecra c Comperimus Man findet auch nirgends kein Canon der da gebiete allein eine Gestalt zu nehmen Es kann auch niemand wissen wenn oder durch welche diese Gewohnheit eine Gestalt zu nehmen eingeführt ist Nu ist s öffentlich dass solche Gewohnheit wider die Einsetzung Christi auch wider die alten Canones eingeführt unrecht ist Deshalb hat sich nicht gebührt derjenigen Gewissen so das heilig Sakrament nach Christus Einsetzung zu gebrauchen begehrt haben zu beschweren und zwingen wider unsers Herrn Christi Ordnung zu handeln Und dieweil die Teilung des Sakraments der Einsetzung Christi zu entgegen ist wird auch bei uns die gewöhnliche Prozession mit dem Sakrament unterlassen 23 Vom Ehestand der Priester Es ist bei jedermann hohes und niedres Standes ein großmächtige Klage in der Welt gewesen von großer Unzucht und wildem Wesen und Leben der Priester so nicht vermochten Keuschheit zu halten und war auch je mit solchen gräulichen Lastern aufs Höchst kommen So viel hässlich groß Ärgernis Ehebruch und andre Unzucht zu vermeiden haben sich etliche Priester bei uns in ehelichen Stand geben dieselben zeigen diese Ursachen dass sie dahin gedrungen und bewegt sind aus hoher Not ihrer Gewissen nachdem die Schrift klar meldet der eheliche Stand sei von Gott dem Herrn eingesetzt Unzucht zu vermeiden wie Paulus sagst Unzucht zu vermeiden habe ein jeglicher sein eigen Eheweib Item Es ist besser ehelich werden denn brennen Und nachdem Christus sagt Matthæus 19 Sie fassen nicht alle das Wort da zeiget Christus an welcher wohl gewusst hat was am Menschen sei dass wenig Leute die Gabe keusch zu leben haben denn Gott hat den Menschen Männlein und Fräulein geschaffen Genesis am ersten Ob es nun in menschlicher Macht oder Vermögen sei ohne sondre Gabe Gottes durch eignes Vornehmen oder Gelübde Gottes der hohen Majestät Geschöpfe besser zu machen oder zu ändern hat die Erfahrung allzu klar geben Denn was gutes was ehrbar züchtiges Leben was christliches ehrliches oder redliches Wandels an vielen daraus erfolget wie gräulich schreckliche Unruhe und Qual ihrer Gewissen viel an ihrem letzten Ende deshalb gehabt ist am Tage und ihrer viel haben es selbst bekennet So denn Gottes Wort und Gebot durch kein menschlich Gelübde oder Gesetz mag geändert werden haben aus diesen und anderen Ursachen und Gründen die Priester und andere Geistliche Eheweiber genommen So ist es auch aus der Historie und Väter Schriften zu beweisen dass in der christlichen Kirche vor alters der Gebrauch gewest dass die Priester und Diakon Eheweiber gehabt Darum sagt Paulus 1 Tim 3 Es soll ein Bischof unsträflich sein eines Weibes Mann Es sind auch in Deutschland erst vor vierhundert Jahren die Priester zum Gelübde der Keuschheit vom Ehestand mit Gewalt abgedrängt welche sich dagegen sämtlich auch so ganz ernstlich und hart gesetzt haben dass ein Erzbischof zu Mainz welcher das päpstliche neue Edikt deshalb verkündigt gar nahe in einer Empörung der ganzen Priesterschaft in einem Gedränge wäre umbracht Und dasselbige verbot ist bald im anfangs so geschwind und unschicklich vorgenommen dass der Papst die zeit nicht allein die künftige Ehe den Priester verboten sondern auch derjenigen Ehe so schon in dem stand lang gewesen zerrissen welches doch nicht allein wider alle Göttliche natürliche und weltliche Rechte sondern auch den Canonibus so die Päpste selbst gemacht und den berühmten Conciliis ganz entgegen und wider ist Auch ist bei viel hohen gottfürchtigen verständigen Leuten der gleichen Rede und Bedenken oft gehört dass solcher gedrungener Zölibat und Beraubung des Ehestandes Welchen Gott selbst eingesetzt und frei gelassen nie kein gutes sondern viel großer böser Laster und viel Arges eingeführt habe Es hat auch einer von den Päpsten Pius II selbst wie sein Historien anzeigt diese Wort oft geredet und von sich schreiben lassen Es möge wohl etliche Ursache haben warum den Geistlichen die Ehe verboten sei es habe aber viel hoher großer und wichtiger Ursachen warum man ihnen die ehe soll wieder frei lassen Ungezweifelt es hat Papst Pius als ein verständiger weiser Mann dies Wort aus großem Bedenken geredet Deshalb wollen wir uns in Untertänigkeit zu Kais Majestät vertrösten dass ihr Majestät als ein christlicher hochlöblicher Kaiser gnädig beherzigen werde dass jetzt in letzten Zeiten von welchen die Schrift meldet die Welt immer ärger und die Menschen gebrechlicher und schwächer werden deshalb wohl hochnötig nützlich und christlich ist diese fleißige Einsehung zu tun damit wo der Ehestand verboten nicht ärger und schändlicher Unzucht und Laster in Deutschen landen mochten einreißen Denn es wirt ja diese Sachen niemands weislicher oder besser ändern oder machen können denn Gott selbst welcher den Ehestand menschlicher Gebrechlichkeit zu helfen und Unzucht zu wehren eingesetzt hat Es sagen die alten Canones auch man müsse zu Zeiten die schärfe und rigorem lindern und nachlassen um menschlicher Schwachheit willen und Ärgers zu verhüten und zu meiden Nu wäre das in diesem Fall auch wohl christlich und ganz hoch von Nöten Was kann auch der Priester und geistlichen Ehestand gemeiner christlichen Kirchen nachteilig sein sonderlich der Pfarrherren und anderer die der Kirchen dienen sollen Es wirt wohl künftig an Priestern und Pfarrern mangeln so dies harte Verbot des Ehestands länger wehren sollt So nu dieses nämlich das die Priester und geistlichen mögen ehelich werden gegründet ist auf das göttliche Wort und Gebot dazu die Historien beweisen dass die Priester ehelich gewesen So auch das Gelübde der Keuschheit soviel hässliche unchristliche Ärgernis soviel Ehebruch schrecklich ungehörte Unzucht und gräuliche Laster hat angereicht das auch etliche unter Thumherrn auch etliche Curtisahn zu Rom solches oft selbst bekennt und kläglich angezogen wie solch Laster in Clero zu gräulich und übermacht Gottes Zorn würde erreget werden So ist es ja erbärmlich dass man den christlichen Ehestand nicht allein verboten sondern an etlichen Orten aufs Geschwindeste wie um große Übeltat zu straffen unterstanden hat so doch Gott in der heiligen Schrift den Ehestand in allen ehren zu haben geboten hat So ist auch der Ehestand in kaiserlichen Rechten und in allen Monarchien wo je Gesetz und Recht gewesen hochgelobt Allein dieser Zeit beginnt man die Leute unschuldig allein um der Ehe willen zu martern und dazu Priester der man für andern schonen sollte Und geschieht nicht allein wider göttliche Rechte sondern auch wider die Canones Paulus der Apostel 1 Tim 4 nennet die Lehre so die Ehe verbieten Teufelslehre so sagt Christus selbst Johan am 8 Der Teufel sei ein Mörder von Anfang welches denn wohl zusammenstimmet dass es freilich Teufels Lehre sein müssen die Ehe verbieten und sich unterstehen solche Lehre mit Blutvergießen zu erhalten Wie aber kein menschlich Gesetz Gottes Gebot kann weg tun oder ändern also kann auch keine Gelübde Gottes Gebot ändern Darum gibt auch Sankt Cyprianus den Rath dass die Weiber so die gelobte Keuschheit nicht halten sollen ehelich werden und sagt Epist 11 also So sie aber Keuschheit nicht halten wollen oder nicht vermögen so ist es besser dass sie ehelich werden denn dass sie durch ihre Lust ins Feuer fallen und sollen sich wohl vorsehen dass sie den Brüdern und Schwerstern kein Ärgernis anrichten Zudem so brauchen auch alle Canones großer Gelindigkeit und Äquität gegen diejenigen so in der Jugend Gelübde getan wie denn Priester und Mönche des Mehrerteils in der Jugend in solchen Stand aus Unwissenheit kommen sind 24 Von der Messe Man leget den Unsern mit Unrecht auf dass sie die Messe sollen abgetan haben Denn das ist öffentlich dass die Messe ohne Ruhm zu reden bei uns mit großer Andacht und Ernst gehalten wird denn bei den Widersachern So werden auch die Leute mit höchstem Fleiß zum Öfteren unterrichtet vom heiligen Sakrament wozu es eingesetzt und wie es zu gebrauchen sei Als nämlich die erschrocknen Gewissen damit zu trösten dadurch das Volk zur Kommunion und Messe gezogen wird So ist auch in den öffentlichen Zeremonien der Messe kein merklich Änderung geschehen denn dass an etlichen Orten deutsche Gesängen das Volk damit zu lehren und zu üben neben lateinischen Gesängen gesungen wird sintemal alle Zeremonien vornehmlich dazu dienen sollen dass das Volk daran lehren was ihm zu wissen von Christo Not ist Nachdem aber die Messe auf mancherlei Weise vor dieser Zeit missbraucht wie am Tage ist dass ein Jahrmarkt daraus gemacht dass man sie gekauft und verkauft hat und das mehrer Teils in allen Kirchen um Geldes willen gehalten ist solcher Missbrauch ist zu mehrmals auch vor dieser Zeit von gelehrten und frommen Leuten gestraft worden Als nun die Prediger bei uns davon gepredigt und die Priester erinnert sind der schrecklichen Bedrohung so denn billig einen jeden Christen bewegen soll dass wer das Sakrament unwürdig braucht der sei schuldig am Leib und Blut Christi darauf sind solche Kaufmessen und Winkelmessen welche bis anher aus Zwang um Geldes und der Präbenden willen gehalten worden in unsern Kirchen gefallen Dabei ist auch der gräuliche Irrtum gestraft dass man gelehrt hat unser Herr Christus hat durch seinen Tod allein für die Erbsünde genug getan und die Messe eingesetzt zu einem Opfer für die andern Sünde und also die Messe zu einem Opfer gemacht für die Lebendigen und Toten damit Gott zu versöhnen und andern verdienen Vergebung der Sünde durch dieses Werke ob es schon geschieht von Gottlosen Daraus ist weiter gefolgt dass man disputiert hat ob eine Messe für viele gehalten als viel verdiene als so man für ein jeglichen eine sonderliche hielte Daher ist die große unzählige Menge der Messe gekommen dass man mit diesem Werke hat wollen bei Gott alles erlangen das man bedürft hat und ist daneben des Glaubens an Christum und rechten Gottesdienst vergessen worden Darum ist davon Unterricht geschehen wie ohne Zweifel die Not gefordert dass man wüsste wie das Sakrament recht zu gebrauchen wäre und erstens dass keine Opfer für Erbsünde und andere Sünde sei denn der einige Tod Christi zeiget die Schrift an viele Orten an denn also steht geschrieben zu den Hebräern dass sich Christus einmal geopfert hat und dadurch für alle Sünde genug getan Zum andern so lehret Sankt Paulus dass wir für Gott gerecht geschätzt werden durch Glauben und nicht durch Werke Dawider ist öffentlich dieser Missbrauch der Messe so man vermeint durch dieses Werk gerecht zu werden Wie man denn weis dass man die Messe dazu gebraucht dadurch Vergebung der Sünden und alle Güter bei Gott zu erlangen nicht allein der Priester für sich sondern auch für die ganze Welt und für andere Lebendige und Tote und solches durchs Werk ex opere operato ohne Glauben Zum dritten So ist das heilige Sakrament eingesetzt nicht damit für die Sünde ein Opfer anzurichten denn das Opfer ist zuvor geschehen sondern dass unser Glauben dadurch erwecket und die Gewissen getrost werden welche durchs Sakrament vernehmen dass ihn Gnade und Vergebung der Sünde von Christo zugesagt ist Deshalb fordert dies Sakrament Glauben und wird ohne Glauben vergeblich gebraucht Dieweil nun die Messe nicht ein Opfer ist für andre Lebendige oder Tote ihre Sünde wegzunehmen sondern soll ein Communio sein da der Priester und andere das Sakrament empfahen für sich so wird diese Weise bei uns gehalten dass man an Feiertagen auch sonst so Communicanten da sind Messe hält und etliche so das begehren Communicirt Also bleibt bei uns die Messe in ihrem rechten Brauch wie sie vor Zeiten in der Kirchen gehalten wie man beweisen mag aus Sankt Paulo 1 Corin 11 Dazu auch aus vieler Väter Schriften denn Chrysostomus spricht wie der Priester täglich stehe und fordre etliche zur Communio etlichen verbiete er hinzuzutreten Auch zeigen die alten Canones an dass einer das Amt gehalten hat und die andern Priester und Diakon Communiciret Denn also lauten die Wort in Canone Niceno Die Diakonen sollen nach den Priestern ordentlich das Sakrament empfahen vom Bischof oder Priester So man nun keine Neuigkeit hierin die in der Kirchen vor alters nicht gewesen vorgenommen hat und in den öffentlichen Zeremonien der Messen kein merklich Änderung geschehen ist allein dass die andern unnötigen Messe etwa durch einen Missbrauch gehalten neben der Pfarrmesse gefallen sind soll billig diese Weise Messe zu halten nicht für ketzerisch und unchristlich verdammt werden denn man hat vor Zeiten auch in den großen Kirchen da viele Volks gewesen auch auf die Tage so das Volk zusammen kam nicht täglich Messe gehalten wie Tripartita Historia lib 9 anzeigt dass man zu Alexandria an Mittwoch und Freitag die Schrift gelesen und ausgelegt habe und sonst alle Gottesdienst gehalten ohne die Messe 25 Von der Beichte Die Beichte ist durch die Prediger dieses Teils nicht abgetan denn diese Gewohnheit wird bei uns gehalten das Sakrament nicht zu reichen denen so nicht zuvor verhört und absolviert sind Dabei wird das Volk fleißig unterrichtet wie tröstlich das Wort der Absolution sei wie hoch die Absolution zuachten denn es sei nicht des gegenwärtigen Menschen stimme oder Wort sondern Gottes Wort der die Sünde vergibt denn sie wird an Gottes statt und aus Gottes befehl gesprochen Von diesem befehl und gewallt der Schlüssel wie tröstlich wie nötig sie sei den erschrocken Gewissen wird mit großem Fleiß gelehrt Dazu wie Gott fordert dieser Absolution zu glauben nicht weniger denn so man Gottes stimme vom Himmel höret und uns der Absolution gewisslich trösten und wissen dass wir durch glauben Vergebung der Sünde erlangen Von diesen nötigen stücken haben vor Zeiten die Prediger so von der Beichte viel lehrte nicht ein Wörtlein gerührt sondern allein die Gewissen mit langer Erzählung der Sünden mit genugtun mit Ablass mit Walfahrten und dergleichen gemartert Und viel unsrer Widersacher bekennen selbst dass dieses teils von rechter christlicher Busse schicklicher denn zuvor in langer Zeit geschrieben und gehandelt sei Und wird von der Beichte also gelehrt das man niemand dringen soll die Sünde Namhaft zu erzählen denn solches ist unmöglich wie der Psalm spricht Wer kennet die Missetat Und Jeremias sagt Des Menschen Herz ist so arg dass man es nicht auslernen kann Die elende menschliche Natur stickt also tief in Sünden dass sei dieselben nicht alle sehen oder kennen kann und sollten wir allein von denen absolviert werden die wir zählen können wäre uns wenig geholfen Deshalb ist nicht Not die Leute zu dringen die Sünde namhaft zu erzählen Also haben auch die Väter gehalten wie man findet distinct 1 de poenitentia dass die Worte Chrysostomi angezogen werden Ich sage nicht dass du dich selbst sollt öffentlich dargeben noch bei einem andern dich selbst verklagen oder schuldig geben sondern folge dem Propheten welcher spricht Offenbar dem Herrn deine wegen deshalb beichte Gott dem Herrn dem wahrhaftigen Richter neben deinem gebet nicht sage deine Sünde mit der Zungen sondern in deinem gewissen Hie sieht man klar das Chrysostomus nicht zwinget die Sünde Namhaft zu erzählen So lehret auch die glossa in Decretis de poenitentia Distin 5 dass die Beichte nicht durch die Schrift geboten sondern durch die Kirchen eingesetzt sei Doch wirt durch die Prediger dieses teils fleißig gelehrt dass obschon die Erzählung der Sünden nicht Not ist dennoch privata absolutio zu Trost den erschrocknen gewissen soll erhalten werden So ist auch solche Beichte dazu nützlich dass man die Leute höret wie sie unterrichtet sind im glauben und wo es Not ist dass man sie besser unterrichten 26 Vom Unterschied der Speisen Vor Zeiten hat man also gelehrt gepredigt und geschrieben dass Unterscheid der Speise und der gleichen Tradition von Menschen eingesetzt dazu dienen dass man dadurch Vergebung der Sünden verdiene und für die Sünde genug tue und dass es Gottesdienst sind darum uns Gott gerecht schätze Aus diesem Grund hat man täglich neue Fasten neue Zeremonien neue Orden und dergleichen vorgenommen und auf solches heftig und haft getrieben als sind solche Dinge nötige Gottesdienst und geschehe große Sünde so man es nicht halte Daraus sind viel schädlicher Irrtum in der Kirchen gefolgt Erstens ist dadurch die Verheißung Christi und die Lehre vom Glauben verdunkelt welche uns das Evangelium mit großem ernst vorhält und treibet hart darauf dass man den verdienst Christi hoch und teuer achte und wisse das Glauben an Christum hoch und weit über alle Werke zu setzen sei Deshalb hat S Paulus heftig wider das Gesetz Mosis und menschliche Traditionen gefochten dass wir lernen sollen dass wir vor Gott nicht fromm werden aus unsern Werken sondern allein durch den glauben an Christum dass uns Gott um Christus Willen ohne unser verdienst Sünde vergebe und gerecht schätze Solche Lehre ist schier ganz verloschen dadurch dass man hat gelehrt mit Gesetzen Fasten und der gleichen Vergebung der Sünden zu verdienen Zum andern haben auch solche Traditionen Gottes Gebot verdunkelt denn man setzt diese Traditionen weit über Gottes gebot Dies hielt man allein für christlich Leben wer die Feier also hielt also betet also fastet also gekleidet war das nennet man geistlich christlich Leben Daneben hielt man andere nötige gute Werke für ein weltlich ungeistlich Wesen nämlich diese so jeder nach seinem Berufe zu tun schuldig ist Als dass der Hausvater arbeitet Weib und Kind zu nähren und zu Gottesfurcht aufzuziehen die Hausmutter Kinder geziert und wartet ihrer ein Fürst und Obrigkeit Land und Leute regiert etc Solche Werke von Gott geboten mussten ein weltlich und unvollkommen Wesen sein Aber die Traditionen mussten den prächtigen Namen haben dass sie allein heilige vollkommene Werke hießen Deshalb war kein Messe noch ende solche Traditionen zu machen Zum dritten Solche Traditionen sind zu hoher Beschwerung der Gewissen geraten denn es ist nicht möglich alle Traditionen zu halten und waren doch die Leute in der Meinung als wäre solches ein nötiger Gottesdienst und schreibt Gerson dass viele hiermit in Verzweifelung gefallen Etliche haben sich auch selbst umbracht deshalb dass sie keine Trost gehört haben dass wir um Christi willen gerecht sind Denn man sieht bei den Summisten und Theologen wie die Gewissen verwirret welche sich unterstanden haben die Traditionen zusammen zu ziehen und Äquitet gesucht dass sie den Gewissen hülfen haben soviel damit zu tun gehabt dass dieweil alle heilsame christliche Lehre von nötigern Sachen als vom Glauben vom Trost in hohen Anfechtungen und dergleichen danieder gelegen ist Darüber haben auch viel frommer gelehrter Leute vor dieser Zeit sehr geklagt dass solche Traditionen viel Zanks in der Kirchen anrichten und dass fromme Leute damit verhindert zu rechtem Erkenntnis Christi nicht kommen mochten Gerson und etliche mehr haben heftig darüber geklagt ja es hat auch Augustin missfallen dass man die Gewissen mit soviel Traditionibus beschweret deshalb er dabei unterricht gibt dass man es nicht für nötige ding halten soll Darum haben die unsern nicht aus Frevel oder Verachtung geistliches Gewalt von diesen Sachen gelehrt sondern es hat die hohe Not gefordert unterricht zu tun von oben angezeigten Irrtümern welche aus missverstand der Tradition gewachsen sind denn das Evangelium zwinget dass man die Lehre vom Glauben solle und müsse in Kirchen treiben welche doch nicht mag verstanden werden so man vermeint durch eigene erwählte Werke Vergebung der Sünden zu verdienen Und ist davon also gelehrt dass man durch Haltung gedachter menschlicher Traditionen nicht kann Gott versöhnen oder für Sünde genug tun oder Vergebung der Sünde verdienen und soll deshalb kein nötiger Gottesdienst daraus gemacht werden gleich als möge niemand ohne solche Traditionen vor Gott gerecht sein Dazu wird Ursache aus der Schrift angezogen Christus Matthäi 15 entschuldiget die Apostel dass sie die gewöhnliche Traditionen nicht gehalten haben und spricht dabei Sie ehren mich vergeblich mit Menschengeboten So er nu dies ein vergeblichen Dienst nennt muss er nicht nötig sein Und bald hernach Was zum Mund eingehet verunreiniget den Menschen nicht Item Paulus spricht Roma 14 Das Himmelreich steht nicht in Essen oder Trinken Colos 2 Niemand soll euch richten in Speise Trank Sabbat etc Actuum 15 Spricht Petrus Warum versuchet ihr Gott mit Auflegung des Jochs auf die Junger welches weder unser Väter noch wir haben mögen tragen sonder wir glauben durch die Gnade unsers Herrn Jesu Christi selig zu werden gleicher weise wie auch sie Da verbietet Petrus dass man die Gewissen nicht beschweren soll mit mehr äußerlichen Zeremonien es sei des Mose oder andern Und 1 Tim 4 werden solche Traditionen Teufelslehre genannt denn also lauten S Paulus Worte Der Geist aber sagt deutlich dass in den letzten Zeiten werden etliche vom Glauben abtreten und anhangen den irrigen Geistern und Lehren der Teufel durch die so in Gleisnerei Lügner sind und Brandmal in ihren Gewissen haben und verbieten ehelich zu werden und zu meiden die Speise die Gott geschaffen hat mit Danksagung zu nehmen den gläubigen und denen die die Wahrheit erkannt haben Denn dies ist stracks dem Evangelium entgegen solche Werke einsetzen oder tun dass man damit Vergebung der Sünde verdiene oder als möge niemands Christen sein ohne solche dienste Dass man aber den Unsern hie Schuld gibt als verböten sie Kasteiung und Zucht wie Jovinianus wird sich viel anders aus ihren Schriften befinden Denn sie haben allezeit gelehrt vom heiligen Kreutz dass Christen zu leiden schuldig sind Und dieses ist rechte ernstliche und nicht erdichtete Kasteiung Daneben wird auch gelehrt dass ein jeglicher schuldig ist sich mit leiblicher Übung als Fasten und andrer Arbeiten also zu halten dass er nicht Ursache zu Sünden gebe nicht dass er durch solche Werke Vergebung der Sünde verdiene oder darum vor Gott werde gerecht geschätzt Und diese leibliche Übung soll nicht allein etliche bestimmte Tage sondern stetiges getrieben werden Davon redet Christus Luce am 21 Hütet euch das eure Hertzen nicht beschwert werden mit fressen und saufen Item die Teufel werden nicht ausgeworfen denn durch Fasten und Gebet Und Paulus spricht Er kasteie seinen Leib und bringe ihn zu gehorsam damit er anzeiget dass Kasteiung dienen soll nicht damit Vergebung der Sünden zu verdienen sonder den Leib geschickt zu halten dass er nicht verhindere was einem jeglichen nach seinem Beruf zu schaffen befohlen ist und wird also nicht das Fasten verworfen sondern dass man einen nötigen cultum daraus auf bestimmte Tage und Speisen zur Verwirrung der Gewissen gemacht hat Auch werden dieses teils viel Zeremonien und Tradition gehalten als Ordnung der Messe und Feste etc welche dazu dienen dass in der Kirchen Ordnung gehalten werde Daneben aber wird das Volk unterrichte dass wir um Christi Willen durch Glauben gerecht geschätzt werden nicht von wegen dieser Werke und dass man sie ohne Beschwerung des Gewissens halten soll also dass so man es nachlässt ohne Ärgernis nicht daran gesündigt wird Diese Freiheit in äußerlichen Zeremonien haben auch die alten Väter gehalten denn im Orient hat man das Osterfest auf andere zeit denn zu Rom gehalten Und da etliche diese Ungleichheit für ein Trennung in der Kirchen halten wollten sind sie vermahnet von andern dass nicht Not in solchen Gewohnheit Gleichheit zu halten und spricht Irenæus also Ungleichheit im Fasten trennet nicht die Einigkeit des Glaubens Wie auch Distinc 12 von solcher Ungleichheit in menschlichen Ordnungen geschrieben dass sie der Einigkeit der Christenheit nicht zuwider sei Und Tripartita historia lib 9 zeugt zusammen viel ungleicher Kirchengewohnheiten und setzt ein nützlichen christlichen Spruch Der Apostel Meinung ist nicht gewesen Feiertag einzusetzen sondern Glauben und Liebe zu lehren 27 Von Klostergelübden Von Kloster Gelübden zu reden ist Not erstens zu bedenken wie es bis anher damit gehalten welch Wesen in Kloster gewesen und dass sehr viel darin täglich nicht allein wider Gottes Wort sonder auch päpstlichen Rechten zu entgegen gehandelt ist Denn zu S Augustins Zeiten sind Klosterstände frei gewesen Folgend da die rechte Zucht und lehre zerrüttet da hat man Klostergelübde erdacht und damit eben als mit einem erdachten Gefängnis die Zucht wiederum aufrichten wollen Über das hat man neben den Klostergelübden viel andrer Stück mehr aufgebracht und mit solchen Banden und Beschwerden hat man ihrer viel auch vor gebührenden Jahren beladen So sind auch viel Personen aus Unwissenheit zu solchem Klosterleben kommen welche wiewohl sie sonst nicht zu Jung gewesen haben doch ihr Vermögen nicht genugsam ermessen noch verstanden Dieselben also verstrickt sind gedrungen und gezwungen worden im Klosterleben zu bleiben wiewohl sie die Canones selbst ledig sprechen Und dies ist harter gehalten worden mit den Jungfrauen denn mit den München so man doch billig der Jungfrauen als des schwächern Geschlechts sollte verschonet haben Diese Hartherzigkeit hat viel frommen Leuten vor dieser Zeit missfallen die gesehen haben das man das junge unerfahrene ungelehrte Volk in die Kloster um der Nahrung willen versteckt hat daraus hernach viel Sünde und Ärgernis gefolgt und sind die Gewissen in große fahr und strick gefallen Da haben viel frommer Leute geklagt über der Münchtyrannei die hierin nicht allein kein Evangelium sondern auch keine Canones haben hören wollen Über diese Beschwerung haben Sie auch die Gewissen mit unrechter Lehre verführet dass ihr Klosterleben sollte Vergebung der Sünden verdienen sollte der Taufe gleich sein sollte christliche Vollkommenheit sein nicht allein Gottes gebot erfüllen sondern auch darüber die Räte im Evangelium halten Also rühmen Sie das Klosterleben und setzen viel hoher denn die Taufe und sonst äußerliche göttliche stände als über Obrigkeit Predigtamt Ehestand Vorzeiten sind die Klöster Schulen gewesen darin man junge Leute in christlicher Lehre und andern nützlichen Künsten aufgezogen hat dass sie hernach zu Regierung der Kirchen und zu predigen gebraucht worden Aber jetzt machen sie viel ein andrer wesen aus dem Klosterleben dass es Gottesdienst Cultus und Opfer sei für die Sünde dass es christliche Heiligkeit und Vollkommenheit sei Wie aber die Mönche dies ihr heilige Leben da sie von rühmen halten wollen wir hie um Glimpfs willen fallen lassen Erstens aber von denjenigen so sich aus dem Klosterleben in Ehestand begeben haben wird bei uns also gelehrt dass der Ehestand allen frei soll gelassen werden welche zu ewiger Keuschheit nicht geschickt sind Denn kein Gelübde kann Gottes Ordnung und Gebot aufheben Nu ist dieses ein klar Gebot Unzucht zu vermeiden soll ein jeder sein Eheweib haben Und nicht allein durchs Gebot sondern auch durch die Natur und Gottes Werke werden solche zum Ehestand getrieben welchen Gott nicht sonderliche Gabe zu ewiger Keuschheit geben hat Deshalb diejenigen die sich in Ehestand begeben dieweil Sie Gottes gebot und Ordnung folgen tun Sie nicht unrecht Was kann man doch dagegen aufbringen Das Gelübde binde wie es wolle so kann es doch Gottes Gebot nicht aufheben und soll nicht wider Gottes Gebot binden Canones lehren selbst dass in allen Gelübden autoritas superioris soll ausgenommen sein dass kein Gelübde der Obrigkeit ihre macht wehren soll Darum soll in diesen Gelübden auch autoritas Dei ausgezogen sein dass sie wider Gottes befehl nicht binden Wenn alle Gelübde binden sollten

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Trellix/id39_m.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Forord D e Ti Bud Troen Fadervor Dåben Skrifte Nadveren Andagter Bordbønner Hustavlen Vielsesbogen Dåbsbogen

  Original URL path: http://www.lutherdansk.dk/Trellix/id81_l.htm (2016-02-18)
  Open archived version from archive •