archive-dk.com » DK » S » SELSKABSADVOKATERNE.DK

Total: 993

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SelskabsAdvokaterne – Advokater med speciale i likvidation, lukke aps, lukke A/S, ophør af ApS, konkursret, konkursbo, rekonstruktion af selskaber, virksomhedsoverdragelsesloven samt redning af kriser - SelskabsAdvokaterne
  til reg 154 768 73 142 387 73 160 33 med disp dato 30 5 2008 8 00 15 00 15 000 00 Af lønsedlen for juni 2008 er angivet en tilsvarende ansættelsesdato og normtid Af lønsedler fremgår i øvrigt følgende Lønseddel for perioden 1 juni 30 juni 2008 Specifikation 1171 Provision ej ferieberettiget 6400 Pension beløb 10 000 6401 Pension egen beløb 8100 ATP A sats 8220 AM bidrag af løn 8250 A skat af løn 9420 Frokostordning Overført til SEB pension Overført til reg Grundlag 4 918 70 4 525 70 Enheder 160 33 Sats 8 00 15 00 15 000 00 Beløb 10 000 00 5 000 00 81 30 393 00 678 00 300 00 3 547 70 6 med disp dato 30 6 2008 Af en opgørelse betegnet som provisionsopgørelse angivet som udstedt af Griffin Holding A S Økonomi Ejendomme regnskab 2005 2006 Provisioner og date ret 14 maj 2008 fremgår at Kenn Christensen har solgt aktier til forskellige investorer her under blandt andet aktier i Griffin Berlin High End Af provisionsopgørelser dateret hen holdsvis den 13 juni 2008 den 10 juli 2008 og 16 oktober 2008 fremgår ligeledes at Kenn Christensen har solgt aktier i blandt andet Griffin Berlin High End frem til og med den 26 juni 2008 som senest angivne dato Det fremgår af opgørelserne at Kenn Christensens provi sion ved salgene er 2 3 af den tegnede ejendomsværdi Disse provisionsopgørelser er be løbsmæssigt ubestridte I brev af 27 oktober 2008 anmodede Kenn Christensen Griffin Bonds A S om at få ud betalt sit tilgodehavende på 423 064 kr Beløbet var angivet som et løntilgodehavende pr 30 juni 2008 Griffin Ejendomme A S blev taget under konkursbehandling den 28 oktober 2008 ved Sø og Handelsrettens Skifteret Griffin Bonds A S blev taget under konkursbehandling ved samme skifteret den 7 november 2008 7 Af en udateret oversigt efter det oplyste udarbejdet af tidligere ledende medarbejdere i Griffin koncernen i forlængelse af selskabernes konkurs over medarbejderne i de forskelli ge koncernselskaber er Kenn Christensen angivet som ansat i Griffin Ejendomme A S 13 andre medarbejdere er ligeledes angivet som ansatte i Griffin Ejendomme A S mens to an dre medarbejdere er angivet som ansatte i Griffin Bonds A S Tidligere koncerndirektør Jesper Zerlang har ved e mail af 19 maj 2009 som sagens parter er enige om at tillægge status som en vidneforklaring til advokat Christiane Schaum burg oplyst følgende På forespørgsel kan jeg bekræfte at konsulenterne i Griffin Ejendomme i forbindelse med salget af produktet Berlin High End i perioden november 2007 til juni måned 2008 også var ansat i selskabet Griffin Bonds A S Dette skyldes at man ikke kunne sælge disse produkter for Griffin Bonds A S uden at have et ansættelsesforhold Konsulenterne var ansat på samme vilkår som i deres aftale med Griffin Ejendomme A S Jeg kan bekræfte at jeg på dette tidspunkt var ansat som koncerndirektør i Griffin Hol ding A S omfattende flere selskaber herunder Griffin Ejendomme A S og Griffin Bonds A S Parternes argumenter Kenn Christensens advokat har gjort gældende at det er godtgjort at Kenn Christen sen var ansat hos Griffin Bonds A S og ikke kun hos Griffin Ejendomme A S Ansættelses forholdet fremgår både af de fremlagte lønsedler og af bekræftelsen fra den tidligere kon cernledelse Ansættelsen understøttes yderligere af at Griffin Bonds A S var nødt til at an sætte Kenn Christensen for at han kunne sælge de omhandlede aktier i Griffin Berlin High A S jf lov om finansiel virksomhed 9 da denne bestemmelse ellers ville være blevet over trådt Uanset at Kenn Christensen som udgangspunkt kontraktmæssigt var bundet til kun at påtage sig arbejde for Griffin Ejendomme A S så er der ved udbetaling af løn fra Griffin Bonds A S ved den koncernforbundne ledelse og den fælles oversigt mellem Griffin Bonds A S og Griffin Ejendomme A S over provisionen givet et udtrykkeligt eller i hvert fald im plicit samtykke til at Kenn Christensen kunne påtage sig salg af aktier for Griffin Bonds A S 8 mod vederlag fra dette selskab Det forhold at Kenn Christensen ikke har modtaget nogen ansættelseskontrakt kan ikke komme ham til skade For så vidt angår kravet på feriegodtgørelse har Kenn Christensens advokat gjort gæl dende at han er berettiget til feriegodtgørelse af den optjente løn og at denne begrebsmæs sigt ikke kan være indeholdt i lønnen Kenn Christensen har heller ikke gyldigt kunnet give afkald på feriegodtgørelsen idet også vilkåret i hans ansættelseskontrakt om at feriegodtgø relsen er indeholdt i lønnen strider mod ferielovens præceptive regler jf ferielovens 4 26 og 39 Henset til den manglende ansættelseskontrakt kan det ikke antages at der skulle fore ligge nogen aftale mellem Griffin Bonds A S og Kenn Christensen om at feriepenge skulle være indregnet Allerede af denne grund kan boet ikke gøre et sådant vilkår gældende Det ugyldige vilkår i ansættelsesaftalen med Griffin Ejendomme A S om at feriegodtgørelse er indeholdt i lønnen bevirker ikke at aftalen i sin helhed er ugyldig men alene at aftalen skal korrigeres ved at der tillægges Kenn Christensen feriegodtgørelse I forhold til boets anbringende om at Kenn Christensen skulle have fået udbetalt for meget i feriegodtgørelse og at boet derfor kan foretage modregning i hans krav på løn har Kenn Christensens advokat gjort gældende at et sådant tilbagebetalingskrav er i strid med ferielovens præceptive regler Kravet er også i strid med reglerne og principperne for tilba gesøgning af hvad der er erlagt med urette og med den meget begrænsede adgang til mod regning over for løn og feriepengekrav Desuden bør konsekvensen af boets anbringende være at Kenn Christensens tilgodehavende som er omfattet af konkurslovens 95 stk 1 3 nr 4 konverteres til et tilgodehavende angående feriepenge omfattet af konkurslovens 95 stk 1 nr 4 Boets advokat har gjort gældende at Kenn Christensen ikke var ansat i Griffin Bonds A S men kun i Griffin Ejendomme A S Dette understøttes af at Kenn Christensen ikke har nogen ansættelsesaftale med

  Original URL path: http://www.selskabsadvokaterne.dk/domme/konkursboets-passiver-loenkrav-p-0005-09 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • SelskabsAdvokaterne – Advokater med speciale i likvidation, lukke aps, lukke A/S, ophør af ApS, konkursret, konkursbo, rekonstruktion af selskaber, virksomhedsoverdragelsesloven samt redning af kriser - SelskabsAdvokaterne
  ud stedt til og kvitteringen er så utydelig at det ikke er muligt at læse beskrivelsen af det købte eller købesummen Købesummen synes dog at være firecifret Med henblik på at belyse As beskæftigelsesmæssige forhold i 2000 er der dokumente ret et brev af 16 februar 2000 fra Investor Scandinavia Holding A S til Udlændingestyrelsen Af brevet fremgår at selskabet havde ansat A i et oplæringsprogram hvor hun fungerede som daglig leder og koordinator af selskabets aktiviteter i Sankt Petersborg Selskabets grundidé var at opkøbe og istandsætte lejligheder i Sankt Petersborg med henblik på videre salg til danske virksomheder A s ansvarsområder var indkøb af lejligheder og inventar salg af lejligheder service og kundepleje samt at fungere som kontaktperson for selskabets kun der i Sankt Petersborg A skulle desuden følge danskundervisning fire gange om ugen på Holbæk Sprogcenter Med henblik på at belyse A s bankforhold er der dokumenteret en udskrift af 1 okto ber 2009 vedrørende B s bankkonto med kontonummer Heraf fremgår at der til kontoen var udstedt et VISA Dankort til A 5 Der er endelig dokumenteret en række regnskaber for B s holdingselskab K S med henblik på at belyse Bs indkomst og formueforhold i perioden fra 2004 til 2007 Regnskaber ne er interne og hverken underskrevet af selskabets ledelse eller revisor Det fremgår af regnskabet for 2005 at selskabets årsresultat var 125 982 974 kr hvor af værdiregulering af investeringsejendomme udgjorde 120 472 644 kr Der blev ikke betalt skat af årsresultatet Egenkapitalen var 131 922 835 kr og der udloddedes 5 909 600 kr mod 570 000 kr i 2004 Værdien af selskabets samlede aktiver var 1 060 893 317 kr Heraf udgjorde værdien af investeringsejendomme 945 879 639 kr Den likvide beholdning var 49 808 117 kr hvoraf kassebeholdningen udgjorde 6 534 kr mens det resterende beløb var trækningsretter i pengeinstitutter Selskabets samlede gældsforpligtelser var 908 863 120 kr I revisorpåteg ningen er under punktet supplerende oplysninger anført at der ikke var foretaget endelig bogføring af K S andele idet regnskabet ikke forelå på daværende tidspunkt Det fremgår af regnskabet for 2006 at selskabets årsresultat var 322 456 835 kr hvor af værdiregulering af investeringsejendomme udgjorde 267 140 614 kr Der blev ikke betalt skat af årsresultatet Egenkapitalen var 449 929 670 kr og der udloddedes 4 450 000 kr Vær dien af selskabets samlede aktiver var 2 119 843 926 kr hvoraf værdien af investeringsejen domme udgjorde 1 669 097 923 kr Den likvide beholdning var 121 603 304 kr men beløbet var ikke specificeret yderligere i regnskabet Selskabets samlede gældsforpligtelser var 1 654 784 362 kr I revisorpåtegningen er under punktet supplerende oplysninger anført at der ikke var foretaget endelig bogføring af K S andele idet regnskabet ikke forelå på davæ rende tidspunkt Det fremgår af regnskabet for 2007 at selskabets årsresultat var 58 053 896 kr men at værdien af selskabets investeringsejendomme var faldet med 17 168 542 kr Der blev ikke be talt skat af årsresultatet Egenkapitalen var 507 667 277 kr og der udloddedes 320 000 kr Værdien af selskabets samlede aktiver var 2 680 305 548 kr hvoraf værdien af investerings ejendomme udgjorde 1 952 620 451 kr Den likvide beholdning var 47 174 172 kr som ude lukkende bestod i trækningsretter i pengeinstitutter idet kassebeholdningen var 0 kr Det fremgår også at selskabets kassebeholdning i 2006 var 1 872 kr Selskabets samlede gælds forpligtelser var 2 157 508 377 kr I revisorpåtegningen er under punktet supplerende op lysninger anført at selskabets bogføring var mangelfuld 6 Der er i den sammenhæng dokumenteret et internt notat af 23 maj 2008 fra Roskilde Bank Team Kredit Notatet er udarbejdet af Hans Jørgen Christensen i forbindelse med en gennemgang af bankens samlede engagement med B og dennes selskaber Af notatet frem går blandt andet følgende Ovennævnte transaktioner efterlader et indtryk af at der er meget der tyder på at ejen dommene er handlet til stærkt opskruede priser og at ovennævnte købstransaktioner ud gør løftestangen for at selskabet i driftsåret 2007 har været i stand til at realisere regn skabsmæssige gevinster på ejendomssalg på det ovennævnte niveau ca 160 411 tkr Ovennævnte kan naturligvis ikke bekræftes ud fra de aflagte regnskaber men i driftsåret 2006 var der ligeledes i K S et misforhold mellem lejeindtægterne og de bogførte vær dier på ejede ejendomme og man havde ligeledes i dette driftsår en negativ likviditets udvikling i ejendomsdelen isoleret set Baseret på dette er det særdeles vanskeligt at lægge til grund at der har været aktører i markedet som øjensynligt har accepteret en endnu lavere rentabilitetsfaktor for de af K S solgte ejendomme uden at der er sket en eller anden form for kompensation Sammenfattende må konkluderes at der ligeledes i de tilknyttede selskaber vurderes at være en høj grad af overvurdering af de enkelte ejendomme set i forhold til afkastet som kan oppebæres set i forhold til ejendommenes værdisætning Det vurderes ligeledes at de enkelte selskaber ikke via driften kan generere tilstrækkeligt cash flow til den løbende servicering af rentebetalingerne Endeligt er samtlige regnska ber kendetegnet ved en meget høj grad af interne mellemregninger som i meget stor ud strækning slører det reelle billede af den samlede koncern Konklusion Genforhandlingen af engagementet som skal danne baggrund for en fornyet kreditind stilling i engagementet må således tillige tage udgangspunkt i en drøftelse af de oven nævnte rejste problemstillinger en nærmere dokumentation for lejeindtægterne i de en kelte ejendomme således at det bliver muligt nærmere at forholde sig til koncernens ba sale problemstillinger Løbende frembringelse af likviditet via driften til servicering af rentebetalinger samt en nærmere belysning af koncernens reelle soliditet Endelig er der dokumenteret et uddrag af SKAT s afgørelse af 3 april 2009 vedrørende B s skatteforhold Af afgørelsen fremgår blandt andet følgende 0 4 Generel beskrivelse af B og dennes virksomhed mv Privat ejede B indtil konkursen i 2008 to ejendomme på i Vedbæk samt et som merhus på i Hornbæk Villaen har været under opførelse i flere år og er fortsat ik ke færdig B s og familie boede indtil den 31 december 2008 på i Hornbæk Ejen dommene er erhvervet i 2004 2005 og 2007 Udviklingen i personlig formue mio kr Netto værdi af selskaber Formue i alt Kontante hævninger Forklaringer 2002 2003 2004 2005 8 6 12 2 46 6 183 7 7 9 13 2 49 2 193 8 0 2 2 0 1 8 5 9 2006 2007 2008 380 0 ukendt ukendt 363 1 ukendt ukendt 140 4 ukendt ukendt 7 Bs private formue har i perioden fra 2002 til 2006 stort set svaret til værdien af hans sel skaber Formuen voksede med 350 mio kr fra 2003 til 2006 Der er ikke indsendt ind komst og formueopgørelse for 2007 A har forklaret at hun flyttede til Danmark i april 2000 hvor hun blev ansat i Investor Scan dinavia A S Hendes arbejde bestod dels i at undersøge ejendomsmarkedet i Sankt Peters borg dels i at følge danskundervisning Forinden havde hun i perioden fra 1997 til 1998 ar bejdet ved British Council i Sankt Petersborg mens hun i perioden fra 1998 til 1999 boede og arbejdede i Frankrig Hun tjente omkring 1 000 USD om måneden da hun arbejdede ved British Counsil og i Frankrig Da hun arbejdede for Investor Scandinavia A S tjente hun om kring 2 000 USD om måneden Hun boede hos en bekendt på Amager indtil hun blev gift med B Hun lærte B at ken de i 1999 i byen Metz i Frankrig Han var gift på det tidspunkt og hun havde en samlever Hun havde ikke nogen bankkonto da hun flyttede til Danmark Dengang var det ikke almindeligt at private personer i Rusland havde en bankkonto Hendes formue bestod af en opsparing på omkring 20 000 USD som hun delvist selv havde sparet op delvist var blevet foræret af sine forældre og sin daværende samlever Effekterne 1 15 tilhører alle hende Effekterne 1 5 købte hun for sine egne penge før hun indgik ægteskab med B Effekt nr 1 købte hun i København den 28 juni 2000 Hun be talte kontant Effekterne 2 4 købte hun i Slagelse i henholdsvis september og oktober 2000 Effekt nr 5 købte hun i 1999 i Kastrup Lufthavn Hun er i besiddelse af kvitteringer for så vidt angår effekterne 1 4 men ikke for så vidt angår effekt nr 5 Effekterne 6 og 7 købte hun efter hun indgik ægteskab med B Effekt nr 6 købte hun i sommeren 2005 på Mallorca Effekt nr 7 købte hun i 2005 i London Hun betalte smykkerne med et kreditkort som hørte til hendes ægtefælles bankkonto Hun brugte kortet til at betale daglige fornødenheder så som tøj mad rejser og restaurantbesøg Hendes mand afholdt de 8 store udgifter til hus og bil mens hun stod for resten I 2005 brugte hun mellem 100 000 kr og 150 000 kr om måneden på kortet Hendes mand tjente mange penge i perioden fra 2004 til 2007 og de levede godt Effekterne 8 14 fik hun foræret som gaver af B Effekt nr 8 var en julegave i 2004 Ef fekterne 9 13 var en fødselsgave i 2007 Han gav hende egentlig nogle andre smykker men dem brød hun sig ikke om Smykkerne var købt i en butik i Hamborg og hun byttede dem derfor næste gang de var i Hamborg Hun byttede dem af to omgange Effekt nr 14 var en gave i anledning af Valentinsdag i 2005 Hendes mand forærede hende oftest gaver til mærkedage så som jul og fødselsdage men engang imellem forærede han hende også gaver i hverdagen Efter hendes opfattelse ville han have været i stand til at give hende langt større gaver end han gjorde Effekt nr 15 har hun arvet fra sin russiske bedstemoder Der er ikke oprettet testamen te herom Bedstemoderen døde i 1992 Hendes bedstemoder gik med ringen og det har hun også selv gjort ved passende lejligheder Efter hendes opfattelse er det en damering Den 25 juni 2008 boede hun på i Hornbæk sammen med B SØK ransagede ejen dommen og beslaglagde en række smykker Smykkerne tilhørte B hans moder hans fader og hende B s andel af det beslaglagte var tre ure Kuratellet har ikke efterfølgende henvendt sig til hende med henblik på at afklare om nogle af smykkerne tilhører hende Dog har kura tellet accepteret at udlevere en række smykker som hun har arvet fra sin bedstemoder Hun kunne ikke dokumentere at hun havde arvet smykkerne men kuratellet udleverede dem al ligevel B har forklaret at han indgik ægteskab med A den 23 november 2000 Der er ikke oprettet ægtepagt Han havde forinden været gift i tre år men ægteskabet blev opløst i september 2000 Han påbegyndte samlivet med A i sommeren 2000 Hans hustru købte effekterne 1 5 før de blev gift Han er ikke klar over hvordan hun finansierede købene men han går ud fra at det var for hendes egne penge Effekterne 6 og 7 købte hun i 2005 på Mallorca Hun betalte med et kreditkort som hør te til hans bankkonto Hun havde i alt fire kreditkort som hørte til den konto Hun brugte kortene til at betale de daglige fornødenheder Han betalte de store udgifter til hus og biler 9 ne mens hun betalte resten De brugte omkring 400 000 kr om måneden hvoraf hun brugte mellem 100 000 kr og 130 000 kr Effekterne 8 14 forærede han ægtefællen som gaver Effekt nr 8 var en lidt forsinket julegave i 2004 som hun først fik i januar 2005 Effekterne 9 13 var en fødselsdagsgave i 2007 Han forærede hende egentlig nogle andre smykker men dem brød hun sig ikke om Hun byttede dem derfor efterfølgende Effekt nr 14 var en gave i anledning af Valentinsdag i 2005 Han gav primært sin kone gaver ved mærkedage Ægtefællen arvede effekt nr 15 fra sin bedstemoder Han har aldrig gået med ringen og går generelt ikke med smykker Deres levevilkår i perioden fra 2004 til 2007 var særdeles gode De brugte omkring fem mio kr om året hvoraf tre mio kr vedrørte forbrug Pengene kom primært fra hans selskab K S som havde en meget stærk økonomi i den periode Han mener ikke at det interne no tat af 23 maj 2008 fra Roskilde Bank giver et retvisende billede af selskabet Dels havde Hans Jørgen Christensen ikke noget at gøre med selskabets engagement i Roskilde Bank dels var Hans Jørgen Christensen først tiltrådt stillingen i banken umiddelbart inden notatet blev ud færdiget og dels vedrørte notatet kun omkring 1 5 af selskabets ejendomme Det er korrekt at lejebetalingerne i de ejendomme som er omtalt i notatet ikke skabte tilstrækkeligt cash flow til at betale renterne men det var heller ikke meningen Ejendommene var i stedet en del af en større omstrukturering i virksomheden hvor man ønskede at koncentrere sig om det københavnske marked Parternes synspunkter A har gjort gældende at hun har ejendomsretten til de omhandlede effekter og at konkurs boet derfor skal udlevere dem til hende i medfør af konkurslovens 82 Effekterne er uret mæssigt beslaglagt i hendes sommerhus i forbindelse med ransagninger rettet mod hendes ægtefælle Da der er tale om damesmykker har det formodningen imod sig at effekterne skulle tilhøre ægtefællen Effekterne 1 5 er købt for egne midler inden hun indgik ægteskab med B Hun var på erhvervelsestidspunktet i fast arbejde hvor hun tjente 2 000 USD om måneden hun havde en opsparing på 20 000 USD og effekterne var i det lys uden betydelig værdi Hun er i be siddelse af kvitteringer som dokumenterer hendes ejendomsret til effekterne 1 4 Det er 10 uden betydning at ikke alle kvitteringer angiver køberens identitet da dette ikke er normalt Når henses til den tid der er forløbet siden erhvervelsen kan konkursboet i øvrigt ikke stille krav om at hun fortsat skal være i besiddelse af samtlige kvitteringer Effekterne 6 og 7 er købt i 2005 for fællesbomidler Hun modtog smykkerne som led i sin forsørgelse og ikke som gaver Effekterne er uden betydelig værdi og det var sædvanligt mellem ægtefællerne at hun selv købte smykker som led i sin forsørgelse navnlig under hensyn til Bs formueforhold Effekterne 8 14 er købt af B i perioden fra 2005 til 2007 og umiddelbart herefter for æret til hende som lejlighedsgaver i anledning af jul fødselsdag og Valentinsdag Der er i forholdet mellem ægtefællerne tale om sædvanlige gaver der er gyldige uden oprettelse af ægtepagt da ægtefællerne i denne periode havde en betydelig indkomst B havde i perioden fra 2005 til 2007 sammenlagt 135 5 mio kr til sin rådighed fra K S Desuden havde han indtægter fra andre selskaber Effekt nr 15 er en damering som hun har arvet fra sin russiske bedstemoder Der er ta le om en damering og det fremgår af vurderingsrapporten af 7 juli 2008 at ringen ikke er dansk produceret Konkursboet har i øvrigt accepteret at udlevere andre arvestykker selvom hun heller ikke havde mulighed for at dokumentere sin ejendomsret til disse Konkursboet har gjort gældende at effekterne tilhører konkursboet da de alle er fundet hos B og da A ikke har godtgjort at effekterne tilhører hende Hvorvidt myndighedernes beslag læggelse af smykkerne var retsmæssig er i den forbindelse uden betydning A har ikke dokumenteret at hun har købt effekterne 1 5 for egne midler eller at hun har været økonomisk i stand hertil Det fremgår således ikke af kvitteringerne hvem disse er udstedt til ligesom kvitteringerne er utydelige og ikke klart angiver hvad de omfatter Des uden synes As navn og adresse at være påført kvitteringen for dameuret af mærket Rolex med en anden håndskrift end den som har påført beskrivelsen af det købte A arbejdede som trainee i Danmark og havde en begrænset lønindtægt samt en opsparing på 20 000 USD Det er i det lys ikke godtgjort at hun var i stand til for egne midler at købe smykker for mere end 40 000 kr 11 Modtagelsen af effekterne 6 og 7 falder ikke ind under den daglige forsørgelse i rets virkningslovens 2 Bestemmelsen omfatter basale fornødenheder så som tøj sko bolig mad og lignende Luksussmykker til en samlet værdi af 50 000 kr er derimod ikke omfattet For så vidt angår effekterne 8 14 har A ikke godtgjort at der er tale om sædvanlige lej lighedsgaver idet disse samlet set repræsenterer meget betydelige værdier også set i forhold til B s indkomst i perioden fra 2005 til 2007 Det følger af retsvirkningslovens 32 at gaverne er ugyldige uden ægtepagt Bestemmelsen indeholder to formodningsregler Dels at over førsler mellem ægtefæller tilsigtes at være gaver dels at gaverne kræver ægtepagt Desuden skærpes bevisvurderingen i 32 når der foreligger en sag mellem modtagerægtefællen og giverægtefællens kreditorer A har ikke løftet denne skærpede bevisbyrde ved at fremlægge interne og ikke underskrevne årsrapporter for K S I øvrigt var selskabets årsresultater kun positive fordi værdien af selskabets investeringsejendomme blev opskruet urealistisk Kassebeholdningen i selskabet var derimod alle år under 10 000 kr Dette bekræftes af det in terne notat fra Roskilde Bank som konkluderer at selskabets økonomi var opbygget på stærkt opskruede ejendomspriser For så vidt angår effekterne 9 13 bør det bemærkes at ef fekterne blev foræret inden for 17 dage i 2007 Effekterne havde en samlet værdi af 427 000 kr men i 2007 blev der kun udloddet 320 000 kr i K S Endelig har A ikke godtgjort at effekt nr 15 tilhører hende Ifølge vurderingsrapporten af 7 juli 2008 er der tale om en herrering og alene det forhold at ringen antageligt ikke er dansk produceret godtgør ikke at ringen tilhører A Skifterettens afgørelse Skifteretten lægger til grund at effekterne 1 15 blev beslaglagt i ægtefællernes sommerhus i Hornbæk den 25 juni 2008 På baggrund af vurderingsrapporten af 7 juli 2008 lægger skifte retten desuden til grund at effekterne 1 14 er damesmykker og at effekt nr 15 er et herre smykke For så vidt angår effekterne 1 4 lægger skifteretten til grund at smykkerne

  Original URL path: http://www.selskabsadvokaterne.dk/domme/udlevering-af-smykker-fra-aegtefaelles-konkursbo-p-0025-09 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Immaterialret, konkurrenceret, markedsføringsret og varmemærkeret - SelskabsAdvokaterne
  Flemming som selvstændig med kloakrensning på opfordring fra Jørgen I begyndelsen skaffede Jørgen Flemming opgaver da Jørgen var ansat i et VVS firma som ind imellem havde behov for at få udført kloakrensningsopgaver Han hjalp selv Flemming i sin fritid men valgte efter nogle år at tage orlov fra politiet og blive partner i Flemmings firma Da han trådte ind i firmaet i 1980 ønskede han at firmaet skulle fremstå mere professionelt De købte en varevogn som han besluttede skulle males gul og de anskaffede arbejdstøj i samme farve De fik mange henvendelser om reparation af kloaker når de spulede kloaker og for at kunne løse disse opgaver uddannede han sig til autoriseret kloakmester i 1984 Der var to store firmaer i området som havde slamsugere og for at kunne konkurrere med dem købte de deres egen slamsuger De to konkurrenter var Albertslund Kloakservice som markedsførte sig på sit navn og hvide slamsugere og Leif M Jensen Kloakservice som havde orange biler Netop for ikke at ligne disse konkurrenter valgte han at Lyngholm Kloak Service skulle have en slamsuger i den signalgule farve RAL 1004 De fik hurtigt flere biler men selv om alle var malet i samme farve fremstod de ikke helt ens når man så dem ved siden af hinanden Det viste sig at den gule farve ikke dækkede godt nok og hvis bundfarven på en bil var mørk og lys på en anden fremstod bilerne ikke helt ens efter lakering med den gule farve Derfor skiftede de til RAL 1003 som dækkede bedre og fik alle biler malet hvid i grundfarven og dette har de gjort lige siden Deres kunder var i starten boligselskaber og private Efterhånden fik de også forsikringsselskaber og større boligselskaber som kunder De havde kunder i hele Storkøbenhavn Inden han selv blev autoriseret kloakmester udliciterede de opgaver der krævede autorisation men da de selv fik autorisation begyndte de i det små med at skifte kloakdæksler o lign De fik efterhånden større og større opgaver og valgte efter nogle år at udskille virksomheden med kloakrenovering i et selvstændigt selskab for at begrænse den økonomiske risiko De startede med at annoncere i Hvidovre lokaltelefonbog De var meget optaget afat gøre opmærksom på sig selv via deres gule farve De tog derfor kontakt til ejeren af lokaltelefonbogen og lavede en langtidsaftale om at omslaget på telefonbogen skulle skifte farve til Lyngholm gul Herudover reklamerede de i idrætshaller og sponsorerede forskellige sportshold Markedsføring var altid i den gule farve Deres bedste reklame er deres biler idet farven gør dem genkendelige i gadebilledet Jørgen var mens Preben og Flemming startede deres virksomhed op ansat som overkonduktør i forskellige VVS firmaer Senere startede Jørgen sit eget bygningsentreprisefirma hvor han byggede renoverede og vedligeholdte ejendomme Jørgen kom til dem når han skulle have lavet nogle kloakopgaver indtil han selv blev kloakmester Allerede da Jørgen selv blev kloakmester bad de ham om at der ikke skulle ske forveksling men Jørgens firma hed dengang Hvidovre Bygningsentreprise og det gav ikke anledning til forveksling Efterhånden som deres virksomhed voksede følte han og Flemming at Jørgen lagde sig mere og mere op ad deres navn og arbejde idet Jørgen brugte sit eget navn i forbindelse med sin virksomhed i stedet for firmanavnene De bad derfor Jørgen om at bruge sine firmanavne og Jørgen gav indtryk af at han var indstillet herpå Han kan ikke nøjagtigt stadfæste hvornår Jørgen begyndte at bruge gule biler På et tidspunkt havde Jørgen biler i flere forskellige farver I 1980 erne havde han nogle lysegule biler med en svag grønlig undertone Det havde ingen betydning for dem så længe Jørgens firma hed noget helt andet end deres firma Det var først da Jørgen begyndte at annoncere med brug af Lyngholm navnet at de for alvor syntes at han var begyndt at efterligne dem De udtog derfor stævning mod Jørgen i 1989 De havde haft mange skænderier herom og de havde prøvet at få Jørgen til at afstå fra at bruge navnet Lyngholm De havde accepteret navnet J Lyngholm Sønner så længe Jørgen var i byggebranchen men ikke da han bevægede sig mere og mere over i kloakbranchen De hævede sagen da deres moder krævede dette Herefter var der en meget kort periode hvor der var lidt ro mellem parterne men så fortsatte Jørgen De holdt talrige møder og havde mange diskussioner men Jørgen fortsatte De fik endda oplyst fra deres leverandør af slamsugere at Jørgen havde forespurgt til prisen på en gul slamsuger I 2008 opdagede de at Jørgens søn Kenneth Lyngholm havde startet firmaet DBE Kloakservice som udfører slamsugning Inden da var samarbejdet med Jørgen stoppet De kunne acceptere Kenneths firma under forudsætning af at det ikke hed Lyngholm Jørgen foreslog på et tidspunkt at de skulle slå virksomhederne sammen Han havde betænkeligheder da Jørgen og Flemming ikke havde et godt forhold men efter en ferie han og Jørgen havde holdt sammen forelagde han alligevel ideen for Flemming og der blev lavet en rammeaftale Ideen med rammeaftalen var at se om de kunne arbejde sig frem til en enighed Jørgen var så ivrig at han tilbød at de kunne overtage hans virksomhed gratis Men under de videre forhandlinger skærpede Jørgen hele tiden kravene Jørgen forlangte mere for sin virksomhed og desuden ville han have ansat både sin søn hustru og svigerdatter i den fælles virksomhed Han og Flemming syntes at Jørgen skærpede kravene i en sådan grad at de ikke kunne acceptere dem men det var til sidst Jørgen der afbrød forhandlingerne De håbede efterfølgende på at Jørgen ville overholde deres aftale om at han ikke brugte Lyngholm navnet Jørgen kom ind i en periode hvor hans virksomhed havde økonomiske problemer og han betalte derfor i en periode ikke Lyngholm Kloak Service for det arbejde som var udført for ham Han havde på et tidspunkt skyldige restancer for op mod 1 mio kr Derfor skrev Linda og Jannie til Jørgen om ophævelse af samarbejdet og betaling af regningerne Jørgen har altid fået rabat hvis han betalte til tiden Denne rabat blev fjernet Der er ikke andre i Storkøbenhavn der bruger gule biler inden for kloakbranchen Det er korrekt at Tåstrup kommune ejer en gul slamsuger men kommunen er ikke en konkurrent til dem Linda Lyngholm har forklaret at hun er direktør hos sagsøgerne og har arbejdet i virksomheden siden 1995 Hun og kusinen Jannie Lyngholm Nielsen ejer Lyngholm Kloak Service og Lyngholm Kloak Renovering alene John Agger er medejer af Lyngholm TVInspektion Der sker ofte forvekslinger mellem sagsøgerne og sagsøgte Det kan være grossister entreprenører eller kollegaer som rykker dem for betalinger vedrørende sagsøgte og de får regninger for varer der er indkøbt af sagsøgte i navnet Lyngholm De bruger meget tid på disse forvekslinger og det er et irritationsmoment i hverdagen Det sker også at hun bliver rykket for telefonbeskeder hun aldrig har fået Sagsøgerne går glip af kunder ved forvekslingerne og flere kunder har givet udtryk for at de troede at de havde haft fat i sagsøgerne med hensyn til udførelsen af et stykke arbejde hvor dette rent faktisk var udført af sagsøgte Det er hendes oplevelse at Jørgen Lyngholm ikke gør noget for at opklare misforståelsen Der er fuldstændig identitet mellem de arbejdsopgaver som sagsøgerne og sagsøgte udfører De trak ansøgningen om varemærkeregistrering af den gule farve tilbage fordi det var meget mere omkostningskrævende end de havde regnet med idet der blandt andet skulle gennemføres en markedsundersøgelse Binavnene J Lyngholm og L Lyngholm blev registreret samtidigt fordi de agter at etablere et holdingselskab De var opmærksomme på Jørgen Lyngholms selskab J Lyngholm Sønner da de registrerede binavnet J Lyngholm Sagsøgte var i restance med omkring 2 300 000 kr da sagsøgerne opsagde samarbejdet Det var oftest sagsøgte som gjorde brug af sagsøgerne til kloakrensning og tv inspektion Sagsøgerne valgte at stoppe samarbejdet på grund af de forvekslinger som var opstået Fra 1989 og frem begyndte sagsøgte at bruge gule biler og navnet Lyngholm Sagsøgte havde dog også biler i andre farver og var desuden i byggebranchen Efterhånden blev flere og flere af sagsøgtes biler dog gule og sagsøgte bevægede sig mere over i kloakbranchen Man har fra sagsøgernes side mange gange gjort Jørgen Lyngholm opmærksom på at det ikke var smart at han bevægede sig mere og mere ind på sagsøgernes arbejdsområde Da forhandlingerne om køb af sagsøgtes virksomhed mislykkedes blev sagsøgte mere og mere chikanøs Sagsøgte ændrede sine bilers farver annoncerede med samme gule farve og skiftede arbejdstøjets farve til den samme som sagsøgernes Der opstod flere og flere forvekslinger da sagsøgte begyndte at ligne sagsøgerne mere og mere Det er vigtigt for sagsøgerne at få stoppet sagsøgte da sagsøgte mere og mere udgiver sig for at være sagsøgerne Sagsøgtes ejer Jørgen Lyngholms søn Kenneth Lyngholm har startet DBE Kloakservice og når sagsøgte får henvendelse fra kunder om kloakrensning tager sagsøgte imod kunderne og giver arbejdet til sin søns firma Jørgen Lyngholm udgiver sig også for at være Lyngholm i forhold til kunderne Hendes tidligere ægtefælle er bestyrelsesmedlem i Kenneth Lyngholms firma Sagsøgernes tre selskaber arbejder tæt sammen og fremstår udadtil som en virksomhed Når en kunde ringer med et problem starter de med at sende en slamsuger Hvis de herefter fatter mistanke om at der er noget galt med kloakken sender de en tv inspektionsvogn Hvis der med denne findes fejl laver de et fyldestgørende tilbud om kloakreparation som sendes til kunden sammen med tv inspektionen Sagsøgerne har ansat omkring 40 medarbejdere og har omkring 30 biler som stort set alle har den samme gule farve De har en omsætning på omkring 40 mio kr hvoraf halvdelen vedrører Lyngholm Kloak Service Indtjeningen i Lyngholm Kloak Renovering er lidt for nedadgående som følge af krisen og fordi de har mistet kunder til konkurrenter Jørgen Lyngholm har forklaret at han er ejer af DBE Lyngholm og er den yngste af de 3 Lyngholm brødre Han har beskæftiget sig med kloakarbejde i 50 år Han startede som lærling i 1959 indenfor VVS kloak rør og smed Da han var udlært blev han formand for sit første byggeri som var et stort plejehjem hvor han stod for afløb vand og kloak Han arbejdede som formand indtil 1965 Efter 1967 blev han ansat i Andersen og Heegaard først som formand så for montør og siden servicechef og havde ansvaret for kloak og vand i forskellige byggeriet I 1981 havde han en samtale med sine brødre om at starte som selvstændig og indlede et samarbejde Han fik gode råd fra sine brødre og fik blandt andet en henvisning til deres trykkeri Han startede Hvidovre Bygningsentreprise i 1981 Han havde haft intentioner om at lave byggearbejde men det vaR arbejdet med vand og kloak som han brændte for Han aftalte med sine brødre at han ville henvise de kloakrensningsopgaver til dem som han kunne og de skulle til gengæld henvise kloakreparationsopgaver til ham Han antog sin første autoriserede kloakmester i 1982 og siden yderligere én I 1988 blev han selv autoriseret kloakmester Allerede fra begyndelsen af 80 erne fordelte hans arbejdsopgaver sig med omkring 5 byggearbejder og 95 kloakreparationer Han lavede kun tre større byggeopgaver Fra 1989 og frem faldt byggeentreprisedelen til omkring 2 Selvom han på papiret havde to selskaber inden for hver sin branche fremstod det i praksis som én virksomhed med samme ansatte og samme køretøjer Han har gennem årene bl a udført kloakrenovering for Forsvarskommandoen Kastrup Lufthavn og Amalienborg Han har været medlem af bestyrelsen i Dansk Kloakmesterforening i 17 år og er nu æresmedlem Han har aldrig promoveret sig personligt som Lyngholm eller sagt at han var fra Lyngholm Virksomhedens adresse er også hans private bopæl Virksomhedens administration ligger på adressen og varer til virksomheden bliver leveret der Da hans sønner ønskede at træde ind i virksomheden ville de gerne have at firmaet hed noget med Sønner Da det viste sig at der var et andet firma som også hed Dansk Bygningsentreprise ville de have et andet navn Det blev også for langt med sønner bagefter navnet De valgte navnet DBE Lyngholm Sønner for at få både det tidligere navn med i form af forkortelsen DBE og deres eget navn Hvidovre Bygningsentreprise ændrede navn til J Lyngholm Sønner Hans sønner er kendt i pressen for deres sportspræstationer hvilket også gjorde navnet Lyngholm kendt Deres første bil købte de brugt i 1981 og den var gul Det har altid været hans søn Kenneth der har stået for indkøb af bilerne De har siden 1983 indkøbt biler i RAL 1004 når dette var muligt Kenneth er ansat hos sagsøgte og medejer af DBE Kloakservice De har haft to biler med logoet J Lyngholm Sønner med rød skrift og en bred sort skygge Den ene er solgt den anden står på deres parkeringsplads men kan ikke køre og vil også blive solgt Sagsøgte har i dag 7 biler en lastbil med grab og 5 containere De har ingen slamsuger Hans brødre har altid vidst at han lavede kloakarbejde Da sagsøgerne hævede den første retssag ringede Flemming Lyngholm og sagde at han syntes at sagen skulle ud af verdenen Han har aldrig lovet sine brødre at han ikke ville bruge den gule farve eller at han ikke ville lave kloakarbejde Mens han henviste arbejde til sagsøgerne havde sagsøgerne ikke noget problem med at han brugte den gule farve og lavede kloakarbejde Hans firma fik 10 i rabat fra sagsøgerne på de arbejdsopgaver som han bestilte hos sagsøgerne for en kunde hvis han betalte fakturaer til tiden Samarbejdet stoppede i 2005 Sagsøgte bruger i dag hvidt brevpapir mv for at vise forståelse for sagsøgernes ønske om at virksomhederne skal adskille sig fra hinanden De har selvlysende gult eller grønt arbejdstøj med reflekser da det er et krav af sikkerhedsmæssige grunde Allan Willadsen har forklaret at han er autoriseret VVS installatør autoriseret kloakmester og har vognmandstilladelse Han har været i kloakbranchen i 11 år Alt i hans firma er i farverne grønt og blåt Han kender Lyngholm Kloakservice og har gået i skole med Linda Lyngholm Han kender Lyngholm Kloakservice for deres gule biler og deres sponsorater i Hvidovre Sagsøgerne og sagsøgte arbejder indenfor samme branche og der sker tit forveksling imellem dem Sagsøgte udfører også slamsugning under navnet Lyngholm Sagsøgtes slamsuger er en tro kopi af sagsøgernes Det er først inden for de seneste 8 10 år at Jørgen Lyngholm har brugt navnet Lyngholm i forbindelse med sin virksomhed henholdsvis J Lyngholm Sønner og DBE Lyngholm Carsten Theil Laursen har forklaret at han er autoriseret kloakmester og ejer af Theil Kloakservice Han har været selvstændig siden 1996 Før dette var han ansat hos Lyngholm Kloak Service Allerede mens han arbejdede for Lyngholm Kloak Service opstod der forveksling mellem Lyngholm Kloak Service og Jørgen Lyngholms virksomhed Han samarbejder i dag hverken med sagsøgerne eller sagsøgte De er konkurrenter Det er vigtigt i markedsføringen at være synlig i gadebilledet Hans biler er orange og blå Han kender godt Jørgen Lyngholm og har haft opgaver for ham på et tidspunkt Han kender Jørgen Lyngholms firma som Dansk Bygningsentreprise Henrik Petersen har forklaret at han er ansat hos Allan Willadsen som servicechef i kloakafdelingen Han har tidligere været selvstændig og arbejdet hos sagsøgerne De laver mest VVS arbejde hos Allan Willadsen hvortil der skal bruges blikkenslagere Kloakrenovering kræver autorisation hvilket kloakservice ikke kræver Henrik Petersen kender Jørgen Lyngholm som Dansk Bygningsentreprise Kenneth Lyngholm har forklaret at han er 44 år søn af Jørgen Lyngholm og mellemste bror til Brian og Ronnie Lyngholm Han er ansat i sin fars firma og medejer af DBE Kloakservice som har en slamsuger Han var i første omgang ansat hos sin far fra 1982 til 1990 og så igen fra cirka 2000 Han har altid været involveret i indkøb af biler til sagsøgte Den første bil de købte var en brugt gul Ford transit Omkring 1985 begyndte de at bestille deres nye biler i farven RAL 1004 Alle biler de indkøbte hvor de selv kunne bestemme farven blev købt i denne farve Hvis ikke de kunne få biler leveret i denne farve blev den omlakeret hertil Containere skal sandblæses for at malingen kan hæfte ordentligt Fra 1997 skrev de J Lyngholm Sønner med rød skrift og sort skygge på siden af bilerne Før dette var bilerne neutrale uden firmanavn Slamsugeren som DBE Kloakservice ejer er i farven RAL 1004 og på siden står der DBE Kloakservice Bag på slamsugeren står der DBE Kloakservice med store bogstaver og med mindre bogstaver Kenneth Lyngholm og Torben Granhøj Det er det eneste sted hans navn står på slamsugeren Deres slamsuger blev leveret med kølergitteret i samme gule farve som resten af bilen og de fik den efterfølgende omlakeret så kølergitteret er stribet rødt og hvidt 90 af indtjeningen i DBE Kloakservice kommer fra TV inspektion og slamsugning Firmaet får omkring 20 30 af sine opgaver fra DBE Lyngholm DBE Kloakservice har været i gang i 2½ år Omsætningen sidste år var på omkring 3 1 mio kr Kunderne kan godt lide deres prisniveau Desuden har de en god kundeservice hvor der bliver fulgt op efter en kloakrensning Leif Hansen har forklaret at han har været autoriseret kloakmester siden midten af 80 erne Han er selvstændig og hans firma hedder Kloakmesteren Han arbejder med kloakrenovering men foretager ikke spuling eller slamsugning Han sidder i bestyrelsen for Foreningen af Danske Kloakmestre Han har kendt Jørgen Lyngholm siden 1982 Jørgen Lyngholm var aktiv kloakmester ellers ville han ikke kunne være medlem af foreningen Jørgen Lyngholm gjorde i bestyrelsen ofte opmærksom på at kvalitet var vigtigt og der var blandt kloakmestrene stor respekt om hans kvalitetsbevidsthed Der findes omkring 2000 2500 kloakmestre i Danmark og foreningen har omkring 500 medlemmer Parternes argumenter Sagsøgerne har gjort gældende at sagsøgte ikke er berettiget til at bruge navnet Lyngholm i forbindelse med kloakarbejde idet sagsøgerne gennem indarbejdelse i en årrække har opnået eneret til at bruge navnet Lyngholm i forbindelse med sådanne tjenesteydelser jf varemærkelovens 3 og 4 Det er en tilsnigelse når sagsøgte sondrer mellem kloakrenovering og kloakservice Begge dele vedrører tjenesteydelser i kloakbranchen Sagsøgte markedsfører sig desuden

  Original URL path: http://www.selskabsadvokaterne.dk/domme/varemaerkeret-ikke-kraenket-v-0042-09 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Likvidation, ophør af selskaber samt konkursret - SelskabsAdvokaterne
  ringede jævnligt fordi der var tale om mange penge Han fik i den forbindelse at vide at byggeriet fortsat ikke var af sluttet Han fik også på et tidspunkt at vide af C at firmaet afventede en større betaling og at han ville blive betalt når denne blev modtaget Han brokkede sig engang imellem til C men han havde ingen betænkeligheder med at vente med at få betalingen Han er aldrig blevet snydt af B eller C og konkursen kom da også som en overraskelse Efter konkursen blev alle medarbejderne kaldt sammen til et møde med Forbundet Træ Industri Byg der herefter overtog sagen C har inden hovedforhandlingen afgivet forklaring for skifteretten den 13 oktober 2010 i forbindelse med konkursbehandlingen Han har her forklaret at A havde arbejdet med Shell huset siden 2005 C var en af lederne af projektet A blev antaget som formand hvis job bestod i tilsyn med svendene mv Ved opstarten af projektet blev det aftalt at A skulle have et tillæg på 100 kr time Det var sædvanlig praksis at der blev ydet disse løntillæg og der blev normalt udarbejdet et skriftligt tillæg til ansættelseskontrakten Aftalen blev indgået i den tidlige fase af projektet måske 1 1½ måned henne Han så aftalen men han var ikke med til udfærdigelsen heraf A rykkede 2 3 gange telefonisk for betalingen som udeblev Han oplyste dog over for A at pengene forhåbentlig nok skulle blive betalt idet der var en større betaling på vej ind Kontakten vedblev indtil projektets aflevering i sommeren 2006 hvor han så A ca en gang om dagen A rykkede endvidere jævnligt i perioden frem til afle veringen Han mente ikke at selskabet hørte fra fagforeningen Han husker ikke en samtale angående underskrift på en skylderklæring for det aftalte beløb Han husker heller ikke om hans mail af 2 marts 2010 var første skriftlige erkendelse af at være beløbet skyldigt men det kunne den sagtens være Han har formentlig ikke skrevet mailen på eget initiativ men fordi han blev rykket herfor C har endvidere skriftligt over for konkursboet erklæret på tro og love at have indgået mundtlig aftale den 20 juni eller deromkring om betaling af udførte formandstimer med tidligere ansat i Mogens Eichen Sønner A S A Aftalen går ud på at A skal honoreres med 100 kr pr udført formandstime i perioden 24 november 2005 til 9 juli 2006 B har inden hovedforhandlingen afgivet forklaring for skifteretten den 13 oktober 2010 i for bindelse med konkursbehandlingen Han har her forklaret at han blev ansat i Mogens Ei chen Sønner A S omkring 2000 2001 som byggeleder A var sjakbajs pladsformand for ar bejdet med opførelsen af Shell huset A fungerede som hans højre hånd og de havde et tæt samarbejde 14 dage inde i byggeprojektets opstartsfase havde han et møde med A vedrø rende As ansættelse Der var en klar aftale som han selv var med til at udfærdige som indebar en honorering med 100 kr time i tillæg Det samlede timetal

  Original URL path: http://www.selskabsadvokaterne.dk/domme/krav-i-konkursbo-%C2%A7-95-p-0041-10 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • Likvidation, ophør af selskaber samt konkursret - SelskabsAdvokaterne
  Jan Fog Kurator blev orienteret derom men virkede ikke interesseret På det tidspunkt var der interesserede købere og prisen lå omkring 40 mio kr Ejendommen endte med at blive solgt til 28 5 mio kr den 1 november 2009 hvilket ikke gav fuld dækning til panthaverne Henset til de lave bud som de modtog efter konkursdekretet var blevet afsagt var salgsprisen tilfredsstillende Steen Bryde flyttede først fra ejendommen i august 2009 på grund af samlivsophævelse Hun blev boende på ejendommen sammen med børnene Efter samlivsophævelsen havde hun ingen dialog med kurator om hvad der skulle ske med ejendommen Hun flyttede fra ejendommen med udgangen af oktober 2009 Hun blev boende for at bevare ejendommens værdi højest muligt da hun var overbevist om at et tomt hus uden møbler ville have haft en stor indflydelse på prisen Hun er sikker på at hun har betalt 2 rate ejendomsskat for huset på Richelieus Allé og hun kan ikke forstå hvorfor betalingen ikke fremgår af kontoudtogene Hun ved ikke hvorfor nogle af regningerne vedrørende ejendommene er udstedt til hende og andre til Steen Bryde eller Brydegruppen Det har altid været hende som stod for driften af deres private ejendomme Hun spurgte konkursboet hvordan hun skulle håndtere de regninger som var udstedt til Steen Bryde da det var vigtigt at de blev betalt men hun fik ikke noget svar De regninger som var udstedt til Brydegruppen blev sendt til hende fra kurators kontor så hun kunne betale dem Parternes synspunkter Mette Liebach har overordnet gjort gældende at hun har et regreskrav mod Steen Bryde som hun kan anmelde i dennes konkursbo Mette Liebach og Steen Bryde ejede de to ejendomme i lige sameje og det følger af praksis at de derfor hæfter solidarisk for betalingerne af de på ejendommene påhvilende forpligtelser uagtet adressaten på opkrævningerne Det følger af almindelige obligationsret lige principper at en hæftende som hæfter med det fulde beløb og betaler det fulde beløb opnår et regreskrav overfor sin medhæftende Mette Liebach har således ved at afholde ud gifterne ved ejendommene som begge parter hæfter for opnået et regreskrav mod Steen Bryde nu under konkurs Det følger af bemærkningerne til retsvirkningslovens 29 at i tilfælde af den ene ægte fælles konkurs kan den anden ægtefælle anmelde sit krav i konkursboet forudsat at udgiften er afholdt på baggrund af reelle forpligtigelser og ikke proforma I nærværende sag er der ta le om reelle udgifter som er dokumenterede I den henseende bør der lægges vægt på Mette Liebachs forklaring hvoraf fremgår at hun har store mellemregninger med de til hende til knyttede selskaber og at betalingerne er bogført på disse mellemregningskonti Det er såle des Mette Liebach som reelt har afholdt udgifterne Dermed er der opstået et regreskrav som kan anmeldes i konkursboet jf konkurslovens 39 Mette Liebach indtræder med sit regreskrav på kreditorernes plads i konkursordenen og der sker dermed ingen forrykning i hverken konkursmassen eller konkursordenen Mette Liebach har endvidere gjort gældende at det ikke er afgørende for at hun kan anmel de sit krav i medfør af konkurslovens 93 hvorvidt kurator har godkendt betalingerne eller ej Konkursboet valgte ikke at foretage sig noget i relation til de faste ejendomme men overlod betalinger salgsproces med videre til den medejer som havde likviditet dertil hvilket konkursboet må tage ansvaret for Derudover skete betalingerne også i konkursboets interes se da den bedste salgspris derved blev opnået hvorved konkursboet blev bedre stillet Kon kursboet vil således opnå en berigelse på Mette Liebachs bekostning hvis hun ikke tillades at anmelde sit krav på den plads hvor panthaverne ville have kunnet anmelde deres krav som et massekrav jf konkurslovens 93 Såfremt retten ikke finder at Mette Liebach kan anmelde sit regreskrav som et masse krav må hun kunne anmelde det som et simpelt krav i medfør af konkurslovens 97 sva rende til den konkursklasse som de udækkede kreditorer ville kunne anmelde deres krav i Med hensyn til konkursboets kompensationspåstand skal Mette Liebach frifindes Der er ik ke grundlag for at antage at Mette Liebach har opnået en vinding svarende til det af hende afholdte beløb ved at have haft brugsret til ejendommene Konkursboet har gjort gældende at samtlige Mette Liebachs betalinger er foretaget efter konkursdekretets afsigelse og dermed som udgangspunkt er konkursboet uvedkommende jf konkurslovens 38 Desuden vedrører betalingerne krav som Steen Bryde nu under kon kurs ikke hæfter for Der stilles et skærpet beviskrav til om det indfriede krav bestod herunder hvornår det blev stiftet Det er Mette Liebach som har bevisbyrden for at kravene var opstået før kon kursdekretet hvilken bevisbyrde Mette Liebach ikke har løftet Mette Liebach har tillige bevisbyrden for at der er opstået et regreskrav jf konkurslo vens 39 herunder at det reelt er hende som har afholdt udgifterne idet anmeldelsesretten i medfør af konkurslovens 39 er hos indbetaler Af de dokumenterede bilag fremgår det at samtlige betalinger er foretaget af henholdsvis MLB Anpartsselskab P 2008 4 ApS og P 2008 3 ApS Mette Liebach har ikke dokumenteret at hun var berettiget til at anvende selskaber nes midler hvorfor Mette Liebach ikke har opnået et regreskrav mod konkursboet jf kon kurslovens 39 Såfremt retten måtte komme frem til at Mette Liebach kan anmelde et regreskrav skal Mette Liebach ikke stilles bedre end de indfriede kreditorer ville være stillet De poster som Mette Liebach har betalt er individuelt meget forskelligartede og skal dermed også behand les juridisk forskelligt Det bestrides at betingelserne for at kravene vil kunne anmeldes som et massekrav jf konkurslovens 93 er til stede Det må kræves at Mette Liebach har lavet en aftale med konkursboet før et krav kan anmeldes som massekrav hvilket ikke er sket Konkursboet skal derfor frifindes for Mette Liebachs principale påstand og Mette Liebach skal alene tillades at anmelde sit krav efter konkurslovens 97 For så vidt angår konkursboets kompensationspåstand blev det gjort gældende at Mette Liebach har rådet over ejendommene frem til salgstidspunktet og at hun har afholdt udgif terne på ejendommen for egen vindings skyld Den brugsret som Mette Liebach har haft må

  Original URL path: http://www.selskabsadvokaterne.dk/domme/regreskrav-i-konkursbo (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • SelskabsAdvokaterne – Advokater med speciale i retssager, voldgift, voldgiftssager, tvister mellem ejere, uenigheder mellem ejere, fortolkning af aftaler samt kontrakter og aktionærovrenskomster - SelskabsAdvokaterne
  at If ikke havde accepteret dækning under policen Morten Thorsrud var skandinavisk chef for den re levante afdeling og havde kontor i Norge Den 31 oktober 2008 indgik 3 af Novo Nordisk amerikanske datterselskaber på den ene side og XL Insurance og If P C Insurance Ltd på If har efter Novo Nordisk opfattelse ikke overholdt aftalen hvorfor Novo Nordisk har hævet denne og gjort betaling gældende i henhold til forsikringspolicen Novo Nordisk Inc i USA har i 2009 skrevet pr mail til If P C Insurance på adressen i Stockholm att Claus Christensen Dertil kommer at If Skadesförsäkring AB publ er et svensk selskab som er identisk med selskabet If P C Insurance Ltd med hvem Novo Nordisk har indgået en forligsaftale om afholdelse af advokatudgifter som Novo Nordisk har pådraget sig og pådrager sig i fremtiden i forbindelse med retssager i USA vedr hormonbehandlinger Novo Nordisk har valgt at sagsøge både den danske filial og If Skadeförsäkring AB publ Sverige Hvis retten måtte finde at det er den danske filial som er rette sagsøgte så er der fortsat tale om en in ternational sag da en filial handler på vegne af hovedselskabet Da hovedselskabet er svensk vil der således fortsat være tale om en international sag jf retsplejelovens 225 stk 2 På denne baggrund er det Novo Nordisks opfattelse at denne sag ikke kan bedømmes uden at retten har et godt indblik i international forsikringspraksis og de overvejelser som internationale virksomheder gør sig ved tegning af internationale forsikringer Det er irrele If Skadeförsäkring har gjort gældende at der skal udvises forsigtighed med at acceptere Sø og Handelsretten som værneting i medfør af retsplejelovens 225 stk 2 når en af parterne i sagen har den opfattelse at betingelserne for at anse Sø og Handelsretten som rette værne ting i henhold til bestemmelsen klart ikke er opfyldt Det er påkrævet at udvise denne forsig tighed navnlig fordi bestemmelsen udgør en undtagelse til dansk retsplejes hovedregel om at sager i første instans anlægges ved byretterne Betingelserne for at en sag kan anlægges ved Sø og Handelsretten er dels at sagen er af international karakter dels at fagkundskab til internationale erhvervsforhold har væsentlig betydning Denne sag har ikke international karakter Der er tale om at to danske parter har indgået en forsikringsaftale Både Novo Nordisk og If Skadesforsikring er virksomheder med dansk hjemsted Det er normalt i 2010 at forsikringsselskaber har aktiviteter i mange lande og at de enten har datterselskaber eller filialer i forskellige lande Det er uden betydning at If Skadesforsikring er en filial da sagen kan anlægges mod den danske filial som har fuld retsevne og kan optræde som part i retssager If Skadesforsikring er også i en lang række tilfælde blevet sagsøgt i Danmark Det forhold at If Skadesforsikring har ladet det for lig der er indgået i sagen underskrive af selskabet IF P C Insurance Ltd gør ikke nogen forskel da dette navn er den engelske oversættelse af If Skadesforsikring hjemmehørende på Stamholmen i Hvidovre der er

  Original URL path: http://www.selskabsadvokaterne.dk/domme/h-15-10-sagsomkostninger (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • SelskabsAdvokaterne – Advokater med speciale i markedsføringsret, immaterialret, konkurrenceret og varemærkeret, designret - SelskabsAdvokaterne
  udlandet i en årrække Staff har fået telefoniske henvendelser hvor kunder har spurgt om de kunne købe produkter fra nué hos Staff Det skete bl a efter et nummer af Alt for Damerne hvor begge virksomheder var omtalt Staff har ikke noteret disse telefoniske henvendelser Han vil tro at det samme gælder den anden vej rundt sådan at nué også modtager henvendelser vedr Staffs varer Der er således risiko for at kunderne forveksler nü med nué Han forventer at problemet ved forveksling vil blive større i fremtiden Katrine Rabjerg har forklaret at hun omkring 2005 2006 planlagde at åbne en butik sammen med Anne Dorte Larsen Butikken skulle både handle med andre virksomheders mærker og deres egen kollektion af tøj Deres egne mærker hedder nué notes og lovechild 1979 Butikken åbnede i februar 2007 I butikken sælges alt fra neglelak til kjoler De fandt på navnet nué fordi det visuelt passede godt sammen med det budskab om enkelhed som de ville opbygge butikken på Idéen om at sætte accent aïgu over éet fik de fordi hendes kæreste hele tiden udtalte navnet med tryk på endelsen som nue Samtidig forhindrede accent aïgu at navnet blev forvekslet med det franske ord for nøgen Inden de åbnede butikken undersøgte de varemærkeregisteret og det viste sig at der ikke var navne som kunne kollidere med navnet nué De begyndte at bruge navnet omkring sommeren 2006 Da forretningen åbnede i februar 2007 satte de et nué logo på facaden Deres internetbutik startede i 2008 under domænenavnet nuecph Domænenavnet havde de allerede købt i 2006 Anne Dorte Larsen har forklaret at nué har fået meget rosende omtale i modeblade og magasiner mv De vandt prisen Byens Bedste Modebutik uddelt af Alt Om København i 2009 og var også nomineret til prisen i 2010 De to mærker som de selv designer under navnene nué notes og lovechild 1979 har været udstillet på den ansete Gallery messe i 2008 hvortil virksomheder skal inviteres for at kunne deltage De har også deltaget på messen i 2009 og 2010 men gennem agenter Nué kundesegmentet er såkaldte fashionister som ønsker et tilhørsforhold til en eksklusiv butik hvor man får en luksuriøs oplevelse Det er typisk veluddannede kvinder der gerne betaler en høj pris for eksklusive varer Nué fører kun varer som Katrine Rabjerg og hun selv har lyst til at gå i Hun mener at der er stor forskel på nués varer og de varer som Staff sælger under navnet nü Blandt andet er der stor prismæssig forskel Mærket nué notes har de skabt fordi de syntes at der manglede gode varer til rimelige priser Prismæssigt er nué notes således ikke i high end klassen Der er stor forskel på hvilke kunder der handler hos henholdsvis nué og Staff Måske er der nogen der handler begge steder men for størstedelens vedkommende er der tale om forskellige kundesegmenter Hun kendte ikke til mærket nü eller Staffs virksomhed i øvrigt før denne sag blev anlagt Nué koncentrerer sig kun om egentlige konkurrenter det vil sige butikker som også fører dyre og eksklusive varer Hun har aldrig oplevet at kunder har forvekslet nué med nü eller Staff i øvrigt De har således hverken fået telefoniske henvendelser eller e mail henvendelser ligesom der ikke er blevet fejlsendt post til dem Det er meget vigtigt for dem at de fortsat kan bruge navnet nué De har opbygget et stort univers med fysisk butik og internetbutik nué har et godt navn i branchen herunder især blandt kunderne og i pressen hvor de er kendt som nuépigerne De har lanceret mærket nué notes fordi det er i god forlængelse af nué konceptet De har ikke tænkt sig at åbne mange butikker men planlægger dog eventuelt at åbne en anden butik under navnet another nué Deres egne mærker sælges i enkelte andre butikker De leverer kun tøjet til butikker af samme karakter som deres egen det vil sige dyre og eksklusive modebutikker som også vedrørende stil passer til nués profil Størstedelen af nués omsætning ligger i butikken på Frederiksberg Hun ønsker ikke at oplyse hvor stor Nué is I S omsætning er Parternes synspunkter Staff har gjort gældende at det er ubestridt at Staff har registreret ordmærket Nü længe inden nué påbegyndte sin virksomhed Den registrerede eneret omfatter varer og tjenesteydelser i kategorierne beklædning og detail og en grosvirksomhed med beklædning På dette grundlag kan forvekslelige varemærker forbydes efter varemærkelovens 4 Ved vurderingen af forvekslelighed skal der ikke foretages en pedantisk detailbedømmelse men derimod en helhedsbedømmelse Man må se på de visuelle begrebsmæssige og fonetiske ligheder og det er forbrugerens udviskede erindringsbillede som er afgørende for vurderingen Vurderingen skal endvidere ikke ske med udgangspunkt i nü by staff woman som Staff tidligere har brugt på facader og i kataloger mv Det er derimod det registrerede ordmærke og figurmærket nü der skal bedømmes i forhold til om Staffs varemærkerettigheder er blevet krænket af nué Begge de i sagen omhandlede ord begynder med de samme to bogstaver og er næsten lige lange Herefter anvendes et skrifttegn som vi ikke kender på dansk henholdsvis det tyske umlaut og accent aïgu Forveksleligheden øges af at begge navne staves med små bogstaver De afgivne forklaringer viser at man næsten altid kommer til at udtale begge ord som ny eller nye Patentankenævnets praksis viser at der kan foreligge krænkelse af varemærker hvor de omhandlede ord begynder med samme to eller tre bogstaver er relativt korte og hvor udtalen kan være ensartet selv der også er forskellige endelser på navnene Også af afgørelser fra Kontoret for Harmonisering i det indre marked OHIM viser at der kan være forvekslelighed mellem korte ordmærker selvom der er forskelle på mærkerne Sø og Handelsretten er endvidere kompetent til at påse om domænenavnet nuecph com strider mod det af Staff registrerede domænenavn nü dk Det skyldes at man ledes til nuecph com hvis man søger efter nuecph dk Der er et betydeligt friholdelsesbehov for de dele af et domænenavn der som cph er en betegnelse for en by et land eller

  Original URL path: http://www.selskabsadvokaterne.dk/domme/varemaerket-nue-v-84-09 (2012-11-09)
  Open archived version from archive

 • SelskabsAdvokaterne – Advokater med speciale i markedsføringsret, immaterialret, konkurrenceret og varemærkeret, designret - SelskabsAdvokaterne
  virksomheders forretningskendetegn Man kan med andre ord oprette flere hundrede søgeord på meget kort tid Havde han vidst at brugen af ordet Billedbutikken gav anledning til problemer ville han have overvejet at slette det Han kan ikke huske om han kendte Billedbutikken som konkurrent på det tidspunkt hvor han valgte sine søgeord Da Billedbutikken i Odense henvendte sig blev han ked af at se at søgningerne gav de resultater som de gjorde og han lukkede straks ned for muligheden Med hensyn til skærmprintet bilag 3 forklarede han at det er det normale at man selv indtaster sine overskrifter Han har imidlertid benyttet en anden fremgangsmåde en automatiseret funktion som han lærte at kende på et kursus Fremgangsmåden viste sig så at kunne give dette uheldige resultat i overskriften For at kunne forudse at en sådan overskrift kunne fremkomme ville det kræve et tilbundsgående kendskab til alle tilvalgte søgeord Overskriften på søgningerne bliver forskellig for hver gang der søges og er afhængig af brugerens indtastninger Bilag A er et statistikværktøj som Google AdWords stiller til rådighed Det viser at 151 internetbrugere har klikket på hans annoncer efter at have anvendt søgeordet billedbutikken Man kan yderligere se at han har fået 10 60 som kunder Han har dermed maksimalt fået 16 ordrer ud af klikkene Da han tjener 13 øre per billede og en gennemsnitskunde bestiller 110 billeder valgte han at sende Billedbutikken en check på 157 kr som var det beløb som Billedbutikken i Odense havde mistet Han vil ikke løbe fra at der er kommet kunder hos ham efter at have søgt på Billedbutikken Han mener ikke at det har relevans at fremlægge regnskaber fra Pixelpartner Han har et stort kendskab til markedet for digitale fremkaldelser Pixelpartner brugte ca 100 000 kr på markedsføring sidste år I år er udgifterne væsentligt lavere Han skønner at 2 3 af deres kunder er gengangere men det er svært at sige præcist Han har ikke siden den første gang vist nok i 2006 lagt nye søgeord ind i Google AdWords og han kan ikke afvise at de også brugte søgeordet Billedbutikken før 2008 Han har tusindvis af søgeord Han vil skyde på at der på det relevante online marked på AdWords er 15 20 aktører hvoraf 5 7 er danske Parternes synspunkter Billedbutikken Odense har anført at Billedbutikken har været anvendt som mærke og betegnelse i mere end 25 år Der har været anvendt betydelige midler og en stor indsats på markedsføringen af virksomheden under anvendelse af Billedbutikken såvel i de skrevne som de elektroniske medier På hjemmesiden har Billedbutikken Odense et stort antal besøgende Billedbutikken Odense er som Billedbutikken kendt for sin gode service og dag tildag ekspeditioner og har opnået flere hædersbevisninger Det må derfor utvivlsomt konkluderes at Billedbutikken i Odense er kendte i branchen og blandt brugerne Billedbutikken er ikke en generisk betegnelse og ikke udelukkende beskrivende Det er fastslået af EF domspraksis at associerende mærker ikke nødvendigvis er beskrivende Det gøres gældende at Billedbutikken gennem den mangeårige indarbejdelse for den relevante målgruppe har opnået det fornødne særpræg jf varemærkelovens 3 og at betegnelsen derfor er beskyttet som varemærke Betegnelsen opfylder dermed et varemærkes væsentligste funktion som kommerciel oprindelsesgaranti for kunden Der henvises til følgende eksempler herpå fra retspraksis U1996 1274Ø Odense Kongreshus U2002 2303V engroshandel med elartikler under navnet El Salg og U2008 241S LÅN SPAR for bankvirksomhed Gennem indarbejdelse har mærket Billedbutikken således opnået varemærkeretlig beskyttelse Man har stedse gjort hvad man kunne for at afskære andre fra at bruge mærket Hvis retten måtte mene at Billedbutikken ikke er varemærkeretligt beskyttet gøres det gældende at betegnelsen i hvert fald nyder beskyttelse efter markedsføringsloven Også her er det en betingelse at kendetegnet har særpræg men kravene til adskillelsesevne er beskedne I øvrigt gælder samme argumentation som for varemærkeloven Der henvises til dommen U1994 290H Pressehuset Med hensyn til krænkelsesspørgsmålet bemærkes at det længe har været anerkendt i praksis at internettet som medie ikke indtager nogen særstilling Det er nu med sikkerhed slået fast i EU domstolens dom af 23 marts 2010 i de forenede sager C 236 08 C 238 08 Der foreligger en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse såfremt annoncen ikke eller kun med vanske lighed giver en internetbruger der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom mulighed for at gøre sig bekendt med om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed der er forbundet med denne eller tværtimod hidrører fra en tredjemand I en sådan situation som i øvrigt kendetegnes ved den omstændighed at den pågældende annonce kommer frem straks efter den pågældende internetbrugers indtastning af varemærket som søgeord og vises på et tidspunkt hvor varemærket i sin egenskab af søgeord ligeledes vises på skærmen vil internetbrugeren kunne tage fejl af oprindelsen af de pågældende varer eller tjenesteydelser Under disse omstændigheder giver tredjemands brug af et tegn der er identisk med varemærket som søgeord der udløser visningen af den pågældende annonce indtryk af at der er en faktisk erhvervsmæssig forbindelse mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser og varemærkets indehaver I nærværende sag kan det lægges til grund at internetbrugere der gør brug af billedbutikken som søgeord vil opfatte at der en forbindelse mellem Billedbutikken og Pixelpartner når Pixelpartner kommer frem som søgeresultat Forbrugeren bringes i tvivl man har søgt på billedbutikken og er endt hos Pixelpartner Det må hertil erindres at det er fremgået af bevisførelsen at kunderne er loyale Antallet af genbestillinger er stort Der foreligger derfor et indgreb i varemærkets funktion Den kommer cielle internetbrug er som al anden erhvervsmæssig brug og der er givet tale om en varemærkekrænkelse i henhold til varemærkelovens 4 Der foreligger tillige en krænkelse i henhold til markedsføringsloven Parterne er direkte konkurrenter og Pixelpartner har aktivt tilvalgt Billedbutikken som søgeord Der er tale om utilbørlig snyltning og forholdet må betegnes som uagtsomt hvilket dog ikke er en betingelse idet det er tilstrækkeligt at forholdet objektivt fremstår som en utilbørlig krænkelse Pixelpartner har handlet ansvarspådragende og er derfor pligtig at betale erstatning og rimeligt

  Original URL path: http://www.selskabsadvokaterne.dk/domme/varemaerket-billedbutikken-kraenket (2012-11-09)
  Open archived version from archive