archive-dk.com » DK » S » SPILLEMYNDIGHEDEN.DK

Total: 304

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Information nr. 9 | Spillemyndigheden
  kan godkende at login sker uden brug af en digital signatur hvis det ikke er teknisk muligt at benytte digital signatur på den platform hvor spillet afvikles fx via mobiltelefoner eller login sker fra en kunde i Grønland Hvordan får vi en godkendelse I skal til jeres kontaktpersoner i Spillemyndigheden sende en beskrivelse der redegør for hvordan I sikrer at der er en sikker loginløsning vedlagt en illustration af hvordan login proceduren er tilrettelagt Hvis vi vurderer at proceduren er tilstrækkelig vil I modtage en godkendelse fra os og der kan herefter udbydes spil Hvor længe kan der tillades login uden digital signatur Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anvende NemID på mobiltelefoner Dette forventes tidligst at være tilgængeligt i slutningen af 2012 Herefter skal login også ske via NemID på mobiltelefoner NemID anvendes ikke i Grønland i samme omfang som i Danmark Det vides endnu ikke hvornår NemID vil være fuldt implementeret i Grønland I skal være specielt opmærksomme på følgende Hvis I tillader en kunde at registrere sig via mobile enheder vil der alene kunne oprettes midlertidige spilkonti Hvis NemID PID funktionen er en del af jeres verificeringsproces for kundens identitet skal kunden logge ind to

  Original URL path: https://spillemyndigheden.dk/information-nr-9 (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Information nr. 10 | Spillemyndigheden
  tilladelsesindehaveren har udbudt spil på faglig forsvarlig måde De to første dele skal udfyldes af tilladelsesindehaveren og den tredje del skal udarbejdes af den godkendte virksomhed Tredje del af rapporten skal udarbejdes dels på baggrund af tilladelsesindehaverens besvarelse i rapportens to første dele og dels på baggrund af supplerende materiale som den godkendte virksomhed vurderer nødvendigt for at kunne udarbejde rapporten Indlevering af rapporten Rapporten skal afleveres senest 14 måneder efter at tilladelsen er taget i brug Det er altså ikke tilladelsens starttidspunkt der er afgørende men hvornår det faktiske udbud af spil er startet Tilladelsesindehavere til både væddemål og onlinekasino skal kun aflevere en rapport omhandlende begge tilladelser under forudsætning af at tilladelserne er taget i brug på samme tidspunkt Rapporten kan alene udfyldes på dansk og skal kun udarbejdes efter det første år Krav til den godkendte virksomhed For at kunne vurdere hvorvidt en tilladelsesindehaver har udbudt spil i overensstemmelse med betingelserne for tilladelsen er det nødvendigt at rapporten bliver udarbejdet af en virksomhed der har kompetencer indenfor fortolkning af lovgivning fx hvidvaskregulering og gerne har et generelt kendskab til spillelovgivningen Da rapporten endnu kun ligger i udkast er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at ansøge om at blive godkendt virksomhed Samtidig med at rapporten offentliggøres i den endelige udgave bliver der åbnet op for modtagelse af ansøgninger Proceduren og formkravene for ansøgningen er ikke endeligt fastlagt Der vil dog blive stillet krav om dokumentation for at virksomheden besidder de nødvendige kompetencer til at udarbejde rapporten Rapportens tredje del kan ikke udarbejdes af en hos tilladelsesindehaveren eller i samme koncern ansat person da Spillemyndigheden stiller krav om at rapporten udarbejdes af en uafhængig tredjemand De godkendte virksomheder finder du under Links Indtægtsbegrænsede tilladelser Kravet om en rapport omfatter også de såkaldte indtægtsbegrænsede tilladelser Rapporten skal ved disse

  Original URL path: https://spillemyndigheden.dk/information-nr-10 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Information nr. 11 | Spillemyndigheden
  Stk 3 Spilleren skal have minimum 60 dage til at opfylde eventuelle vilkår tilknyttet til udbetalingen af en bonus Bestemmelserne er strafbelagte med bøde Hvornår er vilkår oplyst på en klar og tydelig måde Kravet om at vilkår for en bonus er oplyst på en klar og tydelige måde indebærer generelt at eventuelle forbehold betingelser eller begrænsninger skal være korrekte klart formulerede og relevante Kravet om at tilbudsbetingelserne skal være klare skærpes ved væsentlige begrænsninger i et tilbud eller hvis det vedrører produkter med en svært forståelig prisstruktur og eller kontraktsvilkår Det gør sig generelt gældende at der skal oplyses om yderligere omkostninger der skal betales for at opnå en bonus fx hvis spilleren skal omsætte spille for beløbet et vist antal gange Spilleren skal have mulighed for at bedømme de fordele der tilbydes ved bonussen og de ulemper ved vilkår eller begrænsninger der måtte være tilknyttet til tilbuddet på et reelt og veloplyst grundlag og forud for en transaktion Kravet om tydelighed indebærer at eventuelle vilkår betingelser forbehold begrænsninger mv skal oplyses så disse fremstår med samme meddelelseseffekt som selve tilbuddet Hvornår er vilkår oplyst i umiddelbar tilknytning til tilbuddet Kravet om at vilkår er umiddelbart tilknyttet indebærer at forbrugeren umiddelbart og uden vanskeligheder skal kunne sætte sig ind i vilkårene inden en aftale om bonus indgås Som udgangspunkt betyder dette at vilkårene skal være tilgængelige samtidigt og i samme medie hvor markedsføringen finder sted De nærmere krav der stilles til den umiddelbare tilknytning kan variere afhængig af det medie der markedsføres i Udgangspunktet er dog at kravet om tydelighed og let tilknytning er gældende uanset hvilket medie der markedsføres i For at sikre gennemsigtighed således at spilleren kan træffe beslutning om at gøre eller ikke gøre et indskud på et veloplyst grundlag skal kravet om tilknytning som udgangspunkt være opfyldt såvel i en markedsføringssituation som i en købssituation Det vil normalt ikke være tilstrækkeligt i markedsføring af og tilbud om bonus at henvise til at søge nærmere oplysninger om vilkårene og tilbudsbetingelserne på en hjemmeside Flygtige medier fx fjernsyn Det er afgørende at reklamen herunder omtale af bonus er beskrevet klart loyalt og afbalanceret med hensyn til fordele og ulemper som derfor skal markedsføres med samme meddelelseseffekt Traditionel markedsføring fx annonce i dagblad I en reklame i fx en avis vil det ikke være tilstrækkeligt at henvise til en hjemmeside hvor de nærmere vilkår og tilbudsbetingelser kan findes Vilkårene og betingelserne må fremgå af selve annoncen Ved elektronisk markedsføring fx internet og e mails Kravet om umiddelbar tilknytning er opfyldt hvis oplysningerne fremgår direkte af fx internetsiden eller e mailen Efter omstændighederne kan det endvidere være acceptabelt at blive henvist til at hente oplysningerne via det samme medie men kun ved et enkelt klik hvor vilkårene og tilbudsbetingelserne så skal gengives klart og i deres helhed Spillemyndigheden vil lægge vægt på at tilbuddet ved den første præsentation er beskrevet klart loyalt og afbalanceret ligesom det må være klart angivet hvis der er knyttet vilkår og betingelser til tilbuddet

  Original URL path: https://spillemyndigheden.dk/information-nr-11 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Information nr. 12 | Spillemyndigheden
  2012 handler om hvorvidt der sker ændringer i de vilkår der er fastsat for landbaseret salg af væddemål I Information nr 5 af 14 december 2011 informerede Spillemyndigheden om under hvilke vilkår salg af landbaseret væddemål kunne finde sted Vilkårene er senere blevet fastsat i de udstedte tilladelser til væddemål Efter offentliggørelsen af informationen har vi modtaget en del bemærkninger til de fastsatte vilkår samt forslag til hvordan vilkårene kan ændres Under hensyn til at ønskerne er mange og forskelligartede er det vores vurdering at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at implementere ændrede vilkår Vilkårene fastsat i de enkelte tilladelser gælder derfor uændrede Vi forventer i efteråret 2012 at kunne offentliggøre et forslag til ændring af de nuværende vilkår Ændrede vilkår forventes dog ikke at træde i kraft før tidligst 1 januar 2013 hvilket også sker af hensyn til at give tilladelsesindehaverne mulighed for at indrette sig herefter Eksempel på udnyttelse af de nuværende vilkår Vi er af flere blevet spurgt om det er muligt indenfor de nuværende vilkår at opstille en bod hvorfra der sælges væddemål udenfor fx et stadium Hvis boden er fysisk afgrænset vil der være tale om en butik eller væddemålsbutik Det er derfor

  Original URL path: https://spillemyndigheden.dk/information-nr-12 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Information nr. 13 | Spillemyndigheden
  udløber 31 december 2012 Processen vil være som følger Brev om status på tilladelse I oktober 2012 vil alle tilladelsesindehavere modtage et individuelt brev der redegør for status på deres konkrete tilladelse Det vil fremgå af brevet hvis der er forhold der kan medføre at tilladelsen ikke bliver forlænget eller kun bliver forlænget i en kortere periode Det vil blive oplyst i brevet hvis vi mangler materiale eller hvis der er vilkår i tilladelsen der endnu ikke af forskellige årsag er opfyldt Indlevering af certificeringsdokumenter Senest den 1 november 2012 skal alle certificeringsdokumenter være kommet frem til Spillemyndigheden Dokumenterne skal indsendes elektronisk til mail Spillemyndigheden dk Husk at certificeringsrapporterne skal være underskrevet og at Spillemyndigheden skal modtage CV er for de personer som har underskrevet certificeringsrapporterne enten sammen med certificeringsrapporterne eller direkte fra den akkrediterede testvirksomhed Vær særligt opmærksom på dette hvis jeres akkrediterede testvirksomhed har benyttet underleverandører Hvis materiale ikke er leveret inden fristen Hvis vi ikke har modtaget alt materialet inden den 1 november 2012 kan det medføre at I ikke har tilladelse til at udbyde spil fra den 1 januar 2013 Hvis dokumenterne indleveres efter fristen kan vi ikke garantere at der kan være udstedt den forlængede

  Original URL path: https://spillemyndigheden.dk/information-nr-13 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Information nr. 14 | Spillemyndigheden
  1 del Består af statistiske oplysninger om tilladelsesindehaverens udbud af spil 2 del Tilladelsesindehaveren skal redegøre nærmere for hvorledes specifikke regler i spillelovgivningen er overholdt 3 del Den godkendte virksomhed skal attestere om tilladelsesindehaveren har overtrådt regler i spillelovgivningen 4 del Tilladelsesindehaveren skal tilkendegive om denne er enig med den godkendte virksomhed Del 1 2 og 4 skal udfyldes af tilladelsesindehaveren Del 3 skal udarbejdes af den godkendte virksomhed Den godkendte virksomheds rolle Den godkendte virksomhed skal gennemgå om tilladelsesindehaveren har udbudt spil i overensstemmelse med spillelovgivningen Virksomheden skal komme med bemærkninger hvis der er områder hvor virksomheden finder at tilladelsesindehaveren har overtrådt lovgivningen eller er i tvivl om hvorvidt en praksis handlemåde mv er i strid med lovgivningen Den godkendte virksomhed skal ikke forholde sig til de områder af lovgivningen der er indeholdt i De tekniske standarder i Spillemyndighedens certificeringsprogram Hvis den godkendte virksomhed har angivet at denne mener at tilladelsesindehaveren overtræder reglerne skal tilladelsesindehaveren i rapportens del 4 oplyse om denne er enig i den godkendte virksomheds vurdering Indlevering af rapporten Rapporten skal afleveres senest 14 måneder efter at tilladelsen er taget i brug Det er altså ikke tilladelsens starttidspunkt der er afgørende men hvornår det faktiske udbud af spil er startet Tilladelsesindehavere til både væddemål og onlinekasino skal kun aflevere en rapport omhandlende begge tilladelser under forudsætning af at tilladelserne er taget i brug på samme tidspunkt Rapporten skal udfyldes og afleveres på dansk dog kan den udfyldes på engelsk hvis der samtidigt indleveres en autoriseret oversættelse Sådan bliver I godkendt virksomhed Virksomheder der ønsker at kunne udfylde rapporten skal overfor Spillemyndigheden kunne demonstrere medarbejdernes kompetencer indenfor fortolkning af lovgivning og gerne et generelt kendskab til spillelovgivningen For at blive godkendt skal jeres virksomhed indsende en kortfattet beskrivelse til Spillemyndigheden hvor I angiver hvilke medarbejdere der behersker

  Original URL path: https://spillemyndigheden.dk/information-nr-14 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Information nr. 15 | Spillemyndigheden
  i Grønland Forældelse Frist for forældelse af krav på gevinster Klageregler Hvorledes spilleren kan klage til tilladelsesindehaveren På salgsstedet skal det fremstå at tilladelsesindehaveren har tilladelse fra og er under tilsyn af Spillemyndigheden Alderskrav Det skal fremgå at det ikke er tilladt for personer under 16 år at deltage i lotteri og for personer under 18 år at deltage i væddemål Ansvarligt spil Information om ansvarligt spil og de potentielle skadevirkninger af spil Informationen skal være udarbejdet i samarbejde med et behandlingscenter for ludomani Information om og kontaktoplysninger til grønlandske behandlingscentre for ludomani Onlinespil Informationer der skal være tilgængelige på grønlandsk på spiludbyders hjemmeside Forældelse Frist for forældelse af krav på gevinster Klageregler Hvorledes spilleren kan klage til tilladelsesindehaveren På forsiden af tilladelsesindehaverens hjemmeside skal det fremgå at tilladelsesindehaveren har tilladelse fra og er under tilsyn af Spillemyndigheden Alderskrav Det skal fremgå at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene Ansvarligt spil Information om ansvarligt spil og de potentielle skadevirkninger af spil Informationen skal være udarbejdet i samarbejde med et behandlingscenter for ludomani Information om Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere ROFUS Information om og kontaktoplysninger til grønlandske behandlingscentre for ludomani Det skal oplyses på grønlandsk at følgende funktioner er til rådighed Selvtest for ludomani Formidling af adgangen til en selvtest for ludomani Muligheden for at sætte indbetalingsgrænser Information om at tilladelsesindehaveren har en funktion til rådighed for spilleren der gør det muligt at fastsætte daglige ugentlige og månedlige indbetalingsgrænser Muligheden for selvudelukkelse Information om at tilladelsesindehaveren har en funktion til rådighed for spilleren der gør det muligt for spilleren at anmode om midlertidig eller endelig udelukkelse fra spil Skattestyrelsen Skattestyrelsen i Grønland er behjælpelig med at udarbejde en liste over grønlandske behandlingscentre og formidle kontakt til oversættere Skattestyrelsen Imaneq 34 Postboks 1605 3900 Nuuk

  Original URL path: https://spillemyndigheden.dk/information-nr-15 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Information nr. 16 om rapporten om det første års udbud af spil | Spillemyndigheden
  sendt brev til alle tilladelsesindehavere der har udbudt spil fra 1 januar 2012 om vores vurdering af indholdet af den pågældende tilladelsesindehavers rapport Tilladelsesindehavere der har startet deres udbudet af spil senere vil løbende modtage vores tilbagemelding på deres rapport 1 Tilladelsens geografiske anvendelsesområde En tilladelse til væddemål eller onlinekasino kan kun anvendes til at udbyde spil i Danmark Dette betyder at udbud i andre lande ikke kan ske med en dansk tilladelse uanset om spillerne opretter sig på den danske version af hjemmesiden På samme måde kan der kun udbydes spil i Danmark på den danske tilladelse Dette gælder uanset hvilken tilladelse spilleren har oprettet sig som kunde på Spørgsmålet er relevant i flere situationer hvoraf nogen er oplistet nedenfor 1 Kunder der opholder sig i Danmark men er bosat i et andet land Uanset at kunden normalt er bosat i et andet land skal denne spille på den danske tilladelse når denne opholder sig i Danmark Det fremgår af 2 stk 4 i bekendtgørelserne hvordan kunder skal registreres mv Vær dog opmærksom på at hvis kunden fx er verificeret i overensstemmelse med de danske regler uanset om kunden er oprettet på en anden tilladelse behøver denne ikke oprette sig som kunde igen Alt spil skal imidlertid foregå på den danske tilladelse når kunden opholder sig i Danmark Hvis dette ikke teknisk er muligt skal kunden ikke have adgang til at spille mens denne opholder sig i Danmark 2 Kunder med bopæl og ophold i Danmark der oplyser bopæl i et andet land En tilladelsesindehaver bør have procedurer der sikrer at alle kunder der har bopæl og opholder sig i Danmark ikke kan oprette sig som kunde under en anden tilladelse ved bevidst at oplyse et andet land Ansvaret kan i dette tilfælde ikke lægges på kunden og dennes eventuelt fejlagtigt afgivne oplysninger Den mest effektive måde er at kontrollere kundens IP adresse Alle kunder der tilgår en spilside med dansk IP adresse Kunden bør ikke have adgang til at placere et indskud i et spil før der er overensstemmelse mellem de afgivne identitetsoplysninger og IP adressen Skjult IP adresse Hvis kunden ved oprettelse af en spilkonto har skjult sin IP adresse skal dette alarmere tilladelsesindehaver om at der skal iværksættes yderligere undersøgelser der bør foretages hurtigst muligt 3 Kunder der opretter sig på en anden hjemmeside end den danske Alle kunder der opholder sig i Danmark og oplyser deres bopælsland som Danmark ved registrering bør automatisk viderestilles til den danske tilladelse inden der kan foretages et indskud i et spil 4 Kunder der har bopæl i Danmark men rejser til udlandet Når en kunde forlader dansk territorium er denne ikke længere underlagt dansk lovgivning og udbud af spil til denne kunde skal derfor ske efter reglerne i det land hvor denne opholder sig Udbud af spil uden for dansk territorium kan ikke ske med en dansk tilladelse 5 Specielt om Grønland Flere tilladelsesindehavere har også tilladelse til at udbyde spil i Grønland Ovenstående gælder også i forhold til

  Original URL path: https://spillemyndigheden.dk/information-nr-16 (2016-04-29)
  Open archived version from archive