archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietForord - sum.dk
  set handler om at gøre sunde valg lette og tilgængelige der hvor børnene er Dvs i de kommunale dagtilbud skolen fritidsordningen og de forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Samtidig råder kommunerne over engagerede og kompetente medarbejdere som kan føre den store nye opgave ud i livet Regeringen har siden 2001 arbejdet for at skabe sunde rammer om børns levevis Med Sund hele livet mål og strategier for folkesundheden 2002 2010 satte regeringen folkesundhedsarbejdet i system Regeringen har siden hen søsat mange initiativer i forhold til børns sundhed indsatsen og midlerne har været bredt funderet og har fundet sted på tværs af myndigheder og sektorer Formålet med denne pjece er at give et her og nu overblik over den centrale indsats på børneområdet Pjecen falder i tre dele Først del beskriver regeringens prioritering og strategi til fremme af børns sundhed Anden del er først og fremmest en guide til børneområdet om de lovgivningsmæssige rammer for forebyggelse og sundhedsfremmeindsatsen i forhold til børn særlige statslige initiativer og puljer 3 Regeringens indsats for børns sundhed Afsnittet beskriver også de forskellige ministeriers tilgange til området Tredje del sætter fokus på en række statslige initiativer der vedrører børn kost og motion i 2007 De

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Regeringens_indsats_for_boerns_sundhed/Forord.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietKapitel 1 - Børn og sundhed: Udfordringer og strategi - sum.dk
  har derfor et stort ansvar for at sikre at deres børn i en tidlig alder får indarbejdet gode og fornuftige sundhedsvaner De fleste børn kommer fra velfungerende familier Men der er også en gruppe af børn der kommer fra ressourcesvage hjem Mange af disse børn har større risiko for at udvikle dårlige sundhedsvaner der senere i livet kan føre til livsstilssygdomme som type 2 diabetes eller hjerte karsygdomme Disse børn og deres familier skal i særlig grad støttes Institutioner skoler kommuner og staten har derfor også et fælles ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme Dels fordi at de fleste børn hver dag befinder sig mange timer i dagtilbud skole og sports og fritidsklubber Og dels fordi at nogle familier har vanskeligt ved selv at løfte opgaven omkring deres børns sundhed Der er derfor al mulig grund til at sætte fokus på sund børnekultur i familien de nære netværk og den frivillige foreningsverden i daginstitutioner og skoler i kommuner regioner og i staten Regeringens strategi til fremme af børns sundhed Regeringen præsenterede i september 2002 Sund hele livet mål og strategier for Regeringens indsats for børns sundhed folkesundheden 2002 2010 Et bærende element i denne strategi er at en effektiv og målrettet forebyggelsesindsats skal tage udgangspunkt i de enkelte målgruppers sundhedsproblemer På børneområdet er regeringens strategi derfor at ramme bredt i forhold til risikofaktorerne dvs primært kost fysisk aktivitet trivselsproblemer samt omsorgssvigt sigte mod en særlig indsats i forhold til udsatte børn og deres familier sætte ind i de mange miljøer hvor børnene færdes i dagligdagen være tværsektoriel dvs vi skal drage nytte af den viden og ekspertise der er opsamlet i de mange forskellige kommunale og regionale tilbud til børn og deres familier men den skal også trække på de mange frivillige foreninger såsom idrætsorganisationerne der gør et stort arbejde for

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Regeringens_indsats_for_boerns_sundhed/Kapitel%201.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietKapitel 2 - Børn og sundhed: Lovgivning, særlige indsatser og puljer - sum.dk
  den arbejder med leg og bevægelse mad og måltider tobak og et fjerde selvvalgt emne om sundhed og hvis den har udpeget en kontaktperson Kommuner i bevægelse Sundhedsstyrelsens Kommuner i bevægelse er et tilbud til de nye kommuner om sundhedsfaglig rådgivning Konsulenterne der er tilknyttet projektet skal hjælpe kommunerne med udvikling og implementeringen af kommunale sundhedspolitikker udvikling af en model for hvordan Sundhedsstyrelsen via en udgående funktion kan understøtte en borgerrettet forebyggelsesindsats samt understøtte kommunerne i at opbygge en effektiv og vidensbaseret borgerrettet indsats indenfor fysisk aktivitet Kommuner i bevægelse er i dialog med 23 kommuner Disse forløb beskrives og dokumenteres i form af en rapport i 2007 Alt om kost Fødevarestyrelsens Alt om Kost rejseholdsmedarbejdere er regionalt forankrede Deres hovedopgaver er at yde støtte og inspirere aktører i skoler institutioner og kommuner til at fremme sund mad og måltider Herudover skal rejseholdsmedarbejderne forbedre erfaringsudveksling og styrke netværksdannelsen blandt lokale kommunale og statslige aktører der arbejder med bespisning og mad til børn og unge Når barnet skal fra dagtilbud og i skole Lovgivningsmæssige rammer Alle børn i den undervisningspligtige alder skal tilbydes funktionsundersøgelser Undersøgelserne skal afdække almene sundhedsmæssige problemer samt eventuelle individuelle sundhedsmæssige problemer Sundhedslovens kap 36 121 som udmøntet ved bekendtgørelse nr 1183 af 28 november 2006 viderefører bestemmelsen i lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Alle børn i den undervisningspligtige alder skal tilbydes 2 forebyggende helbredsundersøgelser Den første helbredsundersøgelse skal tilbydes i barnets første skoleår Den anden umiddelbart før undervisningspligtens ophør Sundhedslovens kap 36 121 stk 2 som udmøntet ved bekendtgørelse nr 1183 af 28 november 2006 viderefører bestemmelsen i lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Kommunalbestyrelsen skal tilbyde daginstitutioner for børn og unge kommunale dagplejer samt skoler bistand fra den kommunale sundhedstjeneste Bistand skal omfatte generel rådgivning om børns og unges sundhed og trivsel vejledning om og tilsyn med sundhedstilstanden på institutionen herunder oplysning om hygiejne samt konkret rådgivning vedrørende de børn som personalet finder har særlige problemer Sundhedslovens kapitel 36 124 som udmøntet ved bekendtgørelse nr 1183 af 28 november 2006 viderefører bestemmelserne i lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Kommunalbestyrelsen kan beslutte at etablere madordninger med fuld forældrebetaling eller gennem kommunale tilskud med hel eller delvis fri forplejning Udvidet adgang til madordninger Lov om ændring af lov om folkeskoleloven lov nr 360 af 19 maj 2004 40 stk 8 Særlige indsatser puljer o lign En skole i bevægelse Undervisningsministeriet har iværksat 23 skoleprojekter til videreudvikling af idrætsundervisningen i samarbejde med foreninger og klubber Undervisningsministeriet har herudover iværksat et udredningsarbejde til belysning af tværfaglige projekter mellem idræt og hjemkundskab Der udgives i 2007 inspirationsmateriale med gode eksempler og erfaringer Børn og unge i bevægelse Kulturministeriet har i 2004 2005 via puljen børn og unge i bevægelse givet 24 mio kr til igangsætning af idrætsprojekter efter skoletid Puljen har til formål at udvikle nye samarbejder mellem idrætsforeninger og fx skoler og SFO er med henblik på at udvikle nye idrætstilbud som i særlig grad kan tiltrække gruppen af idræts usikre børn

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Regeringens_indsats_for_boerns_sundhed/Kapitel%202.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietKapitel 3 - Børn og sundhed: Kost og fysisk aktivitet i 2007 - sum.dk
  SKUD har til formål at gøre den eksisterende forskningsmæssige viden om børn og bevægelse og sundhed praktisk anvendelig i skolernes idrætsundervisning http www skud nu skud Get Moving Sundhedsstyrelsen iværksætter en landsdækkende kampagne i uge 41 om fysisk aktivitet som transportmiddel målrettet børn unge og deres familier og lokalt alle 11 13 årige i Danmark med 6 7 klasse som arena Puljer og ordninger målrettet kost og fysisk aktivitet som kommunerne kan søge i 2007 Kommunens indsats mod svær overvægt Indenrigs og Sundhedsministeriet udbyder i 2007 30 mio kr til kommunale indsatser målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier Midlerne stammer fra satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2005 2008 Der vil blive udmøntet yderligere 15 mio kr i 2008 i sidste puljerunde Der er ansøgningsfrist den 1 april 2007 og det er udelukkende kommuner som kan søge støtte Der kan søges støtte til kommunale udviklingsprojekter som sikrer såvel en generel som specifik koordineret forebyggende og behandlende indsats over for børn og unge med svær overvægt og deres familier Projekterne skal igangsættes i 2007 og være 3 årige Se mere på http www sst dk Forebyggelse Projekt og driftstoette ansoegningspuljer aspx lang da Bedre kvalitet i dagtilbud Regeringen har afsat 2 mia kr i perioden 2006 2009 I forbindelse med udmøntningen af midlerne for 2007 har regeringen aftalt med kommunerne at der afsættes 200 mio kr til en pulje som fordeles til kommunerne efter antal indskrevne børn i dagtilbud Kommunerne skal således ikke søge denne pulje Kommunerne skal efterfølgende dokumentere at midlerne er gået til bestemte temaer som bl a er deltagelse i efteruddannelse med fokus på udsatte børn læring og sprogvurderinger samt idræt og sundhed Midlerne kan herudover også anvendes til at forbedre fysiske faciliteter med henblik på at følge op på fx børnemiljøvurderingerne Se mere på www minff dk Hjælp til vanskeligt stillede forældre med anden etnisk oprindelse med betaling af kontingent sportsudstyr m v Ordningen administreres af Danmarks Idrætsforbund Dansk Ungdoms Fællesråd og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration og Kulturministeriet bidrager med samlet 2 mio kr i 2007 Se mere på http www nyidanmark dk resources ashx Resources Publikationer Rapporter 2006 eval idraet pdf Get2sport Ordningen har til formål at få flere børn med anden etnisk oprindelse end dansk som er bosiddende i ghettoområder ind i idrætsforeninger I 2006 2008 udmøntes i alt 3 mio kr årligt Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration bidrager med 2 mio kr Kulturministeriet med 1 mio kr Puljen idræt for vanskeligt stillede børn Kulturministeriet og Socialministeriet har fra 2005 2008 årligt afsat 10 mio kr til idrætsprojekter i idrætsforeningerne for 5 grupper overvægtige børn handicappede børn anbragte børn børn af anden etnisk baggrund end dansk samt børn af mindrebemidlede forældre I 2007 er der mulighed for at søge tilskud til iværksættelse af aktiviteter indenfor temaerne børn og unge med handicap samt anbragte børn og unge Se mere på http www kum dk sw39656 asp Puljen til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts og

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Regeringens_indsats_for_boerns_sundhed/Kapitel%203.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet1. Hvorfor skal der etableres et depot for radioaktivt affald nu? - sum.dk
  dels fra forskningsaktiviteter på Risø Som miljøbevist samfund har vi et ansvar for at rydde op efter os selv Da det i år 2000 efter mere end 40 års forskningsaktiviteter inden for atomkraft og nuklear forskning blev besluttet at sætte punktum for reaktorbaseret forskning i Danmark blev behovet for et egentligt dansk slutdepot for radioaktivt affald aktualiseret Ved etablering af et slutdepot vil det blive sikret at det radioaktive affald ikke vil give anledning til skader på mennesker eller miljø i fremtiden Folketinget gav i 2003 i beslutningsforslag B 48 om afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø samtykke til at regeringen begyndte at udarbejde et beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav og mellemaktivt affald Afviklingen af de nukleare anlæg på Risø er startet Til dette formål er den statsejede virksomhed Dansk Dekommissionering blevet oprettet Virksomheden består blandt andet af medarbejdere fra de tidligere forsøgsanlæg på Risø således at kendskabet til anlæggene er bevaret i virksomheden Det er planen at der sideløbende med afviklingen af de nukleare anlæg skal etableres et slutdepot der kan rumme både det radioaktive affald der er oplagret på Risø og det affald samfundet producerer en årrække frem Sidst opdateret 26 01 2010 Til

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Slutdepot_for_radioaktivt_affald_i_Danmark_juni_2005/Kapitel%201.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet2. Radioaktivitet - sum.dk
  kilderne til den stråling vi udsættes for og de resulterende gennemsnitlige stråledoser Figur 1 Bestråling af den danske befolkning årlig middeldosis pr person 1992 Omkring 3 4 af den stråling vi udsættes for er naturligt forekommende Den væsentligste kilde er radon Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas i jorden der kan trænge op i bygninger Andre kilder er stråling fra naturligt forekommende radioaktive stoffer i jorden byggematerialer og vores fødevarer samt stråling fra verdensrummet kosmisk stråling Ca 1 4 af strålingen er menneskeskabt Det drejer sig fortrinsvis om stråling i forbindelse med medicinske undersøgelser men vi modtager også meget små stråledoser fra radioaktivt nedfald fra tidligere atombombeforsøg Tjernobyl og andre menneskeskabte kilder Radioaktiv stråling kan være farlig idet strålingen kan beskadige cellerne når den afgiver energi til vævet Risikoen og skadernes omfang afhænger af stråledosis Stråledoser måles i mSv millisievert Doser på over 4 000 mSv modtaget over kort tid er akut dødelige Mindre doser der ikke giver akutte stråleskader vurderes at kunne give skader senere i livet i form af kræftsygdomme og genetiske skader der kan medføre misdannelser i senere generationer For at beskytte befolkningen mod disse skader er der fastsat grænser for hvor meget stråling befolkningen må

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Slutdepot_for_radioaktivt_affald_i_Danmark_juni_2005/Kapitel%202.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet3. Radioaktivt affald - sum.dk
  omkring 2 000 m3 malm på Risø fra Kvanefjeldet på Grønland Malmen og det underliggende jord der skal fjernes sammen med malmen fylder tilsammen godt 3 000 m3 Der kommer stadig nyt radioaktivt affald til fra sygehuse industri og forskning i Danmark Årligt omkring 8 m3 Undersøgelser og drift af olie og gasfelterne i Nordsøen medfører en ny type affald med indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer i fagkredse kaldet NORM affald Der foregår p t vurderinger af mulighederne for deponering af denne type affald Alt det danske radioaktive affald er lav og mellemaktivt affald Det er først og fremmest lande med atomkraft der har højaktivt affald Langt den største del af det danske affald er kortlivet det vil sige at radioaktiviteten i affaldet aftager relativt hurtigt En mindre del af affaldet er dog langlivet mellemaktivt affald det vil sige at det indeholder væsentlige mængder radioaktive stoffer med halveringstider større end 30 år En særlig del heraf er 233 kg bestrålet forsøgsbrændsel der er en rest efter tidligere undersøgelser på Risø For dette affald undersøges jf B 48 om der kan findes en international løsning på linie med de tidligere løsninger vedrørende andet brugt brændsel fra Risø I forbindelse med

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Slutdepot_for_radioaktivt_affald_i_Danmark_juni_2005/Kapitel%203.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet4. Hvordan ser et depot for radioaktivt affald ud? - sum.dk
  over Depoterne kan også være gravet ind i skrænter eller fjeldsider som minegange Depoterne vil oftest ligge over grundvandsspejlet Depoter anlagt lidt dybere ned til omkring 100 meter under terræn regnes også for overfladenære Normalt vil de ligge under grundvandsspejlet Geologisk deponering er deponering i geologiske formationer som ler salt eller grundfjeld i større dybder oftest flere hundrede meter under terræn Ved deponering i geologiske formationer opnår man isolering af affaldet i meget lange perioder Deponering i borehuller er en variation af geologisk deponering Borehuller udføres som traditionelle råstof eller vandforsyningsboringer i stabile geologiske lag Metoden er en mulighed hvis man skal deponere mindre mængder langlivet lav og mellemaktivt affald Der foreligger ikke konkrete planer for hvordan det danske depot for radioaktivt affald skal udformes Ud over de sikkerhedsmæssige krav man vil stille til et depot skal der tages andre hensyn f eks muligheden for senere at tage dele af affaldet ud af depotet for en alternativ behandling af affaldet Ved deponering af radioaktivt affald skal man være opmærksom på at affaldet kan indeholde ikke radioaktive giftige stoffer f eks tungmetaller Depotet skal derfor også overholde de almindelige krav til deponering af farligt affald En mulig dansk depotudformning kunne være

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Slutdepot_for_radioaktivt_affald_i_Danmark_juni_2005/Kapitel%204.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive