archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietPræsentation - sum.dk
  at anvende reglerne i ovennævnte EF forordninger for borgere der flytter mellem disse lande og EU landene den ny Nordisk Konvention om Social Sikring af 18 august 2003 der trådte i kraft den 1 september 2004 og til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer Aftalen trådte i kraft den 1 juni 2002 Vejledningen erstatter Sundhedsministeriets rdquo Vejledning af april 1997 om EF regler om social sikring Hæfte 2 Sygehjælp rdquo Vejledningen indeholder de ændringer som løbende er udsendt til vejledningen fra april 1997 primært gennem Nyhedsbrevet om International Social Sikring Vejledningen er udarbejdet primært til brug for ansatte i kommuner og amtskommuner som i det daglige er beskæftiget med rådgivning om syge for sikring ved rejser inden for EØS området og i Schweiz Når det i vejledningen er anført at en administrativ funktion varetages af amtskommunen eller kommunen så udtrykker dette alene den mest almindeligt forekommende funktionsdeling mellem amter og kommuner Indenrigs og Sundhedsministeriet er bekendt med at den lokale administration kan være tilrettelagt anderledes end anført Det er ikke hensigten med vejledningen at gribe ind over for den lokale fordeling af de administrative funktioner De amtskommunale funktioner varetages også af Hovedstadens Sygehusfællesskab for så vidt angår sygehusopgaver og af Københavns og Frederiksberg Kommuner samt af Bornholms Kommune I denne vejledning betyder amtskommunen derfor amtskommunen Hovedstadens Sygehusfællesskab Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Kommune Indenrigs og Sundhedsministeriet der i øvrigt gerne bistår med yderligere såvel mundtlig som skriftlig rådgivning kan kontaktes på adressen Slotsholmsgade 10 12 København K eller på telefon nr 72 26 90 00 Oktober 2005 Revideret april 2008 På grund af forlængelsen af EU sygesikringskortets gyldighedsperiode er der pr april 2008 sket ændringer i Bilag 1 Blanketvejledning vedrørende

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Praesentation.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og Ældreministeriet1. Indledning - sum.dk
  de øvrige EØS stater om afkald på refusion af sygehjælpsudgifter er forudsat at udgifter til sygehjælp til danske sikrede primært dækkes af Danmark via rejsesygesikringen Rejsesygesikringen dækker personer som er omfattet af den danske sygesikring og som har et almindeligt gult sygesikringsbevis et særligt legitimationsbevis medmindre dækning af rejsesygesikringen er undtaget eller et rejsesygesikringsbevis Den offentlige rejsesygesikring dækker udgifter til lægehjælp lægeordineret medicin og sygehusbehandling på almindelig sygehusklasse lægeordineret hjemtransport m m ved akut sygdom eller tilskadekomst under den første måned af en ferie eller studierejse i Europa Rejser hvori der på nogen måde indgår erhverv er ikke omfattet af den offentlige rejsesygesikring Den offentlige rejsesygesikring dækker typisk ikke udgifter til behandling hvis man med rimelighed kunne for vente at sygdommen ville medføre et behov for behandling under udenlandsopholdet Dette omfatter også en kronisk sygdom eksisterende lidelse Sikrede der har en kronisk sygdom eksisterende lidelse kan om nødvendigt anmode Europæiske Rejseforsikring A S om et forhåndstilsagn om at udgifter i forbindelse med eventuel behandling af den kroniske sygdom eksisterende lidelse er dækket af den offentlige rejsesygesikring under rejse til udlandet Hvis udgifter i forbindelse med behandling af en kronisk sygdom eksisterende lidelse ikke er dækket af den offentlige rejsesygesikring kan den sikrede anvende EF reglerne under rejsen også i den første måned af en ferie eller studierejse Sammenfattende kan det fastlægges at EF reglerne kan anvendes ved rejser der ikke er dækket af den offentlige rejsesygesikring eller behandlingstilfælde der ikke er dækket af den offentlige rejsesygesikring ndash fx behandling af en kronisk sygdom eksisterende lidelse Nærmere oplysning om rejsesygesikringens dækningsområde m v findes i pjecen Rejsesygesikringen udgivet af Sygesikringens Forhandlingsudvalg m fl Pjecen findes på Amtsrådsforeningens hjemmeside http www arf dk Sundhed Sygesikring Rejsesygesikring htm Ved rejser i de øvrige nordiske lande og i Storbritannien skal et sygdomstilfælde i første

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Kapitel%201.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet2. Generelt om 1408/71 og 574/72 - sum.dk
  person end en arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende eller et familiemedlem eller en efterladt i henhold til EF forordningen som studerer eller følger en faglig uddannelse der fører til et uddannelsesbevis som anerkendes officielt af myndighederne i en EØS stat og som er forsikret i en almindelig social sikringsordning eller en særlig sikringsordning for studerende Som statsløs betragtes en person der er omfattet af konventionen om statsløse personers retsstilling undertegnet i New York i 1954 Som flygtning betragtes en person der er omfattet af konventionen om flygtninges retsstilling undertegnet i Geneve i 1951 og med en protokoltilføjelse i 1967 Flygtninge ifølge ovennævnte konvention identificeres i Danmark ved at de er tildelt en opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 7 stk 1 eller 8 stk 1 2 6 EF forordning 859 03 ndash tredjelandeborgere I 2003 trådte EF forordning 859 03 i kraft Denne forordning udvider den kreds af personer der er omfattet af reglerne i EF forordning 1408 71 til også at gælde for tredjelandestatsborgere som udelukkende på grund af deres nationalitet ikke allerede er omfattet af EF forordning 1408 71 EF forordning 859 03 har imidlertid hjemmel i nogle artikler i EF traktaten som er omfattet af Danmarks EU forbehold Forordningen om tredjelandeborgere er derfor ikke gældende for Danmark på grund af de danske EUforbehold I forhold til Danmark har tredjelandeborgere derfor alene ret til ydelser hvis de er omfattet af forordning 1408 s personkreds dvs hvis de er sikret som familiemedlem til en EØS statsborger der er social sikret i en EØSstat eller hvis de er flygtninge eller statsløse i henhold til ovennævnte konventioner Andre tredjelandeborgere er ikke omfattet af EF forordning 1408 s personkreds Tredjelandeborgere der er selvstændig forsikret i en anden EØS stat og til hvem der er udstedt E blanketter eller et EU sygesikringsbevis har ikke ret til ydelser i Danmark på grundlag af den udstedte dokumentation Tredjelandeborgere der er socialt sikret i et andet nordisk land vil dog have rettigheder i Danmark som følge af reglerne i Nordisk Konvention om Social Sikring jf afsnit XI 2 7 Ligebehandlingsprincippet Forordningen bygger på et ligebehandlingsprincip Det betyder at en person som er omfattet af en stats lovgivning har de samme pligter og rettigheder i henhold til en medlemsstats lovgivning som denne medlemsstats egne statsborgere medmindre andet følger af særlige regler i forordningen På sygehjælpsområdet fører ligebehandlingsprincippet til at den sygehjælp der ydes i en EØS stat til sikrede fra en anden stat skal gives på samme vilkår som til offentligt syge for sikrede i staten Hvis de sikrede i staten selv skal betale en andel af udgifterne til lægebehandling hospitalsindlæggelse medicin m v gælder disse vilkår også for sikrede fra andre EØS stater der modtager behandling i staten 2 8 Lovvalgsreglerne Hovedreglerne for hvilken stats lovgivning en person er omfattet af er at en arbejdstager er omfattet af beskæftigelsesstatens lovgivning at en selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af lovgivningen i den stat hvori den selvstændige beskæftigelse udøves at søfolk er omfattet af flagstatens lovgivning at tjenestemænd og dermed ligestillede

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Kapitel%202.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet3. Opnåelse af ret til sygehjælp - sum.dk
  i syge for sikringen i den stat de flytter til Sammenlægningsprincippet anvendes også for sikrede der skifter sikringsstat fordi de får arbejde i en anden EØS stat Bestemmelser om sammenlægning af perioder for at opnå ret til en ydelse kendes inden for både sygesikrings og sygehusloven hvor der er en ventetid på 6 uger fra tilflytningen til Danmark før en person opnår ret til alle ydelser ifølge disse love For en grænsearbejder der får beskæftigelse i Danmark men som bevarer bopæl i en anden EØS stat regnes de 6 ugers ventetid fra ansættelsesdatoen datoen for etablering af selvstændig virksomhed i Danmark Bemærk at EF forordningen alene koordinerer offentlige sundhedsydelser Private sygeforsikrede er ikke omfattet af EF forordningens regler eller andre mellemstatslige sikringsaftaler Private sygeforsikrede fx fra Tyskland vil derfor have 6 ugers ventetid ved optagelse i den danske sygesikring 3 1 1 Blanketter Dokumentation for sikringsperioder der er optjent i en anden EØS stat gives ved at myndighederne i den stat hvis sikring en person senest har været omfattet af udsteder en blanket E 104 Blanketten afleveres til syge for sikringsmyndighederne i den stat en person flytter til eller hvori den pågældende har fået arbejde I Danmark afleveres blanketten til udstedes blanketten af den sikredes bopælskommune For personer der ikke har bopæl i Danmark afleveres blanketten til udstedes blanketten af den pågældendes beskæftigelseskommune Blanket E 104 kan således også udstedes i de tilfælde hvor en dansk sikret person får arbejde i en anden EØS stat og derfor skal optages i denne stats sociale sikringsordning efter EF reglerne selvom den pågældende ifølge dansk lovgivning fortsat anses for at have bopæl og dermed være sygesikret i Danmark Det kan fx være en grænsearbejder som får arbejde i Tyskland men bevarer bopælen i Danmark Sidst opdateret 21 09 2009 Til top Publikationsmenu Forrige

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Kapitel%203.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet4 Sygehjælpsrettigheder ved bopæl uden for den kompetente stat - sum.dk
  eller internationale transportarbejdere der er bosat i en EØS stat og som udøver international transport fx for en vognmand som har hjemsted i en anden EØS stat eller andre personer for hvem der er indgået en særlig aftale i henhold til forordningens artikel 17 Ovennævnte betyder i praksis følgende 4 2 1 Bopæl i Danmark en anden stat er den kompetente stat En arbejdstager en selvstændig erhvervsdrivende eller disses familiemedlemmer vil ved flytning til Danmark fra tidspunktet for bosættelsen have de samme rettigheder og pligter som gælder for andre bosatte i Danmark Sygesikrings og sygehuslovens krav om 6 ugers ventetid gælder ikke for disse personer hvis de viser dokumentation for at være syge for sikret i en anden EØS stat 4 2 1 1 Blanketter En arbejdstagers eller selvstændig erhvervsdrivendes rettigheder dokumenteres ved at den pågældende til den danske bopælskommune viser en blanket E 106 som er udstedt af myndighederne i den stat hvor den pågældende er sikret Såfremt kun familiemedlemmer til en arbejdstager eller en selvstændig erhvervsdrivende tager bopæl i Danmark benyttes blanket E 109 i stedet for E 106 Om registrering og returnering af blanketterne se Bilag 1 Blanketvejledning 4 2 2 Bopæl i en anden stat Danmark er den kompetente stat I den omvendte situation hvor en arbejdstager er beskæftiget ved en arbejdsgiver i Danmark eller selvstændigt erhverv udøves her er det Danmark der som den kompetente stat skal udstede dokumentation for den pågældendes og dennes familiemedlemmers ret til sygehjælp i bopælsstaten 4 2 2 1 Blanketter Ovennævnte blanketter E 106 udstedes af arbejdstagerens seneste danske bopælskommune Hvis den pågældende aldrig har haft bopæl i Danmark eller i en periode ikke har været socialt sikret i Danmark udstedes blanketten af den kommune hvor den pågældendes danske arbejdsgiver har hjemsted eller den kommune hvorfra et selvstændigt erhverv udøves En arbejdstager som ikke umiddelbart inden har været sygesikret i Danmark fx en grænsearbejder der får arbejde i Danmark men har bopæl i Tyskland skal vise en blanket E 104 fra den stat den pågældende senest har været sikret i før en blanket E 106 kan udstedes for at undgå de 6 ugers ventetid som her regnes fra ansættelsen i Danmark Om grundlaget for udstedelse og om udfyldelse af blanket E 106 se Bilag 1 ndash Blanketvejledning Samtidig med udstedelse af blanket E 106 udsteder kommunen et særligt legitimationsbevis OS 01 301 for ret til sygesikringsydelser Beviset anvendes til at dokumentere at den sikrede har ret til sygesikringsydelser samt sygehusbehandling og fødselshjælp under ophold i Danmark Beviset gives også til medflyttende familiemedlemmer Beviset gives dog ikke til familiemedlemmer til en grænsearbejder se afsnit 4 4 Beviset gives heller ikke til statsudsendte og medfølgende familiemedlemmer der under udsendelsen fortsat står registreret med bopæl i Danmark jf 24 stk 5 og 6 i lov nr 140 om Det Centrale Personregister da disse fortsat er sygesikret i Danmark ved det almindelige gule sygesikringsbevis 4 3 Familiemedlemmer der bor i en anden EØS stat end den sikrede 1408 art 19 stk 2 og 574

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Kapitel%204.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietKapitel 5 Sygehjælpsrettigheder ved ophold uden for den kompetente stat - sum.dk
  undtagelsesvis kunne anvendes i forbindelse med abort til kvinder fra andre EØS stater Behovet for en given behandling skal opstå mens man er i landet Der kan således først tages stilling til et behov for en given behandling når man opholder sig i landet Af kapacitetsgrunde skal nogle livsnødvendige behandlinger som kun kan ydes på specialiserede medicinske afdelinger og eller af specialiseret personale og eller med specialudstyr dog aftales mellem den sikrede det behandlende sygehus i hjemlandet og det relevante sygehus eller myndighederne i opholdslandet i god tid forud for afrejsen Dette gælder for tiden for dialyse og oxygenbehandling jf Afgørelse 196 2004 der er optrykt som bilag 5 Behandling gives på samme vilkår som til opholdsstatens borgere Hvis borgerne i opholdsstaten selv skal betale en andel af udgifterne til lægebehandling hospitalsindlæggelse medicin m v gælder disse vilkår også for borgere fra andre EØS stater I praksis betyder ovennævnte følgende 5 1 1 Ophold i Danmark En person der er syge for sikret i en anden EØS stat har under midlertidigt ophold i Danmark ret til behovsbestemt lægehjælp sygehusbehandling tandlægebehandling medicin m m Den pågældende har ret til ydelser efter sygesikringsloven på samme vilkår som en dansk gruppe 1 sikret Den pågældende kan henvende sig til læger tandlæger m v som har overenskomst med den offentlige sygesikring Behandling hos en speciallæge fysioterapeut m fl forudsætter i visse tilfælde henvisning fra en alment praktiserende læge Er disse betingelser ikke opfyldt har sygesikringen ikke pligt til at refundere sygehjælpsudgifterne 5 1 1 1 Dokumentation Dokumentation for at en person har ret til sygehjælp under ophold uden for den kompetente stat gives ved et EU sygesikringsbevis European Health Insurance Card ndash EHIC eller ved en attest der midlertidigt erstatter EU sygesikringsbeviset Det fremgår af beviset hvor længe personen har disse rettigheder Visse EØS stater udsteder frem til den 1 januar 2006 fortsat blanket E 111 og der kan i en overgangsperiode stadig være gyldige E 128 blanketter Disse blanketter dokumenterer også en persons ret til behovsbestemt sygehjælp under midlertidigt ophold uden for den kompetente stat Familiemedlemmer der ikke bor sammen med den sikrede men er bosat i en anden EØS stat skal have dokumentationen fra myndighederne i familiemedlemmernes bopælsstat Pensionister der er bosat i en anden EØS stat end den hvorfra de får en pension skal have dokumentationen fra myndighederne i pensionistens bopælsstat EU sygesikringsbeviset anvendes ikke mellem de nordiske lande jf afsnit XI eller mellem Danmark og Storbritannien For britiske statsborgere fra Storbritannien og Nordirland samt øen Man er forevisning af et United Kingdom pas tilstrækkeligt som dokumentation for ret til sygehjælp i Danmark Britisk statsborgerskab i Fællesskabets forstand tilkendegives ved at indehaveren på passets side 2 er angivet som British Citizen 5 1 2 Ophold uden for Danmark Til statsborgere i en EØS stat og deres familiemedlemmer der er socialt sikrede herunder også sygesikrede i Danmark og som tager ophold i højst 1 år i en anden EØS stat skal Danmark som den kompetente stat udstede et EU sygesikringsbevis som dokumentation

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Kapitel%205.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietKapitel 6 Sygehjælpsrettigheder for forskellige persongrupper - sum.dk
  22 stk 1 litra a 22a og 574 art 21 og 23 Volontører der deltager i ulønnet arbejde i op til 1 år i en anden EØS stat og som modtager kost logi og lommepenge har som andre statsborgere der er bosat og sygesikret i Danmark ret til behovsbestemt sygehjælp i dette år i princippet til udgift for Danmark Der henvises til afsnit 5 1 6 6 ARBEJDSLØSE DER SØGER ARBEJDE I UDLANDET ndash 1408 art 25 stk 1 og 3 og 574 art 26 En arbejdsløs arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende som har ret til sygehjælp i den stat hvor pågældende er arbejdsløshedsforsikret kan i en periode på højst 3 måneder medbringe sine arbejdsløshedsdagpenge under jobsøgning i en anden EØS stat I denne periode har den arbejdsløse og eventuelle medrejsende familiemedlemmer ret til behovsbestemt sygehjælp 6 6 1 Dokumentation Ret til sygehjælp dokumenteres såvel for den arbejdsløse som for dennes familiemedlemmer ved et EUsygesikringsbevis Hvis pågældende er arbejdsløshedsforsikret i Danmark udstedes et EU sygesikringsbevis af bopælskommunen Om grundlaget for og udstedelsen af et EU sygesikringsbevis se Bilag 1 ndash Blanketvejledning Hvis den arbejdssøgende bliver i udlandet selvom den pågældende ikke opnår beskæftigelse men tilkendegiver at have til hensigt at vende tilbage til Danmark inden for 1 år kan et EU sygesikringsbevis udstedes med gyldighed af 1 år Hvis den arbejdssøgende frameldes folkeregistret skal bopælskommunen samtidig forsyne den pågældende med et særligt legitimationsbevis OS 01 301 Den arbejdssøgende skal informeres om pligten til at returnere EU sygesikringsbeviset til kommunen hvis den pågældende opnår beskæftigelse i en anden EØS stat og således skal omfattes af den sociale sikringslovgivning i denne stat Yderligere oplysninger om ydelser ved arbejdsløshed findes i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens vejledning om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde inden for EØS og i det øvrige udland 6 7 EFTERLØNSMODTAGERE Efterlønsordningen er ikke en social sikringsordning der er omfattet af koordineringsreglerne Efterløn er hverken en pension eller en ydelse ved arbejdsløshed men en særlig arbejdsmarkedspolitisk ordning i form af en tilbagetrækningsordning der kan regulere udbuddet af arbejdskraft Dette betyder i praksis følgende 6 7 1 Danske efterlønsmodtagere med bopæl i en anden EØS stat Danske efterlønsmodtagere der flytter til eller er bosat i en anden EØS stat kan ikke ligestilles med pensionister og de er derfor ikke som efterlønsmodtagere berettigede til at blive optaget i bopælsstatens offentlige syge for sikring ved en blanket E 121 En dansk efterlønsmodtager kan være berettiget til sygehjælp i bopælsstaten principielt til udgift for Danmark efter andre af EF forordningens regler fx hvis den pågældende er tjenestemandspensionist eller den pågældende kan medforsikres som familiemedlem til en arbejdstager selvstændig erhvervsdrivende eller pensionist der er omfattet af dansk social sikring Det er bopælsstatens lovgivning der afgør om en efterlønsmodtager kan anerkendes som medforsikret familiemedlem Det kan oplyses at tysk lovgivning ikke tillader at en person kan blive optaget som medforsikret familiemedlem hvis den pågældende har en indtægt over en vis grænse Den danske efterløn er over denne grænse og en efterlønsmodtager med bopæl i Tyskland kan derfor ikke blive medforsikret som familiemedlem Der kan gælde tilsvarende regler i andre EØS stater Om en dansk efterlønsmodtager i øvrigt kan offentligt syge for sikres i en anden EØS stat hvor den pågældende er bosat og om vilkårene herfor fx om der skal betales bidrag til syge for sikringen afhænger af lovgivningen i bopælsstaten Den danske bopælskommune kan udstede en blanket E 104 til efterlønsmodtageren således at den pågældende ikke får ventetid hvis vedkommende kan offentligt syge for sikres i bopælsstaten jf afsnit III Hvis efterlønsmodtageren ikke kan blive offentligt syge for sikret i bopælsstaten må den pågældende tegne en privat forsikring indtil vedkommende senere måtte opfylde betingelserne for at blive offentligt syge for sikret ved modtagelse af dansk social pension 6 7 2 Danske efterlønsmodtagere der tager på ophold i indtil 1 år i en anden EØS stat 1408 art 22 stk 1 litra a 22a og 574 art 21 En dansk efterlønsmodtager der tager på rejse i indtil 1 år i en anden EØS stat har som andre statsborgere der er bosat og sygesikret i Danmark ret til behovsbestemt sygehjælp i dette år i princippet til udgift for Danmark Der henvises til afsnit 5 1 6 8 PENSIONISTER Hvem er pensionist Forordningens regler om koordinering af sygehjælpsrettigheder for pensionister gælder kun for pensionister der modtager sociale pensioner og for tjenestemandspensionister For personer der modtager pension fra Danmark gælder reglerne således for folke førtidspensionister og tjenestemandspensionister Reglerne om pensionister og deres familiemedlemmer gælder kun hvis de pågældende ikke udfører beskæftigelse i et sådant omfang at de betragtes som arbejdstagere m fl og skal forsikres som sådanne Bestemmelserne om sygehjælp til pensionister gælder ikke for personer som udelukkende modtager privat pension En person der holder op med at arbejde uden at blive omfattet af reglerne for arbejdsløse eller pensionister eller uden at blive anerkendt som medforsikret familiemedlem til en sikret er ifølge forordningen omfattet af lovgivningen i den EØS stat hvor den pågældende bor En efterladt til en pensionist der ikke selv opfylder betingelserne for at få en offentlig social pension er tilsvarende omfattet af lovgivningen i den EØS stat hvor den pågældende bor Det afhænger af bopælsstatens lovgivning om en pensionist der udelukkende modtager en privat pension eller en efterladt til en pensionist kan blive optaget i bopælsstatens offentlige syge for sikring Ved behov udstedes en blanket E 104 fra den stat hvis lovgivning de senest har været omfattet af således at de ikke vil få nogen ventetid hvis de i øvrigt kan optages i den offentlige syge for sikring Hvis en person ikke kan optages i den offentlige syge for sikring er vedkommende henvist til at søge at tegne en privat sygeforsikring 6 8 1 Pensionsansøgere ndash 1408 art 26 og 574 art 28 En arbejdstager eller en selvstændig erhvervsdrivende deres familiemedlemmer eller efterladte som i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om social pension mister retten til sygehjælp fra den kompetente stat har dog alligevel ret til sygehjælp i den stat hvor de er bosat 6 8 1 1 Blanketter Ret

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Kapitel%206.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietKapitel 7 Sygehjælp til sikrede der rejser for at få behandling i udlandet - sum.dk
  efter særlig vurdering c helt særlige undtagelsestilfælde hvor Indenrigs og Sundhedsministeriet giver tilladelse til at en borger kan modtage en nærmere fastlagt behandling under ophold i en anden EØS stat Ad a og b henvises til de nærmere regler fastsat i Indenrigs og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr 1193 af 7 december 2004 om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m v Ad c bemærkes at Indenrigs og Sundhedsministeriet kan give tilladelse til at en statsborger der er socialt sikret herunder også sygesikret i Danmark kan modtage en given behandling under et ophold i en anden EØS stat Ved vurderingen af om en tilladelse bør gives lægges der vægt på om der foreligger helt særlige velfærdshensyn i den konkrete sag der begrunder at den sikrede er i en anden EØS stat når den pågældende har behov for en given behandling Ministeriet har således udstedt blanket E 112 til danske sikrede udsendte arbejdstagere der er bosat i Luxembourg Blanketten er udstedt i tilfælde hvor sygesikringsmyndighederne i Luxembourg ville have udstedt en blanket E 112 til egne sikrede til behandling i Tyskland eller Belgien fordi Luxembourg har et begrænset behandlingstilbud inden for sit eget sundhedsvæsen Danske sikrede er berettigede til at rejse til Danmark for at få behandling men det var i de pågældende tilfælde mere hensigtsmæssigt at få behandlingen i nærheden af deres bopæl 7 1 1 Blanketter I de under a nævnte tilfælde udstedes blanketten af den sikredes bopælsamtskommune sygehuset I de under b nævnte tilfælde udstedes blanketten af Sundhedsstyrelsen I de under c nævnte særtilfælde udstedes blanketten af Indenrigs og Sundhedsministeriet En ansøgning om tilladelse til behandling i en anden EØS stat skal søges inden afrejsen til udlandet og altid før en behandling ydes En tilladelse kan ikke gives tilbagevirkende kraft hvorfor tilladelsen kun kan dække kommende behandling I de under c

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Kapitel%207.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive