archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietKapitel 8 Ydelse ved dødsfald - sum.dk
  den kompetente stat Den kompetente stat for så vidt angår begravelseshjælp efter pensionister fastlægges efter de samme regler som gælder for hvilken stat der skal betale for udgifter til sygehjælp til pensionister jf afsnit 6 8 3 6 8 6 Eksempler 1 Begravelseshjælp efter en pensionist der på dødsfaldstidspunktet var bosat i Danmark men som udelukkende modtog pension fra en anden EØS stat skal søges efter lovgivningen i den pensionsudbetalende stat Hvis dødsboet har ret til begravelseshjælp fra denne stat er boet ikke berettiget til begravelseshjælp efter dansk lovgivning jf sygesikringslovens 20 stk 2 nr 4 2 Efterladte til en pensionist som alene modtog pension fra Danmark men som var bosat og offentlig syge for sikret i en anden EØS stat i princippet til udgift for Danmark skal søge begravelseshjælp i Danmark efter den danske sygesikringslov 8 1 1 Blanketter Anmodning om begravelseshjælp afgives til den kompetente institution eller bopælsstedets myndigheder ved anvendelse af en blanket E 124 Hvor begravelseshjælp skal ydes af Danmark efter afdøde som var bosat i en anden EØS stat skal anmodningen om begravelseshjælp sendes til Indenrigs og Sundhedsministeriet Ministeriet sender herefter ansøgeren en vejledning om betingelserne for at modtage begravelseshjælp fra Danmark jf bekendtgørelse nr 176 af 15 marts 2000 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter lov om offentlig sygesikring Efter dansk lovgivning er begravelseshjælp formueafhængig Beregning og udbetaling af begravelseshjælpen foretages af Indenrigs og Sundhedsministeriet Hvis begravelseshjælp skal søges fra en anden EØS stat kan en blanket E 124 rekvireres i Indenrigs og Sundhedsministeriet Blanketten sendes til den kompetente institution Er denne ikke kendt kan ministeriet sørge for videresendelse til den kompetente institution Sidst opdateret 21 09 2009 Til top Publikationsmenu Forrige Næste Præsentation 1 Indledning 2 Generelt om 1408 71 og 574 72 3 Opnåelse af ret til sygehjælp 4 Sygehjælpsrettigheder ved

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Kapitel%208.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietKapitel 9 Manglende dokumentation, registrering i bopælstaten og underetningsregler - sum.dk
  120 og E 121 9 3 Ophør af rettigheder 574 art 17 stk 2 og 8 m fl Personer som har rettigheder ifølge forordningen har pligt til at underrette myndighederne i den kompetente stat eller i bopælsstaten om enhver forandring i deres forhold som berører deres rettigheder fx opgivelse eller ændring af et beskæftigelsesforhold eller ændring af bopælsstat Myndighederne i den kompetente stat og bopælsstaten er gensidigt forpligtet til at udveksle oplysninger og til at samarbejde i øvrigt med henblik på korrekt anvendelse af forordningen Myndighederne i den kompetente stat er således forpligtet til at underrette syge for sikringen i en persons bopælsstat om ændringer som indebærer at den pågældende ikke længere har ret til sygehjælp i bopælsstaten til udgift for den kompetente stat Hertil benyttes blanket E 108 Eksempel En spansk sømand har været beskæftiget på et skib der sejler under dansk flag og den danske rederikommune har derfor udstedt en blanket E 106 til syge for sikringen af den pågældende og dennes familie der bor i Spanien Hvis den pågældende ophører med at sejle på et skib under dansk flag skal kommunen annullere den udstedte blanket E 106 over for de spanske myndigheder ved hjælp af en blanket E 108 En meddelelse fra en udenlandsk myndighed en blanket E 108 om ophør af ret til sundhedsydelser i Danmark principielt til udgift for en udenlandsk myndighed skal kvitteres af den pågældendes danske bopælskommune Dette kan fx vedrøre en udenlandsk pensionist der er bosat i Danmark men som afgår ved døden eller flytter til en anden EØS stat Om udstedelse og kvittering af en blanket E 108 se Bilag 1 ndash Blanketvejledning 9 4 Underretningspligter Med virkning fra 1 juni 2004 er de hidtil gældende regler om at myndighederne i én medlemsstat skal underrette den kompetente institution i en anden

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Kapitel%209.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietKapitel 10 Refusion af sygehjælpsudgifter - sum.dk
  samme år Regninger for andet halvår skal frigives til ministeriet inden den 1 marts i det følgende år For at lette den administrative behandling af regningerne henstilles det at ovennævnte tidsfrister nøje overholdes Det særlige tillæg for almen lægebehandling af borgere fra EØS lande skal ikke opkræves de udenlandske sygekasser og således ikke indrapporteres på E 125 blanketten For ydelser hos speciallæge fysioterapeut psykolog fodterapeut tandlæge eller kiropraktor og ved køb af tilskudsberettiget medicin afregnes overfor amtskommunen den del af ydelsen som patienten ikke selv skal betale Afregning foretages på tilsvarende måde som for herboende gruppe 1 sikrede Ved behandling på sygehus vises EU sygesikringsbeviset blanket E 111 hvorefter denne dokumentation danner grundlag for indberetning i E 125 systemet som ovenfor anført Udover betaling for sygehusbehandling der opgøres efter sygehuslovens 5 stk 11 jf Indenrigs og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr 594 af 23 juni 2003 om amtskommunernes betaling for sygehusbehandling ved en anden amtskommunes sygehusvæsen kan der i amtskommunens opgørelse af refusionskravet medtages eventuelle udgifter til ambulancetransport m v Der skal ikke opgøres refusionskrav for patienter tilknyttet private sygeforsikringsselskaber da disse ikke er omfattet af forordningen Refusion kommer kun på tale hvor en patient er omfattet af en offentlig syge for sikring En oversigt over de private tyske sygeforsikringsselskaber fremgår af bilag 9 For privatforsikrede borgere som modtager akut sygehusbehandling under ophold i Danmark kræves der ikke betaling for den akutte behandling hvilket skyldes sygehuslovens akutforpligtelse jf Indenrigs og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr 1193 af 7 december 2004 om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m v 9 stk 1 For anden sygehjælp fx hos en alment praktiserende læge afkræves den privat forsikrede patient privat betaling Hvis patienten ikke medbringer et EU sygesikringsbevis blanket E 111 til den alment praktiserende læge speciallæge tandlæge m v eller der opstår tvivl om hvorvidt en person er syge for sikret i et andet nordisk land kan lægen afregne direkte med patienten Patienten kan herefter søge refusion fra opholdskommunen mod forevisning af sit EU sygesikringsbevis blanket E 111 dokumentation for syge for sikring i et andet nordisk land og en kvitteret specificeret regning jf bekendtgørelse nr 125 af 8 april 1980 2 og 4 Patienten har herefter ret til tilskud på samme vilkår som gruppe 1 sikrede 10 3 1 1 Afregning i hjemstaten ndash 574 art 34 I de tilfælde hvor de forannævnte formaliteter ikke har været opfyldt EU sygesikringsbeviset blanketten E 111 ikke medbragt eller refusion i Danmark ikke har kunnet nås kan den pågældende søge refusion af de betalte sygehjælpsudgifter gennem myndighederne i hjemlandet Refusionen gives efter de satser som anvendes i Danmark Oplysning om refusionssatserne indhentes ved hjælp af en blanket E 126 der sendes til Indenrigs og Sundhedsministeriet bilagt kvitteringer for de betalte beløb Ministeriet videresender herefter blanketten til amtskommunen Amtskommunen skal herefter beregne det beløb som en gruppe 1 sikret ville have fået refunderet Amtskommunen skriver dette beløb i blankettens svarrubrik Om amtskommunen tillige skal udbetale det oplyste refusionsbeløb afhænger af indholdet af en eventuel refusionsaftale med patientens sikringsland se Bilag

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Kapitel%2010.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietKapitel 11 Nordisk konvention om social sikring - sum.dk
  ikke tilfælde hvor hensigten med et ophold er at modtage be handling dvs tilfælde hvor en patient har fået en tilladelse til at rejse til opholdslandet i behandlingsøjemed Merudgifterne afholdes af opholdslandets myndigheder der må foretage en afvejning mellem på den ene side udgifterne ved en fortsat behandling i landet indtil patienten kan rejse hjem på normal måde mod på den an den side udgifterne ved en dyrere transport af patienten til hjemlandet 11 4 1 Hvad er rdquo hjemrejse rdquo Med hjemrejse menes både transport af en patient til fortsat behandling på et aftalt sygehus og rejse til bopælen Tilslutningstransporter dvs videretransport til et behandlende sygehus eller til hjemstedet som finder sted efter ankomsten til bopælslandet indgår også i hjemrejsebegrebet Bestemmelsen omfatter hjemrejsesituationer efter behandling såvel på som uden for sygehus Udgifter i forbindelse med hjemsendelse af en afdød er ikke omfattet af bestemmelsen 11 4 2 Hvad er merudgifter Som merudgifter betragtes de forskellige udgiftsposter der følger af den omstændighed at hjemrejsen af hensyn til patientens helbredstilstand må foretages på en anden dyrere måde end hvad der havde været tilfældet hvis vedkommende ikke var blevet syg før hjemrejsen Typiske udgifter vil være udgifter til fx ambulance fly eller til en ledsager i det omfang det er påkrævet at patienten modtager behandling under hjemrejsen eller at patienten skal være ledsaget Udgifter der opstår ved at en person anvender en dyrere rejseform end oprindeligt planlagt på grund af en forsinkelse i rejseprogrammet eller lignende som følge af sygdomstilfældet betragtes ikke som merudgifter Som eksempel herpå kan nævnes tilfælde hvor en person som er på bilrejse bliver syg på en måde der ikke forhindrer at han rejser hjem med bil men den pågældende må tage toget fordi rejsefølget er fortsat videre med bilen Videre kan nævnes tilfælde hvor den syge på grund af en forsinkelse i rejseplanen som følge af behandlingen er henvist til at tage med et ordinært rutefly i stedet for som planlagt at rejse hjem med charter fly 11 4 3 Ansvar for og beregning af en merudgift Det er opholdslandet der skal betale eventuelle merudgifter der opstår som følge af en sygdom Det betyder at behovet for at benytte en dyrere hjemtransportform skal bekræftes med en skriftlig lægeerklæring som udstedes i opholdslandet før hjemrejsen og at beslutning om dækning af merudgifterne normalt træffes af opholdslandets myndigheder før hjemrejsen Ved beregningen af merudgifter lægges de faktiske udgifter til hjemrejsen til grund Fra disse udgifter trækkes som hovedregel de beregnede udgifter til det billigste rutegående transportmiddel til bestemmelsesstedet idet patienten selv skal dække den del af udgifterne som en normal hjemrejse ville koste Hvis det klart kan påvises i det enkelte tilfælde at den pågældende ville være rejst hjem til en anden pris lægges denne til grund Hvor en hjemrejse kan foretages som oprindelig planlagt opstår der ingen merudgifter 11 4 4 Refusion af udgifter Da det som nævnt er opholdslandet der skal betale eventuelle merudgifter vil det i praksis ofte være opholdslandets myndigheder der organiserer hjemtransporten Opholdslandets myndigheder

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Kapitel%2011.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietKapitel 12 Anvendelse af blanketter mellem de nordiske lande - sum.dk
  E 112 attest om fortsat modtagelse af ydelser fra syge og moderskabsforsikringen E 124 begæring om begravelseshjælp E 125 individuel opgørelse over de faktiske udgifter E 126 fastsættelse af refusionstakster for naturalydelser Derudover anvendes EU sygesikringsbeviset attesten som midlertidigt erstatter det europæiske sygesikringsbevis efter konkret behov 12 2 Kommentarer til blanketterne N 100 attesteres af Den Sociale Sikringsstyrelse i særlige lovvalgstilfælde E N 101 attesteres af Den Sociale Sikringsstyrelse i de tilfælde hvor Danmark er det kompetente land typisk i forbindelse med en udstationering E N 102 om fortsat sikring under dansk lovgivning attesteres af myndighederne i den stat hvor der udøves beskæftigelse E N 103 attesteres af Den Sociale Sikringsstyrelse i de tilfælde hvor en sikret har valgt at være omfattet af dansk lovgivning typisk ansatte ved danske ambassader i andre EØS stater E N 104 skal kun anvendes for personer der flytter til Island dog ikke for personer der forbliver sikret under dansk lovgivning fx udsendte arbejdstagere Personer der flytter mellem de nordiske lande medbringer nor malt et internordisk flyttebevis udleveres fra folkeregistret som godtgør at de pågældende har boet og dermed været syge for sikret i et nordisk land og derfor ikke har ventetid ved optagelse i tilflytningslandets syge for sikringsordning E N 107 kan anvendes hvor der undtagelsesvis ønskes indhentet dokumentation for en persons sygehjælpsrettigheder E N 112 udstedes af amterne sygehusene Sundhedsstyrelsen eller Indenrigs og Sundhedsministeriet for personer der henvises til sygebehandling i udlandet E N 124 kan anvendes til ansøgning om begravelseshjælp E N 125 anvendes hvor der fra en EØS stat opkræves betaling af udgifter til sygehjælp ydet til en sikret fra en anden EØS stat E N 126 anvendes hvor der søges refusion af udgifter til sygehjælp afholdt under ophold i et nordisk land Blanketter anvendes således kun i meget begrænset omfang

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Kapitel%2012.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietKapitel 13 Aftale mellem EU og Schweiz - sum.dk
  sikret i Danmark eller i Schweiz kan derfor ved rejser mellem de to lande alene anvende regler i den dansk schweiziske konvention om social sikring eller reglerne i EF forordningen om sygehjælp til medforsikrede familiemedlemmer da familiemedlemmer til en EØS statsborger kan medforsikres uanset familiemedlemmets nationalitet se afsnit 2 5 Aftalen mellem EU og Schweiz finder derfor anvendelse for arbejdstagere selvstændige erhvervsdrivende og studerende som er eller har været omfattet af lovgivningen i et EU land eller Schweiz og som er statsborgere i EU 1 eller Schweiz eller er statsløse eller flygtninge bosat i et EU land 2 eller Schweiz familiemedlemmer til personer omfattet af 1 eller 2 uanset disses nationalitet For så vidt angår koordinering af sygehjælpsydelser indebærer aftalen helt overvejende at reglerne i EFforordning 1408 71 også skal anvendes i forholdet mellem Danmark og Schweiz for personer der bor eller opholder sig uden for den kompetente stat De regler der er beskrevet i denne vejledning skal således også anvendes for ovennævnte personer når de rejser eller flytter mellem Danmark og Schweiz Dog er familiemedlemmer til en person der er socialt sikret herunder også syge for sikret i Schweiz fritaget for at være omfattet af og betale til en schweizisk syge for sikring hvis familiemedlemmerne bor i Danmark Blanketter og EU sygesikringsbeviser til dokumentation af rettigheder ifølge EF forordningen samt det særlige legitimationsbevis OS 01 301 anvendes tilsvarende ved sikredes relationer mellem Danmark og Schweiz Schweiz har ikke ønsket at indgå en aftale med Danmark om afkald på refusion af sygehjælpsudgifter Refusion af sygehjælpsudgifter mellem Danmark og Schweiz foretages derfor efter EF forordningens regler således som disse er beskrevet i afsnit X 1 i et af de gamle EU lande 2 i et af de gamle EU lande Sidst opdateret 21 09 2009 Til top Publikationsmenu Forrige Næste Præsentation

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Kapitel%2013.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietBilag 1 - sum.dk
  en blanket E 101 attesteret af Den Sociale Sikringsstyrelse som dokumentation for at den pågældende i udstationeringsperioden er omfattet af dansk lovgivning inden kommunen kan udstede en blanket E 106 Blanketten udskrives for en periode der svarer til udstationeringsperioden som fremgår af blanket E 101 En tjenestemand eller dermed ligestillet der arbejder for en dansk offentlig myndighed skal vise kommunen en skrivelse fra den pågældendes arbejdsgiver som bekræfter en udsendelse i mere end 1 år forinden kommunen kan udstede en blanket E 106 for udsendelsesperioden For lokalt ansat personale ved danske ambassader chauffører o l samt privat ansatte hos udsendte embedsmænd hushjælp o l der har valgt at være omfattet af dansk lovgivning vises til kommunen en blanket E 103 attesteret af Den Sociale Sikringsstyrelse inden kommunen kan udstede en blanket E 106 For EU hjælpepersonale lokalt ansat korrespondent o l der har valgt at være omfattet af dansk lovgivning vises til kommunen en blanket E 103 attesteret af Den Sociale Sikringsstyrelse inden kommunen kan udstede en blanket E 106 Søfolk der arbejder på et skib der sejler under dansk flag er omfattet af dansk lovgivning Ved godtgørelse af ansættelse på et skib der sejler under dansk flag udskrives blanket E 106 af kommunen For internationale transportarbejdere vises til kommunen enten en blanket E 101 attesteret af Den Sociale Sikringsstyrelse eller en afgørelse fra Den Sociale Sikringsstyrelse der bekræfter at den pågældende er omfattet af dansk social lovgivning inden kommunen kan udstede en blanket E 106 Udstedelse af blanket E 106 Ved kommunens udstedelse af en blanket E 106 udfyldes afsnit A Bemærk at pkt 3 kun undtagelsesvis udfyldes i tilfælde hvor blanketten udstedes til et familiemedlem til en arbejdsløs der bor i en anden EØS stat end den arbejdsløse Den sikrede skal aflevere 2 eksemplarer af E 106 til sikringsmyndighederne i den nye bopælsstat Disse registrerer herefter den pågældende og påfører eventuelle medforsikrede familiemedlemmer under pkt 10 Et eksemplar af blanketten returneres til den danske kommune som bekræftelse på at registrering er foretaget Modtagelse af blanket E 106 Hvor en dansk kommune modtager en blanket E 106 fra en anden stats sikringsmyndigheder skal bopælskommunen påtegne blankettens afsnit B som bekræftelse på at den pågældende er registreret med bopæl og er sygesikret i Danmark Et eksemplar af blanketten returneres til afsenderinstitutionen Under pkt 10 anføres eventuelle medforsikrede familiemedlemmer Som familiemedlem anerkendes en ægtefælle samlever samt børn under 18 år OBS Ved modtagelse af en blanket E 106 fra Italien eller fra et af de 10 nye EU lande eller Schweiz skal kommunen returnere blanketten ved at sende denne til Indenrigs og Sundhedsministeriet til registrering Ministeriet returnerer herefter blanketten til afsenderinstitutionen E 107 Anmodning om attest for ret til naturalydelser Anvendes mellem de nordiske lande Blanket E 107 benyttes til at rekvirere en manglende E blanket midlertidig attest for et EU sygesikringsbevis Blanketten identificerer den person der ønskes oplysning om og hvilken blanket dokumentation der ønskes Udstedelse af blanket E 107 En dansk myndighed kan rekvirere en manglende blanket attest ved at fremsende en blanket E 107 til den kompetente udenlandske institution Her skal afsnit A udfyldes Modtagelse af blanket E 107 Når en dansk kommune modtager en blanket E 107 fra en anden EØS stat har institutionen i denne stat udfyldt afsnit A Hvis den person der spørges om er omfattet af EF forordningen og er dansk socialt sikret udsteder kommunen den ønskede blanket attest Hvis den efterspurgte blanket attest ikke kan udstedes fordi betingelserne herfor ikke er opfyldt udfyldes afsnit B og det ene eksemplar af blanket E 107 sendes tilbage til forespørgeren Rubrik 10 2 afkrydses og begrundelsen for afslag angives E 108 Meddelelse om suspension eller bortfald af ret til naturalydelser ved sygdom og moderskab Anvendes ikke mellem de nordiske lande Blanket E 108 benyttes almindeligvis til at ophæve en persons ret til sygehjælp i bopælsstaten for den kompetente stats regning Udstedelse af blanket E 108 Når en kommune modtager oplysning om at en dansk socialt sikret der er bosat i en anden EØS stat har ændret arbejds eller bopælsforhold der fører til en ændring af den pågældendes sikringsforhold skal kommunen fremsende en blanket E 108 i 2 eksemplarer til bopælsstedets institution Ved fremsendelsen skal afsnit A udfyldes Under pkt 4 skal begrundelsen for ophævelsen af retten til sygehjælp principielt for dansk regning oplyses Bopælsstedets institution udfylder herefter afsnit B og returnerer det ene eksemplar af blanketten til Danmark som bekræftelse på ændringen Modtagelse af blanket E 108 Når en kommune modtager en blanket E 108 fra en anden EØS stat skal kommunen tage stilling til eventuelle konsekvenser af den meddelte ændring af den sikredes syge for sikringsforhold og udfylde afsnit B Kommunen skal returnere det ene eksemplar af blanketten til afsenderen som bekræftelse på registrering af ændringen OBS Hvis den udenlandske myndighed lukker en blanket E 106 en blanket 109 eller en blanket E 121 vedrørende en EØS borger fra Italien fra et af de 10 nye EU lande eller fra Schweiz der bor i kommunen og kommunen er enig i denne afgørelse skal kommunen sende den kvitterede blanket E 108 til Indenrigs og Sundhedsministeriet til registrering Ministeriet får hermed et grundlag for at vurdere den finansielle balance i mellemstatslige aftaler om afkald på refusion af sygehjælpsudgifter Indenrigs og Sundhedsministeriet returnerer blanketten til afsenderinstitutionen ÆNDRET APRIL 2008 E 109 Attest med henblik på registrering af arbejdstagerens eller den selvstændige erhvervsdrivendes familiemedlemmer samt førelse af fortegnelser Anvendes ikke mellem de nordiske lande Blanket E 109 bruges til medforsikrede familiemedlemmer der har tager bopæl i en anden EØS stat end den hvor arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er bosat Blanketten dokumenterer at et familiemedlem har ret til sygehjælpsydelser på lige fod med andre offentligt syge for sikrede i den stat hvor familiemedlemmet bosætter sig selvom den hovedperson hvorfra den pågældende afleder ret til sygehjælp er omfattet af en anden stats lovgivning Udgifter til sygehjælp afholdes i princippet af hovedpersonens sikringsstat Når et familiemedlem der er registreret på grundlag af en blanket E 109 skal på ophold uden for sin bopælsstat skal den pågældende medbringe et EU sygesikringskort udstedt af myndighederne i bopælsstaten Udstedelse af blanket E 109 Blanket E 109 udstedes til familiemedlemmer ved godtgørelse af familierelation til en person der som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af dansk social sikring efter EF forordningens regler Blanket E 109 udstedes af familiemedlemmets fraflytningskommune eller af hovedpersonens bopælskommune hvis et familiemedlem aldrig har været bosat i Danmark Når en kommune skal udstede en blanket E 109 udfyldes afsnit A Pkt 2 udfyldes med oplysninger om den hovedperson hvorfra familiemedlemmet afleder rettigheder dvs ægtefællen eller en forælders navn og adresse Under pkt 3 anføres navn og eventuelt den nye adresse for den blanketten udstedes til Pkt 4 udfyldes kun såfremt den pågældende flytter til Irland eller Storbritannien Under pkt 5 skrives datoen for flytningen til udlandet eller datoen for hovedmandens indtræden under dansk socialt sikring fx for en polsk arbejdstager den dato den pågældende påbegynder beskæftigelse ved en arbejdsgiver i Danmark Tidspunkt for ophør af blankettens gyldighed angives under pkt 6 Hver gang en kommune skal udstede en blanket E 109 skal kommunen undersøge om der allerede er udstedt et EU sygesikringskort til familiemedlemmet og om kortets gyldighed udløber efter fraflytningen til udlandet Hvis dette er tilfældet skal kommunen inddrage EU sygesikringskortet Straks ved ankomsten afleveres 2 eksemplarer af blanketten til sikringsmyndighederne i den nye bopælsstat Disse afgør om det pågældende familiemedlem kan få ret til sygehjælp i staten som medforsikret familiemedlem Et eksemplar af blanketten returneres til den danske kommune med angivelse af at registrering er foretaget eller ikke kan foretages Modtagelse af blanket E 109 Hvor en dansk kommune modtager en blanket E 109 fra sikringsmyndighederne i en anden EØS stat skal bopælskommunen afgøre om familiemedlemmet kan opnå ret til sygehjælp i Danmark som medforsikret familiemedlem Som familiemedlem anerkendes en ægtefælle samlever og børn under 18 år I bekræftende fald udfylder bopælskommunen det ene eksemplar af blanketten med bekræftelse på at et familiemedlem er registreret med bopæl og ret til sygehjælp i Danmark i princippet til udgift for den udenlandske sikringsmyndighed I det tilfælde skal afsnit B pkt 10 udfyldes og de familiemedlemmer der medforsikres skal anføres Hvis et familiemedlem ikke kan betragtes som et medforsikret familiemedlem fx fordi den pågældende er arbejdstager i Danmark skal kommunen udfylde afsnit B pkt 9 OBS Det ene af de udfyldte eksemplarer sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til registrering Ministeriet får hermed et grundlag for at vurdere den finansielle balance i de mellemstatslige aftaler om afkald på refusion af sygehjælpsudgifter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse returnerer blanketten til afsenderinstitutionen E 112 Attest om fortsat modtagelse af ydelser fra syge og moderskabsforsikringen Anvendes mellem de nordiske lande Blanketten dokumenterer at en person af sin hjemlige syge for sikring har fået tilladelse til at rejse til en anden EØS stat for at modtage behandling typisk sygehusbehandling i en anden stat i princippet til udgift for den hjemlige syge for sikring Blanket E 112 kan udstedes af de nedenfor nævnte danske myndigheder til EØS statsborgere der er dansk socialt sikrede og deres familiemedlemmer ved henvisning af en patient til højt specialiseret sygebehandling i udlandet her udskrives E 112 af Sundhedsstyrelsen når amterne tilbyder behandling i udlandet for at løse sin sygehusforpligtelse her udskrives E 112 af amtet hvor de maksimale ventetider på behandling af livstruende lidelser ikke kan overholdes her udskrives E 112 af amtet hvor der er mere end 2 måneders ventetid på behandling i Danmark dog med undtagelse af visse diagnoser fx psykiatrisk behandling her udskrives E 112 af amtet hvor patienter efter regler om second opinion tilbydes eksperimentel behandling i udlandet primært ved livstruende kræftsygdom her udskrives E 112 af Sundhedsstyrelsen i helt særlige undtagelsestilfælde hvor velfærdshensyn retfærdiggør at en patient kan modtage planlagt behandling under ophold i andre medlemsstater her udskrives E 112 af Indenrigs og Sundhedsministeriet E 120 Attest om ret til naturalydelser for pensions eller renteansøgere og deres familiemedlemmer Anvendes ikke mellem de nordiske lande Blanket E 120 anvendes til at afbøde eventuelle vanskeligheder ved udredelse af sygehjælp til personer der har søgt men endnu ikke fået bevilget en social pension eller tjenestemandspension Den bruges i det tidsrum hvor pensionsansøgeren venter på afgørelse om pensionens bevilling Det betyder at pensionsansøgeren og dennes familiemedlemmer kan sikres sygehjælp i bopælsstaten i venteperioden Udstedelse af blanket E 120 Til en person der har søgt pension fra Danmark og som flytter til udlandet udsteder bopælskommunen blanketten i 2 eksemplarer og afsnit A udfyldes Pkt 3 4 5 og 6 udfyldes af den institution som behandler ansøgningen om pension Hvis en ansøger om dansk pension på ansøgningstidspunktet er bosat uden for Danmark er det Den Sociale Sikringsstyrelse der udsteder blanketten Pensionsansøgeren afleverer blanketten til syge for sikringsmyndighederne i bopælsstaten Disse registrerer herefter den pågældende og påfører eventuelle medforsikrede familiemedlemmer i afsnit B pkt 8 og 9 Et eksemplar af blanketten returneres til den danske kommune Den Sociale Sikringsstyrelse som bekræftelse på at registrering er foretaget Modtagelse af blanket E 120 Hvor en dansk kommune modtager en blanket E 120 fra en anden stats syge for sikringsmyndigheder er det bopælskommunen der skal træffe afgørelse om hvorvidt pensionsansøgeren kan registreres med bopæl og sygesikres i Danmark principielt til udgift for en anden EØS stat Bopælskommunen skal udfylde blankettens afsnit B Pkt 7 udfyldes hvis pensionsansøgeren ikke kan registreres som sygesikret i Danmark principielt til udgift for en anden EØS stat fx hvis pensionsansøgeren er arbejdstager i Danmark Under pkt 8 og 9 anføres eventuelle medforsikrede familiemedlemmer Som familiemedlem anerkendes en ægtefælle samlever samt børn under 18 år Et eksemplar af blanketten returneres til afsenderinstitutionen OBS Ved modtagelse af en blanket E 120 fra Italien fra et af de 10 nye EU lande eller fra Schweiz skal kommunen returnere blanketten ved at sende denne til Indenrigs og Sundhedsministeriet til registrering Ministeriet returnerer herefter blanketten til afsenderinstitutionen ÆNDRET APRIL 2008 E 121 Attest for registrering af pensions eller rentemodtagere samt førelse af fortegnelser Anvendes ikke mellem de nordiske lande Blanket E 121 anvendes til personer der modtager en social pension og eller en tjenestemandspension fra en EØS stat og som har bopæl i en anden EØS stat fx danske pensionister der udvandrer til Spanien Blanketten anvendes også til medforsikrede familiemedlemmer Blanketten dokumenterer at pensionisten har ret til sygehjælp på samme vilkår som offentligt syge for sikrede borgere i den stat hvor den pågældende er bosat men principielt for den pensionsudbetalende stats regning dvs den stat som udsteder blanket E 121 Der gælder særlige regler for hvilken EØS stat der skal udstede blanket E 121 til personer der modtager pension fra flere medlemsstater jf vejledningens afsnit 6 8 4 6 8 6 Udstedelse af blanket E 121 a dansk pensionist flytter til en anden EØS stat Til en person der modtager pension udelukkende fra Danmark og som flytter til udlandet udsteder bopælskommunen blanketten i 2 eksemplarer og afsnit A udfyldes Der udstedes en blanket E 121 til pensionisten og en blanket E 121 til hvert familiemedlem der skal medforsikres Pkt 1 udfyldes med navnet på den syge for sikring som pensionisten søger optagelse i Ofte kendes navnet ikke og punktet står tomt Pkt 2 udfyldes med pensionistens navn fødselsdag og kommende adresse i udlandet hvis den kendes og i pkt 2 5 cpr nummer Pkt 3 og 4 udfyldes af den institution der udbetaler pensionen I pkt 3 1 afkrydses ud for den form for pension der er tale om Pkt 3 2 udfyldes med den dato fra hvilken pensionen er bevilget Pkt 5 udfyldes kun hvis blanketten vedrører et familiemedlem og udfyldes i givet fald af pensionistens fraflytningskommune Pkt 5 1 udfyldes med familiemedlemmets navn pkt 5 2 med fornavne og fødselsdato pkt 5 3 med adressen i udlandet pkt 5 4 med familiemedlemmets cpr nummer og pkt 5 5 med den dato hvor familiemedlemmet flytter Pkt 6 ved udstedelse af blanketten til en pensionist Udfyldes af pensionistens fraflytningskommune Pkt 6 1 her skrives den 4 cifrede kommunekode pkt 6 2 her afkrydses for rubrik 2 og derefter skrives udrejsedatoen pkt 6 4 her skrives udrejsedatoen igen se dog nedenfor ad pkt 6 udrejsedato Pkt 6 ved udstedelse af blanketten til en pensionists familiemedlemmer Udfyldes af pensionistens fraflytningskommune Blankettens pkt 1 2 3 og 4 udfyldes med data vedrørende pensionisten Under pkt 5 anføres data for familiemedlemmet Under pkt 6 2 afkrydses rubrik 5 og dernæst angives familiemedlemmets udrejsedato under pkt 6 4 angives udrejsedatoen igen se dog nedenfor ad pkt 6 udrejsedato Pkt 6 6 Hvis der tidligere har været udstedt en blanket E 106 kan udstedelsesdatoen anføres her Pkt 6 Udrejsedato og eventuel inddragelse af EU sygesikringsbevis Hver gang en kommune skal udstede en blanket E 121 skal kommunen undersøge om der allerede er udstedt et EU sygesikringskort til pensionisten og de medflyttende familiemedlemmer og om kortets gyldighed udløber efter fraflytningen til udlandet Hvis dette er tilfældet skal kommunen inddrage EU sygesikringskortet medmindre kortets gyldighed udløber inden for en kortere frist der må forventes anvendt til registrering af blanketten E 121 i bopælsstaten I dette tilfælde kan pensionisten familiemedlemmet beholde EU sygesikringskortet og blanket E 121 udstedes med gyldighed fra den dag kortet udløber se nedennævnte eksempel Har et kort fortsat lang gyldighed skal kommunen inddrage kortet Kommunen kan i dette tilfælde fx hvis pensionisten skal flytte til Italien Frankrig eller til Spanien hvor der kan gå lang tid før pensionisten bliver registreret i den offentlige syge for sikring ved blanketten E 121 udstede en Attest der midlertidigt erstatter EU sygesikringskortet for en begrænset periode således at pensionisten ikke er uden sikring i perioden indtil vedkommende er registreret i bopælsstaten Samtidig kan kommunen udstede et særligt sundhedskort OS 01 301 med samme gyldighedsperiode Blanket E 121 DK udstedes med gyldighed fra den dag den midlertidige attest udløber se nedennævnte eksempel Kommunerne bør opfordre pensionisterne til at søge optagelse i den offentlige syge for sikring i den nye bopælsstat dvs aflevere E 121 til sikringsmyndighederne i den nye bopælsstat straks efter flytningen Eksempel En dansk folkepensionist flytter den 1 december 2008 til Spanien Ved flytningen fra Danmark er den pågældende i besiddelse af et EU sygesikringskort med gyldighed indtil den 1 maj 2013 Kommunen skal derfor inddrage kortet Kommunen kan dernæst udstede en Attest der midlertidigt erstatter et EU sygesikringskort og et særligt sundhedskort OS 01 301 med gyldighed indtil den 30 april 2009 Samtidig udleveres en blanket E 121 DK til pensionisten med gyldighed fra den 1 maj 2009 anført under pkt 6 2 og 6 4 Pkt 8 udfyldes af fraflytningskommunen Pensionisten og medforsikrede familiemedlemmer skal aflevere 2 eksemplarer af blanketten til syge for sikringen i deres nye bopælsstat Når disse har registreret pensionisten eventuelt medforsikrede familiemedlemmer returneres et eksemplar af hver af de kvitterede blanketter til den danske kommune som bekræftelse på at registrering er foretaget Når kommunen modtager blanket E 121 retur fra bopælsstaten skal blanketten sendes til Sikringsstyrelsen således at Sikringsstyrelsen altid er bekendt med hvilke danske pensionister og familiemedlemmer der er syge for sikret i en anden EØS stat principielt for dansk regning b person bosat i anden EØS stat der bliver berettiget til dansk pension Til en person der er bosat i en anden EØS stat og som bliver berettiget til pension fra Danmark udstedes blanketten E 121 DK af Sikringsstyrelsen Modtagelse af blanket E 121 fra en anden EØS stat Når en pensionist fra en anden EØS stat flytter til Danmark er det den danske tilflytningskommu ne der skal tage stilling til om pensionisten et familiemedlem skal sygesikres i Danmark i princippet til udgift for en anden EØS stat I bekræftende fald skal kommunen kvittere den modtagne blanket E 121 Det er også tilfældet hvis en person der bor i Danmark bliver berettiget til pension fra en anden EØS stat Der gælder særlige regler for hvilken stat der er kompetent for udstedelse og for kvittering for modtagelse af blanket E 121 for pensionister der modtager pension fra flere EØS stater jf vejledningens afsnit 6 8 4 6 8 6 Kommunen skal udfylde blankettens afsnit B Pkt

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Bilag%201.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietBilag 2 - sum.dk
  Forrige Næste Præsentation 1 Indledning 2 Generelt om 1408 71 og 574 72 3 Opnåelse af ret til sygehjælp 4 Sygehjælpsrettigheder ved bopæl uden for den kompetente stat 5 Sygehjælpsrettigheder ved ophold uden for den kompetente stat 6 Sygehjælpsrettigheder for forskellige persongrupper 7 Sygehjælp til sikrede der rejser for at få behandling i udlandet 8 Ydelser ved dødsfald 9 Manglende dokumentation registrering i bopælstaten og underetningsregler 10 Refusion af sygehjælpsudgifter

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Bilag%202.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive