archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietBilag 3 - sum.dk
  Næste Præsentation 1 Indledning 2 Generelt om 1408 71 og 574 72 3 Opnåelse af ret til sygehjælp 4 Sygehjælpsrettigheder ved bopæl uden for den kompetente stat 5 Sygehjælpsrettigheder ved ophold uden for den kompetente stat 6 Sygehjælpsrettigheder for forskellige persongrupper 7 Sygehjælp til sikrede der rejser for at få behandling i udlandet 8 Ydelser ved dødsfald 9 Manglende dokumentation registrering i bopælstaten og underetningsregler 10 Refusion af sygehjælpsudgifter 11

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Bilag%203.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietBilag 4 - sum.dk
  forudsætning at de pågældende er danske statsborgere og har valgt at være omfattet af dansk lovgivning hjælpepersonale der er ansat ved Den Europæiske Unions institutioner og som har valgt at være omfattet af dansk lovgivning personer der er bosat i et andet EØS land og som er beskæftiget om bord på et skib der fører dansk flag familiemedlemmer til personer der er nævnt under 2 6 og som er bosat i et andet EØS land medmindre de pågældende er erhvervsmæssigt beskæftiget i bopælslandet Derudover kan visse personer der under ophold i et andet EU land Østrig eller Liechtenstein ikke bliver optaget i opholdslandets forsikringssystem have ret til at få et særligt legitimationsbevis Det gælder f eks au pair ansatte og uddannelsessøgende såfremt de er omfattet af EU reglerne II Bosat i et andet nordisk land omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring Følgende personer der er bosat i et andet nordisk land og som efter Nordisk Konvention om Social Sikring reglerne i EF forordning 1408 71 har ret til sygesikringsydelser i Danmark grænsearbejdere der har bopæl i et andet nordisk land og arbejder i Danmark arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende som er beskæftiget i Danmark men udsendes til at udføre et arbejde i et andet nordisk land personer ligestillet med tjenestemænd f eks overenskomstansatte akademikere som er udsendt fra Danmark til tjeneste i et andet nordisk land familiemedlemmer til personer der er nævnt under 2 3 og som er bosat i et andet nordisk land medmindre de pågældende er erhvervsmæssigt beskæftiget i bopælslandet III Bosat i lande uden for EØS landene Udsendte arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende der er omfattet af dansk lovgivning i henhold til bestemmelser i de konventioner om social sikring som Danmark har indgået med lande uden for EØS landene har ligeledes ret til et særligt legitimationsbevis Det gælder for tiden følgende lande Tyrkiet Jugoslavien Pakistan Schweiz Quebec og Marokko I disse sager vil den pågældende kommune modtage meddelelse fra Direktoratet for Social Sikring og Bistand om den udsendtes rettigheder IV Bosat i Danmark Følgende personer der har ret til sygesikringsydelser her i landet efter EØS aftalen reglerne i EF forordning 1408 71 uanset at de ikke er tilmeldt folkeregistret kan få et særligt legitimationsbevis a personale ved andre EØS landes repræsentationer her i landet der enten som udsendte tjenestemænd eller dermed ligestillede er omfattet af det pågældende lands lovgivning eller andet personale ved sådanne repræsentationer m fl der har valgt at være omfattet af hjemlandets lovgivning Hertil kommer det nævnte personales herboende familiemedlemmer b statsborgere i EØS lande der gør tjeneste ved NATO WHO eller andre internationale organisationer her i landet og deres familiemedlemmer På tilsvarende måde kan følgende personer uanset at de ikke er tilmeldt folkeregistret forsynes med et særligt legitimationsbevis jf Nordisk Konvention om Social Sikring c ikke EØS statsborgere ved andre nordiske landes repræsentationer her i landet der som udsendte tjenestemænd eller dermed ligestillede er omfattet af det pågældende nordiske lands lovgivning samt deres familiemedlemmer d ikke EØS statsborgere der er omfattet af et nordisk

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Bilag%204.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietBilag 5 - sum.dk
  af artikel 22 stk 1 litra a i Rådets forordning EØF nr 1408 71 i forbindelse med personer som får dialyse eller oxygenbehandling 2 og ud fra følgende betragtninger I henhold til artikel 22 stk 1 litra a i forordning EØF nr 1408 71 som ændret ved forordning EF nr 631 2004 af 31 marts 2004 har Den Administrative Kommission til opgave at opstille en fortegnelse over de naturalydelser som af praktiske årsager kræver en forudgående aftale mellem patienten og den enhed som yder behandlingen således at disse ydelser kan udredes under et midlertidigt ophold i en anden medlemsstat end den kompetente stat Denne aftale har til formål at fremme den frie bevægelighed for de berørte personer på forsvarlige sundhedsmæssige vilkår Den i artikel 22 stk 1 litra a omhandlede aftale har til formål at sikre kontinuiteten i den behandling som en forsikret har behov for under det midlertidige ophold i en anden medlemsstat På grund af dette mål er det vigtigste kriterium for definitionen af de naturalydelser som kræver en forudgående aftale mellem patienten og den enhed som leverer ydelserne i en anden medlemsstat den lægelige be handlings livsnødvendige karakter og den kendsgerning at denne behandling kun kan ydes på specialiserede medicinske afdelinger og eller af specialiseret personale og eller med specialudstyr En ikke udtømmende fortegnelse på grundlag af disse kriterier er vedlagt denne afgørelse TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE Al livsnødvendig lægelig behandling som kun kan ydes på specialiserede medicinske afdelinger og eller af specialiseret personale og eller med specialudstyr kræver i princippet en forudgående aftale mellem patienten og den enhed der yder den pågældende behandling for at sikre at behandlingen er til rådighed for den forsikrede under det midlertidige ophold i en anden medlemsstat En ikke udtømmende fortegnelse som er baseret på de i stk 1 anførte kriterier er

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Bilag%205.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietBilag 6 - sum.dk
  art 28 og 28 a Italien De italienske sundhedsmyndigheder har ikke kompetence til at indgå en aftale om afkald på refusion af udgifter til sygehjælp efter reglerne i EF forordning 1408 71 Aftalen mellem Danmark og Italien er derfor alene en aftale om særlige regler for gennemførelse af refusion efter EF forordningens regler Alle udgifter til sygehjælp ydet til sikrede fra Italien under ophold i Danmark skal derfor opkræves Når italienske sikrede flytter til Danmark og bliver berettiget til sundhedsydelser her i landet til udgift for den italienske syge for sikring dvs ved registrering i den danske bopælskommune ved blanket E 106 E 109 E 120 eller E 121 skal disse blanketter påtegnet af kommunen under pkt B sendes til Indenrigs og Sundhedsministeriet til registrering Ministeriet returnerer blanketterne til de italienske syge for sikringsmyndigheder Nederlandene Holland Aftalen med Nederlandene omfatter et afkald på alle udgifter til sygehjælp Undtaget er dog Udgifter til sygehjælp efter henvisning fra den anden stat E 112 jf EF forordningens art 22 stk 1 c og stk 3 samt ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme art 55 stk 1 c I forbindelse med den praktiske gennemførelse af refusion via blanket E 126 er det aftalt at amtskommunerne i løbet af året alene oplyser refusionsbeløbenes størrelse mens pengeoverførslen sker samlet ved årets udgang Se nærmere herom i Bilag 1 ndash Blanketvejledning ad blanket E 126 Endvidere er fastsat den særlige undtagelse at sygehjælp som er ydet en person i tidsrummet efter at en persons rettigheder ifølge EF forordningen er ophørt og indtil meddelelse herom er modtaget i det andet land skal betales af den stat hvis lovgivning den pågældende hidtil har været omfattet af For personer omfattet af dansk lovgivning som bor eller opholder sig i Nederlandene skal kommunerne derfor så hurtigt som muligt underrette den kompetente nederlandske institution når den pågældendes rettigheder ifølge EF forordningen ophører Endelig indeholder den dansk nederlandske aftale den særordning at 60 af rejsesygesikringens udgifter til sygehjælp der er ydet dansk sikrede under ophold i Nederlandene tilbagebetales til Danmark fra Nederlandene Portugal Aftalen med Portugal omfatter et afkald på alle udgifter til sygehjælp Undtaget er dog Udgifter til sygehjælp ydet efter henvisning fra den anden stat E 112 jf EF forordningens art 22 stk 1 c og stk 3 samt ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme art 55 stk 1 c Derudover indeholder den dansk portugisiske aftale den særregel at såfremt formalia i forbindelse med ydelse af en sygebehandling til en sikret fra den anden stat ikke har været i orden fx at en blanket ikke har været medbragt og den sikrede derfor er blevet afkrævet betaling i opholdsstaten så udbetales refusionsbeløbet endeligt af den sikredes bopælsstat efter hjemkomsten til denne Spanien I aftalen med Spanien er indeholdt en række undtagelser fra refusionsafkaldet Aftalen omfatter ikke afkald ved Udgifter til sygehjælp der er ydet efter at en sikret har fået tilladelse til at tage tilbage til sin tidligere bopælsstat eller til at flytte til en anden stat og få behandling af en eksisterende sygdom eller graviditet

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Bilag%206.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietBilag 7 - sum.dk
  og Nordirland Gibraltar Hebriderne Isle of Wight Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig EØS lande Island Norge Liechtenstein Schweiz efter en særlig aftale med rdquo de gamle rdquo EU lande Sidst opdateret 21 09 2009 Til top Publikationsmenu Forrige Næste Præsentation 1 Indledning 2 Generelt om 1408 71 og 574 72 3 Opnåelse af ret til sygehjælp 4 Sygehjælpsrettigheder ved bopæl uden for den kompetente stat 5 Sygehjælpsrettigheder ved ophold uden

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Bilag%207.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietBilag 8 - sum.dk
  UK Kanaløerne Jersey Guernsey m v UK Mayotte Saint Pierre Miquelon F Monaco Montserrat UK Ny Caledonien F Pitcairn UK San Marino Sandwich Øerne UK Sct Helena UK South Georgia UK Turks Caico Island UK Vatikanet Wallis Futuna Øerne F Sidst opdateret 21 09 2009 Til top Publikationsmenu Forrige Næste Præsentation 1 Indledning 2 Generelt om 1408 71 og 574 72 3 Opnåelse af ret til sygehjælp 4 Sygehjælpsrettigheder ved

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Bilag%208.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietBilag 9 - sum.dk
  top Publikationsmenu Forrige Næste Præsentation 1 Indledning 2 Generelt om 1408 71 og 574 72 3 Opnåelse af ret til sygehjælp 4 Sygehjælpsrettigheder ved bopæl uden for den kompetente stat 5 Sygehjælpsrettigheder ved ophold uden for den kompetente stat 6 Sygehjælpsrettigheder for forskellige persongrupper 7 Sygehjælp til sikrede der rejser for at få behandling i udlandet 8 Ydelser ved dødsfald 9 Manglende dokumentation registrering i bopælstaten og underetningsregler 10 Refusion

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Bilag%209.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietBilag 10 - sum.dk
  Dublin 2 Irland Island Tryggingastofnun Ríkisins Laugavegur 114 150 Reykjavik Island Italien Ministero della Salute Dipartimento Tutela Salute Umana e dei Rapporti Internazionali Direzione Generale della Prestazioni sanitarie e medico legali Ufficio III Piazzale dell rsquo Industria 20 00144 Rom Italien Letland Health Compulsory Insurance State Agency 25 Baznicas Street 1010 Riga Letland Litauen State Patient Fund Under Ministry of Health Gerosios Vilties str 1A 2009 Vilnius Litauen Liechtenstein Office of National Economy Insurances 9490 Vaduz Liechtenstein Luxembourg L rsquo Union des Caisse de maladie 125 route d rsquo Esch 1471 Luxembourg Luxembourg Malta Ministry of Health 15 Palazzo Castallania Merchants Street Valletta CMR 02 Malta Nederlandene Holland College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Nederland Nordirland Department of Health and Social Services Overseas Branch Castle Buildings Stormont Belfast Northern Ireland Norge Folketrygdekontoret for utenlandssaker Postboks 8138 Dep 0033 Oslo Norge Polen Headquarter of The National Health Fund ul Grójecka 186 02 390 Warszawa Polen Portugal Departamento De Relacoes Internacionais E Convencoes De Seguranca Social Rua da Junqueira 112 Apartado 3972 1302 Lissabon Codex Portugal Schweiz Gemeinsame Einrichtung KVG Gibelinstrasse 25 Postfach 4503 Solothurn Schweiz Slovakiet Úrad pre dohÐad nad zdravotnou starostlivosGou Health Care Supervision Authority Odbor medzinárodných vzGahov a zúþtovania Department of international relations and clearance Grösslingova 5 SK 812 62 Bratislava Slovakiet Slovenien Zavod za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije Direkcija Miklo scaron iþeva 24 1000 Ljubljana Slovenien Spanien Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Secretaria General Para la Seguridad Social Subdirection Nacional General de Gestion Padre Damian 4 Madrid 28036 Spanien Storbritannien Department for Work and Pensions The Pension Service Tyneview Park Medical Benefits Newcastle upon Tyne NE98 1ba England Sverige Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för vårdersättning 103 51 Stockholm Sverige Tjekkiet Centrum mezistátních úhrad Center for internationale refusioner Nám W Churchilla 2 113 59 Praha 3 Tjekkiet Tyskland

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Bilag%2010.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive