archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og Ældreministeriet1. Medicinudvalgets nedsættelse og kommisorium - sum.dk
  140 stk 4 fastsætter ministeren for sundhed og forebyggelse nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud Bestemmelsen er udmøntet i bekendtgørelse nr 1266 af 5 december 2006 om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus Efter bekendtgørelsens 4 har patienter der har et lægefagligt begrundet behov for almindelig genoptræning efter udskrivning fra et sygehus ret til at vælge mellem de genoptræningstilbud som bopælskommunen har etableret ved egne institutioner eller som bopælskommunen yder via en eller flere leverandører på grundlag af særlig aftale herom Patienter der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra et sygehus har desuden ret til at vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner Patienter har derimod ikke mulighed for at vælge genoptræningstilbud som andre kommuner tilbyder egne borgere via en eller flere leverandører på grundlag af særlig aftale herom En kommunes genoptræningsinstitution kan af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage fritvalgspatienter der har bopæl i en anden kommune herunder hvis institutionen har væsentlig længere ventetider til genoptræning end andre kommunale genoptræningsinstitutioner og hvis væsentlige hensyn til patienter fra egen kommune ellers vil blive tilsidesat Bopælskommunen skal ved den første kontakt til patienten informere patienten om muligheden for at vælge mellem fagligt relevante genoptræningstilbud i bopælskommunen og i andre kommuner 9 1 2 Frit valg mellem genoptræningstilbud i det regionale sygehusvæsen Sundhedslovens regler om frit sygehusvalg omfatter også patientens valg af sygehus hvis patienten i medfør af patientens genoptræningsplan er henvist til at modtage specialiseret genoptræning i det regionale sygehusvæsen efter udskrivning fra sygehus Reglerne om frit sygehusvalg indebærer at hvis en patient efter udskrivning fra et sygehus har behov for specialiseret genoptræning i det regionale sygehusvæsen så kan patienten vælge at modtage den ambulante genoptræning på bopælsregionens eller andre regioners sygehuse og visse specialsygehuse Regionerne har dermed en forpligtelse til at yde genoptræning til udenregionspatienter der har et lægefagligt begrundet behov for specialiseret ambulant genoptræning på et sygehus Regionssygehuset er forpligtet til at yde genoptræning til udenregionspatienter efter samme retningslinjer som regionen yder genoptræning til egne patienter herunder skal patienterne indplaceres på en eventuel venteliste ud fra en konkret vurdering af patientens genoptræningsbehov og efter de samme kriterier som patienterne fra bopælsregionen En sygehusafdeling kan dog af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage fritvalgspatienter der har bopæl i en anden region herunder hvis afdelingen har væsentligt længere ventetider til den pågældende behandling end andre afdelinger og hvis væsentlige hensyn til patienter fra egen region ellers vil blive tilsidesat En patient som ønsker at blive henvist til et sygehus i sin bopælsregion men som bor uden for sygehusets optageområde kan ligeledes afvises af sygehuset på grund af kapacitetsmæssige hensyn 9 2 Frit valg til vederlagsfri fysioterapi Personer der er henvist til vederlagsfri fysioterapi kan frit vælge mellem at modtage fysioterapien hos en praktiserende fysioterapeut eller ved tilbud om vederlagsfri fysioterapi som bopælskommunen evt har etableret ved egne institutioner eller som bopælskommunen har indgået aftale med private institutioner om Personen kan som udgangspunkt også vælge tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved andre kommuners

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_traening_regioner_kommuner2009/Kapitel%209.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og Ældreministeriet1. Medicinudvalgets nedsættelse og kommisorium - sum.dk
  i eller uden for kommunen regionen Hvis genoptræningsstedet derimod er valgt efter reglerne om patienternes frie valg på genoptræningsområdet er der en begrænset ret til befordringsgodtgørelse Bopælskommunen er da alene forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse svarende til det patienten ville have været berettiget til hvis vedkommende var behandlet på det behandlingssted som kommunen eller regionen specialiseret ambulant genoptræning ville have henvist til efter sine visitationskriterier Dette gælder uanset om det valgte behandlingssted ligger i eller uden for kommunen regionen Hvis en patient der modtager befordring eller befordringsgodtgørelse efter bekendtgørelsens regler har behov for ledsagelse på grund af sin alder eller helbredstilstand har ledsageren ligeledes ret til befordring eller befordringsgodtgørelse Det er kommunalbestyrelsen i patientens bopælskommune der er forpligtet til at yde befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning efter udskrivning fra sygehus Bopælskommunen kan aftale med regionen at befordring til specialiseret genoptræning der efter udskrivningen skal finde sted på sygehus varetages af regionen for bopælskommunens regning 10 2 Befordring til fysioterapi efter sundhedsloven Der ydes ikke efter sundhedsloven befordring til tilskudsberettiget behandling hos fysioterapeut efter lægehenvisning 67 eller til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 140a Baggrunden herfor er at sundhedsloven alene indeholder regler om befordring eller befordringsgodtgørelse til behandling hos alment praktiserende læge praktiserende speciallæge sygehusbehandling samt til genoptræning efter udskrivning fra sygehus når der i forbindelse med udskrivningen er udarbejdet en genoptræningsplan Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven er udtømmende 10 3 Befordring ved træning efter serviceloven Serviceloven fastsætter følgende 117 Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler Stk 2 Kommunalbestyrelsens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed En afgørelse om kommunalt træningstilbud efter servicelovens regler giver borgeren ret til et vederlagsfrit tilbud om træning Der er ikke i serviceloven hjemmel til at forpligte kommunalbestyrelsen til at sørge for vederlagsfri befordring til og fra træningstilbuddet Hvis kommunen tilbyder transport til og fra træningstilbuddet kan kommunen opkræve betaling for de faktiske omkostninger forbundet med transporten Efter servicelovens 117 kan kommunerne yde tilskud til personer som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler Der er således mulighed for at yde befordringstilskud til alle personer der på grund af en varigt nedsat funktionsevne ikke kan benytte offentlige transportmuligheder Det er kommunalbestyrelsen der efter en konkret individuel behovsvurdering træffer afgørelse om hvorvidt der skal ydes tilskud til befordring f eks til og fra et træningstilbud Kommunalbestyrelsen i hver kommune tilrettelægger selv efter hvilke retningslinjer og i hvilket omfang tilskud bør ydes Den træffer desuden beslutning om hvordan hjælpen til den enkelte skal gives herunder om der skal træffes aftale med et transportselskab eller lignende eller om den pågældende selv skal kunne vælge Der kan derfor være forskel på den hjælp den pågældende modtager fra kommune til kommune Kommunalbestyrelsen kan f eks vælge at yde tilskud efter 117 i de tilfælde hvor befordringsomkostningerne for den enkelte borger er så store at det kan

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_traening_regioner_kommuner2009/Kapitel%2010.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet1. Medicinudvalgets nedsættelse og kommisorium - sum.dk
  modtaget ydelsen Dog kan en afgørelse truffet af bopælskommunen om hvorvidt en sikret kan få tilskud til vederlagsfri fysioterapi eller vederlagsfri genoptræning der er købt eller leveret i et andet EU EØS land inden 4 uger efter at sikrede har fået meddelelse om afgørelsen indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn jf 6 og 10 i lov nr 547 af 24 juni 2005 om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Klagen sendes til bopælskommunen der har truffet afgørelsen Kommunen skal herefter vurdere om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold Kan kommunen ikke give klageren medhold skal kommunen sende klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan tage stilling til om sikrede i henhold til bekendtgørelsen har ret til tilskud til en vare eller tjenesteydelse der er købt eller leveret i et andet EU EØS land Patientklagenævnet kan ikke tage stilling til andre spørgsmål som alene hører under kommunalbestyrelsens kompetence herunder f eks kommunalbestyrelsens skønsmæssige vurdering af behovet for omfanget af en ydelse og det på grundlag heraf beregnede tilskud til genoptræning søgt i et andet EU EØS land Patientforsikringens dækningsområde Der kan ydes erstatning efter reglerne om patientforsikring i kapitel 3 i lov nr 547 af 24 juni 2005 om klage og erstatningsadgang til patienter eller efterladte til patienter som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse behandling el lign Dækningsområdet omfatter også genoptræning der er foretaget på et sygehus eller på vegne af dette samt genoptræning af autoriserede sundhedspersoner i forbindelse med levering af kommunale genoptræningsydelser efter sundhedsloven 140 herunder genoptræningsydelser der er leveret på vegne af den enkelte kommune Dækningsområdet omfatter også praktiserende autoriserede sundhedspersoner herunder praktiserende fysioterapeuter der leverer fysioterapi efter sundhedslovens 67 og 140 a 11 2 Sociallovgivningen Efter den sociale lovgivning er det kommunen som træffer afgørelse i sociale sager efter en konkret individuel vurdering Det er kommunalbestyrelsen der fastlægger kommunens serviceniveau og således beslutter indholdet og omfanget af hjælpen inden for lovgivningens rammer Når kommunen har truffet afgørelse i en sag kan borgeren klage over kommunens afgørelse hvis pågældende er utilfreds med afgørelsen Borgeren skal klage inden fire uger efter at kommunens afgørelse er modtaget og klagen skal sendes til kommunen Når der klages over kommunens afgørelse har kommunen fire uger til at vurdere sagen igen Kommunen skal sende klagen videre til Det Sociale Nævn hvis kommunen ikke giver borgeren medhold i klagen En borger kan også klage til det sociale nævn hvis kommunerne ikke har overholdt de regler der gælder for behandling af sociale sager Efter reglerne om behandling af sociale sager har borgeren ret til at se akterne i sin sag og ret til at udtale sig om alle nye oplysninger som kommunen har indhentet for at kunne behandle pågældende sag Borgeren har også ret til at få en fyldestgørende begrundelse for kommunens afgørelse hvis pågældende ikke får den ydelse som der er søgt om Klager over kommunens afgørelser om genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens bestemmelser kan således indbringes for det sociale

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_traening_regioner_kommuner2009/Kapitel%2011.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet1. Medicinudvalgets nedsættelse og kommisorium - sum.dk
  komplikationer Genoptræning af patienter med kroniske lidelser som ikke kræver tæt samarbejde med speciallæge f eks Kronisk obstruktiv lungelidelse KOL Osteoporose eller Dissemineret Sclerose I det følgende beskrives et patientforløb der skal illustrere at det ikke alene er diagnosen men ofte sygdommens sværhedsgrad og eventuelle komplikationer der bliver afgørende for om patienten efter udskrivning fra sygehus skal have et tilbud om ambulant specialiseret genoptræning i sygehusvæsenets regi En kvinde skal have en knæprotese Efter operationen viser det sig at hun danner arvæv i en særdeles aggressiv grad der hurtigt giver en meget ringe bevægelighed i knæet og det bliver nødvendigt at re operere patienten For at fastholde den bevægelighed der opnås under operationen kræver det en specialiseret uhyre intensiv genoptræning der igangsættes umiddelbart og som fastholdes de første uger efter operationen Patienten træner med fysioterapeut flere gange dagligt alle ugens dage Som led i den intensive genoptræning ligger patienten hele døgnet i en såkaldt knæ maskine der bøjer og strækker knæet Patienten udskrives fra sygehuset efter nogen tid med et lægefagligt begrundet behov for at fortsætte genoptræningen efter udskrivelse Der udarbejdes derfor en genoptræningsplan Det vurderes at patientens genoptræning skal foregå på sygehuset idet fysioterapeuten i samråd med den opererende læge løbende skal justere træningen i forhold til lægens skøn af hvad det opererede knæ kan tåle Da immobiliseringen i forbindelse med operationen har medført en generel svækkelse af patientens øvrige muskler og led indeholder genoptræningen sideløbende med den specifikke træning af knæet også en generel genoptræning af kroppen Efter nogle uger er der ikke længere behov for den specialiserede ambulante genoptræning på sygehuset men der er fortsat et lægefagligt begrundet behov for genoptræning og patienten overgår til fortsat genoptræning i kommunalt regi I det følgende beskrives et patientforløb der skal illustrere at det at patienten bliver fulgt ambulant på

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Vejledning_om_traening_regioner_kommuner2009/Bilag1.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPatientkontorer, rådgivning og vejledning - sum.dk
  og servicedeklarationer m m Patientkontorerne vejleder også om de nationale samt de europæiske regler for behandling i udlandet Patientkontorerne skal bistå patienter der ønsker at benytte det frie eller udvidede frie sygehusvalg m v med at finde et sygehus der kan varetage den pågældende behandling og med at få en viderehenvisning dertil Patientkontorerne skal bidrage til at der sker afklaring af eventuelle misforståelser mellem patienter og sundhedspersoner i forbindelse med patientbehandlingen Patientkontorerne skal også bistå med vejledning og rådgivning om andre patientrettigheder herunder reglerne på klage og erstatningsområdet Patientkontorerne kan modtage alle klager og henvendelser vedrørende patientrettigheder og skal efter anmodning bistå med at udfærdige og fremsende henvendelser til rette myndighed Patientkontorerne skal fx hjælpe patienter med videresendelse og udformning af klager eller erstatningskrav til rette myndighed Man kan indgive klage om alle forhold i sundhedsvæsenet til patientkontoret inden for den gældende klagefrist Klager anmeldelser m v som sendes til patientkontoret anses for indgivet hos rette myndighed på det tidspunkt hvor de modtages i patientkontoret Man kan også sende klagen direkte til de enkelte klage eller erstatningsmyndighed Med en patients mundtlige eller skriftlige samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til patientvejledere på patientkontorerne om patientens helbredsforhold øvrige rent private forhold og

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Patientvejledning/Patientkontorer.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietPatientkontorernes kontaktoplysninger - sum.dk
  Klager over sundhedsvæsenet Erstatning Behandling i udlandet Tilskud til ydelser Udredningsret Aktindsigt Sundhedspersoners tavshedspligt Livsforlængende behandling livstestamente Organdonation Information og samtykke Høreapparater Sundhedsvæsnet Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Her finder du en oversigt over regionernes patientkontorer hvor du kan få mere at vide om dine patientrettigheder Region Hovedstaden Enhed for patientvejledning Tlf 38 64 99 00 Mail fritvalg rh regionh dk Amager Hospital Tlf 38 66 66 31 Mail patientkontoramager regionh dk Bispebjerg Hospital Tlf 38 66 66 32 Mail patientkontorbispebjerg regionh dk Bornholms Hospital Tlf 38 66 66 33 Mail patientkontorbornholm regionh dk Frederiksberg Hospital Tlf 38 66 66 34 Mail patientkontorfrederiksberg regionh dk Gentofte Hospital Tlf 38 66 66 36 Mail patientkontorgentofte regionh dk Glostrup Hospital Tlf 38 66 66 37 Mail patientkontorglostrup regionh dk Herlev Hospital Tlf 38 66 66 40 Mail patientkontorherlev regionh dk Hvidovre Hospital Tlf 38 66 66 42 Mail patientkontorhvidovre regionh dk Nordsjællands Hospital Fredrikssund Tlf 38 66 66 35 Mail patientkontorfrederikssund regionh dk Nordsjællands Hospital Hillerød Tlf 38 66 66 41 Mail patientkontorhillerod regionh dk Rigshospitalet Tlf 38 66 66 44 Mail patientkontorrigshospitalet regionh dk Region Sjælland Tlf 70 15 50 01 Mail patientvejledningen regionsjaelland dk Region Nordjylland Tlf 97

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Patientvejledning/Adresser-tflnumre-og-mail.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietErstatningsordning for nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer - sum.dk
  tavshedspligt Livsforlængende behandling livstestamente Organdonation Information og samtykke Høreapparater Sundhedsvæsnet Sygdomme Psykiatri Forebyggelse Medicin og apoteker Sundhedskvalitet Hvis du er nyre knoglemarvs eller leverdonor kan der ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mens du gennemgår forundersøgelser transplantation og efterkontrol Hvis du er donor kan der ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste m v i forbindelse med afgivelse af nyre afgivelse af knoglemarv afgivelse af lever og eller forundersøgelse samt i forbindelse med

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Erstatning/Erstatning-nyre-knoglemarvs-leverdonorer.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietErstatning for patientskade - sum.dk
  erstatningsregler Du er omfattet af patienterstatningsordningen Hvis du er patient på et offentligt eller privat sygehus herunder også ved skader opstået ved behandling i ambulance Hvis du er donor herunder bloddonor og organdonor o lign Hvis du deltager i medicinske forsøg forudsat at forsøget udføres under direkte ansvar af et sygehus en statslig højere uddannelsesinstitution eller en privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson Hvis du bliver undersøgt behandlet eller plejet hos privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner Hvis du i forbindelse med behandling af livstruende kræft eller hjertesygdomme oplever fejl ved Sundhedsstyrelsens behandling af sagen Du kan få erstatning hvis der er sket en skade og denne med overvejende sandsynlighed er forårsaget på følgende måde Hvis en erfaren specialist ville have handlet anderledes og dermed undgået skaden Hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur og redskaber mv Hvis skaden kunne være undgået ved hjælp af en anden lige så effektiv behandlingsteknik eller metode Hvis skaden er meget sjælden og alvorlig i forhold til den sygdom du behandles for og dermed går ud over hvad du med rimelighed bør tåle Erstatningsordningen gælder kun hvis erstatningsbeløbet overstiger 10 000 kr Donorer og raske forsøgspersoner kan få erstatning for alle skader hvis blot skaden skyldes behandlingen Hvad

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Erstatning/Erstatning%20for%20patientskade.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive