archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietAfløbsforsikring - sum.dk
  virker efter overenskomst ikke har ydernummer har ikke efter den 1 september 2013 fået alle patientskadeerstatninger finansieret af det offentlige Spørgsmål Jeg er praktiserende øjenlæge i en delepraksis ydernummeret deles af to speciallæger men udtræder af den 1 juli 2014 Derefter overtager min kompagnon min halvdel af praksissen og ydernummeret Vores praksis har tegnet den lovpligtige patientforsikring men jeg er i tvivl om jeg skal tegne en afløbsforsikring gældende efter

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhedsprofessionelle/Forskringspligten/Spoergsmaal-svar/Afloebsforsikring.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietAfskaffelse af egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning m.v. - sum.dk
  egenbetaling for behandling af barnløshed sterilisation og refertilisation i det offentlige sundhedsvæsen fra 1 januar 2012 Folketinget har d 21 december 2011 vedtaget L 37 som udmønter regeringens og Enhedslistens aftale om finansloven for 2012 om at afskaffe egenbetaling for behandling af barnløshed sterilisation og refertilisation i det offentlige sundhedsvæsen fra 1 januar 2012 Det betyder at behandling af barnløshed sterilisation og refertilisation i det offentlige sundhedsvæsen foretaget fra 1 januar 2012 ikke er omfattet af egenbetaling Pr 1 januar 2012 er den særlige øgede egenbetaling på lægemidler som anvendes til fertilitetsbehandling også ophævet For så vidt angår afskaffelsen af den forøgede egenbetaling på lægemidler som anvendes til fertilitetsbehandling er der med lovforslaget fastsat nogle overgangsbestemmelser med henblik på at undgå at der er personer der som følge af lovforslaget bliver stillet ringere end efter de gældende regler Du kan læse mere om overgangsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside For god ordens skyld kan det oplyses at ophævelsen af reglerne om egenbetaling ikke påvirker det fastsatte serviceniveau i lov om kunstig befrugtning Det følger heraf at regionsrådene på deres sygehuse kun må yde behandling med kunstig befrugtning til enlige kvinder der ikke har børn og par der ikke har fælles børn En

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2011/November/orientering.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAfsnit 1 - sum.dk
  resultater Det er centralt at der sker en udbredelse af viden og bedste praksis i sundhedsvæsenet til gavn for patienten og den samlede ressourceanvendelse Øget gennemsigtighed og udbredelse af gode resultater skal sikre at der samlet set opnås mere sundhed for såvel de økonomiske som de personalemæssige ressourcer i sundhedsvæsenet Udbredelse af viden om bedste praksis både for de enkelte regioner og sygehuse imellem er et vigtigt redskab til at forbedre indsatsen og anvende de samlede ressourcer i sygehusvæsenet mere effektivt Regionernes styring på sygehusområdet bør således i endnu højere grad end det allerede sker i dag rettes mod omkostningseffektive behandlinger der samtidig kan gavne patienterne i form af kortere indlæggelsestid færre genindlæggelser og øget ambulant behandling I denne pjece præsenteres en række centrale indikatorer der kan anvendes som led i styringen på sygehusområdet Indikatorerne omfatter bl a andel ambulant behandling indlæggelsestid genindlæggelsesomfang samt gennemsnitlige behandlingsomkostninger og skal bidrage til at illustrere de indbyrdes forskelle i resultater mellem regioner og sygehuse samt på behandlingsniveau Enkelte relevante indikatorer opgøres ligeledes på kommunalt niveau fordi kommunerne deler ansvaret med regionerne i forhold til at sikre at patienterne bliver hjemtaget fra sygehusene og ikke bliver genindlagt Regeringen vil fremadrettet løbende offentliggøre indikatorerne i

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Oeget_fokus_paa_de_gode_resultater/Afsnit%201.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAfsnit 2 - sum.dk
  er der udarbejdet et katalog over indikatorer på regions sygehus og behandlingsniveau 1 jf bilag 1 Indikatorkataloget indeholder i første omgang en samling af otte centrale indikatorer der hver er opgjort på regions sygehus og behandlingsniveau Enkelte relevante indikatorer er ligeledes opgjort på kommunalt niveau Tre af indikatorerne vedrører anvendelse af ambulant behandling indlæggelsestider og genindlæggelser Disse indikatorer repræsenterer en konkret måde hvorpå der kan opnås bedre resultater til gavn for patienten og en bedre ressourceanvendelse Der er med andre ord tale om indikatorer for omkostningseffektive behandlinger Eksempelvis vil udbredelse af accelererede patientforløb resultere i kortere indlæggelsestider ved at behandlingsforløbet optimeres samtidig med at den foretages mere skånsomt til fordel for patienten jf boks 2 1 Der kan desuden gøres en indsats både i kommunerne og på landets sygehuse i forhold til at minimere omfanget af sengedage hvor der ikke sker reel behandling mens patienten er indlagt Det gælder både på de kirurgiske og medicinske afdelinger Tilsvarende vil andelen af genindlæggelser kunne reduceres Det gælder særligt de genindlæggelser der fx skyldes infektioner eller som kunne være undgået ved et tættere samarbejde mellem sygehus og kommune eller via en mere fokuseret indsats i hjemmeplejen Her har en meget fokuseret og målrettet indsats mellem kommuner og regioner vist sig at have betydelig effekt jf boks Indikatorkataloget indeholder desuden opgørelse af produktivitet på regions og sygehusniveau 2 Der findes ikke tilsvarende opgørelser af produktivitet på afdelingsniveau eller behandlingsniveau Produktivitet opgøres traditionelt ved omkostningsbrøk metoden som er et udtryk for forholdet mellem input og output målt ved hhv sygehusenes driftsomkostninger og deres aktivitet vægtet med DRG taksterne produktionsværdi På behandlingsniveau anvendes en opgørelse af de gennemsnitlige behandlingsomkostninger Derved synliggøres enhedsomkostningerne ved en behandling for det enkelte sygehus Sygehuset kan derved sammenholde sine omkostninger med de landsgennemsnitlige og de øvrige sygehuses omkostninger for nøjagtig den

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Oeget_fokus_paa_de_gode_resultater/Afsnit%202.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAfsnit 3 - sum.dk
  patienterne bliver hjemtaget fra sygehusene når de er færdigbehandlede og at sikre at uhensigtsmæssige genindlæggelser undgås Derfor er indikatorer for den gennemsnitlige indlæggelsestid og andel genindlæggelser også opgjort på kommuneniveau Opgørelserne på kommuneniveau er således også er et redskab for kommunerne i forhold til at sikre bedre udskrivningsforløb til gavn for patienterne Tabel 3 1 viser indikatorer for omkostningseffektiv behandling herunder andel ambulant behandling indlæggelsestid og andel genindlægger på regionsniveau i 2008 Der er en spredning på tværs af regionerne i indikatorerne for de omkostningseffektive behandlinger i 2008 i form af andel ambulant behandling indlæggelsestid og andel genindlæggelser jf tabel 3 1 Ligeledes er der også en variation mellem regionernes produktivitetsniveau for 2008 på op til 9 pct point 3 Det bemærkes at opgørelsen på regionsniveau ikke indfanger størrelsen af den variation omkring regionsgennemsnittet der kan være mellem sygehusene inden for hver enkelt region Betragtes de tre resultatindikatorer i form af andel ambulant behandling gennemsnitlig indlæggelsestid og andel genindlæggelser på sygehusniveau ses der en væsentlig større spredning i indikatorerne end på regionsniveau jf figur 3 2 3 4 Ved at betragte indikatorerne på et lavere aggregeringsniveau opnås der således et mere nuanceret billede Spredningen på tværs af sygehusene indikerer at der er potentiale for at sygehusene kan lære af de sygehuse der klarer sig bedre på de pågældende områder Generelt skal variationerne mellem sygehusene ses i forhold til at der er forskel på organiseringen af sundhedsvæsenet på tværs af regioner herunder også brugen af speciallægepraksis mv Der skal således tages forbehold for forskelle i sygehusenes produktionsforhold ved en sammenligning af sygehusenes overordnede resultater Figur 3 2 viser variationen i anvendelsen af ambulant behandling på tværs af sygehusene Det skal bemærkes at en del af spredningen også skyldes forskelle i sygehusenes produktionsforhold fx vil fri klinikker der kun udfører ambulante operationer

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Oeget_fokus_paa_de_gode_resultater/Afsnit%203.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAfsnit 4 - sum.dk
  1 indikerer at der er forskel i tilrettelæggelsen af patientbehandlingen Den egentlige forklaringen herpå giver sammenligningen ikke i sig selv et direkte svar på men den giver et godt grundlag for at sætte fokus på områder der med fordel kunne ses nærmere på Figur 4 1 viser en variation i forhold til landsgennemsnittet for indlæggelsestid ambulant behandling og genindlæggelser samt på de gennemsnitlige behandlingsomkostninger for kolonkirurgisk behandling på tværs af fem af landets største sygehuse Det fremgår at der er stor spredning på de forskellige indikatorer samt på de gennemsnitlige behandlingsomkostninger Det bemærkes at der tilstræbes en høj andel ambulant behandling mens der derimod tilstræbes en lav gennemsnitlig indlæggelsestid og andel af genindlæggelser Omkostningerne til behandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom KOL varierer ligeledes på tværs af landets sygehuse Således ligger de gennemsnitlige omkostninger på f eks Aalborg Sygehus ca 30 pct over landsgennemsnittet mens de på Århus Sygehus ligger ca 30 pct under jf figur 4 1 Det fremgår af figuren at Århus Sygehus har en ambulantandel over landsgennemsnittet mens omkostninger indlæggelsestid og andelen af genindlæggelser for behandling af KOL patienter ligger under landsgennemsnittet Det illustrerer at der kan leveres gode behandlingsresultater til gavn for patienten samtidig med en effektiv ressourceanvendelse og kan således danne grundlag for at andre sygehuse lærer af erfaringerne på Århus Sygehus Bedste praksis takster I dag anvendes DRG takster som udgangspunkt for afregning og styring mv i det offentlige sygehusvæsen DRG taksten er beregnet som de gennemsnitlige behandlingsomkostninger på de offentlige sygehuse DRGtaksten er således en gennemsnitsbetragtning og der vil være mange offentlige sygehuse som kan udføre en behandling for en lavere omkostning end 100 pct af DRG taksten Frem for DRG taksten kunne et mere retvisende udgangspunkt for at sammenligne behandlingsomkostninger på tværs af sygehuse være målet for hvad det koster at

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Oeget_fokus_paa_de_gode_resultater/Afsnit%204.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om den fremtidige fysioterapeutiske indsats for handicappede - sum.dk
  svært fysisk handicap som alene sclerosepatienter havde haft siden 2001 En sådan dispensation ville i givet fald være relevant for store grupper af patienter og Sundhedsstyrelsen kunne ikke ud fra en faglig synsvinkel argumentere for at dispensation fra kriteriet om et svært fysisk handicap begrænses til en enkelt eller to diagnosegrupper Denne synliggørelse af kriterierne for at opnå vederlagsfri fysioterapi og ophævelsen af den særlige dispensation for sclerosepatienterne har betydet at nogle patienter som tidligere fik fysioterapi vederlagsfrit nu er gledet ud af den vederlagsfri ordning Heraf kan nogle uberettiget være gledet ud Den gældende lovgivning indeholder kommunale træningsforpligtelser efter serviceloven og både kommunale og regionale træningsforpligtelser efter sundhedsloven Ministeriets arbejdsgruppe vedrørende genoptræning pegede i 2006 på at der eksisterer en risiko for kassetænkning mellem de kommunale træningsforpligtelser efter serviceloven og de kommunale og regionale træningsforpligtelser efter sundhedsloven Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at foretage nogle omlægninger af den fysioterapeutiske indsats for handicappede Disse omlægninger har været drøftet med De Samvirkende Invalideorganisationer som tilslutter sig indholdet Det overordnede hensyn med omlægningen er at skabe en sammenhængende og effektfuld opgaveløsning som er klar og gennemskuelig for borgeren og baseret på en sundhedsfaglig vurdering Regeringen og Dansk Folkeparti er på denne baggrund enige om at der bl a er behov for at samle myndighedsansvaret for fysioterapi og træning til handicappede i kommunerne fra den 1 januar 2008 med det formål at skabe en kvalitetsforbedring og en bedre anvendelse af ressourcerne undersøge mulighederne for at samle dette myndighedsansvar i én lov I lyset af at nogle patienter er gledet ud af ordningen er parterne enige om at der er behov for en 3 vej med adgang til vederlagsfri fysioterapi som udgangspunkt i form af holdtræning Derfor udvides tilbudet om holdtræning til at omfatte personer med sygdomme som indebærer et forudsigeligt tab

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Praksissektoren/2007/April/Aftale_mellem_regeringen_og_Dansk_Folkeparti.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAftale om den fremtidige indsats for røgfri miljøer - sum.dk
  Nyheder Nyheder Aftale om den fremtidige indsats for røgfri miljøer Læs højt Del siden Udskriv siden Navigation Nyheder Nyheder Pressekontakt Om hjemmesiden Privatlivspolitik Abonner på nyheder Lovstof Publikationer 29 11 2006 Aftale om den fremtidige indsats for røgfri miljøer Regeringen Venstre og Det Konservative Folkeparti samt Socialdemokraterne Dansk Folkeparti SF og Enhedslisten har den 21 november 2006 indgået aftale om den fremtidige indsats for røgfri miljøer Læs om aftalen om

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forebyggelse/2006/November/aftale_om_den_fremtidige.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive