archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietAstrid Krag: Kommuneaftale styrker behandlingen af kronikere og ældre medicinske patienter - sum.dk
  sygehusene og egen læge For dem er det afgørende at de oplever et sammenhængende patientforløb og ikke falder ned mellem to stole når de eksempelvis udskrives fra sygehusene Derfor er jeg glad for at aftalen for næste års økonomi i kommunerne er med til at sikre at sundhedsvæsenet i højere grad fungerer som en helhed og at alle arbejder tæt sammen om forebyggelse og behandling af den enkelte patient siger sundhedsminister Astrid Krag Den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne styrkes med 300 mio kr Midlerne anvendes som led i udmøntningen af sundhedsaftalerne og anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser Det er særligt til gavn for personer med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter som ofte er i kontakt med både kommune sygehus og almen praksis For at understøtte sammenhæng og samarbejde yderligere er parterne enige om at der er behov for en række tiltag 5 sundhedsaftaler frem for 98 Styrket almen praksis Synlighedsreform fokus på og synlighed om resultater S tyrket kommunal indsats på det psykiatriske område Endelig er regeringen KL og Danske Regioner enige om at opstille 4 konkrete mål for den patientrettede forebyggelsesindsats

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Kommunale_sundhedsopgaver/2013/Juni/Kommuneaftale-styrker-behandlingen-af-kronikkere-og-aeldre-medicinske-patienter.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAstrid Krag: Kommuner, borgergrupper og eksperter skal inddrages - sum.dk
  Krag På mødet gav ministeren en status på arbejdet med de tre løsningsmuligheder som dels følger af Folketingets beslutning fra 2003 om afviklingen af de nukleare anlæg på Risø dels et ønske fra partier som repræsenterer et betydeligt flertal i Folketinget Et slutdepot hvor affaldet kan opbevares forsvarligt og permanent Muligheden for deponering af alt affaldet i udlandet Et mellemlager hvor Risø affaldet kan opbevares i ca 100 år Op til mødet har borgmestrene foreslået at der bliver nedsat en kommission bestående af blandt andre eksperter med international erfaring til at vurdere hvilken løsning der er den mest optimale Det er Astrid Krag ikke umiddelbart indstillet på men hun deler kommunernes ønske om at inddrage eksperter udefra inden der træffes endelige afgørelser om et slutdepot eller mellemlager Vi skal være helt sikre på at den løsning som Folketinget siger ja til engang i fremtiden er miljømæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig Derfor er jeg fuldstændig enig med borgmestrene i at vi skal tage os den fornødne tid til at undersøge alle relevante løsningsmuligheder og inddrage uafhængige eksperter men det mener jeg også sagtens kan lade sig gøre uden at nedsætte en kommission Det helt afgørende for regeringen er at den løsning Folketinget ender med at vælge er helt fuldstændigt betryggende for både mennesker og miljø siger sundhedsministeren Fakta Hvor i processen er vi nu Strategisk miljøvurdering tidligst færdig i 2014 Siden borgmestrenes sidste møde med ministeren i februar har Sundhedsministeriet afholdt et udbud på opgaven med at udarbejde en strategisk miljøvurdering af de seks lokaliteter hvor der potentielt kan etableres et slutdepot Af udbuddet fremgår det blandt andet at kommuner og borgere i de berørte områder skal inddrages i miljøvurderingen også ud over hvad lovgivningen kræver Eksportmuligheden undersøges fortsat Sundhedsministeriet har desuden i maj bedt Udenrigsministeriet i samarbejde med Dansk Dekommissionering om

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Slutdepot-for-radioaktivt-affald/2013/September/Astrid-Krag-Kommuner-borgergrupper-og-eksperter-skal-inddrages.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAstrid Krag: Lovforslag er vigtigt skridt på vej mod psykiatri-ligestilling - sum.dk
  somatik Det har jeg set frem til siden vi kom i regering Der har aldrig før været så stort fokus på psykiatrien og så stor vilje til at få omsat de fine ord til handling Vi har godt nok i mange år talt om at psykiatrien skulle prioriteres højere og ligestilles med somatikken Med den her regering sker der endelig noget og det har vi bevist adskillige gange siger Astrid Krag Lovforslaget L87 som 1 behandles i Folketinget i dag omhandler ret til hurtig udredning og behandling for psykiatriske patienter rettigheder som allerede gælder i somatikken i dag Borgere der henvises til psykiatrisk behandling i sygehusvæsenet får fra 1 september 2014 en differentieret ret til behandling 1 måned ved alvorlig sygdom og 2 måneder ved mindre alvorlig sygdom og en udredningsret på to måneder Fra 1 september 2015 bliver udredningsretten sat til 1 måned og fysisk syge og psykisk syge patienter har dermed de samme rettigheder Lovforslaget betyder samtidig at psykiatriske patienter i forbindelse med indlæggelse har samme mulighed for frit at vælge sygehus ligesom somatiske patienter allerede har Dvs at man ikke længere vil kunne afvise en psykiatrisk patients ønske om at vælge et bestemt sygehus Når ændringerne er gennemført betyder det at vi får et samlet regelsæt for hurtig udredning og behandling der gælder for alle patienter i sygehusvæsenet Og så er det lige meget om de er henvist til sygehuset på grund af psykisk eller fysisk sygdom Det er historisk at vi endelig sikrer grundlaget for at mennesker med psykiske lidelser kan få samme rettigheder som mennesker med fysiske siger sundhedsminister Astrid Krag For at forberede indførelsen af de nye patientrettigheder for psykiatriske patienter har regeringen med de sidste to økonomiaftaler med regionerne afsat penge til at kapaciteten i psykiatrien blev udvidet Også i de årlige satspuljeaftaler

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2013/December/Astrid-Krag-Lovforslag-er-vigtigt-skridt-paa-vej-mod-psykiatri-ligestilling.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAstrid Krag: Nye tal for sygehusproduktivitet imponerer - sum.dk
  tal fra Sundhedsministeriet Finansministeriet og Regionerne Fra 2009 til 2010 steg sygehusenes produktivitet med 5 6 procent I samme periode faldt udgifterne med 0 8 procent Der her viser at der bliver gjort en kæmpe indsats ude på de danske sygehuse Jeg synes at det er utrolig flot at man formår at løfte produktiviteten og levere behandling på et højt niveau samtidig med at udgifterne falder siger Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag Regionernes produktivitet har været stigende over de sidste syv år med i gennemsnit 2 procent om året Dette på trods af at produktiviteten faldt fra 2007 2008 hvor sundhedsområdet var ramt af konflikt De nye tal sætter rekord for sygehusenes effektivitet samtidig med at udgifterne falder Det viser at regionerne grundlæggende har styr på sygehusområdet og jeg synes at det gør den tidligere regerings snak om at nedlægge regionerne til skamme siger Astrid Krag Stigningen i produktivitet skyldes blandt andet at der er kommet øget fokus på nye arbejdsgange og ledelse men også ny teknologi til behandling De nye tal viser samtidig at der er stor forskel på de enkelte regioner og de enkelte sygehuse De enkelte tal for regioner og sygehuse fremgår af den fulde

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Tal_og_analyser/2011/November/Nye-tal-for-sygehusproduktivitet-imponerer.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAstrid Krag: Omskæring af drenge skal følges tættere - sum.dk
  dag offentliggjort en ny undersøgelse der giver et overblik over omfanget af eventuelle sundhedsmæssige problemer ved rituelle omskæringer af drenge Ifølge Sundhedsstyrelsen er der ingen vægtige sundhedsfaglige grunde til at forbyde omskæring af drenge og på den baggrund er sundhedsminister Astrid Krag ikke indstillet på at indføre et forbud mod rituelle omskæringer Men ministeren er parat til at tage en række initiativer der bl a skal regulere hvor der må udføres omskæringer og gøre det nemmere at følge med i om drengene på et senere tidspunkt i livet får helbredsmæssige gener som følge af deres omskæring Vi skal have sikkerhed for at omskæringerne finder sted på forsvarlig vis Derfor lægger jeg op til at vi fremover stiller krav om at omskæringer af drenge som er mere end to måneder skal foretages på klinikker der er registreret i Sundhedsstyrelsen Det betyder også at styrelsen vil kunne føre tilsyn med om klinikkerne lever op til de krav der bl a er fastsat i lovgivningen siger sundhedsministeren der også foreslår at der indføres en indberetningspligt Jeg ser gerne at de ansvarlige læger forpligtes til at indberette alle rituelle omskæringer Det vil bl a give os bedre mulighed for at følge om omskæringerne giver

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Andre_ydelser/2013/Juni/Astrid-krag-omskaering-af-drenge-skal-foelges-taettere.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAstrid Krag: Sundhedsvæsenet skal drage nytte af patienter og pårørende - sum.dk
  vejen forbi Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet VIBIS Sundhedsministeren brugte denne råkolde fredag i november på at tale med patienter og pårørende som et led i sit arbejde med at hente inspiration forud for regeringens strategi for patientinddragelse Jeg tror på at alle parter i sundhedsvæsenet vinder når patienter og pårørende tages med på råd og inddrages direkte i egen behandling Patienten er ekspert i sit eget liv og når vi bringer den viden i spil sammen med lægens faglighed får vi mere tilfredse og bedre behandlede patienter Det kan samtidig være med til at skabe mere lighed i sundhed udtaler Astrid Krag i forbindelse med besøget Flere af de fremmødte omtalte sig selv som google patienter Det dækker over de mange patienter der læser om egen eller pårørendes sygdom på internettet Astrid Krag understregede i den forbindelse vigtigheden af at sundhedsvæsenet drager bedre nytte af den viden patienter og pårørende har i dag Astrid Krag brugte lejligheden til at lytte tage noter og spørge ind til patienterne og de pårørendes personlige historier der gik til både hjertet og til hovedet Regeringens strategi for patientinddragelse skal med 20 mio kr danne grundlag for mere brugerinddragelse i alle grene af sundhedsvæsenet

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedskvalitet/2013/November/Astrid-Krag-sundhedsvaesenet-skal-drage-nytte-af-patienter-og-paaroerende.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAstrid Krag: Uligheden i sundhed er dybt urimelig - sum.dk
  en nyfødt hvis forældre er uden eller med en kort uddannelse har større risiko for at blive genindlagt efter udskrivning fra sygehuset Og når barnet bliver 2 år er der næsten 50 pct risiko for at det ikke kommer til en børneundersøgelse Til sammenligning kommer 76 pct af de jævnaldrende af forældre med en lang uddannelse til 2 års børneundersøgelse Andelen af børn der kommer til børneundersøgelser stiger altså systematisk med forældrenes uddannelseslængde Samme tendens ses for børnevaccinationer Der er således færre børn af forældre med grundskole som højest fuldførte uddannelsesniveau som bliver børnevaccineret når de er 12 måneder 15 måneder og 5 år end børn med forældre med en længere uddannelse Den her publikation kan være med til at få synliggjort at vi på tværs af befolkningen ikke har samme forudsætninger for at leve et sundt og langt liv Og synliggørelsen er vigtig For det er en væsentlig forudsætning for at vi kan få gjort op med uligheden siger Astrid Krag Fakta om Ulighed i sundhed Regeringen vil sætte ind over for ulighed i sundhed og derfor har sundhedsminister Astrid Krag igangsat et arbejde der skal reducere uligheden Astrid Krag har blandt andet opstartet et lighedsnetværk med to sygehuse og flere kommuner der skal komme med bud på hvordan man gør op med social ulighed på sygehusene og i den kommunale pleje Som led i arbejdet har Sundhedsministeriet samlet den eksisterende viden om ulighed i sundhed i en ny publikation der indeholder en lang række af indikatorer for ulighed i sundhed Publikationen sætter lys på danskernes og afdækker forskelle mht rygning alkoholforbrug kostvaner fysisk aktivitet overvægt og mentalt helbred Opgørelserne viser bl a følgende tendenser Der er social ulighed i fordelingen af personer der har et usundt kostmønster ryger har stillesiddende fritidsaktiviteter lider af overvægt samt ofte er stressede

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Lighed-i-sundhed/2013/Marts/Uligheden-i-sundhed-er-dybt-urimelig.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAstrid Krags tale ved høring om placering af slutdepot - sum.dk
  Og I har i 1½ år kunnet komme med oplysninger der måtte mangle og i øvrigt give udtryk for hvad I mener hvilket I jo også har gjort Og det er jo ikke slut endnu Den planlagte proces indebærer at de 2 3 bedst egnede steder udpeges på grundlag af det nye materiale der er tilvejebragt Det skal munde ud i en projekteringslov men inden da skal der laves en såkaldt strategisk miljøvurdering Her bliver kommunerne selvfølgelig hørt Så skal der efter planen udarbejdes en projekteringslov og inden lovforslaget fremsættes sendes det som man altid gør i høring Hvis loven bliver vedtaget går man i gang med en mere detaljeret planlægning af hvor og hvordan et anlæg kunne etableres på hvert af de mulige 2 højst 3 steder Det indebærer bl a såkaldte VVM redegørelser og dermed nye høringer af kommunerne andre berørte og offentligheden Når der på det grundlag til sidst skal vælges en endelig placering bliver det igen Folketinget der skal træffe den endelige beslutning i form af et lovforslag som selvfølgelig kommer i høring inden fremsættelsen Forude venter altså 4 mere formelle høringsrunder inden vi skal nå frem til en vedtaget anlægslov for den endelige placering Og alle kommuner kunnet udpege kontaktperson Lad mig vende tilbage til udgangspunktet Hvorfor er det at vi skal have et slutdepot Hvorfor kan affaldet ikke blive liggende hvor det ligger eller hvorfor kan vi ikke sende det til udlandet Det er jo nogle af de spørgsmål der meget naturligt er blevet stillet i det sidste år Men det er ikke nye spørgsmål Det er spørgsmål som allerede var grundigt overvejet og beskrevet for Folketinget inden det tog stilling med beslutningen fra 2003 Lad mig ganske kort tage nogle af indvendingerne én ad gangen Det radioaktive affald fra Risø men også fra sygehusene industrien forskning og undervisning ligger i dag i særlige lagerhaller på Risø Hvorfor kan det ikke bare blive liggende dér spørger mange Det kan det for så vidt også godt men det betyder bare at vi ikke løser opgaven men udskyder den For det indebærer at affaldet fortsat skal overvåges og bevogtes og at vi i det hele taget overlader problemet til vore efterkommere Og det blev der udtrykkeligt taget stilling til i 2003 I beslutningsforslaget anførte den daværende regering at det er regeringens klare opfattelse at hver generation bør rydde op efter sig selv Det var et samlet Folketing enig i dengang og det er jeg også enig i i dag Jeg synes det er forkert at efterlade den arv til vores børn Ved at deponere det rigtigt nu kan man i princippet glemme alt om det og det vil ikke kunne skade mennesker eller miljø i den periode det tager indtil det er helt uskadeligt En anden tanke der tiltrækker mange er Kunne vi dog ikke sende affaldet til udlandet Også dette blev grundigt overvejet inden folketingsbeslutningen i 2003 Den daværende regerings konklusion var som der står i beslutningsforslaget at det næppe vil være realistisk at bortskaffe

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Slutdepot-for-radioaktivt-affald/2012/Oktober/Hoering-om-placering-af-slutdepot-okt-2012.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive