archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og Ældreministeriet4. Lægelig behandling - sum.dk
  en elendig helbredsmæssig forfatning med såvel akutte problemer som kroniske ubehandlede tilstande Hertil kommer at gruppen ofte ikke evner at benytte de eksisterende sundhedstilbud eller ikke kan rummes i disse I 2004 afsluttes et treårigt forsøg i Københavns Kommune med øget sundhedsfaglig indsats for denne gruppe Forsøget omfatter tilbud om diagnosticering behandling og opfølgning af forskellige lidelser herunder bl a HIV og leverbetændelse Hertil kommer sårbehandling m v Endelig lægges der vægt på samarbejde med og henvisning til egen læge og sygehusvæsenet samt på oplysning om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Med udgangspunkt i evalueringen af det færdige forsøg vil regeringen overveje behovet og mulighederne for generelt at prioritere en øget sundhedsfaglig indsats overfor de hårdest belastede stofmisbrugere 66 Mange stofmisbrugere lider af blodbårne infektioner F eks er leverbetændelse hepatitis der er en virusinfektion udbredt blandt stofmisbrugere Undersøgelser har vist at 60 80 procent af samtlige stofmisbrugere har været smittet med hepatitis B og at ca 5 procent af dem udvikler kronisk leverbetændelse Alligevel sker vaccinationen af stofmisbrugere i dag ret sporadisk Regeringen vil derfor prioritere indførelsen af en ordning med tidlig og gratis vaccination mod hepatitis B 67 Stofmisbrugere der er smittede med hepatitis B risikerer at overføre smitten til deres seksualpartnere Også smittede stofmisbrugeres hjemmeboende børn kan i visse tilfælde blive smittet De pårørende løber altså en risiko for også at få hepatitis B Ikke mindst for stofmisbrugere der i forvejen kæmper med store og alvorlige problemer og derfor har brug for al den hjælp og støtte som de kan få er det vigtigt at forholdet til de pårørende ikke belastes unødigt som følge af en smitterisiko som oven i købet let kan elimineres Regeringen vil derfor prioritere indførelsen af en ordning med gratis vaccination af pårørende til stofmisbrugere mod hepatitis B Ordningen skal omfatte stofmisbrugernes seksualpartnere og efter en konkret vurdering af smitterisikoen i det enkelte tilfælde også hjemmeboende børn 68 Når det gælder hepatitis C har undersøgelser vist at 80 100 procent af de intravenøse stofmisbrugere er smittede Smitten udvikler sig hos en meget stor del ca 75 procent til en kronisk infektion Smitten resulterer bl a i en meget stor kronisk sygelighed blandt stofmisbrugere Mange ca 25 procent af de smittede vil i løbet af 20 30 år udvikle skrumpelever og i visse tilfælde også leverkræft Hepatitis C er altså et stort og alvorligt sundhedsmæssigt problem som det imidlertid ikke er muligt at vaccinere mod Der er dog tale om en sygdom som det er muligt at forebygge men da hepatitis er meget smitsomt og da smittetrykket er stort er opgaven vanskelig Vanskelighederne til trods vil regeringen prioritere initiativer til begrænsning af hepatitis C smitten blandt stofmisbrugere samt retningslinier for undersøgelse og behandling af hepatitis C smittede stofmisbrugere 69 Forløbet af den kroniske hepatitis C der altså rammer en meget stor del af de intravenøse stofmisbrugere forværres hvis der tilstøder en infektion med hepatitis A Omkring 10 procent af samtlige hepatitis A tilfælde ses blandt stofmisbrugere som altså hvis de hører til den store gruppe af hepatitis

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/kampen-mod-narko-okt-2003/Kapitel%204.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og Ældreministeriet5. Social behandling - sum.dk
  være et væsentligt arbejdsredskab i det sociale arbejde en kontrakt mellem brugeren og systemet om hvordan de i fællesskab løfter opgaven 82 Med henblik på en styrkelse af koordination og samarbejde mellem amter og kommuner er der som led i finansieringsreformen på det sociale område grundtakstreformen taget initiativ til etablering af regionale fora de såkaldte regionale udviklingsråd hvor kommuner amter og brugerorganisationer har mulighed for i fællesskab at følge og drøfte udviklingen på området 83 Regeringen har med sit handlingsprogram for de svageste grupper fra marts 2002 Det fælles Ansvar ønsket at forstærke indsatsen overfor de allersvageste grupper i samfundet herunder stofmisbrugere og sindslidende med dobbeltdiagnoser 84 Ved satspuljeforliget for 2002 og 2003 blev der til de socialt udsatte grupper afsat en pulje der bl a skal tilgodese etablering af midlertidige og varige botilbud herunder den nødvendige bostøtte der er i overensstemmelse med den enkeltes behov Der skal endvidere satses på udslusningsboliger og alternative plejehjemspladser Der gives op til 100 procent i tilskud til anlæg og drift i de to første projektår hvorefter der sker en aftrapning af det direkte statslige driftstilskud med 20 procent årligt Statstilskuddet aftrappes først helt efter det 6 år og de beløb som de årlige aftrapningsbeløb udgør lægges over i det generelle bloktilskud Målsætningen i handlingsprogrammet for de svageste grupper er etablering af 300 nye botilbud Puljen til socialt udsatte grupper består af en generel ansøgningspulje og en reservation til de største byer København Frederiksberg Odense Århus Ålborg og Esbjerg På baggrund af udmøntningen af den generelle ansøgningspulje i februar 2003 og indstillingerne efter forhandlinger med byerne anslås antallet af nye botilbud til ca 185 hvortil kommer bostøtte Med henblik på tilvejebringelse af flere midlertidige botilbud og permanente boliger vil regeringen via puljemidler fortsat støtte etablering af nye botilbud til udsatte grupper herunder stofmisbrugere 85 For at opnå den maksimale effekt af metadonbehandling skal den kombineres med en psykosocial indsats i forhold til den enkelte stofmisbruger Den psykosociale støtte der sædvanligvis tilbydes viser sig imidlertid ikke altid at være tilstrækkelig i forhold til de hårdest belastede stofmisbrugere Der er derfor i forhold til denne gruppe behov for særlig fokus på den psykosociale indsats 86 I 2004 afsluttes et treårigt forsøg med øget psykosocial støtte til stofmisbrugere i metadonbehandling I forbindelse med forsøget kombineres metadonbehandlingen med et mere udbygget og sammenhængende og dermed mere intensivt psykosocialt tilbud end det almindelige Formålet med forsøget der finder sted i Vestsjællands Amt og Århus Amt samt Københavns Kommune og Århus Kommune er især at kunne forbedre den sundhedsmæssige og sociale tilstand for de sværest belastede stofmisbrugere at minimere overdosisdødsfald og at nedbringe antallet af skjulte og hjemløse stofmisbrugere Regeringen vil på baggrund af den forsøgsevaluering som Center for Rusmiddelforskning foretager afholde en konference hvor bl a resultaterne af dette forsøg vil blive fremlagt Regeringen vil drøfte resultaterne med de kommunale parter med henblik på eventuelle initiativer til formidling af erfaringerne og fremtidig forankring 87 Der skal til stadighed arbejdes på at udvikle metoder til at kontakte de mest udsatte

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/kampen-mod-narko-okt-2003/Kapitel%205.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet6. Retshåndhævelse - sum.dk
  grov karakter Ændring af retsplejelovens regler om telefonaflytning m v Udvidelse af adgangen til at undlade eller udsætte underretning om telefonaflytning m v Udvidet adgang til at aflytte internetkommunikation m v dataaflæsning 101 Disse initiativer er efter regeringens opfattelse nødvendige redskaber for at sikre en effektiv efterforskning af den organiserede kriminalitet og lovforslagets vedtagelse er derfor et vigtigt skridt i kampen mod narkotikakriminalitet 102 Straffelovens 191 omhandler den alvorlige narkotikakriminalitet hvorefter den som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager euforiserende stoffer ifalder skærpet strafansvar Strafferammen er fængsel i indtil 6 år men kan i særlige grove tilfælde stige til 10 års fængsel Der har i de seneste år kunne konstateres en udvikling i narkotikakriminalitetens grovhed og der er i retspraksis forekommet tilfælde hvor domstolene har fundet grundlag for at udmåle straffen til eller i nærheden af strafmaksimum i straffelovens 191 Det har ligeledes kunnet konstateres at straffelovens 88 om forhøjet strafmaksimum ikke har været anvendelig i alle tilfælde hvor der kunne opstå behov for at gå ud over strafferammen i 191 Dette skyldes at 88 er forbeholdt sammenstødstilfælde og således ikke kan benyttes f eks i tilfælde af en enkeltstående indsmugling af meget stort parti hash Denne udvikling har aktualiseret spørgsmålet om en forhøjelse af strafferammen i straffelovens 191 for herved at give mulighed for en større graduering af strafudmålingen i de groveste tilfælde Straffelovrådets flertal har i betænkning nr 1424 2002 om straffastsættelse og strafferammer anbefalet en forhøjelse af strafferammen i straffelovens 191 således at bestemmelsen i højere grad vil afspejle strafværdigheden af denne forbrydelse På denne baggrund og som led i kampen mod narkotikakriminalitet vil regeringen fremsætte lovforslag med henblik på forhøjelse af strafferammen i straffelovens 191 om grov narkokriminalitet fra henholdsvis 6 og 10 års fængsel til 10 og 16 års fængsel 103 Narkotika forhandles og misbruges i stadig større omfang i restaurations og festmiljøet hvor særligt ecstasy amfetamin og lignende syntetiske stoffer udbydes til og efterspørges af unge lejlighedsvise misbrugere Regeringen fremlagde i marts måned 2002 handlingsplanen Stop Volden der indeholder en række konkrete initiativer rettet mod unges alkohol og misbrugsrelaterede vold i restaurationsmiljøet Handlingsplanen lægger bl a op til en hurtig og konsekvent opfølgning på bevidste overtrædelser af vilkår i forbindelse med alkoholbevillinger samt en intensiveret politiindsats i restaurationsmiljøet i form af en øget og mere synlig patruljering Regeringen finder at der som led i kampen mod narkotikakriminalitet er behov for at supplere disse initiativer ved at udbygge indsatsen til at omfatte narkotikahandel og narkotikamisbrug i restaurations og festmiljøet Målsætningen for denne indsats er et narkotikafrit restaurations og festmiljø 104 Traditionelt har retshåndhævelsen på narkotikaområdet været fokuseret på udbredelsen og i mindre grad forbruget af narkotika Der er i den forbindelse sondret sanktionsmæssigt mellem besiddelse af narkotika til eget forbrug som typisk afgøres med en advarsel i førstegangstilfælde og overdragelse af narkotika til andre samt besiddelse med henblik herpå der straffes med bøde eller fængsel Efter regeringens opfattelse

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/kampen-mod-narko-okt-2003/Kapitel%206.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet7. Behandling af kriminelle stofmisbrugere - sum.dk
  i det almindelige behandlingssystem eller i Kriminalforsorgens institutioner I Kriminalforsorgens regi er der etableret følgende ordninger Kongens Ø afdelingerne i Statsfængslet i Vridsløselille som drives i samarbejde med den selvejende institution Kongens Ø Behandlingen er tilrettelagt efter Minnesota modellen På afdelingerne er der plads til 30 indsatte Kontraktfængselsafdelingerne i Statsfængslet i Ringe Statsfængslet i Nyborg samt det åbne statsfængsel ved Sdr Omme Behandlingen varetages af Kriminalforsorgens personale I kontraktfængselsafdelingerne er der plads til i alt 39 indsatte Den stoffri afdeling ved Statsfængslet i Horsens som i sin opbygning og sit virke fungerer som en kontraktfængselsafdeling men tillige er et tilbud til ikke stofmisbrugende indsatte som ønsker at afsone i et stoffrit miljø Der er i denne afdeling plads til 16 indsatte Den stoffri afdeling i Statsfængslet ved Horserød som ikke tilbyder egentlig behandling men er et tilbud om afsoning i et stoffrit miljø Tilbudet gælder såvel tidligere stofmisbrugere som personer der aldrig har misbrugt stoffer Der er i afdelingen plads til 22 indsatte Kontraktpensionen på Fyn der er etableret som en udslusningspension for stofmisbrugere Hovedmålgruppen er personer som har afsonet på en kontraktfængselsafdeling men også andre stofmisbrugere kan optages på pensionen Pensionen drives i vidt omfang efter samme koncept som kontraktfængselsafdelingerne men tilpasset tilværelsen uden for et fængsel Pensionen råder over 15 pladser Den 1 juli 2002 åbnede Statsfængslet i Nyborg en behandlingsafdeling for stofog alkoholmisbrugere Sdr 2 Behandlingen bygger på erfaringer fra Misbrugscentret i Fredericia hvis behandlingsfilosofi er en tilpasset form for Minnesota model Der er på afdelingen plads til 14 indsatte Den 1 juli 2002 åbnede Statsfængslet i Nyborg en motivationsafdeling for stofmisbrugere og alkoholmisbrugere med plads til 17 indsatte I Esbjerg Arrest er der i 2002 i samarbejde med Ribe Amts Misbrugscenter etableret et projekt med forbehandling af stofmisbrugere som er indsat i arresten Projektet støttes af Socialministeriet I Østfløjen på Københavns Fængsler er der i samarbejde med Kongens Ø iværksat et forsøg med et motivationskursus for stofmisbrugere i fløjen Der gennemføres forskellige former for substitutionsbehandling i Kriminalforsorgens institutioner Denne behandling gennemføres overvejende i samarbejde med det almindelige behandlingssystem 115 De eksisterende tilbud vil blive suppleret med følgende tiltag En halvåben behandlingsafdeling i Statsfængslet i Jyderup med plads til 25 indsatte Selve narkotikabehandlingen skal varetages af den selvejende institution Skt Ols i samarbejde med fængslets personale Afdelingen der indrettes i nye lokaler forventes ibrugtaget i slutningen af 2003 Et projekt der retter sig mod kvindelige stofmisbrugere i samarbejde med den selvejende institution Projekt Menneske Projektet består dels af et motivationskursus i Vestfløjen på Københavns Fængsler dels af en egentlig behandlingsafdeling i Statsfængslet i Horserød hvor der bliver plads til 14 indsatte Projektet støttes økonomisk af Socialministeriet I forbindelse med etableringen af 100 midlertidige fængselspladser i Statsfængslet ved Nr Snede er det besluttet at oprette en afdeling for meget svage stofmisbrugere Den langsigtede målsætning i en sådan afdeling er at motivere de indsatte til at leve en stoffri tilværelse samt at motivere dem for egentlig behandling 116 Behandlingstilbuddene i Kriminalforsorgens regi bør efter regeringens opfattelse løbende styrkes og

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/kampen-mod-narko-okt-2003/Kapitel%207.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet8. Internationalt samarbejde - sum.dk
  handlingsplan og med det særlige Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug Inden for Europarådet samarbejdes der om narkotikaspørgsmål inden for en særlig partial agreement i den såkaldte Pompidou gruppe af særlig betydning for landene i central og østeuropa På globalt plan samarbejdes der i De Forenede Nationer om de grundlæggende principper for indsatsen mod narkotikamisbruget som er kommet til udtryk i FN s narkotikakonventioner 119 EU s Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug har til opgave at indsamle bearbejde analysere og formidle objektive pålidelige og sammenlignelige data om narkotika og narkotikamisbrug til brug for europæiske beslutningstagere Blandt centrets vigtigste opgaver er indsamling og analyse af bestående oplysninger om narkotika samt forbedring af metoderne for sammenligning af oplysninger I sit arbejde fokuserer centret især på høj datakvalitet og metodeudvikling der gradvis vil øge mulighederne for på centrale parametre at foretage en international benchmarking medlemslandene imellem 120 Danmark har i en årrække ydet et frivilligt bidrag til det multinationale samarbejde i regi af FN s kontor for narkotika og kriminalitet United Nations Office on Drugs and Crime UNODC Bidraget udgjorde i 2000 9 mio kr hvoraf 3 mio kr var stillet til rådighed for det generelle arbejde mens 6 mio kr var forbeholdt

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/kampen-mod-narko-okt-2003/Kapitel%208.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietForord - sum.dk
  2007 i fællesskab at det var tid til at tage skeen i den anden hånd Patienter med kræft eller mistanke om kræft skulle sikres akut handling og klar besked Det resulterede i at der i løbet af 2008 blev indført pakkeforløb for alle kræftformer i hele landet Pakkeforløb er tre ting på en gang nemlig den bedste behandling klar information undervejs i forløbet og ingen unødig ventetid Patientvurderinger er et vigtigt værktøj i arbejdet med fortsat at forbedre og videreudvikle blandt andet kræftbehandlingen Patienterne er eksperter når det gælder oplevelsen af et samlet patientforløb og derfor en vigtig ressource i arbejdet med at skabe rammerne for et sundhedsvæsen i international topklasse Samtidig med at pakkeforløbsinitiativet blev rullet ud tog Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse derfor initiativ til at få gennemført en landsdækkende undersøgelse af kræftpatienters oplevelser Formålet var dels at få tegnet et generelt billede af patienternes oplevelser af den danske kræftbehandling anno 2008 dels at få belyst om der er særlige områder som bør prioriteres i det videre arbejde med at udvikle kræftbehandlingen Denne undersøgelse supplerer de tilbagevendende Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser LUP og er som disse gennemført af Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden Overordnet er det tilfredsstillende

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Landsdaekkende-undersoegelse-af-kraeftpatienters-oplevelser-feb-2009/Kraeftpatienter%20forord.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietResumé - sum.dk
  og strålebehandling Mellem 96 og 97 af patienterne har i høj eller nogen grad tillid til at de har modtaget den bedst mulige behandling Otte ud af 10 patienter har i høj grad tillid til at de har modtaget den bedst mulige operation og strålebehandling Lægernes indsats i forbindelse med behandling Mellem 95 og 96 af patienterne vurderer lægernes indsats i forbindelse med operation medicinsk behandling kemoterapi og strålebehandling som virkelig god eller god Syv ud af 10 patienter vurderer desuden indsatsen fra lægerne med ansvar for operation som virkelig god Kun 1 af patienterne vurderer de tre typer lægers indsats som virkelig dårlig Fik information Stort set samtlige patienter angiver at de fik information om henholdsvis planer for deres behandlingsforløb 99 og mulige bivirkninger af deres sygdom og behandling 98 En lidt mindre andel af patienterne angiver at de fik information om deres rettigheder i forhold til ventetid og behandlingstilbud 95 og mulige senfølger af deres sygdom og behandling 93 Primære indsatsområder Nederst i anden halvdel af figur 1 ses de områder hvor patienternes oplevelser generelt er mest negative i forhold til de øvrige områder i undersøgelsen Disse områder kan betegnes som de primære indsatsområder hvor der er rum for forbedringer af kvaliteten De primære indsatsområder findes inden for følgende temaer Tilbud om rehabilitering Overgange mellem sektorer Vurdering af information Ventetider Almen praksis læger og praktiserende speciallæger Tryghed ved kontrolforløb Tilbud om rehabilitering Når det gælder tilbud om forskellige former for rehabilitering er der rum for forbedringer 60 af patienterne angiver at de ikke fik tilbud om psykolog mens henholdsvis 53 og 40 af patienterne angiver at de ikke fik tilbud om vejledning i forhold til arbejdsliv og genoptræning Det skal dog tilføjes at det ikke er muligt at opgøre hvor stor en andel af patienterne der ud fra en sundhedsfaglig vurdering faktisk havde behov for disse tilbud da ikke alle patienter i udgangspunktet skal have samtlige tilbud Af de patienter der fik tilbuddene vurderer mellem 22 og 29 at tilbuddene var dårlige eller virkelig dårlige Overgange mellem sektorer Temaet overgange mellem sektorer omhandler samarbejdet mellem sygehuse kommunal hjemmepleje hjemmesygepleje og almen praksis læger Af de patienter der havde behov for kommunal hjemmepleje hjemmesygepleje vurderer 19 at samarbejdet mellem sygehuset og kommunen er dårligt eller virkelig dårligt 16 af patienterne vurderer kvaliteten af den kommunale hjemmepleje hjemmesygepleje som dårlig eller virkelig dårlig Med hensyn til orientering af almen praksis læge er det ligeledes 16 af patienterne der vurderer at denne er blevet orienteret dårligt eller virkelig dårligt om deres behandling på sygehuset Vurdering af information Temaet vurdering af information er ligeledes et af de områder hvor der findes et forbedringspotentiale 31 af patienterne vurderer at de kun i mindre grad eller slet ikke har modtaget tilstrækkelig information om mulige senfølger Med hensyn til mulige bivirkninger er det 16 af patienterne der vurderer at de slet ikke eller kun i mindre grad har modtaget tilstrækkelig information herom Tilstrækkelig information om rettigheder og ventetider er der 13 af patienterne der vurderer

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Landsdaekkende-undersoegelse-af-kraeftpatienters-oplevelser-feb-2009/resume.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietKapitel 1. Introduktion - sum.dk
  behandling Efter afsluttet behandlingsforløb fortsætter nogle patienter i et kontrolforløb Visse patienter har behov for rehabilitering i form af eksempelvis støtte fra psykolog og genoptræning hvilket planlægges afhængig af patientens konkrete behov 1 2 Formål Formålet med undersøgelsen er at tegne et billede af kræftpatienters oplevelser af deres samlede udrednings og behandlingsforløb samt af de enkelte elementer i forløbet herunder om der er regionale diagnose alders og kønsmæssige forskelle Målgruppen for undersøgelsens resultater er politikere ledere i sundhedsvæsenet personer der arbejder med kvalitetsudvikling personalet på landets sygehuse som dagligt behandler og plejer landets kræftpatienter og offentligheden Undersøgelsen bidrager endvidere med viden om indsatsområder for kvalitetsforbedrende tiltag til gavn for fremtidige kræftpatienter 1 3 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført via postomdelte spørgeskemaer der er sendt til i alt 19 455 tilfældigt udvalgte kræftpatienter i hele landet Spørgeskemaet blev sendt ud den 13 august 2008 og 27 august 2008 blev der udsendt et påmindelsesbrev til de patienter der endnu ikke havde besvaret Undersøgelsen omfatter patienter i forskellige dele af deres udrednings og behandlingsforløb Således indgår eksempelvis både nydiagnosticerede patienter nyopererede patienter patienter i ambulant behandling og patienter i kontrolforløb Patienterne har været i kontakt med indlæggelse eller ambulant kontakt et dansk sygehus med en af de følgende kræftdiagnoser i perioden 1 januar 30 juni 2008 Kræft i tyktarm Kræft i endetarm Lungekræft Brystkræft Livmoderhalskræft Livmoderkræft Kræft i æggestok Prostatakræft Hoved halskræft De ni kræftdiagnoser er udvalgt på baggrund af deres hyppige forekomst i den danske befolkning og eller ringe overlevelse 1 Kræftdiagnoserne er endvidere udvalgt udfra at antallet af patienter med de pågældende diagnoser er af en størrelse som gør det muligt at sammenligne diagnosegrupperne på regionsniveau Inspiration og baggrundsviden til udarbejdelsen af spørgeskemaerne blev blandt andet indhentet gennem brugerpaneler med patienter i forskellige dele af landet Der blev i maj og juni måned 2008 afholdt fem brugerpaneler med patienter med henholdsvis brystkræft gynækologisk kræft lungekræft tarmkræft og prostatakræft Brugerpanelerne medvirkede til at sikre at spørgeskemaet fokuserer på de emner som patienterne oplever er de væsentligste Spørgeskemaundersøgelsen sikrer at resultaterne giver et repræsentativt billede af patienters oplevelser indenfor de udvalgte emner Udover viden fra brugerpanelerne blev erfaringer fra faglige miljøer indarbejdet i spørgeskemaet 1 4 Organisering af undersøgelse Organiseringen af undersøgelsen illustreres i figur 1 4 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er opdragsgiver for undersøgelsen Enheden for Brugerundersøgelser varetager den praktiske gennemførelse med bistand fra ISS Document A S som har trykt og kuverteret materialet som patienterne fik tilsendt og efterfølgende åbnet og indscannet de indkomne besvarelser Forskningsenheden under Palliativ medicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital indgår i en faglig arbejdsgruppe og har bidraget med faglig sparring under gennemførslen af undersøgelsen Herudover er erfaringer fra Kræftens Bekæmpelse inddraget i arbejdet Figur 1 4 1 Organisering 1 5 Rapportens opbygning Rapporten er overordnet opbygget i de fem følgende dele Del 1 Introduktion Introduktionen beskriver baggrunden og formålet med undersøgelsen samt hvordan undersøgelsen er opbygget og organiseret Del 2 Resultater Datamaterialet præsenteres indledende hvor fordelingen af eksempelvis køn og diagnosegrupper vises Resultaterne præsenteres herefter

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Landsdaekkende-undersoegelse-af-kraeftpatienters-oplevelser-feb-2009/Kapitel%201%20introduktion.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive •