archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og Ældreministeriet2. Offentliggørelse af produktivitet - sum.dk
  fordele ved at offentliggøre målinger af produktivitet i sygehusvæsenet systematisk på Internettet Større overblik over produktivitet Lettere adgang til produktivitetsmålingerne Større fokus på at lære af hinanden Konsistens i målemetoderne bedre mulighed for sammenligning og for at følge udviklingen i produktivitet Ved at offentliggøre målingerne samlet på Internettet skabes et større overblik over egen og andres produktivitet Og formålet med at offentliggøre produktivitet er netop at kunne sammenligne hvor effektivt ressourcerne anvendes både hos én selv og hos andre I 2005 måles produktivitet alene på lands regions og amtsniveau I 2006 er det målsætningen at der yderligere skal offentliggøres målinger af produktivitet på sygehusniveau og for udvalgte afdelinger eller andet relevant niveau Der skal i den forbindelse tages stilling til egnede målemetoder Det er vigtigt at målingerne præsenteres så de let kan anvendes til at lære af andre Det skal være muligt at folde data ud så de oplysninger der ligger bag produktivitetsmålingerne og analyserne også bliver tilgængelige Ved at få indblik i oplysninger om omkostninger og aktivitet kan der skabes en idé om mulighederne for bedre anvendelse af ressourcerne som kan sætte gang i en forbedringsproces Endelig kan løbende og systematiske produktivitetsmålinger med anvendelse af en konsistent metode anvendes til at sammenligne produktiviteten på tværs af enheder sygehuse afdelinger og lign og til at følge udviklingen i produktiviteten for en eller flere enheder over tid Produktivitetsmålinger foretaget over tid giver desuden mulighed for at identificere effekterne af produktivitetsfremmende tiltag og skaber herved grundlag for intern organisationsudvikling 2 2 Offentliggørelse på Internettet Det er centralt at produktivitetsmålingerne bliver offentliggjort på Internettet for at skabe overblik og gennemsigtighed i målingerne Offentliggørelse på Internettet bør opfylde følgende egenskaber Målingerne er let tilgængelige for alle Målingerne ligger sammen med data sygehusejerne mv normalt anvender Hjemmesiderne skal være fremtidssikrede så de kan udvides til

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Produktivitet-1-delrapport-januar-2006/Kapitel%202.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og Ældreministeriet3. Beregning af produktivitet - sum.dk
  fra en række mål f eks antal operationer eller behandlinger Disse mål angiver imidlertid ikke ressourcetrækket ved behandlingen Med udviklingen af det såkaldte DRG Diagnose Relaterede Grupper og DAGS system Dansk Ambulant Grupperingssystem er der udviklet mål der søger at angive ressourcetrækket ved de enkelte behandlinger i sygehusvæsenet Disse systemer klassificerer behandlinger i forskellige grupper efter bl a behandlingstyngde og ressourcetræk I DRG systemet er der fastsat takster for somatisk behandling for indlagte patienter og i DAGS systemet er der fastsat takster for somatiske ambulante patienter Hermed bliver det muligt at måle værdien af produktionen jf boks 3 1 Den samlede produktionsværdi for indlagte og ambulante patienter er et velegnet redskab at anvende til produktivitetsmålinger da det udtrykker værdien af produktionen i kroner og derfor kan sammenlignes mellem sygehuse der udfører forskellige behandlingstyper Produktiviteten beregnes derfor med produktionsværdien opgjort ved hjælp af DRG og DAGS systemet som mål for produktionen Betydningen af at måle værdien af produktionen ved produktionsværdien frem for at måle ud fra antallet af kontakter med sygehusvæsenet i form af antal udskrivninger og ambulante besøg fremgår af figur 3 1 Figur 3 1 Udvikling i aktivitet ved forskellige opgørelser 2002 2004 indeks 2002 100 Udviklingen i borgernes kontakter med sygehusvæsenet som omfatter såvel ambulante som stationære behandlinger er steget med 3 5 pct i perioden fra 2002 til 2004 jf figur 3 1 Samtidig er den gennemsnitlige værdi pr kontakt som borgeren har med sygehusvæsenet forøget med 3 0 pct fra 2002 til 2004 Dette kan ses som udtryk for at hver behandling er blevet mere ressourcekrævende at udføre Den stigende værdi pr kontakt kan være udtryk for en specialisering i produktionen f eks som følge af teknologisk udvikling accelererende patientforløb mv Den stigende værdi pr kontakt bør derfor indregnes i produktivitetsmålet Endelig viser den øverste linie i figuren den procentvise udvikling i produktionsværdien målt efter DRG og DAGS systemet som er den gennemsnitlige værdi pr kontakt gange antal kontakter Værdien af sygehusproduktionen opgjort efter DRG og DAGS systemet er steget med 6 6 pct fra 2002 til 2004 Produktionsværdien opgjort ud fra DRG og DAGS systemet har siden 2000 været anvendt til den mellemamtslige afregning af frit valgs patienter hvilket har været et incitament for at sikre en korrekt registrering på sygehusene Med kommunalreformen gennemføres en finansieringsreform på sundhedsområdet som øger anvendelsen af takstsystemet på sundhedsområdet Der indføres aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering for ca 10 pct af regionernes sundhedsudgifter og den statslige aktivitetsbestemte pulje øges op til ca 5 pct af regionernes sundhedsudgifter Ved opgørelse af disse aktivitetsbestemte finansieringskilder anvendes bl a DRG og DAGSsystemet og takstsystemet på sygesikringsområdet Herudover finansieres regionernes sundhedsudgifter via et statsligt bloktilskud 75 pct og et indbyggerafhængigt grundbidrag fra kommunerne 10 pct Dermed skærpes også kravene til validering der kan indebære mindre variation i DRG og DAGS taksterne Det må derfor forventes at kvaliteten af takstsystemet fortsat vil stige og dermed også kvaliteten af produktivitetsmålingerne Udgifter i sygehussektoren tilrettede driftsudgifter Udgifter i sygehusvæsenet på lands regions og amtsniveau kan beregnes med de

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Produktivitet-1-delrapport-januar-2006/Kapitel%203.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet4. Produktivitetsmålinger for 2003 og 2004 - sum.dk
  til produktivitetsmålingerne 4 1 Produktivitet i sygehusvæsenet på landsplan Ved opgørelse af produktivitetsudviklingen for sygehusvæsenet på landsplan via brøkmetoden beregnes den samlede produktionsværdi opgjort via DRG og DAGS systemet og de samlede tilrettede driftsudgifter for samtlige sygehuse For sygehusvæsenet på landsplan viser målingerne at produktiviteten fra 2003 til 2004 er steget med 2 4 pct jf tabel 4 1 Dette skyldes at produktionen er steget med 3 8 pct mens udgifterne alene er steget med 1 4 pct 4 2 Produktivitet i sygehusvæsenet på regionsplan Ved opgørelse af produktiviteten for sygehusvæsenet på regionsniveau opgøres produktionsværdien og tilrettede driftsudgifter på de respektive regioners sygehuse I alle de kommende regioner er produktiviteten steget fra 2003 til 2004 jf tabel 4 2 Det fremgår således at produktiviteten er steget med op til 2 8 pct i region Nordjylland og Midtjylland Der er varierende produktivitet mellem de kommende regioner I 2004 varierer produktiviteten således med op til 7 pct i forhold til den gennemsnitlige produktivitet for hele landet jf tabel 4 2 4 3 Produktivitet i sygehusvæsenet på amtsplan Opgørelser af produktiviteten for amterne viser variationer i udviklingen af produktivitet fra 2003 2004 Fire amter har således oplevet en faldende produktivitet fra 2003 til 2004 hvilket bl a skyldes stigninger i udgifterne uden en tilsvarende stigning i produktionsværdien jf tabel 4 3 Der er forskelle mellem amternes produktivitet Vejle Amt har f eks en produktivitet der er 14 pct højere end gennemsnittet for hele landet jf tabel 4 3 Figur 4 1 viser den procentvise afvigelse som amterne har i forhold til gennemsnittet i 2004 Heraf fremgår bl a at Vejle Roskilde Århus og Ribe amter har den højeste produktivitet mens Bornholms Regionskommune og Sønderjyllands Amt har den laveste produktivitet Figur 4 2 viser den procentvise udvikling i produktivitet fra 2003 til 2004 Her

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Produktivitet-1-delrapport-januar-2006/Kapitel%204.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet5. Datakvalitet og anvendelse - sum.dk
  Der er også eksempler på at amterne afgrænser deres udgifter forskelligt Dette gælder f eks afgrænsningen mellem renovering og ombygning En adskillelse af de to områder er op til sygehusene at foretage Forskellig afgrænsning kan få betydning for de tilrettede driftsudgifter idet udgifter til renovering indgår i udgifterne mens ombygninger derimod skal fratrækkes udgifterne Disse registrerings og afgrænsningsforskelle vil få betydning for produktiviteten idet registreringsmetoden vil være bestemmende for om udgifterne bliver omfattet af produktivitetsanalysen Der findes således en række forskellige usikkerhedsparametre der kan have indflydelse på måling af produktivitet Arbejdsgruppen har vurderet betydningen af enkelte af disse parametre Ved et enkelt parameter konstateres en usikkerhed som kan indebære en forskel i produktiviteten på 3 pct Arbejdsgruppen vil derfor i 2006 arbejde videre med ensretning af registreringen f eks gennem en uddybning af retningslinierne både med hensyn til registrering kontering og indberetning af de tilrettede driftsudgifter Endelig kan forhold ved DRG og DAGS systemet påvirke målinger af produktiviteten Her er det afgørende hvor præcist DRG og DAGS taksterne beskriver de ressourcer behandlingen omfatter Såfremt grupperingslogikken f eks indebærer at enkelte komplicerede og sjældent udførte behandlinger ikke grupperes til selvstændige grupper men indgår i grupper med mindre ressourcekrævende behandlinger vil produktiviteten blive undervurderet hvor disse behandlinger udføres De centrale sundhedsmyndigheder arbejder i øjeblikket på at undersøge problemstillingen Visse behandlinger kan både udføres ambulant og stationært For at understøtte omlægningen fra indlagt til ambulant behandling er der for disse behandlinger fastsat en vægtet gennemsnitstakst for hvad behandlingen koster ambulant og indlagt Det betyder at den ambulante behandling værdisættes til en højere takst end hvad omkostningerne er og omvendt til en lavere takst for den indlagte behandling Dette skaber et incitament for omlægning til den billigere ambulante behandling Det indebærer at der kan ske en overvurdering af produktionsværdien for den ambulante behandlingsaktivitet og dermed også en overvurdering af produktiviteten Og det omvendte er gældende for den indlagte behandlingsaktivitet Kvaliteten af sygehusenes indberettede oplysninger kan også have betydning for hvor præcise taksterne er og dermed hvor præcis produktion og produktivitet kan opgøres En god kvalitet i de indberettede oplysninger indebærer bl a at de direkte patientrelaterede omkostninger knyttes til de rigtige patienter Herudover kan f eks teknologiske forhold have betydning for produktiviteten Det er eksempelvis muligt at produktionsværdien ikke fuldt ud afspejler udviklingen i udgiftsdrivende såvel som udgiftsdæmpende ændringer i behandlingsteknologien mv som f eks anvendelse af ny dyr medicin Ovenstående forhold vedr kvaliteten af data bør inddrages ved fortolkningen af produktivitetsmålingerne Målingerne af produktivitet skal derfor fortolkes og anvendes med forbehold idet målingerne kan være påvirket af opgørelsesforhold I 2006 arbejdes videre med at forøge datakvaliteten med henblik på at præcisere målingerne yderligere 5 2 Anvendelse af produktivitetsmålinger Der foretages allerede i dag produktivitetsmålinger og analyser i amterne og lokalt på sygehusene Disse målinger og analyser anvendes bl a til at sikre en optimal ressourceudnyttelse på amternes sygehuse og afdelinger Endvidere kan målingerne anvendes til sammenligning af amtets præstationer i forhold til andre amter Disse målinger korrigeres ofte for lokale forhold der uhensigtsmæssigt

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Produktivitet-1-delrapport-januar-2006/Kapitel%205.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet6. Fortsat arbejde - sum.dk
  dag I 2006 vil arbejdsgruppen derfor arbejde på at forbedre kvaliteten af data For at få den størst mulige anvendelse af målinger af produktivitet skal målingerne være direkte anvendelige i det daglige arbejde på sygehuse I 2006 vil arbejdsgruppen derfor udvikle målinger af produktivitet på sygehusniveau og for udvalgte afdelinger eller andet relevant niveau Målingerne foreslås offentliggjort allerede nu på sundhed dk og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eSundhed I 2006 vil målingerne også omfatte sygehuse mv Derfor skal der videreudvikles en IT løsning i 2006 der kan præsentere en lang række målinger på en let tilgængelig måde Det er forhåbningen at målingerne kan anvendes som inspirationskilde i arbejdet med at forbedre produktiviteten I 2006 vil arbejdsgruppen undersøge hvordan målingerne bedst kan anvendes til at opnå produktivitetsforbedringer Aktiviteter i 2006 vil derfor primært bestå af Opstille retningslinier så registrering og indberetning af systematiske oplysninger om aktivitet og omkostninger er egnet til anvendelse bl a ved produktivitetsmålinger herunder sammenligning af produktivitet mellem forskellige enheder Udvikle forslag til yderligere ensartede systematiske produktivitetsmålinger indikatorer og analyser på regions sygehus afdelingsniveau eller andet niveau på sygehusområdet Færdigudvikle en generel obligatorisk model for løbende offentliggørelse af produktivitetsmålingerne for sundhedsvæsenet på Internettet incl IT løsning Undersøge og vurdere

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Produktivitet-1-delrapport-januar-2006/Kapitel%206.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietBilag 1. Kommissorium og sammensætning af arbejdsgruppen - sum.dk
  mest mulig sundhed for pengene Det er endvidere i økonomiaftalen for 2006 mellem amterne og regeringen aftalt at gennemføre systematiske og offentligt tilgængelige produktivitetsmålinger på sundhedsområdet På den baggrund nedsættes en arbejdsgruppe som får til opgave at udarbejde en model for systematiske og løbende offentliggørelse af produktivitetsmålinger for sundhedsvæsenet Arbejdsgruppen skal bl a Udvikle forslag til ensartede systematiske produktivitetsmålinger og analyser på regions sygehus afdelings eller andet niveau på sygehusområdet Udvikle en generel obligatorisk model for løbende offentliggørelse af produktivitetsmålingerne for sundhedsvæsenet på Internettet Opstille retningslinier så registrering og indberetning af systematiske oplysninger om aktivitet og omkostninger er egnet til anvendelse bl a ved produktivitetsmålinger herunder sammenligning af produktivitet mellem forskellige enheder Undersøge og vurdere hvorledes der ved en systematisk anvendelse og udbredelse af produktivitetsmålinger kan opnås produktivitetsforbedringer f eks gennem effektivisering af arbejdstilrettelæggelsen i sygehussektoren mv I relevant omfang vil der blive indhentet inspiration fra andre lande samt ideer fra andre dele af den offentlige sektor herunder arbejdet om sammenlignelig brugerinformation og klare mål Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra Amtsrådsforeningen H S Sundhedsstyrelsen Finansministeriet og Indenrigs og Sundhedsministeriet formand Offentliggørelsen af produktivitetsmålinger vil bl a ske på sundhed dk som vil blive inddraget i den tekniske løsning Arbejdsgruppen afrapporterer foreløbigt til Styregruppen og Økonomiudvalget ultimo 2005 hvor der bl a skal indgå forslag til hvilke målinger der skal offentliggøres i 2006 Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet i 2006 med henblik på en endelig afrapportering Sammensætning af arbejdsgruppen Arbejdsgruppen består af Kontorchef Henrik Grosen Nielsen Indenrigs og Sundhedsministeriet Specialkonsulent Mads Hansen Indenrigs og Sundhedsministeriet Specialkonsulent Claus Bager Jensen Indenrigs og Sundhedsministeriet Fuldmægtig Signe Hermansen Indenrigs og Sundhedsministeriet Kontorchef Poul Erik Hansen Sundhedsstyrelsen Chefkonsulent Annette Søberg Roed Sundhedsstyrelsen Fuldmægtig Jeppe Nikolajsen Sundhedsstyrelsen Specialkonsulent Flemming Christiansen til oktober 2005 Fuldmægtig AnneMarie Lauritsen fra november 2005 Finansministeriet Kontorchef Malene Højsted Kristensen Amtsrådsforeningen Konsulent Ebbe Brage

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Produktivitet-1-delrapport-januar-2006/Bilag%201.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietBilag 2. Beregning af produktionsværdi og tilrettede driftsudgifter - sum.dk
  intern forskning ud af de tilrettede driftsudgifter Ved at trække intern forskning ud af de tilrettede driftsudgifter opstår der en mindre uoverensstemmelse mellem input og output siden Medicin Ved opgørelsen af de tilrettede driftsudgifter fratrækkes medicinudgifter til ambulante afdelinger Hele medicinudgiften til ambulante afdelinger fratrækkes idet det i 2005 ikke har været muligt at afgrænse udgiften til særydelsesmedicin De tilrettede driftsudgifter korrigeres for udgifter til medicin på ambulante afdelinger for at sidestille sygehuse med høje udgifter til særydelsesmedicin som er særlig dyr medicin med øvrige sygehuse I dag indgår alle udgifter til ambulante særydelser bortset fra ambulante særydelser til fremmede basispatienter i de tilrettede driftsudgifter inputsiden De ambulante DAGS takster outputsiden indeholder udgifter til særydelser Oplysninger om hvilke patienter der har modtaget særydelser er imidlertid mangelfulde og mange af udgifterne til særydelser fordeles derfor jævnt over alle patienter Udgifter til særydelser er skævt fordelt mellem amter og sygehuse og sygehuse med et stort forbrug af særydelser vil ikke blive tilstrækkelig tilgodeset ved målingerne Tidligere er de tilrettede driftsudgifter alene blevet korrigeret med særydelser til fremmede patienter på basisniveau således at produktiviteten på sygehuse med store udgifter til særydelser blev undervurderet Den nye korrektion er således en væsentlig forbedring idet alle sygehuse søges ligestillet Medicinudgiften er indhentet fra Lægemiddelstyrelsen Udgifterne for 2004 er valideret af amterne mens udgifterne for 2003 ikke er valideret af amterne I 2003 er udgiften fra Lægemiddelstyrelsen i stedet korrigeret med niveauforskellen mellem Lægemiddelstyrelsens tal og amternes validerede tal i 2004 Denne samlede medicinudgift fordeles derefter mellem ambulant og stationær aktivitet på baggrund af fordelingen af de validerede udgifter fra 2004 Langliggere Langliggere inkluderes i de tilrettede driftsudgifter idet der indgår en takst til langliggere i produktionsværdien Aktiviteten inkluderes derfor for at få overensstemmelse mellem input og output Beregning af produktionsværdien For at kunne sammenligne produktiviteten på tværs af amter og over tid er produktionsværdien korrigeret for indførelse af nye koder ændringer i sygehusstrukturen samt udgifter til medicin Produktionsværdien beregnes derfor som Produktionsværdi Korrigeret for indførelse af nye koder mv Korrigeret for strukturændringer i amterne Korrigeret for udgifter til medicin på ambulante afdelinger Nye koder Opgørelsen af produktionsværdien for 2003 og 2004 er foretaget med udgangspunkt i takstsystemet for 2004 Både for ambulante og stationære patienter i 2004 anvendes koder der først er blevet implementeret i de gældende SKS klassifikationer i løbet af 2003 eller ved årsskiftet 2003 2004 For at rette op på at den samme aktivitet grupperes forskelligt alene som følge af nye koder beregnes en korrektion af aktiviteten Korrektionen implementeres ved at værdien af aktiviteten i 2004 justeres så den svarer til værdien ved gruppering uden de nye koder Der er foretaget korrektioner efter samme metode som i den statslige meraktivitetspulje inden for følgende områder intensiv neurorehabilitering nye ambulante proceduregrupper nye ambulante diagnosegrupper klinisk fysiologi og nuklearmedicin Speciale 61 og 63 er ligesom i den statslige meraktivitetspulje udeladt af opgørelserne Telefonkonsultationer er samtidig taget ud af opgørelsen da registrering heraf ikke er obligatorisk Strukturændringer Der korrigeres for strukturændringer i amterne ud fra de oplysninger

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Produktivitet-1-delrapport-januar-2006/Bilag%202.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietBilag 3. Data bag måling af produktivitet - sum.dk
  hjemmesiden Privatlivspolitik Abonner på nyheder Lovstof Publikationer Nedenfor præsenteres data vedr de tilrettede driftsudgifter og DRG og DAGSproduktionsværdi som er anvendt til produktivitetsmålingerne for 2003 og 2004 Opgørelse af de tilrettede driftsudgifter Opgørelse af DRG og DAGS produktionsværdi Sidst opdateret 14 01 2010 Til top Publikationsmenu Forrige 1 Indledning og sammenfatning 2 Offentliggørelse af produktivitet 3 Beregning af produktivitet 4 Produktivitetsmålinger for 2003 og 2004 5 Datakvalitet og anvendelse 6

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Produktivitet-1-delrapport-januar-2006/Bilag%203.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive •